Swoboda zawierania umów

Pytanie:

"Czy dopuszczalne jest zawarcie w umowie zakupu (np.: zwierzęcia) oprócz należności pieniężnej dodatkowego bezterminowego świadczenie przez kupującego w postaci pełnego utrzymania innych zwierząt?"

Odpowiedź prawnika: Swoboda zawierania umów

Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W ramach swobody kształtowania stosunku zobowiązaniowego strony mogą zawrzeć umowę nienazwaną, natomiast w razie wybrania jednej z umów nazwanych, a więc przewidzianej i uregulowanej bądź to w samym kodeksie, bądź to w przepisach szczegółowych, ustalić treść konkretnej umowy w taki sposób, że postanowienia jej odbiegać będą od wzorca normatywnego.

Wydaje się, że zawarcie takiego postanowienia w umowie sprzedaży jest sprzeczne z jego właściwością jako niezwiązane z treścią umowy sprzedaży. Nie jest wykluczone zawarcie odrębnej umowy o takie świadczenia (także w jednym dokumencie). Jednakże nie widać w takim zobowiązaniu podstawy tego świadczenia. Nie jest po prostu wiadome dlaczego jedna ze stron się zobowiązuje w taki sposób. Jeśli jest jednak podstawa takiego zobowiązania (np. w razie niższej ceny za zwierzę), takie zobowiązanie mogłoby być dopuszczalne.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika