Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Pytanie:

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując się na ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art.21, art. 49 wzywa nas do dokonania wpłat wraz z odsetkami oraz złożenia zaległych deklaracji. W ustawie nie jest jasno sprecyzowane czy ona i nas dotyczy. Prosimy o wskazanie czy rzeczywiście powstał obowiązek wpłat na PFRON?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Zgodnie z powołanym przez PFRON  i wskazanym przez Państwa art. 21 ust. 1  ustawy 1997r. o pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

Z wpłat tych zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %. 

Porady prawne

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy pracodawcy dokonują wpłat na Funduszw terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru DEK-I-0 ustalonego rozporządzeniem w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Przepisy nie uzależniają powstania obowiązku wpłat na PFRON od utrzymania zatrudnienia powyżej 25 osób przez określony czas (np. rok). Nie ma znaczenia, iż zatrudniali Państwo tyle osób jedynie okresowo. Obowiązek po Państwa stronie powstał z chwilą zatrudnienia dwudziestej piątej osoby, dlatego wydaje się, iż PFRON w tej sprawie ma rację. Potwierdza to również wyrok WSA w Warszawie  z dnia 9 września 2005 r.  III SA/Wa 910/2005, LexPolonica nr 1875709 (choć zapadł on na tle bardziej skomplikowanego stanu faktycznego), w którym WSA stwierdził, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 osób na pełny wymiar czasu winien dokonywać wpłat na PFRON. Zobowiązanie powstaje zatem z chwilą zatrudnienia odpowiedniej ilości osób, czyli z chwilą zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku wpłat, a wysokość zobowiązania zależy od rzeczywistego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne