Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

Pytanie:

jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji Urzędu MiejskiegoCzy w związku ze zmianą znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowazeniu dziłąloności kulturalnej powinniśmy zmienić zakładowy regulamin wynagradzania, którym posługujemy się od 1999 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

Wspomniana w pytaniu nowelizacja wprowadziła szereg zmian w zakresie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury unormowanych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.). Zmiany te dotyczą w głównej mierze nabywania przez wymienionych pracowników dodatków do wynagrodzenia, takich jak dodatek funkcyjny, specjalny, za wieloletnią pracę oraz m.in. nagród jubileuszowych.

Zgodnie z dodanym art. 31 d omawianej ustawy ustalenie warunków i sposobu wynagradzania pracowników, w tym minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy powierzono ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. Przy czym Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, określone w ustawie, obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. Z kolei art. 9 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Porady prawne

Wobec powyższego należy uznać, że wymieniony w pytaniu regulamin wynagradzania w przypadku, w którym jest mniej korzystny od znowelizowanych zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wydanych do niej aktów wykonawczych (rozporządzeń ministerialnych) stracił ważność z mocy prawa w zakresie jego mniej korzystnych postanowień. Jeśli natomiast regulamin ten jest bardziej korzystny od wyminionych przepisów, to wówczas zastępuje te ostatnie. W rezultacie konieczność zmiany regulaminu wynagradzania zajdzie w sytuacji, w której pracodawca będzie chciał zapewnić warunki bardziej korzystne, niż w dotychczasowym regulaminie, a przy tym również w znowelizowanych przepisach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne