Rejestracja szkoły niepublicznej

Pytanie:

Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia kuratora oświaty? Czy zgłoszenie do ewidencji możemy do wójta przesłać już w marcu? Czy bez pozytywnej opinii kuratora zostanie ono rozpatrzone?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rejestracja szkoły niepublicznej

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Osoby prawne i fizyczne mogą również zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku szkoły podstawowej, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej (a nie niepublicznej) z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia. Organ jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia. Z uwagi na chęć prowadzenia szkoły podstawowej należy przytoczyć art. 8 ustawy o systemie oświaty stanowiący, że szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Te uprawnienia można uzyskać dopiero po otrzymaniu między innymi pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Wpis do ewidencji następuje w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Organ, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wymaganych przez ustawę (wśród nich opinii kuratora) i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie oraz statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku między innymi niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji. Zatem w zgłoszeniu określa się termin rozpoczęcia działalności szkoły.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: