Przesłanki wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

"Jesteśmy spółką z o.o. o kapitale założycielskim 50.000 PLN. Posiadamy środki trwałe o wartości ok. 100.000 PLN. Wynajęliśmy od developera magazyn, a jako zabezpieczenie umowy najmu uzyskaliśmy gwarancję bankową na sumę 170.000 PLN. Przychody miesięczne z tytułu wynajmu magazynu i towarzyszących usług magazynowych wynoszą przeciętnie 300.000 PLN i w pełni pokrywają miesięczne koszty działalności wynoszące ok. 250.000 PLN. Wszystkie należności regulujemy bez opóźnień. Ostatnio zwrócono nam uwagę, że majątek naszej firmy nie pokrywa wartości naszych zobowiązań, jeśli weźmie się pod uwagę wartość udzielonej gwarancji. Gwarancję zaliczono do zobowiązań, chociaż nie została użyta i nie stała się wymagalna. Stwierdzono, że w świetle art. 11 p. 2 ustawy z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze powinniśmy zgłosić upadłość? Czy takie rozumowanie jest poprawne?"

Odpowiedź prawnika: Przesłanki wniosku o ogłoszenie upadłości

Opisana w pytaniu kwestia należy do trudnych. Zresztą przesłanki ogłoszenia upadłości uregulowane w Ustawie spotykają się z krytyką w doktrynie i piśmiennictwie, postuluje się potrzebę rychłych zmian w tym zakresie. Art. 10 Ustawy wprowadza zasadę, iż upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, kóry stał się niewypłacalny. Rzeczywiście, w świetle literalnego brzmienia art. 11 par. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Treść tego przepisu wskazywałaby na obowiązek wniesenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Rzecz jasna, nie oznacza to, iż upadłość będzie automatycznie w stosunku do spółki z o.o. ogłoszona. Dyskusyjne jest bowiem zaliczenie gwarancji bankowej, o której mowa w pytaniu, do zobowiązań dłużnika skutkujących wniesieniem o ogłoszenie upadłości. Po wtóre, art. 11 par. 1 Ustawy stanowi o niewypłacalności dłużnika w świetle powstania jego wymagalnych zobowiązań, art. 11 par. 2 wspomina tylko o zobowiązaniach. Należy jednak podkreślić, iż wszystkie te okoliczności nie zwalniają spółki z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - powtórzmy raz jeszcze: w świetle aktualnego stanu prawnego; mogą one być jednakowoż podstawą do rozważenia przez sąd zasadności wniosku i w efekcie np. jego oddalenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika