Ulga na złe długi

Pytanie:

Jestem dłużnikiem i nie jestem w stanie opłacić faktur. Wierzyciel skorzystał z ulgi nam złe długi, według starej zasady /180 dni/. Koryguję VAT naliczony. Prowadzę księgi handlowe. VAT księguję w pozostałe koszty operacyjne.Czy VAT skorygowany jest kosztem uzyskania przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ulga na złe długi

27.3.2013

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a)  podatek naliczony:
  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
b)  podatek należny:
  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
c)  kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z  art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że podatek od towarów i usług co do zasady nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątki od tej zasady zostały uregulowane w przytoczonym przez nas przepisie - podkreślić należy, że tylko i wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w tym przepisie podatek VAT może stanowić koszt uzyskania przychodu.
Sytuacja przedstawiona w pytaniu nie spełnia przesłanek wymienionych w przytoczonym przepisie, dlatego też w przedmiotowej sprawie podatek od towarów i usług nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Potrzebujesz porady prawnej?