Tzw. ułatwienia w podatkach dochodowych na 2019 r.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została już opublikowana. Sprawdź, co m.in. przewiduje.

Ustawa upraszcza przepisy w obszarze podatków dochodowych oraz stwarza bardziej dogodne warunki dla podatników, w szczególności przez następujące rozwiązania.

Wprowadzenie nowej, obniżonej do wysokości 9%. stawki podatku CIT dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro

Stawka ta ma zastąpić obowiązującą obecnie 15% stawkę CIT. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Będą z niej mogli skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.

Porady prawne

Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału (tzw. notional interest deduction - NID)

Możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników.

Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.

Wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności

Nowelizacja przewiduje:

 • podwyższenie z 20.000 EURO do 150 tys. (225 000 zł. w przypadku samochodów elektrycznych) zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu,
 • podwyższenie do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
 • określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością),
 • ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta.

Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.

Uchylony zostanie:

 • obowiązek składania oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu w formie ryczałtu,
 • obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał

Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni.

Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

Limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji

Po zmianach przepisów, jeśli kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł w roku kalendarzowym, a informacje zamieszczone na kopii nie będą budziły wątpliwości, to do zastosowania niższej stawki podatku u źródła, czyli pobieranego w  Polsce od należności wypłacanych za granicę z tytułu świadczenia niektórych usług, czyli do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania, będzie wystarczył skan certyfikatu umieszczony na stronie usługodawcy.

Inne zmiany

Nowelizacja przewiduje także m.in.:

 • uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku);
 • wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością);
 • złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać;
 • uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;
 • poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego również o przypadki sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego;

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159).

Na podst. www.finanse.mf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika