Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu

Pytanie:

Sędzia sądu rejonowego oparł treść wyliczeń zawartych w postanowieniu kończącym postępowanie na opinii biegłego. Podając w postanowieniu wielkości udziałów w części wspólnej nieruchomości Sąd pomylił się wpisując dla jednego ze współwłaścicieli 114/10.000 części wspólnej zamiast 1114/10.000. W efekcie suma udziałów wszystkich współwłaścicieli nie daje 10.000/10.000 czyli całości. Opinia biegłego, na której Sąd się opierał zawiera oczywiście prawidłowe wyliczenie w postaci 1114/10.000. Sprawa "przeszła" już przez sąd okręgowy (sąd II Instancji). W jaki sposób mogę doprowadzić do sprostowania błędu? Do którego sądu mam się zwrócić?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu

Odpowiedź przynosi treść art. 350 kodeksu postępowania cywilnego. Wedle jego treści sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. Odbywa się to w ten sposób, że o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu. Jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

Możliwe jest zatem sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści postanowienia, o którym mowa w pytaniu. W tym celu należy poinformować sąd o przedmiotowej omyłce pisarskiej i zaproponować prawidłowe brzmienie sentencji. Biorąc pod uwagę okoliczność, że - jak twierdzi pytający - sprawa została już rozpoznana w toku instancji przez sąd okręgowy, wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej winien być skierowany do sądu I instancji; wydaje się bowiem, że właśnie w tym sądzie znajdują się obecnie akta sprawy. Przed skierowaniem wniosku zaleca się jednak kontakt z sekretariatem sądu I instancji w celu uzyskania informacji, czy znajdują się w tym sądzie akta rzeczonej sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak