PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

Pytanie:

Student studiujący stacjonarnie na uczelni niemieckiej zameldowany na stałe w Polsce i przez większą część roku mieszkający w Niemczech uzyskał niewielkie dochody z umów zleceń w Polsce i w Niemczech. Według oświadczenia niemieckiego płatnika dochód jest tak mały, że nie jest pobierany podatek. Od polskiego dochodu pobrano zaliczkę na podatek dochodowy. Ponieważ wysokość polskiego wynagrodzenia nie przekracza kwoty wolnej od podatku więc w wyniku złożenia PIT nastąpi zwrot pobranej zaliczki. Czy w zeznaniu rocznym należy ująć wielkość wynagrodzenia otrzymanego w Niemczech i według jakiego kursu (z dnia otrzymania wynagrodzenia, z dnia podpisania umowy) należy przeliczyć euro?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

Odnośnie przeliczania przychodów wyrażonych w walucie euro na złotówki należy wskazać, iż zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 

Zatem ewentualnego przeliczenia powinno się dokonywać według wskazanego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z dnia otrzymania wynagrodzenia np. na rachunek bankowy.

Natomiast odnośnie samej konieczności ujęcia w polskim zeznaniu rocznym ewentualnych dochodów niemieckich należy wskazać, iż z pytania nie wynika jaką rezydencję podatkową (polską czy niemiecką) ma podatnik. Jeśli posiada polską rezydencję podatkową to faktycznie do rozliczenia polskich dochodów powinny być wzięte pod uwagę również dochody niemieckie. 

Porady prawne

Otóż zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r., z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polsce) otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (w Niemczech). Jeżeli praca jest tak wykonywana (w Niemczech), to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Niemczech).

Na mocy art. 24 ust. 2 wskazanej Umowy w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne