Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Pytanie:

Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również powinna być uwzględniona w cenie detalicznej, przy sprzedaży perfum klientowi indywidualnemu? Firma zamierza produkować perfumy na terenie Polski, po wcześniejszym imporcie składników z USA. Substancje, w formie proszku, będą importowane, natomiast baza - alkohol etylowy (ponad 99% całkowitego składu perfum) zakupiony zostanie już w Polsce. Czy produkcja perfum na terenie kraju obłożona jest akcyzą? Jak przebiega ten proces? Czy wymagane jest opłacenie akcyzy wyłącznie przy imporcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

6.1.2006

Akcyza w całości podnosi cenę produktu i w tym znaczeniu jest uwzględniana w cenie detalicznej przy sprzedaży perfum klientowi detalicznemu. Nie można jej bowiem od niczego odliczyć (w przeciwieństwie do podatku od towarów i usług – VAT) i dotyczy to również podmiotów gospodarczych.

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym co do zasady reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

Perfumy i wody toaletowe (PKWiU 24.52.11) są wyrobem akcyzowym niezharmonizowanym, wymienionym na poz. 46 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ "importem" w rozumieniu ustawy jest przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państw trzecich na terytorium kraju (art. 2 pkt 9 ustawy), nie jest opodatkowany import składników, które posłużą do produkcji wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, w przypadku towarów akcyzowych niezharmonizowanych, opodatkowaniu akcyzą nie podlega ich produkcja, ale podlega opodatkowaniu m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

Organami podatkowymi w zakresie akcyzy stosownie do ich właściwości są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 13 ust. 1 ustawy). Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego. Zgłoszenie rejestracyjne zawiera w szczególności dane identyfikacyjne podatnika, jego siedzibę i adres (miejsce zamieszkania) oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy).

Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 18 ust. 1 ustawy). Podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej (art. 19 ust. 1 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?