Zadania publicznej radiofonii i telewizji

Pytanie:

"Jakie zadania zostały nałożone na publiczną radiofonię i telewizję?"

Odpowiedź prawnika: Zadania publicznej radiofonii i telewizji

Do zadań publicznej radiofonii i telewizji należy w szczególności:

-tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,

-tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję,

-budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych,

-rozpowszechnianie przekazów tekstowych,

-prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

-prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu,

-popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu,

-upowszechnianie wiedzy o języku polskim,

-uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym,

-tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą,

-zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu,

-upowszechnianie edukacji medialnej.

Przy czym są to cele ustawowe, które nie zawsze są realizowane.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika