Wymiary miejsca parkingowego

Pytanie:

W kwietniu tego roku nabyłem mieszkanie wraz z dwoma miejscami postojowymi w parkingu podziemnym od developera. Miejsca postojowe usytuowane są naprzeciwko siebie po obu stronach drogi manewrowej. Oba miejsca są ostatnimi w rzędach, więc z jednej strony ograniczone są ścianą. Oba miejsca z drugiej strony ograniczone są filarem konstrukcyjnym. Wymiary obu miejsc to: 5 m długości i 2.60 m szerokości. Dotarłem do przepisów regulujących wymiary miejsc postojowych (Dz. U. 75, poz 690), z których wynikałoby, że szerokość miejsca w opisanej wyżej sytuacji powinna wynosić min. 3,30 m. Czy mam prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec developera (np. zamiana miejsc parkingowych lub zwrot części ceny jaką zapłaciłem za miejsca). Dodam, iż podpisałem protokół technicznego odbioru mieszkania.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.6.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiary miejsca parkingowego

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakładają obowiązek urządzenia przy działce budowlanej miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych oraz przebywających okresowo. Podmiot zagospodarowujący działkę ma obowiązek również urządzić miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Wymiary miejsc postojowych określa § 21 rozporządzenia. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej 2,3 m szerokości i 5 m długości (również jeśli znajdują się w garażu - § 104 ust. 3). Dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość miejsca parkingowego powinna wynosić min. 3,6 m, a długość 5 m. Jeśli miejsce parkingowe jest usytuowane wzdłuż jezdni, to jego długość powinna wynosić co najmniej 6 m, a szerokość 3,6 m, ale istnieje możliwość zwężenia takiego miejsca w celu zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo - jezdnego.

Porady prawne

Z podanych przez Pana wymiarów miejsca parkingowego wynika, że wymagania określone w przepisach zostały zachowane. Zwracamy też uwagę, że zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego może wystąpić do Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych pod warunkiem, że nie będzie to powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w przypadku obiektu mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – jeśli nie spowoduje to ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno - sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

W takim stanie faktycznym naszym zdaniem nie przysługują Panu roszczenia wobec developera. Nawet jeśli miał Pan na myśli miejsce parkingowe dla niepełnosprawnego, a developer uzyskał zgodę na odstąpienie od warunków technicznych, to urządzone miejsce parkingowe będzie pozostawało w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne