Potrzeba posiadania broni

Pytanie:

Czy trzeba mieć jakiś racjonalny powód lub dowód, że naprawdę potrzebuje się broni (np. częste napady w dzielnicy, itp.)? Czy wystarczy stwierdzenie, że czuję się zagrożony?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potrzeba posiadania broni

Trzeba mieć realny powód do posiadania broni i należycie go wykazać. Ogólnikowe stwierdzenie o poczuciu zagrożenia osoby starającej się o pozwolenie może nie wystarczyć do jego uzyskania. Należy bowiem pamiętać, że uzyskanie pozwolenia na broń jest wyjątkiem od ogólnego zakazu posiadania broni w RP. Odpowiednie przepisy powinny być zatem (i zwykle są) interpretowane wąsko. A przepis stanowi, że okoliczności, na które powołuje się osoba starająca się o pozwolenie, muszą uzasadniać jego wydanie. Co więcej, ustawa wylicza przykładowo te okoliczności, które mogą uzasadniać wydanie pozwolenia, m.in: ochrona osobista i osób trzecich, łowiectwo, cele sportowe, kolekcjonerstwo itp. Na wnioskującym zatem będzie spoczywał obowiązek wykazania tych okoliczności.

Porady prawne

Warto przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2003 r., sygn. akt III SA 1956/2001:  Z uwagi na skutki jakie powoduje użycie broni palnej, pozwolenie na jej posiadanie może otrzymać tylko ta osoba, której zagraża realne niebezpieczeństwo zamachu na życie. Organy uprawnione do wydawania pozwoleń na broń muszą brać pod uwagę nie tylko subiektywnie pojmowany interes konkretnego obywatela, ale także mieć wzgląd na interes bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ten wzgląd zaś dyktuje konieczność ścisłej reglamentacji pozwoleń na broń (zwłaszcza palną, której użycie w każdym wypadku zagraża zdrowiu lub życiu innych osób), tj. wydawanie ich tylko w sytuacjach uznanych za szczególne. Prowadzenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi o zagrożeniu życia osób, które ją prowadzą; jest w Polsce dość powszechnym sposobem zarobkowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne