Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Pytanie:

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. Jesteśmy pewni, że samochód spełni wymagania dla celów odliczania VAT. Czy możemy odliczyć teraz - bez posiadania przeprowadzonego badania - VAT w całości od zakupu tego auta i odliczać VAT od paliwa? Czy możemy odliczyć VAT w deklaracji za następny okres, gdy będziemy już mieli badanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Samochody o ładowności  poniżej 3,5 tony są objęte szczególnym rygorem podatkowym w świetle podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: ”W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.”

W odniesieniu do wyżej określonych samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych zastosowanie ma art. 88 ust. 1 pkt 3, który ogranicza prawo podatnika do odliczenia podatku VAT. Wskazany przepis stanowi, że „ Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3”.

Niemniej niektóre samochody oraz pojazdy o ładowności poniżej 3,5 tony mogą  w świetle ustawy o VAT być traktowane jak samochody ciężarowe, co w konsekwencji oznacza pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Możliwość taka dopuszczalna jest w sytuacji, gdy podatnik posiada zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1–4 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Po przeprowadzonym badaniu stacja wydaje zaświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków oraz dokonuje adnotacji o spełnieniu wymagań w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatnik, który otrzyma zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, jest obowiązany dostarczyć je, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego. Zauważyć należy, że ustawa nie wskazuje, w jakim terminie podatnik powinien przeprowadzić badanie i uzyskać zaświadczenie. Ustawa też nie zabrania wprost prawa do odliczenia, jeżeli podatnik nie posiada zaświadczenia w terminie złożenia deklaracji.

Jedyne regulacje związane brakiem możliwości odliczenia podatku VAT wynikają z art. 88 ust. 3a pkt 6, który stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Ponadto należy mieć na uwadze przepisy przejściowe, które dopuszczały możliwość przeprowadzenia badania technicznego dopiero w terminie przeprowadzenia okresowego badania samochodu. Wobec powyższego należy uznać, że jeżeli podatnik jest pewien, iż samochód spełni wymogi określone ustawą i w jak najbliższym terminie przeprowadzone zostanie badanie to podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Organy podatkowe w licznych interpretacjach podkreślają, że uchybienie obowiązku dokonania stosownych dodatkowych badań technicznych nie wyłącza prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa. Wykonanie dodatkowego badania technicznego oraz następnie dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu skarbowego jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem ustawodawca uzależnił prawo podatnika do odliczenia podatku od spełnienia przez dany pojazd samochodowy wymagań określonych w art. 86 ust. 4 ustawy, nie zaś od wykonania przedmiotowych badań technicznych w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego. Takie stanowisko potwierdza m.in. postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 26 lipca 2006 r., o sygnaturze 1425/021/443/36/06/IW. Naczelnik postanowił, iż „Podatnik, znając parametry techniczne użytkowanego samochodu, do chwili oceny przez okręgową stację kontroli pojazdów i wydania stosownego zaświadczenia może sam ocenić, czy przedmiotowy samochód spełnia warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy. Po uzyskaniu zaświadczenia winien dostarczyć jego kopię do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od jego otrzymania (przepis art. 86 ust. 5a). Gdyby się okazało, że wbrew ocenie podatnika, pojazd nie spełnia przedstawionych powyżej wymagań, należy dokonać korekty odliczonego już podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu.”

Niemniej  możliwe jest wstrzymanie się z odliczeniem do czasu uzyskania zaświadczenia i - tak jak Państwo sugerują - dokonanie obniżenia podatku zgodnie z art. 86 ust. 11, który stanowi, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, w tym przede wszystkim w terminie otrzymania faktury VAT, to może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Polecamy także:

 • Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

 • Odliczenia związane z nabyciem samochodów

 • Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego

 • Odliczanie podatku VAT od paliwa i części

 • Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

 • Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

 • Potrzebujesz porady prawnej?

  VAT od paliwa powinien zostać? Poprzyj protest!

  VAT od paliwa powinien zostać? Poprzyj protest!

  Posłowie zaakceptowali rządowy pomysł ograniczeń w odliczaniu VAT od kupowanych aut z kratką oraz paliwa, które je napędza. Jeśli zmiany poprze Senat i podpisze prezydent, to w latach 2011 – 2012 przedsiębiorcy będą mogli odliczać tylko 60 procent podatku VAT od kupionego na firmę (...)

  Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

  Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

  22 grudnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskich zasad odliczania VAT od paliwa. Zdaniem Trybunału Polska z chwilą wejścia do UE nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do (...)

  Rozliczenia VAT w grupie VAT

  Rozliczenia VAT w grupie VAT

  Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

  Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

  Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

  Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

  Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

  Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

  Prawie każdy przedsiębiorca chciałby, przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego samochodu, wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczania podatku VAT od paliwa, które będzie nabywał do tego samochodu. Być może także niemożność odliczenia tego podatku od rat leasingowych (...)

  Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

      Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego (...)

  Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

  Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. ##baner## Co oznacza pakiet SLIM VAT 2? Rząd chce w dalszym ciągu upraszczać rozliczanie podatku (...)

  Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

  Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 - Grupa Lotos. TSUE rozpatrywał w nim zgodność z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego (...)

  Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

  Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

  Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

  Leasing w podatku VAT

  Leasing w podatku VAT

    Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne (...)

  Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

  Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

  Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

  SLIM VAT nadchodzi

  SLIM VAT nadchodzi

  Pilotażowy program SLIM VAT wraz z rozwiązaniami doprecyzowującymi niektóre konstrukcje VAT - przyjęty przez rząd Projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.  SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie (...)

  Uproszczenie VAT-u

  Uproszczenie VAT-u

    Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT i dostosowanie przepisów krajowych (...)

  Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

  Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

  Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, (...)

  Droższe paliwo dla firmowych samochodów

  Droższe paliwo dla firmowych samochodów

  Od nowego roku przedsiębiorcy nie odliczą podatku VAT od paliwa, które wleją do baku firmowego auta. Na zmianie przepisów stracą ostatecznie konsumenci. Według ekspertów ograniczenie to odczują wszyscy przedsiębiorcy. – Każdy musi rozwieźć towar do hurtowni, sklepów (...)

  Zmiany w VAT dla aut z kratką. Komu przysługuje pełne odliczenie?

  Zmiany w VAT dla aut z kratką. Komu przysługuje pełne odliczenie?

  Od 1 kwietnia obowiązują nowe, kompleksowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wchodząca właśnie w życie nowelizacja (...)

  Firmy nie odliczą VAT od paliwa

  Firmy nie odliczą VAT od paliwa

  Stracą na tym przede wszystkim konsumenci, którzy zapłacą więcej np. za usługi kurierskie, pocztowe oraz produkty spożywcze. Obecnie w przypadku zakupu samochodów z kratką firma odzyskuje cały VAT, jaki jest zawarty w cenie auta. Możliwy jest także zwrot podatku od paliwa do takiego (...)

  Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

  Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

  Zawieszenie działalności gospodarczej Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zaś przedsiębiorca z co najmniej 6-miesięcznym (...)

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Kiedy mamy do czynienia z częściowym odliczeniem podatku?Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego (...)

  Pora na SLIM VAT

  Pora na SLIM VAT

  Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT  Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią (...)

  Rozliczenia VAT w grupie VAT

  Rozliczenia VAT w grupie VAT

  Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

  Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

  Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

  Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

  Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

  Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

  Prawie każdy przedsiębiorca chciałby, przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego samochodu, wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczania podatku VAT od paliwa, które będzie nabywał do tego samochodu. Być może także niemożność odliczenia tego podatku od rat leasingowych (...)

  Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

      Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego (...)

  Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

  Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. ##baner## Co oznacza pakiet SLIM VAT 2? Rząd chce w dalszym ciągu upraszczać rozliczanie podatku (...)

  Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

  Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 - Grupa Lotos. TSUE rozpatrywał w nim zgodność z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego (...)

  Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

  Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

  Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

  Leasing w podatku VAT

  Leasing w podatku VAT

    Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne (...)

  Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

  Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

  Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

  SLIM VAT nadchodzi

  SLIM VAT nadchodzi

  Pilotażowy program SLIM VAT wraz z rozwiązaniami doprecyzowującymi niektóre konstrukcje VAT - przyjęty przez rząd Projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.  SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie (...)

  Uproszczenie VAT-u

  Uproszczenie VAT-u

    Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT i dostosowanie przepisów krajowych (...)

  Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

  Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

  Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, (...)

  Droższe paliwo dla firmowych samochodów

  Droższe paliwo dla firmowych samochodów

  Od nowego roku przedsiębiorcy nie odliczą podatku VAT od paliwa, które wleją do baku firmowego auta. Na zmianie przepisów stracą ostatecznie konsumenci. Według ekspertów ograniczenie to odczują wszyscy przedsiębiorcy. – Każdy musi rozwieźć towar do hurtowni, sklepów (...)

  Zmiany w VAT dla aut z kratką. Komu przysługuje pełne odliczenie?

  Zmiany w VAT dla aut z kratką. Komu przysługuje pełne odliczenie?

  Od 1 kwietnia obowiązują nowe, kompleksowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wchodząca właśnie w życie nowelizacja (...)

  Firmy nie odliczą VAT od paliwa

  Firmy nie odliczą VAT od paliwa

  Stracą na tym przede wszystkim konsumenci, którzy zapłacą więcej np. za usługi kurierskie, pocztowe oraz produkty spożywcze. Obecnie w przypadku zakupu samochodów z kratką firma odzyskuje cały VAT, jaki jest zawarty w cenie auta. Możliwy jest także zwrot podatku od paliwa do takiego (...)

  Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

  Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

  Zawieszenie działalności gospodarczej Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zaś przedsiębiorca z co najmniej 6-miesięcznym (...)

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Kiedy mamy do czynienia z częściowym odliczeniem podatku?Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego (...)

  Pora na SLIM VAT

  Pora na SLIM VAT

  Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT  Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią (...)

  Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

  Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

  SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. Tym razem resort finansów przygotował 15 nowych rozwiązań, które mają ułatwić rozliczanie podatku. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez (...)

  Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją dla celów VAT

  Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją dla celów VAT

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed formalną rejestracją dla celów VAT. W sprawie rozpatrywanej przez sąd podatnik złożył zgłoszenie rejestracyjne w VAT 30 czerwca 2004 (...)

  Kontrahenci małego podatnika

  Kontrahenci małego podatnika

  Rozliczenie kontrahenta niebędącego małym podatnikiem lub będącego małym podatnikiem niekorzystającym z preferencji  Wybór przewidzianego przez ustawę sposobu rozliczeń z podatku VAT przez małego podatnika wywołuje określone skutki również w zakresie obowiązków (...)

  Zapytaj prawnika:

  Dodaj załącznikDodaj załącznik

  Oświadczenia i zgody RODO:


  PORADY PRAWNIKA

  Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K (...)

  VAT od wyposażenia biurowego

  VAT od wyposażenia biurowego

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

  Zwrot VAT

  Zwrot VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

  Odliczenie VAT od zakupu quada

  Odliczenie VAT od zakupu quada

  Prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaż reklamówek. Kupiłem quada. Czy mogę odliczyć w 100 % VAT od zakupu przedmiotowego quada? Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów (...)

  Opłaty notarialne a odliczenie VAT i KUP

  Opłaty notarialne a odliczenie VAT i KUP

  Spółka z o.o. dokupiła udziały w innej spółce, której udziały posiada od kliku lat w celu czerpania korzyści długoterminowych z dywidend /zyski te są zwolnione z podatku wg art. 22 ust. 4 ustawy (...)

  Odliczenie VAT-u od mieszkania

  Odliczenie VAT-u od mieszkania

  Otrzymuję dochody ze umowy o pracę, rozliczam się wspólnie z małżonką, która również otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło. Mamy zamiar nabyć nieruchomość (...)

  Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

  Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

  Mąż chce zlikwidować działalność gospodarczą. Posiada środki trwałe, które są w pełni zamortyzowane. Cześć została zezłomowana, ale samochód ciężarowy marki Lublin został na stanie. (...)

  Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

  Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

  Zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie (...)

  Samochód wspólnika w spółce cywilnej

  Samochód wspólnika w spółce cywilnej

  Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział (...)

  Odliczenie VAT przez organizatora konferencji

  Odliczenie VAT przez organizatora konferencji

  Spółka prowadzi działalność w zakresie usług PR, reklamowych, organizacji imprez itp. dla podmiotów gospodarczych. Spółka podpisała umowę z firmą X na organizację konferencji z okazji jubileuszu (...)

  Odliczanie VAT od usług cateringowych

  Odliczanie VAT od usług cateringowych

  Spółka z o.o. zajmuje się wynajmem sal na konferencje i szkolenia. Korzysta z zewnętrznej firmy cateringowej, która obsługuje te szkolenia. Spółka wystawia faktury dla swoich klientów za wynajem (...)

  Odliczenie VAT

  Odliczenie VAT

  Spółka z o.o. z Polski zaimportowała towar z USA na warunkach DDP. W związku z tym wszelkie należności celne zostały uiszczone przez nadawcę z USA. Minęło pół roku od tego wydarzenia, a dostawca (...)

  Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

  Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

  Spółka komandytowa chce ulokować swoje nadwyżki finansowe w długim terminie w srebro lokacyjne (w postaci monet bulionowych). Monety te są objęte 22% podatkiem VAT. Czy podatek VAT od zakupu takich (...)

  Podpis faktury VAT przez nieupoważnionego

  Podpis faktury VAT przez nieupoważnionego

  W 2000 r. firma wysyła nieupoważnionego pracownika po odbiór faktur. Pracownik jest zatrudniony w spółce córce. Prezes kieruje spółką córką i spółką matką. Sprzedawca odmawia wydania faktur. (...)

  Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

  Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

  Samochód ciężarowy został zakupiony i zarejestrowany na dwóch wspólników spółki cywilnej (bracia - rodzeństwo), ale jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chcemy korzystać (...)

  Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K (...)

  VAT od wyposażenia biurowego

  VAT od wyposażenia biurowego

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

  Zwrot VAT

  Zwrot VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

  Odliczenie VAT od zakupu quada

  Odliczenie VAT od zakupu quada

  Prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaż reklamówek. Kupiłem quada. Czy mogę odliczyć w 100 % VAT od zakupu przedmiotowego quada? Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów (...)

  Opłaty notarialne a odliczenie VAT i KUP

  Opłaty notarialne a odliczenie VAT i KUP

  Spółka z o.o. dokupiła udziały w innej spółce, której udziały posiada od kliku lat w celu czerpania korzyści długoterminowych z dywidend /zyski te są zwolnione z podatku wg art. 22 ust. 4 ustawy (...)

  Odliczenie VAT-u od mieszkania

  Odliczenie VAT-u od mieszkania

  Otrzymuję dochody ze umowy o pracę, rozliczam się wspólnie z małżonką, która również otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło. Mamy zamiar nabyć nieruchomość (...)

  Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

  Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

  Mąż chce zlikwidować działalność gospodarczą. Posiada środki trwałe, które są w pełni zamortyzowane. Cześć została zezłomowana, ale samochód ciężarowy marki Lublin został na stanie. (...)

  Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

  Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

  Zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie (...)

  Samochód wspólnika w spółce cywilnej

  Samochód wspólnika w spółce cywilnej

  Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział (...)

  Odliczenie VAT przez organizatora konferencji

  Odliczenie VAT przez organizatora konferencji

  Spółka prowadzi działalność w zakresie usług PR, reklamowych, organizacji imprez itp. dla podmiotów gospodarczych. Spółka podpisała umowę z firmą X na organizację konferencji z okazji jubileuszu (...)

  Odliczanie VAT od usług cateringowych

  Odliczanie VAT od usług cateringowych

  Spółka z o.o. zajmuje się wynajmem sal na konferencje i szkolenia. Korzysta z zewnętrznej firmy cateringowej, która obsługuje te szkolenia. Spółka wystawia faktury dla swoich klientów za wynajem (...)

  Odliczenie VAT

  Odliczenie VAT

  Spółka z o.o. z Polski zaimportowała towar z USA na warunkach DDP. W związku z tym wszelkie należności celne zostały uiszczone przez nadawcę z USA. Minęło pół roku od tego wydarzenia, a dostawca (...)

  Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

  Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

  Spółka komandytowa chce ulokować swoje nadwyżki finansowe w długim terminie w srebro lokacyjne (w postaci monet bulionowych). Monety te są objęte 22% podatkiem VAT. Czy podatek VAT od zakupu takich (...)

  Podpis faktury VAT przez nieupoważnionego

  Podpis faktury VAT przez nieupoważnionego

  W 2000 r. firma wysyła nieupoważnionego pracownika po odbiór faktur. Pracownik jest zatrudniony w spółce córce. Prezes kieruje spółką córką i spółką matką. Sprzedawca odmawia wydania faktur. (...)

  Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

  Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

  Samochód ciężarowy został zakupiony i zarejestrowany na dwóch wspólników spółki cywilnej (bracia - rodzeństwo), ale jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chcemy korzystać (...)

  Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

  Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu

  Podatnik - płatnik VAT, PKPiR, dochodowy - liniowy - jest współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu (z żoną, która nie prowadzi działalności gospodarczej). (...)

  FORUM PRAWNE

  odliczanie vat od paliwa w 2011

  odliczanie vat od paliwa w 2011 Samochód dostawczy o ciężarze poniżej 3500, mający OBT stwierdzający, że jest ciężarowy, będzie obowiązywać zawieszenie w odliczaniu Vat od zakupionego paliwa? (...)

  Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

  Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

  Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o.

  Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o. Witam, chciałbym kupić samochód sportowy dla siebie, na spółkę z o.o. Auto (Mercedes SL500, dwuosobowy lub Mercedes CLS500, czteroosobowy) kosztuje (...)

  Vat od ciężarówki

  Vat od ciężarówki Art 88 ust 1 pkt 3 z 11 marca 2004 mowi o odliczeniu Vat od paliwa do samochodu ciężarowego. z podanego wzoru wynika iz moje mondeo combi ma za małą (o 1 kg) ładownośc i nie (...)

  Odliczenie Vat od samochodu wg przyszłych przepisów

  Odliczenie Vat od samochodu wg przyszłych przepisów Mam taką sprawę, mianowicie wiadomo, że rząd planuje zmianę przepisów tak, aby umożliwić pełne odliczenie podatki VAT od nowego firmowego (...)

  Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 !

  Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 ! Oto najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia: * stawka na chleb (z terminem ważności ponad 14 dni) 23 proc. -> 8 proc. od 1 kwietnia * stawka na ciastka (zależnie (...)

  Odliczenie vat od paliwa 2012

  Odliczenie vat od paliwa 2012 Heja. Szukam informacji na temat odliczenie watu za paliwko w przyszłym roku. Zyczliwym osobom z gory dziekuje za pomoc. spoko stronka korzystałem juz z niej;)_ filut

  Import uslug z Holandii a odliczenie VAT

  Import uslug z Holandii a odliczenie VAT Zakladamy sytuacje: Jestem platnikiem polskiego VATu, wynajmuje serwer dedykowany od firmy majacej siedzibe w Holandii. Co sie dzieje z VATem? Czy konieczne jest (...)

  odliczenie vat za zakup roweru

  odliczenie vat za zakup roweru Witam, Prowadze dzialanosc zwiazana z uslugami doradczymi w zakresie rozwoju biznesu IT (oprogramowanie, analizy IT, technologie IT). Chcialbym zakupic rower na firme, (...)

  odliczenie vat od paliwa 2011

  odliczenie vat od paliwa 2011 Witam Jak to w końcu jest w tym nowym roku od jakich aut mozna wkońcu odliczyć VAT od paliwa?Z góry dziękuję

  Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

  Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

  Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o.

  Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o. Witam, chciałbym kupić samochód sportowy dla siebie, na spółkę z o.o. Auto (Mercedes SL500, dwuosobowy lub Mercedes CLS500, czteroosobowy) kosztuje (...)

  Vat od ciężarówki

  Vat od ciężarówki Art 88 ust 1 pkt 3 z 11 marca 2004 mowi o odliczeniu Vat od paliwa do samochodu ciężarowego. z podanego wzoru wynika iz moje mondeo combi ma za małą (o 1 kg) ładownośc i nie (...)

  Odliczenie Vat od samochodu wg przyszłych przepisów

  Odliczenie Vat od samochodu wg przyszłych przepisów Mam taką sprawę, mianowicie wiadomo, że rząd planuje zmianę przepisów tak, aby umożliwić pełne odliczenie podatki VAT od nowego firmowego (...)

  Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 !

  Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 ! Oto najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia: * stawka na chleb (z terminem ważności ponad 14 dni) 23 proc. -> 8 proc. od 1 kwietnia * stawka na ciastka (zależnie (...)

  Odliczenie vat od paliwa 2012

  Odliczenie vat od paliwa 2012 Heja. Szukam informacji na temat odliczenie watu za paliwko w przyszłym roku. Zyczliwym osobom z gory dziekuje za pomoc. spoko stronka korzystałem juz z niej;)_ filut

  Import uslug z Holandii a odliczenie VAT

  Import uslug z Holandii a odliczenie VAT Zakladamy sytuacje: Jestem platnikiem polskiego VATu, wynajmuje serwer dedykowany od firmy majacej siedzibe w Holandii. Co sie dzieje z VATem? Czy konieczne jest (...)

  odliczenie vat za zakup roweru

  odliczenie vat za zakup roweru Witam, Prowadze dzialanosc zwiazana z uslugami doradczymi w zakresie rozwoju biznesu IT (oprogramowanie, analizy IT, technologie IT). Chcialbym zakupic rower na firme, (...)

  odliczenie vat od paliwa 2011

  odliczenie vat od paliwa 2011 Witam Jak to w końcu jest w tym nowym roku od jakich aut mozna wkońcu odliczyć VAT od paliwa?Z góry dziękuję

  vat od paliwa 2011 - co i jak ???

  vat od paliwa 2011 - co i jak ??? Stracą na tym przede wszystkim konsumenci, którzy zapłacą więcej np. za usługi kurierskie, pocztowe oraz produkty spożywcze. Obecnie w przypadku zakupu samochodów (...)

  odliczenie vat za paliwo 2011

  odliczenie vat za paliwo 2011 Witam, wiem że zmieniły się przepisy o odliczeniu watu od paliwa, teraz aby odliczyć wat należy posiadać samochód powyżej 3,5t. Czy jest to jedyny wymóg? Czy muszę (...)

  Porady prawne