Pozostałe

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli (...)

Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

Czy syndyk masy upadłości ma obowiązek zawiadomić wszystkich wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Czy członek zarządu spółki jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, jeżeli zajdą ku temu podstawy?

Ustanowienie nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym

Ustanowienie nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym

W jakich przypadkach ustanawiany jest nadzorca sądowy w postępowaniu upadłościowym?

Zastaw a upadłość

Zastaw a upadłość

Ktoś chce pożyczyć ode mnie pieniądze i oferuje pod zastaw pojazd. Czy gdyby taka osoba fizyczna lub przedsiębiorca (spółka z o.o.) ogłosiła upadłość to rzecz zastawiona wchodzi do masy upadłości (...)

Prawa i obowiązki syndyka, ustanawianego w postępowaniu upadłościowym

Prawa i obowiązki syndyka, ustanawianego w postępowaniu upadłościowym

Jakie prawa i obowiązki posiada syndyk, ustanawiany w postępowaniu upadłościowym?

Pojęcie masy upadłości

Pojęcie masy upadłości

W jaki sposób ustawa prawo upadłościowe i naprawcze definiuje pojęcie masy upadłości?

Obciązenie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Obciązenie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Czy można obciążyć składniki masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości?

Konsekwencje zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości  po ogłoszeniu upadłości

Konsekwencje zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości, (...)

Termin wypłaty kwoty przez syndyka

Termin wypłaty kwoty przez syndyka

Otrzymałem od syndyka prośbę o podanie numeru konta do wypłaty środków z masy zlikwidowanego dłużnika. Dłużnik nie wykonał układu i został poddany procedurze likwidacyjnej. Ile czasu ma syndyk (...)

Sposób ogłoszenia upadłości

Sposób ogłoszenia upadłości

Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Jak należy rozumieć sformułowanie "złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie" ?

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

Wierzytelności z okresu likwidacji

Wierzytelności z okresu likwidacji

Art. 46 ust. 3a pkt 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych dopuszcza przekazanie nieruchomości państwowej osobie prawnej, "o ile wierzytelności zostały zabezpieczone". W sytuacji likwidowanego (...)

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Spółka z o.o. która jest mi winna pieniądze chyba niebawem ogłosi upadłość. Moja należność stwierdzona jest fakturami. Jeżeli zdążę uzyskać tytuł wykonawczy i będąc wzywanym do zgłoszenia (...)

Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP

Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP

Firma zgłosiła wniosek do sądu o upadłość (17.11). Przed zgłoszeniem wniosku firma zatrudniała ponad 45 osób. Część pracowników wypowiedziało umowę z winy pracodawcy przed złożeniem wniosku (...)

Odsetki za zwłokę a upadłość

Odsetki za zwłokę a upadłość

Zaległość podatkowa Spółki z o.o. powstała w 1997 roku. Czy gdyby wtedy na skutek terminowego złożenia wniosku przez zarząd Spółki wszczęto przeciwko Spółce postępowanie upadłościowe bądź (...)

Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

Spółka z o. o. posiadająca zarząd jednoosobowy miała ustanowionego pełnomocnika oraz prokurenta . Spółka ta została postawiona w stan upadłości obejmujący likwidację majątku. Jak mi wiadomo (...)

Uchylenie bądź zmiana układu

Uchylenie bądź zmiana układu

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

Upadłość zakładu a wynagrodzenia pracowników

Upadłość zakładu a wynagrodzenia pracowników

Pracuję w zakładzie produkcyjnym zatrudniającym łącznie około 120 osób, na stanowisku pracownika administracji specjalista ds. logistyki. Mój zakład pracy zostanie postawiony w stan upadłości (...)

Upadłość spółki jawnej

Upadłość spółki jawnej

Jako wierzyciel mam zamiar złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jawnej. Czy w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze są przewidziane dla spółki jawnej inne przepisy, niż dla spółki (...)

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

Wykluczenie z udziału w przetargu

Wykluczenie z udziału w przetargu

Przetarg ogłoszony przez syndyka został wygrany prze pewną osobę, która nie wywiązała się z umowy. Czy w następnym przetargu osoba ta może brać udział, czy też podlega wykluczeniu? Niewywiązanie (...)

Zaliczka na poczet wydatków

Zaliczka na poczet wydatków

Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet wydatków. W jaki sposób należy (...)

Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

Czy będąc prokurentem spółki z o.o. i posiadając jednocześnie większość udziałów w tej spółce ponoszę odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki?

Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Sp. z o. o. wystąpiła w dniu dzisiejszym z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Czy od dzisiaj nie może swobodnie prowadzić działalności? Czy każdego kontrahenta musi informować o tym wniosku? (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta (...)

Forma orzeczeń w postępowniu upadłościowym

Forma orzeczeń w postępowniu upadłościowym

Otrzymałem postanowienie sądu o oddaleniu mojego wniosku. Wniosek dotyczył zmiany na liście wierzycieli w związku ze zdarzeniem uzasadniającym taką zmianę (art. 262 par 2. PrUpadNap) Zgodnie z (...)

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Jakie muszą być spełnione przesłanki, by sąd mógł ogłosić upadłość spółdzielni mieszkaniowej (mającej długi)?

Kto może zostać syndykiem?

Kto może zostać syndykiem?

Chciałabym zostać syndykiem. Jakie warunki powinnam spełnić i gdzie mogę odbyć kurs i zdać egzamin?

Wynagrodzenie i koszty syndyka

Wynagrodzenie i koszty syndyka

Wobec dłużnika wierzyciele mają podjąć decyzję, co do przyjęcia lub odrzucenia układu. Z wycen majątku dłużnika dokonanych w roku 2003 wynika, że wartość nieruchomości z lekką nadwyżką (...)

Bezskuteczność czynności prawnej a upadłość

Bezskuteczność czynności prawnej a upadłość

Spółka X przekazała spółce Y, z którą była powiązana kapitałowo udziały w Z (spółce z o.o.) jako spełnienie długu zabezpieczonego na tych udziałach zastawem rejestrowym (umowa zastawu przewidywała (...)

Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Zamierzam nabyć od syndyka nieruchomość. Czy w myśl prawa upadłościowego i naprawczego syndyk ma prawo rozłożyć mi płatność na raty?

Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć

Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć

W sierpniu 2005 roku Sąd ogłosił upadłość osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa). W maju 2006 roku upadły umiera. Postępowanie upadłościowe do dnia dzisiejszego (...)

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości (...)

Nieruchomość od syndyka a obciążenia

Nieruchomość od syndyka a obciążenia

Czy kupując nieruchomość od syndyka nabywam ją w stanie wolnym od obciążeń?

Obowiązki syndyka

Obowiązki syndyka

Jaką formą prawną można zmobilizować syndyka masy upadłości pracodawcy, aby wypłacił należne wynagrodzenie. Czy zobowiązuje go do tego wezwanie do zapłaty czy też sprawa powinna być skierowana (...)

Umowa przewłaszczenia a upadłość

Umowa przewłaszczenia a upadłość

Jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki podpisaliśmy umowę przewłaszczenia na środki trwałe, zapasy magazynowe i należności. Co się dzieje z przewłaszczeniami w sytuacji ogłoszenia przez Spółkę (...)

Wynagrodzenie w spółce w upadłości

Wynagrodzenie w spółce w upadłości

Jestem prezesem i dyrektorem generalnym zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony w spółce z o.o., która oczekuje na decyzję sądu co do formy upadłości (układ lub likwidacja). Z obu (...)

Wypłata pieniędzy z masy upadłościowej

Wypłata pieniędzy z masy upadłościowej

Czy zgodna z prawem jest sytuacja, kiedy ja ostrzegam zarząd (będący jednocześnie udziałowcami) upadłej spółki z o.o., która jest moim dłużnikiem, że zamierzam doprowadzić do odpowiedzialności (...)

Wypowiedzenie umowy przez syndyka

Wypowiedzenie umowy przez syndyka

Wynajmuję budynek do prowadzenia działalności handlowej od firmy, która w lutym br. ogłosiła upadłość, umowa wynajmu spisana jest na czas określony do 31.12.2007 r., gdzie zaznaczone jest, że (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Czy wierzyciel składający wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej musi wnieść do sądu jakąś opłatę i w jakiej wysokości? Czy sąd wysyła dłużnikowi przed rozprawą (...)

Niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość

Niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość

Czy o fakcie niezgłoszenia przez zarząd spółki wniosku o postępowanie upadłościowe należy poinformować Prokuraturę? Mam na myśl powstanie odpowiedzialności karnej zarządu za to zaniedbanie.

Opłata od zgłoszenia wniosku o upadłość

Opłata od zgłoszenia wniosku o upadłość

Czy wierzyciel zgłaszający wniosek o upadłość przedsiębiorcy - osoby fizycznej wpłaca z tego tytułu jakieś zaliczki lub ponosi koszty? Interesuje mnie zwłaszcza etap upłynniania majątku upadłego (...)

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Czym jest ta wartość, np. w odniesieniu do salonu fryzjerskiego czy też sklepu z obuwiem, jak się ją liczy i co w skład niej wchodzi? Pytam w kontekście ewentualnego zgłoszenia upadłości dłużnika, (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Czy przedsiębiorca - osoba fizyczna, wobec której komornik umorzył (jako bezskuteczne) postępowanie egzekucyjne, a który (dalej nie regulując należności należności i prowadząc działalność (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Skoro zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony wyłącznie wobec osoby fizycznej, to czy prezes zarządu (a przy okazji jedyny wspólnik) sp. z o.o. jest taką osobą fizyczną (...)

Kontrola działalności syndyka

Kontrola działalności syndyka

Jestem wierzycielem kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialności, które upadły postanowieniem sądu (w jednym przypadku w I grupie). Czy jako wierzyciel bezspornej wierzytelności mam możliwość (...)

Prowadzenie działalności przez syndyka

Prowadzenie działalności przez syndyka

Jak wiadomo w przypadku, gdy nie powołano rady wierzycieli - sprawy z jej zakresu rozpoznaje sędzia - komisarz. Jest tak w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działalności upadłego. Czy każdy (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne