Kontrola projektu budowlanego

Pytanie:

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w stosunku do zatwierdzonego projektu, ale i sam projekt wraz z decyzją ostateczną posiada wady prawne - trwa obecnie procedura wznowienia postępowania. Jaka jest rola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po otrzymaniu czwartego egzemplarza projektu budowlanego w trakcie ubiegania się inwestora o wydanie pozwolenia budowlanego - czy Inspektorat zbiera jedynie projekty ad acta, czy też je opiniuje, lub ma do tego prawo? Czy za zgodność projektu z obowiązującymi normami i planem zagospodarowania odpowiada wyłącznie UM Wydział Architektury i Budownictwa jako organ, który taką decyzję wydał?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrola projektu budowlanego

Jeśli chodzi o projekt budowlany wymogi, jakie powinien spełniać zostały określone w Prawie budowlanym oraz przepisach wykonawczych. Zakres i treść projektu budowlanego winny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Oceny czy projekt budowlany spełnia określone wymagania dokonuje organ administracji architektoniczno-budowlanej w momencie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, ten organ odpowiada za wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Wydanie jej jednak nie oznacza zwolnienia innych osób (np. architekta) w razie błędnego projektu architektonicznego.

Porady prawne

Z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego wynika, że pozwolenie na budowę nie może być wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej bez uprzedniego sprawdzenia:

  1. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także wymaganiami ochrony środowiska,

  2. zgodności zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

  3. kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

  4. wykonania projektu przez osobę mającą wymagane uprawnienia budowlane.

Jeżeli zostały spełnione wymagania określone w art. 35 organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest decyzją administracyjną, więc od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji zgodnie z przepisami k.p.a.

Właściwy w sprawie pozwoleń na budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zadania tego organu wykonują: starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Z reguły zadania organu I instancji administracji architektoniczno-budowlanej wykonuje starosta, wówczas wojewoda jest organem wyższego stopnia.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonywanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego należy do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. Prawo budowlane określa także podział kompetencji miedzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą te sprawy, które w prawie budowlanym nie zostały powierzone organom nadzoru budowlanego. Właściwość organów nadzoru budowlanego została szczegółowo określona w art. 83 Prawa budowlanego, który szczegółowo określa kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przewiduje on pewne kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego. W sytuacji samowoli budowlanej, po spełnieniu określonych przesłanek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych i w postanowieniu tym nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

  1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania,

  2. dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 Prawa budowlanego.

Wówczas przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. W takiej sytuacji zgodnie z art. 49 Prawa budowlanego to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego bada:

  1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  2. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

  3. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Jeżeli zostaną spełnione te wymagania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. 

Należy więc odróżnić dwie sytuacje, kiedy zatwierdzenie projektu budowlanego następuje decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno- budowlanej oraz sytuację, w której przy samowoli budowlanej, po spełnieniu określonych warunków, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego. W przypadku więc gdy zatwierdzenia zatwierdzenie projektu budowlanego następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno- budowlanej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie kompetencji do opiniowania projektu budowlanego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. Wspólnota odebrała budynek od inwestora, ale w protokole odbioru zaznaczono wszystkie istniejące (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Do (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub (...)

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadza liczne zmiany do Prawa budowlanego, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2004 r. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie regulacji dotyczących obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych. Celem ich było ograniczenie sfery uznania organów administracyjnych podczas kontroli.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwiePodstawę do wykonywania (...)

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

Nieodłącznym ryzykiem eksploatowania rozbudowanej sieci gazociągów jest możliwość wystąpienia awarii, głównie spowodowanych zawodnością armatury i innych urządzeń na niej zamontowanych. W sieci eksploatowanej przez GAZ-SYSTEM częstotliwość występowania awarii utrzymywała się w okresie objętym kontrolą na poziomie około trzydziestu rocznie. Występowanie awarii nie miało (...)

Legalne zakończenie budowy chroni przed nałożeniem wysokich kar

Legalne zakończenie budowy chroni przed nałożeniem wysokich kar

Kto wybudował biurowiec, warsztat czy zakład produkcyjny i nie załatwił końcowych formalności budowlanych, może za to słono zapłacić. Nadzór budowlany ma prawo nałożyć wysokie kary. Prawo budowlane przewiduje dwie formy legalnego zakończenia budowy: zawiadomienie o zakończeniu budowy albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Formalności załatwia się u powiatowego inspektora nadzoru (...)

Czy można uzyskać dopuszczenie do użytkowania budynku bez świadectwa energetycznego

Czy można uzyskać dopuszczenie do użytkowania budynku bez świadectwa energetycznego

Osoby, które kończą budowę swoich domów, powinny się spieszyć. Od 1 stycznia 2009 r. nadzór budowlany nie dopuści do użytkowania żadnego nowego budynku bez świadectwa charakterystyki energetycznej.Dziennik Polski, 30.12.2008 r. świadectwo energetyczne, dopuszczenie, użytkowanie, nadzór budowlany, budynek, pozwolenie

Kiedy i jak kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Kiedy i jak kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego zażąda ekspertyz i dokumentów. Przyjrzy się też, czy inwestycja jest zgodna z przepisami o planowaniu przestrzennym. Nadzór budowlany zajmuje się sprawami, które wynikają z prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, jak i przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Większość kontroli przeprowadzają powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego. Jeżeli (...)

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

W połowie przyszłego roku mają zacząć działać okręgowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Znikną powiatowe inspektoraty, a nadzór budowlany stanie się całkowicie niezależny od samorządu. W tym tygodniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji Prawa budowlanego. (...)Głównym celem zmian w funkcjonowaniu nadzoru budowlanego ma być wzmocnienie tej inspekcji. Bardzo często powiatowe inspektoraty (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowania niezbędnej dokumentacji wymaga dość dużo czasu, warto więc rozpocząć (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. Ze względu na atrakcyjność jej położenia chciałam otworzyć sobie kiosk w którym sprzedawałabym (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, nie (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego czeka na podpis prezydenta Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył Parlament. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w (...)

Łatwiejsze inwestycje budowlane

Łatwiejsze inwestycje budowlane

Projekt budowlany składany byłby w starostwie, gdzie specjalna komisja zajęłaby się zbieraniem opinii od poszczególnych instytucji. Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt odpowiednich przepisów nie spotkał się jednak z uznaniem innych resortów.Kilka miesięcy temu Rada Ministrów przyjęła raport dotyczący barier inwestycyjnych, powołano też zespoły eksperckie, które miały (...)

Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana

Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich gałęziach posługuje się tym pojęciem, nadając mu indywidualny sens. Tak też jest w przypadku prawa budowlanego. Nam katastrofa budowlana z reguły kojarzy się z niezamierzonym  (...)

Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych 2007 r.

Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych 2007 r.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zadania w zakresie kontroli oraz orzecznictwa w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, nie dostarczyli dokumentów w celu legalizacji samowoli budowlanej. Wobec tego powiatowy inspektor (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu (...)

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Mieszkam w budynku w zabudowie szeregowej. Latem tego roku z frontu domu wymieniliśmy stare, skorodowane balustrady balkonowe na nowe. Sąsiad zawiadomił pismem Inspektora Nadzoru Budowlanego, że wymiana (...)

Złożenie wniosku do Nadzoru Budowlanego o kontrolę

Złożenie wniosku do Nadzoru Budowlanego o kontrolę

Noszę się z zamiarem złożenia wniosku do Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie zgodności prowadzonej inwestycji budowlanej z pozwoleniem na budowę wydaną do projektu architektoniczno-budowlanego. Jest (...)

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie

Uzyskałem pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego na sklep. W czasie przebudowy, przebudowałem strych na pomieszczenia socjalne i wpisałem ten fakt do dziennika budowlanego. Czy (...)

Nieokreślony charakter zabudowy

Nieokreślony charakter zabudowy

Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie (...)

Zakres działań Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zakres działań Inspektora Nadzoru Budowlanego

Czy można złożyć pismo w Nadzorze Budowlanym z wnioskiem o sprawdzenie między innymi odległości własnego budynku od granic działki na etapie stawiania fundamentów, aby uniknąć późniejszych (...)

Sankcje za braki w dokumentacji budynku

Sankcje za braki w dokumentacji budynku

Mieszkam w domu jednorodzinnym o zabudowie bliźniaczej. Dom został wybudowany 1993 roku, zamieszkuję go od początku 1994 roku. Budynek łączy się z sąsiednim budynkiem, garażami nad którymi były (...)

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

W mojej miejscowości jest wiele opuszczonych budynków, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu osób poruszających się w ich obrębie. Składane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

Inwestor przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, samowolnie dokonał istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę zostało wydane 12.08.1988. Aktualnie (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako (...)

Rozbiórka domu

Rozbiórka domu

Czy do rozbiórki domu wystarczające jest dokonanie zgłoszenia czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Wcześniej było to pozwolenie. Mam takie wydane w 2003 roku. Dom jednak do tej pory nie został (...)

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

WSA podtrzymał decyzję SKO unieważniającą decyzję uzgadniającą warunki zabudowy. Jednym z powodów podtrzymania unieważnienia było to, że w postępowaniu nie wyznaczono obszaru oddziaływania (...)

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

Jesteśmy z żoną właścicielami działki. W grudniu 2006 wystąpiłem do Urzędu Dzielnicy o wydanie Ogólnych Warunków Zabudowy. Dokument ten został wydany tylko na moje nazwisko. Z tym dokumentem (...)

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej "A"

Działka budowlana w strefie uzdrowiskowej "A" została zakupiona w 2003 r. W roku 2005 w październiku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana negatywna na podstawie nowej ustawy (...)

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej? Sieć wodociągowa, zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Wydana decyzja uzgadniała warunki zabudowy dla zagrody rolniczej, jako jedynego dozwolonego typu zabudowy. Wydana na jej podstawie decyzja zezwala na budowę budynków, jednak bez określenia ich jako (...)

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii (...)

Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Starosta utrzymuje, że osoba wyznaczona przez niego do pełnienia funkcji p.o. PINB jest pracownikiem służby cywilnej posiadające pełnię uprawnień PINB. Wojewoda twierdzi, że p.o. PINB jest pracownikiem (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem (...)

Organy nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego

Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów? Zgodnie z prawem budowlanym, zadania (...)

FORUM PRAWNE

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Bardzo prosze o podanie przepisów, rozporządzeń itp. gdzie podany jest sposób pomiaru powierzchni uzytkowej mieszkania. Mam umowę ze spółdzielnia na wybudowanie mieszkania (...)

Umowa o wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego

Umowa o wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego Umowa zawarta z klientem zawiera następujący zapis: § 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie wyników przetargu przeprowadzonego w trybie zamówienia (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Czy opisana sytuacja dotyczy naruszenia praw autorskich?

Czy opisana sytuacja dotyczy naruszenia praw autorskich? Czy opisana sytuacja dotyczy naruszenia praw autorskich? Witam. Poszukuję informacji z dziedziny prawa autorskiego. Jestem konstruktorem budowlanym. (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

Nadzór budowlany

Nadzór budowlany Mam pytanie, czy nadzór budowlany może przeprowadzić wizję lokalną na gruncie, w przypadku nieobecności jednej ze stron?

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną.

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną. Mam problem z sąsiadem. Mianowicie: sąsiad wybudował ogrodzenie murowane o wysokości 3,5m. Dokonał zgłoszenia tegoż ogrodzenia (...)

czy nadzór budowlany może odmówić odbioru domu gdy zostało zrobione odwodnienie piwnicy przez ziemi

czy nadzór budowlany może odmówić odbioru domu gdy zostało zrobione odwodnienie piwnicy przez ziemi czy nadzór budowlany może odmówić odbioru domu gdy zostało zrobione odwodnienie piwnicy przez (...)

Garaż odebrany przez Nadzór Budowlany a niezgodny z przepisami

Garaż odebrany przez Nadzór Budowlany a niezgodny z przepisami Witam, odbierałam dzisiaj garaż, który został już odebrany przez Nadzór Budowlany, przez Strażaka itp., dostał pozwolenie na użytkowanie,a (...)

Czy Starostwo Powiatowe może wydać pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, które są

Czy Starostwo Powiatowe może wydać pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, które są Czy Starostwo Powiatowe może wydać pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, które (...)

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę Dzień dobry Chciałabym rozebrać wiatę magazynową i w tym miejscu postawić budynek o przeznaczeniu (...)

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę Dzień dobry Chciałabym rozebrać wiatę magazynową i w tym miejscu postawić budynek o przeznaczeniu (...)

pozwolenie na budowę

pozwolenie na budowę proszę o pomoc. na działce stoi budynek oddany na potrzeby gospodarki rolnej, rodzina oskarża obecnego właściciela że budynek został pobudowany nielegalnie.Obecny właściciel (...)

Umowa o projekt budowlany

Umowa o projekt budowlany Witam serdecznie. 5 grudnia 2020 r)zawarliśmy umowę z architektem o projekt budowlany. Architekt dostał 3 tys. zaliczki. Mieliśmy uzyskać projekt wraz z pozwoleniem na budowę (...)

Apelacje Sąsiada w sprawie zabudowy

Apelacje Sąsiada w sprawie zabudowy Witam, mam pytanie. Znajdę się w sytuacji, gdzie sąsiedzi z czystej nienawiści składają cały czas apelacje... Mam pozytywną decyzję na warunki zabudowy (od (...)

Ważność projektu budowlanego.

Ważność projektu budowlanego. Witam Mam takie pytanie, ile jest ważny projekt budowlany? Mam do nabycia działkę pod budowę garażu jest już wykonany projekt ale z 1996r i nie wiem czy ten projekt (...)

Pytanie do osób, które wybudowały lub brały udział w budowie PARKINGU STRZEŻONEGO

Pytanie do osób, które wybudowały lub brały udział w budowie PARKINGU STRZEŻONEGO Witam Mam dosyć ważne dla mnie pytanie do osób prowadzących już parking strzeżony. Prawo Budowlane w Art (...)

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego

wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego Potrzebuje informacji zwiazanych z dzialalnoscia wojewodzkiego inspektora nadzoru budowlanego jego zadania i kompetencje.bazujac na kodeksie to troche malo wiec (...)

Porady prawne