Obowiązek utrzymania czystości na drogach

Pytanie:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między innymi poprzez zbierania transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. Mając powyższe na uwadze czy na gminie spoczywa obowiązek zbierania padłych zwierząt znajdujących się na drogach powiatowych, wojewódzkich lub krajowych będących w granicach administracyjnych Gminy Olesno? Czy obowiązek ten ciąży na właścicielu lub zarządcy dróg zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach z dnia 13.09.1996 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek utrzymania czystości na drogach

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gminach ciąży obowiązek utrzymania porządku i czystości na swoim terenie, między innymi poprzez zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwych samorządów. Zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarząd województwa, a dróg powiatowych zarząd powiatu.

Porady prawne

Skoro więc drogi inne niż gminne nie stanowią przedmiotu własności gminy, nie rozciąga się na nie obowiązek gminy utrzymania porządku i czystości na terenie tych dróg.

Ponadto na mocy przepisu art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi. Gmina jest więc obowiązana do zbierania padłych zwierząt znajdujących się na drogach gminnych, natomiast obowiązek zbierania padłych zwierząt znajdujących się na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych spoczywa na właściwych zarządach, wymienionych w poprzednim akapicie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne