Pozostałe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

  Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? (...)

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

  Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli (...)

 • Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

  Czy syndyk masy upadłości ma obowiązek zawiadomić wszystkich wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym?

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

  Czy członek zarządu spółki jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, jeżeli zajdą ku temu podstawy?

 • Ustanowienie nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym

  W jakich przypadkach ustanawiany jest nadzorca sądowy w postępowaniu upadłościowym?

 • Zastaw a upadłość

  Ktoś chce pożyczyć ode mnie pieniądze i oferuje pod zastaw pojazd. Czy gdyby taka osoba fizyczna lub przedsiębiorca (spółka z o.o.) ogłosiła upadłość to rzecz zastawiona wchodzi do masy upadłości (...)

 • Prawa i obowiązki syndyka, ustanawianego w postępowaniu upadłościowym

  Jakie prawa i obowiązki posiada syndyk, ustanawiany w postępowaniu upadłościowym?

 • Pojęcie masy upadłości

  W jaki sposób ustawa prawo upadłościowe i naprawcze definiuje pojęcie masy upadłości?

 • Obciązenie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

  Czy można obciążyć składniki masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości?

 • Konsekwencje zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

  Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości, (...)

 • Termin wypłaty kwoty przez syndyka

  Otrzymałem od syndyka prośbę o podanie numeru konta do wypłaty środków z masy zlikwidowanego dłużnika. Dłużnik nie wykonał układu i został poddany procedurze likwidacyjnej. Ile czasu ma syndyk (...)

 • Sposób ogłoszenia upadłości

  Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

 • Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

  Jak należy rozumieć sformułowanie "złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie" ?

 • Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

  Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

 • Wierzytelności z okresu likwidacji

  Art. 46 ust. 3a pkt 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych dopuszcza przekazanie nieruchomości państwowej osobie prawnej, "o ile wierzytelności zostały zabezpieczone". W sytuacji likwidowanego (...)

 • Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

  Spółka z o.o. która jest mi winna pieniądze chyba niebawem ogłosi upadłość. Moja należność stwierdzona jest fakturami. Jeżeli zdążę uzyskać tytuł wykonawczy i będąc wzywanym do zgłoszenia (...)

 • Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP

  Firma zgłosiła wniosek do sądu o upadłość (17.11). Przed zgłoszeniem wniosku firma zatrudniała ponad 45 osób. Część pracowników wypowiedziało umowę z winy pracodawcy przed złożeniem wniosku (...)

 • Odsetki za zwłokę a upadłość

  Zaległość podatkowa Spółki z o.o. powstała w 1997 roku. Czy gdyby wtedy na skutek terminowego złożenia wniosku przez zarząd Spółki wszczęto przeciwko Spółce postępowanie upadłościowe bądź (...)

 • Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

  Spółka z o. o. posiadająca zarząd jednoosobowy miała ustanowionego pełnomocnika oraz prokurenta . Spółka ta została postawiona w stan upadłości obejmujący likwidację majątku. Jak mi wiadomo (...)

 • Uchylenie bądź zmiana układu

  Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

 • Upadłość zakładu a wynagrodzenia pracowników

  Pracuję w zakładzie produkcyjnym zatrudniającym łącznie około 120 osób, na stanowisku pracownika administracji specjalista ds. logistyki. Mój zakład pracy zostanie postawiony w stan upadłości (...)

 • Upadłość spółki jawnej

  Jako wierzyciel mam zamiar złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jawnej. Czy w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze są przewidziane dla spółki jawnej inne przepisy, niż dla spółki (...)

 • Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

  Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

 • Wykluczenie z udziału w przetargu

  Przetarg ogłoszony przez syndyka został wygrany prze pewną osobę, która nie wywiązała się z umowy. Czy w następnym przetargu osoba ta może brać udział, czy też podlega wykluczeniu? Niewywiązanie (...)

 • Zaliczka na poczet wydatków

  Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet wydatków. W jaki sposób należy (...)

 • Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

  Czy będąc prokurentem spółki z o.o. i posiadając jednocześnie większość udziałów w tej spółce ponoszę odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki?

 • Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

  Sp. z o. o. wystąpiła w dniu dzisiejszym z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Czy od dzisiaj nie może swobodnie prowadzić działalności? Czy każdego kontrahenta musi informować o tym wniosku? (...)

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

  Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta (...)

 • Forma orzeczeń w postępowniu upadłościowym

  Otrzymałem postanowienie sądu o oddaleniu mojego wniosku. Wniosek dotyczył zmiany na liście wierzycieli w związku ze zdarzeniem uzasadniającym taką zmianę (art. 262 par 2. PrUpadNap) Zgodnie z (...)

 • Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

  Jakie muszą być spełnione przesłanki, by sąd mógł ogłosić upadłość spółdzielni mieszkaniowej (mającej długi)?

 • Kto może zostać syndykiem?

  Chciałabym zostać syndykiem. Jakie warunki powinnam spełnić i gdzie mogę odbyć kurs i zdać egzamin?

 • Wynagrodzenie i koszty syndyka

  Wobec dłużnika wierzyciele mają podjąć decyzję, co do przyjęcia lub odrzucenia układu. Z wycen majątku dłużnika dokonanych w roku 2003 wynika, że wartość nieruchomości z lekką nadwyżką (...)

 • Bezskuteczność czynności prawnej a upadłość

  Spółka X przekazała spółce Y, z którą była powiązana kapitałowo udziały w Z (spółce z o.o.) jako spełnienie długu zabezpieczonego na tych udziałach zastawem rejestrowym (umowa zastawu przewidywała (...)

 • Kupno nieruchomości od syndyka na raty

  Zamierzam nabyć od syndyka nieruchomość. Czy w myśl prawa upadłościowego i naprawczego syndyk ma prawo rozłożyć mi płatność na raty?

 • Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć

  W sierpniu 2005 roku Sąd ogłosił upadłość osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa). W maju 2006 roku upadły umiera. Postępowanie upadłościowe do dnia dzisiejszego (...)

 • Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

  W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości (...)

 • Nieruchomość od syndyka a obciążenia

  Czy kupując nieruchomość od syndyka nabywam ją w stanie wolnym od obciążeń?

 • Obowiązki syndyka

  Jaką formą prawną można zmobilizować syndyka masy upadłości pracodawcy, aby wypłacił należne wynagrodzenie. Czy zobowiązuje go do tego wezwanie do zapłaty czy też sprawa powinna być skierowana (...)

 • Umowa przewłaszczenia a upadłość

  Jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki podpisaliśmy umowę przewłaszczenia na środki trwałe, zapasy magazynowe i należności. Co się dzieje z przewłaszczeniami w sytuacji ogłoszenia przez Spółkę (...)

 • Wynagrodzenie w spółce w upadłości

  Jestem prezesem i dyrektorem generalnym zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony w spółce z o.o., która oczekuje na decyzję sądu co do formy upadłości (układ lub likwidacja). Z obu (...)

 • Wypłata pieniędzy z masy upadłościowej

  Czy zgodna z prawem jest sytuacja, kiedy ja ostrzegam zarząd (będący jednocześnie udziałowcami) upadłej spółki z o.o., która jest moim dłużnikiem, że zamierzam doprowadzić do odpowiedzialności (...)

 • Wypowiedzenie umowy przez syndyka

  Wynajmuję budynek do prowadzenia działalności handlowej od firmy, która w lutym br. ogłosiła upadłość, umowa wynajmu spisana jest na czas określony do 31.12.2007 r., gdzie zaznaczone jest, że (...)

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Czy wierzyciel składający wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej musi wnieść do sądu jakąś opłatę i w jakiej wysokości? Czy sąd wysyła dłużnikowi przed rozprawą (...)

 • Niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość

  Czy o fakcie niezgłoszenia przez zarząd spółki wniosku o postępowanie upadłościowe należy poinformować Prokuraturę? Mam na myśl powstanie odpowiedzialności karnej zarządu za to zaniedbanie.

 • Opłata od zgłoszenia wniosku o upadłość

  Czy wierzyciel zgłaszający wniosek o upadłość przedsiębiorcy - osoby fizycznej wpłaca z tego tytułu jakieś zaliczki lub ponosi koszty? Interesuje mnie zwłaszcza etap upłynniania majątku upadłego (...)

 • Wartość bilansowa przedsiębiorstwa

  Czym jest ta wartość, np. w odniesieniu do salonu fryzjerskiego czy też sklepu z obuwiem, jak się ją liczy i co w skład niej wchodzi? Pytam w kontekście ewentualnego zgłoszenia upadłości dłużnika, (...)

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Czy przedsiębiorca - osoba fizyczna, wobec której komornik umorzył (jako bezskuteczne) postępowanie egzekucyjne, a który (dalej nie regulując należności należności i prowadząc działalność (...)

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Skoro zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony wyłącznie wobec osoby fizycznej, to czy prezes zarządu (a przy okazji jedyny wspólnik) sp. z o.o. jest taką osobą fizyczną (...)

 • Kontrola działalności syndyka

  Jestem wierzycielem kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialności, które upadły postanowieniem sądu (w jednym przypadku w I grupie). Czy jako wierzyciel bezspornej wierzytelności mam możliwość (...)

 • Prowadzenie działalności przez syndyka

  Jak wiadomo w przypadku, gdy nie powołano rady wierzycieli - sprawy z jej zakresu rozpoznaje sędzia - komisarz. Jest tak w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działalności upadłego. Czy każdy (...)

1

2

NA SKÓTY