Koszty paliwa do użyczonego samochodu

Pytanie:

Użyczyłem samochód od rodziców i pojechałem do kontrahenta, z którym wynegocjowałem i podpisałem tego dnia umowę. Samochód użyczyłem dlatego, że przyjechałem do nich pociągiem, a kontrahent znajdował się 200 km od nich. Czy mogę wliczyć do kosztów prowadzonej działalności wydatek na paliwo albo (jeśli tak by było) koszt wynajmu samochodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty paliwa do użyczonego samochodu

O ile wydatek na samochód miał związek z przychodami podatnika (a to wydaje się niewątpliwe) podatnik będzie mógł rozliczać wydatki związane z używaniem samochodu w kosztach podatkowych. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach nałożonych przez ustawodawcę i w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Porady prawne

Przebieg pojazdu powinien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane(art. 23 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem podatnik, który użytkuje samochód osobowy nie będący środkiem trwałym, chcąc rozliczyć koszty podatkowe ma obowiązek zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (z powyższymi danymi) i obliczać tzw. kilometrówkę w celu ustalenia limitu wydatków, które będzie mógł uznać za koszty uzyskania przychodu. Należy przy tym mieć na uwadze, że kilometrówka określa jedynie górną granicę wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, przy czym zaliczyć do nich można jedynie wydatki faktycznie poniesione.

Stawka za 1 km przebiegu samochodu (określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury) jest uzależniona od pojemności skokowej silnika samochodu i wynosi: 0,5214 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc. i 0,8358 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. Jeśli zatem podatnik przejechał 400 kilometrów, to w koszty może zaliczyć wydatki do kwoty 334,32 zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne