Zapłata za towar na podstawie faktury VAT-RR

Pytanie:

Faktury VAT-RR na zakup produktów rolnych określają termin zapłaty na 60 dni. Czy w takiej sytuacji niezbędna jest dodatkowa umowa, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług czy można fakturę VAT-RR traktować jako taką właśnie umowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapłata za towar na podstawie faktury VAT-RR

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR”. Zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną oraz zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana. Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

 4. datę dokonania nabycia (a nie zapłaty) oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

 5. nazwy nabytych produktów rolnych;

 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Wyrażenie na fakturze terminu zapłaty jest nieskuteczne w rozumieniu tego artykułu. Odmienny termin zapłaty ma wynikać z umowy, a nie z faktury. Faktura z punktu widzenia prawa jest elementem wtórnym umowy, a nie samą umową. Może być środkiem dowodowym zawarcia samej umowy, a nie jest samą umową. Ustawodawca poza tym nie przewidział formy pisemnej dla powyższej umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: