Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów sprzedaję hurtowo za gotówkę. Chodzi mi o limit 15tyś EURO (przyjmowanie gotówki) na podstawie Art.2 i 8 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy limit ten dotyczy sprzedaży towaru tylko w 1 transakcji na tego samego nabywcę? Czy np. jeśli są 3 transakcje (faktury) w miesiącu na tego samego nabywcę, to się je sumuje (w celu ustalenia przekroczenia limitu)?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji - art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Pod pojęciem transakcji ustawodawca nakazuje rozumieć dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:

a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,

Porady prawne

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,

d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;

Limit 15 tys. dotyczy pojedynczej transakcji. Jeśli realizowane są np. 3 transakcje na tego samego odbiorcę, to każdą należy z osobna rozpatrywać pod kątem ustawowego limitu. Jednak ustawodawca nakazuje rejestrować również te transakcje, które są przeprowadzane za pomocą więcej niż jednej operacji i z okoliczności wynika, że są ze sobą powiązane. Chodzi zatem o zarejestrowanie jednorazowej transakcji wynoszącej np. 90 tys. euro, która została podzielona na kilka mniejszych, z których każda nie przekracza ustawowego progu 15 tys. euro. W doktrynie wyjaśniono jak należy rozumieć pojęcie transakcji powiązanych - Otóż za każdym razem, kiedy pojawią się wątpliwości, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby nie było obowiązku rejestracji transakcji o równowartości przekraczającej 15.000 euro, wartość transakcji pozostałaby taka sama. Przykładowo, jeśli jeden podmiot dokonuje transakcji poniżej progu rejestracji, ale bardzo częstych, albo jeśli wiele osób dokonuje transakcji poniżej progu rejestracji, ale na to samo konto, to można mówić o transakcjach powiązanych w omawiany sposób. Transakcje mogą być powiązane przez osobę zleceniodawcy, właściciela rachunku, jego pełnomocnika lub beneficjenta (por. J.W. Wójcik, Zachować czujność, Rzeczpospolita 2002, 20 lutego). „Brak jest sprecyzowania, o jaki charakter powiązań chodzi. Może on mieć postać więzi czasowej, wtedy trzeba określić przedział czasowy, w jakim należy zliczać wartość jednostkowych transakcji, albo jaki powinien upłynąć pomiędzy poszczególnymi transakcjami" (W. Filipkowski, K. Grabowski, Rola domów maklerskich w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Prokuratura i Prawo 2002, nr 11, s. 81). Z drugiej strony nie budzi podejrzeń co do sztucznego dzielenia fakt wpłacania systematycznych (np. co miesiąc) kwot na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który pracodawca przelewa pensję pracownika. W tym przypadku mamy do czynienia z powiązaniem poszczególnych operacji poprzez bank, właściciela rachunku, wpłacającego, ale przykład wskazuje, że każda wpłata jest odrębną transakcją, pomimo że przekroczy w sumie w końcu 15 tys. euro (por. J.W. Wójcik, Typowanie transakcji podejrzanych, Gazeta Sądowa 2001, nr 11, s. 44 i n.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

ZPP broni limitu transakcji gotówkowych dla firm

ZPP broni limitu transakcji gotówkowych dla firm

"Banki lobbują obniżenie progu rozliczeń w gotówce z 15 do 3 tysięcy euro, a Ministerstwo Finansów to popiera. Za fasadą różnych argumentów kryje się nieokiełznana chciwość sektora bankowego, który chce zarabiać miliardy za pomocą ustaw" – napisali przedsiębiorcy i pracodawcy w liście przesłanym do mediów. – Ministerstwo Finansów zachowuje się jakby było agencją (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie transakcji nieautoryzowanych. Sprawdź, jak nie dać się zmanipulować (...)

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach (...)

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r. Czego dotyczą konsultacje? Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane. (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pomoc dla producentów świń Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające (...)

15 tysięcy euro zabezpieczenia dla firm spedycyjnych

15 tysięcy euro zabezpieczenia dla firm spedycyjnych

Firmy spedycyjne muszą mieć zabezpieczenie finansowe o wartości 15 tys. euro. Senat zaproponował do ustawy o transporcie drogowym niemal 40 poprawek, większość zyskała akceptację. Wywalczył m.in. niższe zabezpieczenia finansowe dla firm spedycyjnych. Sejm uchwalił, że ma to być wartość 50 tys. euro, Senat w piątek zmniejszył kwotę do 15 tys. euro. Rzeczpospolita 25.07.2005 r. zabezpieczenie (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową (...)

W parlamencie ciągle o transporcie drogowym

W parlamencie ciągle o transporcie drogowym

Komisja zajęła się dziś senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Negatywnie oceniła te, które zmierzały do skreślenia zapisów dotyczących pośredników przy przewozie rzeczy. Sejm uchwalił, że pośrednik powinien posiadać środki finansowe lub majątek w wysokości 50 tys. euro. Senat chciał, by było to 15 tys. euro. Poseł Edward Maniura, przewodniczący Sejmowej (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz (...)

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Pozwoli ono m.in. spójnie monitorować przetwarzanie (...)

W sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami...

W sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami...

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami. Poniżej treść tego wystąpienia:"W moim zainteresowaniu pozostaje problem związany z nagrywaniem w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami.Z publikacji „Adwokaci obawiają się nagrań w aresztach" (...)

Ostrzejsze unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

Ostrzejsze unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 26 czerwca br. weszła w życie czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje ona zaostrzenie obecnych przepisów, a jej celem jest zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dyrektywa zwiększa też przejrzystość, aby zapobiegać unikaniu opodatkowania. Jednocześnie (...)

Waluty wirtualne będą uregulowane

Waluty wirtualne będą uregulowane

Bezpieczniejszy obrót wirtualną walutą Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej. Ustawa (...)

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przygotowany przez ministra finansów. Teraz zajmie się nim Sejm. Proponowana regulacja przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu (...)

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowelizacja dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co przewiduje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?  Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku (...)

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy implementuje unijne przepisy. Rozwiązania adresowane są do instytucji oraz organów właściwych w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ##baner## Co przewiduje projekt? Nowelizacja (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.  Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł Podstawą do wypłaty jest (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał darowizny:   1.  na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (...)

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

W dniu 5 listopada br. w Warszawie podpisane zostało porozumienie między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Zdrowia w sprawie współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".Program „Przeciwdziałanie (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

W dn. 20 listopada 2008 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe seminarium pt. „Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie". Spotkanie jest wspólną inicjatywą MSWiA i KGP - zostało zorganizowane w ramach projektu UE „Daphne III" na lata 2007-2013 pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Wspólnik spółki cywilnej wystawił faktury za wykonane usługi. Na rachunku firmy nie ma płatności za wystawione faktury. Wspólnik twierdzi, że odebrał należności w postaci gotówki, lecz ja (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Sprzedaż lokalu użytkowego a VAT

Sprzedaż lokalu użytkowego a VAT

Czy trzeba płacić VAT od sumy zakupu lokalu użytkowego w sytuacji, gdy lokal nabywa osoba prywatna mająca zamiar kontynuować wynajem lokalu osobie prawnej, a sprzedają ludzie prywatni, którzy nie (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski (...)

Ograniczenie roszczenia w euro

Ograniczenie roszczenia w euro

Muszę złożyć pozew o zwrot pożyczki, której udzieliłem w euro. Jest to kwota 25 tys. euro i postanowiłem ograniczyć roszczenie, aby sprawę rozpatrzył sąd rejonowy a nie okręgowy. Pomyślałem (...)

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania (...)

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

Tłumacz przysięgły prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody z dwóch źródeł: 1. z "rynku" tzn. za tłumaczenia dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych; 2. z tłumaczeń na (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył (...)

Zastrzeżenia co do protokołu z rozprawy

Zastrzeżenia co do protokołu z rozprawy

W trakcie rozprawy przesłuchiwano jedną ze stron. Podczas przesłuchania padło wiele bezpodstawnych zarzutów. Wszystkie zarzuty zostały skrzętnie zaprotokołowane. Następnie druga strona próbowała (...)

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą - transportową. Obecnie kupuję duże auto (TIR) dostawcze. Usługi transportowe będą świadczone na terenie całej Europy, ale na początek Niemcy, (...)

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Dowiedziałem się, że pracodawca prowadzi rejestrację lokalizacji służbowych telefonów komórkowych. Jestem na zwolnieniu L4 2 tygodnie (opieka nad dzieckiem) i wiem, że dział kadr ma jakieś obiekcje (...)

Prowadzenie podsłuchu w zakładzie pracy

Prowadzenie podsłuchu w zakładzie pracy

Czy pracodawca musi powiadomić pracownika o podsłuchiwaniu (rejestracji) rozmów prowadzonych z telefonu służbowego? Czy zdarzenie podsłuchiwania rozmowy musi być sygnalizowane pracownikowi? Pracodawca (...)

Szkolenie pracowników przez GIIF

Szkolenie pracowników przez GIIF

Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach (...)

Zarządca drogi gminnej

Zarządca drogi gminnej

Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy? Zarządcą drogi jest organ administracji (...)

Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Jestem jednym z właścicieli działek, na których powstają domy mieszkalne. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był w 2009 roku na budowę domów jednorodzinnych. Okazuje (...)

Użytkownik budynku

Użytkownik budynku

Jak poprawnie interpretować pojęcie "użytkownik budynku wielorodzinnego" w świetle przepisów ustawy "antyalkoholowej" art. 18[1] ust.6 pkt.3 cyt."Do wniosku [...] dołączyć [...] pisemną zgodę (...)

FORUM PRAWNE

oszustwo internetowe

oszustwo internetowe w lipcu 2004 zakupilem telefon na aukcji internetowej, pieniadze wplacilem a telefonu nie dostalem. Pieniądze wplacalem poprzez system platnosci internetowych PayU, skąd oszust wyplacil (...)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA I ZWROT ZADATKU

UMOWA PRZEDWSTĘPNA I ZWROT ZADATKU Spisaliśmy umowę przedwstępną ze sprzedającym, sprzedający podpisał ją, były w nim 2 między innymi dwa punkty: § 3. 1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet (...)

nieautoryzowana transakcja

nieautoryzowana transakcja Dzień dobry, w 2020roku we wrześniu ,miesiąc po wakacjach w Bułgarii ktoś zrobił nieautoryzowana transakcje przez Internet kupując w Lufthansie bilet do Sofii. Sprawa (...)

Rękojmia a transakcja kupna - sprzedaży

Rękojmia a transakcja kupna - sprzedaży Czy umowa kupna - sprzedaży - tzn kupiłem od prywatnej osoby rzecz wartości o 100 PLN, bez spisywania umowy, - czy taka transakcja podlega przepisom rękojmi (...)

Transakcja pozorowana a blokada środków na allegro ?

Transakcja pozorowana a blokada środków na allegro ? Zastanawia mnie pewna kwestia. Otóż spotkałem się z sytuacjami że allegro blokowało konta użytkowników żądając dowodów nadania i innych (...)

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Rejestrowanie startup'u

Rejestrowanie startup'u Witam, od ponad roku prowadzę niewielki startup. Zajmujemy się organizacją wydarzeń związanych z ogólnopojętym światem gier oraz prowadzeniem początkującej redakcji. Organizacja (...)

Rejestrowanie jako Vatowiec przy Szkole Językowej

Rejestrowanie jako Vatowiec przy Szkole Językowej Dzień dobry, Mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą jako szkoła językowa i prez to nie jestem zarejestrowany jako płatnik VAT. (...)

Rada Nadzorcza w Spóldzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza w Spóldzielni Mieszkaniowej Mam pytanie. Na walnym zebraniu podjęto uchwałę o odwołaniu regulaminu Rady Nadzorczej i powołaniu nowego regulaminu RN obowiązującego z dniem podjęcia, (...)

zameldowanie tymczasowe

zameldowanie tymczasowe Chciałabym się upewnić. Jestem zameldowany tymczasowo na okres 5 miesiecy w Łodzi. Za kilka dni meldunek wygasa. Czy po wygasnieniu meldunku, moge go dalej przedluzyc, jako (...)

Wysyłka towaru za granicę

Wysyłka towaru za granicę Mam pytanie, prowadzę sklep internetowy i mam zamiar zacząć sprzedawać mój towar za granice na terytorium UE. Jestem w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT, czy będę (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Naukowcy z Mayo Clinic odkryli nową przyczynę odporności na leczenie nowotworu (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Porady prawne