Refundacja za leki a VAT

Pytanie:

Czy refunadcje za leki wypłacane aptece przez NFZ po 1 maja 2004 r. mają być opodatkowane na podstawie art. 29 ust.1 ustawy o VAT? Jeżeli tak to jakie stawki zastosować?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Refundacja za leki a VAT

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Nie ulega wątpliwości, iż kwoty refundacji za leki można uznać za związaną z dostawą leków dopłatę o podobnym charakterze, a tym samym otrzymywane kwoty refundacji powiększają obrót podatnika (jednocześnie ewentualny zwrot otrzymanych kwot pomniejsza obrót podatnika - por. art. 29 ust. 4 ustawy VAT). Należy jednocześnie zauważyć, iż w odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego poprzednio obecnie ustawodawca w szczególny sposób określił moment powstania obowiązku podatkowego w powyższym przypadku. Stosownie do art. 19 ust. 21 ustawy VAT, obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika (w przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części). Na zakończenie należy wskazać, iż otrzymywane przez podatnika kwoty dotacji, subwencji i innych dopłat opodatkowane są stawką podatku właściwą dla dostawy towarów lub świadczenia usług, z którymi są związane. Oznacza to, że otrzymywana przez podatnika kwota refundacji za leki opodatkowana będzie właściwą dla leków stawką 7%.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: