Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Pytanie:

Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Należy wskazać na treść art. 398 z ind. 14 k.p.c., który stanowi, że Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. Natomiast zgodnie z art. 398 z ind. 15 k.p.c. Sąd Najwyższy w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, lub innemu sądowi równorzędnemu. Sąd Najwyższy może uchylić także w całości lub w części orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi temu samemu lub równorzędnemu przy czym w razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie. Artykuł 398 z ind. 16 k.p.c. stanowi, że jeżeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiście uzasadniona, a skargi kasacyjnej nie oparto także na podstawie naruszenia przepisów postępowania lub podstawa ta okazała się nieuzasadniona, Sąd Najwyższy może na wniosek skarżącego uchylić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy.

Wobec tego, tylko w tym ostatnim wypadku możliwe jest merytoryczne orzeczenie przez Sąd Najwyższy odnośnie sprawy będącej przedmiotem skargi kasacyjnej. Co do zasady w razie jej uwzględnienia, sprawa jest przekazywana do ponownego rozpoznania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: