Prawo odmowy zeznań córki będącej świadkiem

Pytanie:

Jestem świadkiem na sprawie u mojego ojca , czy mogę skorzystać z prawa odmowy zeznań? jeśli tak to który jest to artykuł kodeksu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo odmowy zeznań córki będącej świadkiem

3.3.2006

Z pytania nie wynika, czy sprawa dotyczy postępowania cywilnego, czy też karnego.

W postępowaniu cywilnym, prawo do odmowy zeznań, jak również prawo odmowy odpowiedzi na zadane pytanie (są to dwie instytucje) jest przedmiotem regulacji art. 261 kodeksu postępowania cywilnego.  Zgodnie z § 1 tego artykułu, nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych (czyli dzieci, wnuków, prawnuków) i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Tak więc, córka ma prawo do odmowy zeznań w sprawie swojego ojca.

Natomiast, zgodnie z art. 261 § 2, świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Jeżeli więc świadek składa już zeznania, może odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w zdaniu poprzednim.

Natomiast w postępowaniu karnym prawo do odmowy zeznań osoby najbliższej i prawo odmowy odpowiedzi jest regulowane art. 182 i 183 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 182 kpk, osoba najbliższa (czyli małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu) dla oskarżonego może odmówić zeznań. Tak więc w postępowaniu karnym córka oskarżonego może odmówić składania zeznań.

Natomiast, w myśl art. 183 kpk, świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Potrzebujesz porady prawnej?