Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

Pytanie:

Faktura VAT na spółkę, wspólników, czy wspólnika? Otrzymana ostatnia odpowiedź kategorycznie ustawiła rozwiązanie - tylko na wspólnika. Autor prezentuje jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, jednakże nie argumentuje go przepisami prawa. Przedstawię w możliwie skrótowy sposób mój punkt widzenia, jako prowadzącego kilkunastoletnią działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osoby fizycznych nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu dokumentowania wydatków na lokal użytkowy będący własnością jednego ze wspólników, jako kosztów uzyskania przychodu. Dzięki korzystaniu z lokalu Spółka uzyskuje przychód. Prawo podatkowe nakłada OBOWIĄZEK wystawiania dowodów sprzedaży. Przymus ten umożliwia innym podatnikom na wywiązanie się z OBOWIĄZKU dokumentowania poniesionych wydatków (VIDE: Ordynacja podatkowa). Wydatki te ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy, a więc Spółka jako całość. Ten problem nie budzi chyba żadnych wątpliwości. Przez analogię do przedstawionej sytuacji, odnieśmy się do przepisów VAT. Podatnikiem VAT jest m. in. jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, czyli SPÓŁKA CYWILNA. Z uwagi na fakt, że to spółka korzysta z lokalu w ramach prowadzonej działalności i ona uiszcza stosowne należności ona ponosi wydatek, który jest dla niej kosztem uzyskania przychodu. Winna otrzymać dowód zakupu potwierdzający poniesienie tego wydatku. Prawo własności do lokalu jednego ze wspólników nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Spółka jako pełnoprawny podatnik vat prowadzi wymagane rejestry i ewidencje VAT (spełnia wszelkie wymogi ustawy i aktów wykonawczych) jest podmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli oba podmioty Spółdzielnia i Spółka mają status czynnych podatników VAT, to dokumentem stwierdzającym dokonanie między nimi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT-em jest niezaprzeczalnie faktura VAT. Wszystkie dywagacje dotyczące prawa własności lokalu, jakiegoś nieokreślonego stosunku prawnego, odliczenia są kwestią wtórną. Zaciemniają obraz sytuacji i odwodzą od meritum sporu. Zasada jest prosta: "Każdy kupiec ma prawo żądać dowodu zakupu, a sprzedawca ma obowiązek taki dowód wydać". Jeszcze jedna uwaga, spółka cywilna w odróżnieniu od spółki jawnej nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma obowiązku przenoszenia praw własności wkładów wspólników do majątku spółki. Czy ten problem może być skierowany do rozstrzygnięcia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym bądź innym organem administracji państwowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

Punktem wyjścia naszego rozumowania jest fakt, iż prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wspólnik spółki cywilnej. Wbrew Państwa twierdzeniu, fakt ten ma fundamentalne znaczenie w omawianym przypadku. Skoro bowiem stosunek prawny łączy Spółdzielnię i wspólnika spółki, nabywcą świadczonej przez Spółdzielnię usługi jest wspólnik spółki, a nie spółka, która faktycznie korzysta z lokalu.

Być może bardziej obrazowy będzie przykład innej sytuacji. Załóżmy, że na podstawie umowy zawartej ze spółką cywilną (umowy spółki) wspólnik tej spółki użycza, czy też wnosi do używania prywatny samochód. Samochód ten jest stale używany na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę. Fakt ten nie zmienia jednak tego, że stronami umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego samochodu jest wspólnik spółki oraz zakład ubezpieczeń. Ewentualne faktury wystawiane przez zakład ubezpieczeń powinny wskazywać wspólnika spółki, a nie samą spółkę.

Porady prawne

Być może ten przykład pozwoli Państwa przekonać, że na gruncie przepisów prawa nabywcą świadczonych przez Spółdzielnię usług jest wspólnik spółki. To jego bowiem łączy stosunek prawny ze Spółdzielnią. Fakt, iż faktycznie korzystającym z tych usług jest spółka nie ma znaczenia (o czym już zresztą była mowa). Dlatego też właśnie Spółdzielnia nie może wystawić faktury Spółce - nie świadczy ona bowiem usług (z punktu widzenia przepisów prawa) na rzecz Spółki, a tym samym ewentualna faktura nie dokumentowałaby rzeczywiście świadczonych usług.

Mając powyższe na uwadze, prawidłowy sposób postępowania w powyższej sytuacji jest następujący. Spółdzielnia wystawia fakturę na wspólnika spółki. W oparciu o tą fakturę wspólnik powinien wystawić dokument obciążający spółkę tymi kosztami. Dopiero ten dokument może stanowić dla spółki podstawę do ujęcia ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu (sama faktura nie stanowi takiej podstawy, gdyż jest wystawiona na wspólnika spółki).

Oczywiście wszystkie powyższe wnioski stanowią jedynie naszą opinię dotyczącą Państwa problemu. Jeśli chodzi o uzyskanie w tej kwestii rozstrzygnięcia organów państwowych to najprostszą (i w zasadzie jedyną) drogą jest zwrócenie się do właściwego urzędu skarbowego o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (jak Państwu zapewne wiadomo, od 1 stycznia 2005 r. interpretacje te znacznie zyskały na znaczeniu). Może to pozwolić Państwu na ewentualne sprowokowanie zajęcia się problemem przez sądy administracyjne - na postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji przysługuje zażalenie, które rozpatrywane jest w drodze decyzji. Na decyzję tą służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Więcej na ten temat w artykule Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu prz spółka cywilna, upadłość, wspólnik, wniosek o ogłoszenie upadłości, wspólność majątkowa (...)

Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Status ten przysługuje natomiast jej wspólnikom. Spółka cywilna nie posiada spółka, cywilna, odpowiedzialność, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, (...)

Czy zmiany osobowe wspólników spółki cywilnej wpływają na zakres ich odpowiedzialności względem wierzyciela?

Czy zmiany osobowe wspólników spółki cywilnej wpływają na zakres ich odpowiedzialności względem wierzyciela?

Spółka cywilna jest umową zawieraną przez przedsiębiorców, w wyniku której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym dotyczącymi umowy spółki cywilnej, a w związku (...)

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:       Specyfika spółki cywilnej.     spółka cywilna; przekształcenie; spółka jawna;

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna. Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną? spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; (...)

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

  Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.? przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, przekształcenie, zmiana, spółka, cywilna, (...)

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej

Zgodnie z art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowawspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo koma zobowiązania podatkowe, spółka cywilna, rozwiązanie spółki cywilnej, wspólnik

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi twórców i artystów wykonawców? Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Wątpliwości związane z uregulowaniem  z rachunku bankowego spółki osobowej   podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu prz spółka cywilna, upadłość, wspólnik, wniosek o ogłoszenie upadłości, wspólność majątkowa (...)

Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Status ten przysługuje natomiast jej wspólnikom. Spółka cywilna nie posiada spółka, cywilna, odpowiedzialność, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, (...)

Czy zmiany osobowe wspólników spółki cywilnej wpływają na zakres ich odpowiedzialności względem wierzyciela?

Czy zmiany osobowe wspólników spółki cywilnej wpływają na zakres ich odpowiedzialności względem wierzyciela?

Spółka cywilna jest umową zawieraną przez przedsiębiorców, w wyniku której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym dotyczącymi umowy spółki cywilnej, a w związku (...)

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:       Specyfika spółki cywilnej.     spółka cywilna; przekształcenie; spółka jawna;

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna. Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną? spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; (...)

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

  Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.? przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, przekształcenie, zmiana, spółka, cywilna, (...)

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej

Zgodnie z art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowawspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo koma zobowiązania podatkowe, spółka cywilna, rozwiązanie spółki cywilnej, wspólnik

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi twórców i artystów wykonawców? Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Wątpliwości związane z uregulowaniem  z rachunku bankowego spółki osobowej   podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

 Zmiana zasad rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 25 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s. spółka, jawna, cywilna, partnerska, komandytowa, osobowa

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot VAT przy braku sprzedaży

Zwrot VAT przy braku sprzedaży

Spółka z o.o. dokonała zakupów inwestycyjnych w marcu 2007 r. Aż do grudnia 2007 r. Spółka nie miała przychodów ze sprzedaży opodatkowanej VAT. W grudniu 2007 r. i kolejnych miesiącach 2008 r. przychody ze sprzedaży opodatkowanej VAT się pojawiły, jednak urząd skarbowy nie dokonał żadnych (...)

Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

Kontrahent niemiecki odebrał od nas towar w 2007 roku i nie zapłacił do tej pory. Zostały wystawione faktury sprzedaży, które ów kontrahent podpisał. Podpisał również dokumenty wywozu towaru za granicę. Kilka dni później w imieniu kontrahenta towar odebrała osoba, która podała się za (...)

Brak faktury za usługę

Brak faktury za usługę

Pod koniec zeszłego roku podpisałem umowę na roboty budowlane. Trwały one 3 miesiące i zakończyły się w styczniu br. Zapłaciłem za te roboty budowlane około 85% wartości całego kontraktu. Terminy umowne zostały znacznie przekroczone i należy mi się kara umowna. Na dodatek firma wykonująca (...)

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR kasowo + vat). Handlujemy z Unią, i zdarzają nam się sytuacje zwrotu towaru zarówno w WDT jak i w WNT. Krajowe faktury korygujące zarówno sprzedaży jak i zakupów księgujemy w dacie wystawienia faktury korygującej w PKPiR. Tak samo postępowaliśmy (...)

Korekta podatku VAT - data ujęcia

Korekta podatku VAT - data ujęcia

W październiku 2010 r. wystawiłem fakturę na zagospodarowanie terenów zielonych na kwotę 50.000,00 + 22% VAT. Dzisiaj dowiedziałem się, że zastosowałem błędna stawkę VAT - powinienem zastosować VAT 7%. Nie mogłem już zmienić ceny ponieważ była ona uzgodniona brutto w przetargu i jest (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca

Nasza spółka z o.o. wystawiła fakturę korygującą tytułem zwrotu zaliczki. Otrzymaliśmy kopię faktury bez podpisu odbiorcy. Na fakturze widnieje tylko data rejestracji wpływu faktury do odbiorcy (pieczątka o treści \"nazwa firmy\" + \"wpłynęło dnia ............ \". Czy taka faktura korygująca (...)