Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy.

Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym? 

Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej jako: CPK) oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach. Ponadto ustawa określa umocowanie pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.

Realizacja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami służącymi do jego funkcjonowania, w szczególności urządzeniami i obiektami do obsługi ruchu lotniczego, stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, co przesądza o możliwości dokonania wywłaszczeń nieruchomości na cele realizacji tych inwestycji. Wskazano też, że w sprawach nieuregulowanych przyjętą ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 10 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa wskazuje, iż w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją inwestycji budowy CPK ustanawia się Pełnomocnika. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

Ustawa reguluje także zasady działania Spółki Celowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji programu realizacji inwestycji budowy CPK oraz koordynacji i kontroli realizacji inwestycji towarzyszących i innych zadań związanych z realizacją CPK.

Ustawa przewiduje zasady monitorowania i kontroli postępów realizacji CPK. Instrumentami mającymi służyć temu celowi będzie przedstawiane Radzie Ministrów przez Pełnomocnika nie rzadziej niż raz na pół roku sprawozdanie z działalności, oraz przedstawiane Pełnomocnikowi cyklicznie w okresach półrocznych raporty Spółki Celowej o postępie realizacji inwestycji i ryzykach związanych z wdrażaniem programu.

Ustawa przewiduje, dla zabezpieczenia prawidłowości realizacji inwestycji, etap przygotowania obszaru inwestycji, który rozpoczyna wydanie rozporządzenia Rady Ministrów wskazującego gminy objęte przygotowaniem oraz środki prawne niezbędne do realizacji tego etapu postępowania. Szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, możliwymi do wskazania w ww. rozporządzeniu, są:

  1. prawo pierwokupu nieruchomości realizowane przez Spółkę Celową, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych;
  2. uprawnienie Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji celów określonych w ustawie;
  3. uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa wymienionych w rozporządzeniu oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym;
  4. uprawnienie inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji;
  5. uzgodnienie przez ministra właściwego do spraw transportu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kolejnym etapem zabezpieczającym przygotowanie inwestycji jest rezerwacja obszaru inwestycji, dokonywana przez wojewodę na wniosek Spółki Celowej, w formie planu rezerwacji, wydawanego w drodze zarządzenia, stanowiącego akt prawa miejscowego. Obszar planu rezerwacji mogą stanowić wyłącznie tereny objęte rozporządzeniem Rady Ministrów, o którym mowa w art. 28 ustawy. Rezerwacja obszaru inwestycji wiąże się z wprowadzeniem szczególnych środków prawnych, spośród których możliwe do wprowadzenia są wszystkie ww. środki wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów o przygotowaniu obszaru inwestycji, jak również:

  1. zakaz wydawania pozwoleń na budowę;
  2. zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu;
  3. zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości;
  4. zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;
  5. zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych na podstawie specustaw.

Od ww. zakazów możliwe jest uzyskanie odstępstwa udzielanego przez wojewodę, w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika. Od rozstrzygnięcia wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Plan rezerwacji przed jego przyjęciem przez wojewodę podlega konsultacjom społecznym na zasadach wskazanych w ustawie. Plan rezerwacji jest uchylany przez wojewodę niezwłocznie po uzyskaniu przez decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK waloru ostateczności albo po ustąpieniu przyczyn, dla których ustalono rezerwację.

W ustawie zdecydowano, że realizacja CPK zostanie dokonana jako  inwestycja celu publicznego, na podstawie wydawanej przez wojewodę decyzji administracyjnej. Ustawa przesądza, że lokalizacji inwestycji można dokonać wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku ustaleń tego planu niezgodnych z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK nie stosuje się. Powstaje jednocześnie obowiązek wyeliminowania z obrotu prawnego planów miejscowych niezgodnych z ustaleniami ww. decyzji, co stanowi zadanie rady gminy. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wydaje wojewoda, zaś organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W decyzji zawiera się typowe ustalenia lokalizacyjne, dotyczące m.in. linii rozgraniczających teren inwestycji, charakterystyki i wymagań dotyczących inwestycji, w tym w zakresie powiązania z siecią transportową. Decyzja lokalizacyjna zatwierdza podział i ewentualne wtórne scalenie nieruchomości oraz wywiera skutki prawnorzeczowe wobec nieruchomości w niej wskazanych (zarówno w zakresie wywłaszczenia jak i ustanowienia ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości). Spółka Celowa przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Sposób prowadzenia konsultacji jest tożsamy z konsultacjami prowadzonymi na etapie rezerwacji terenu inwestycji.

W ustawie zawarto regulacje dotyczące pozyskiwania praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji i ustalenia z tego tytułu odszkodowania.

Ustawa wskazuje, iż nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dzień wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa określony został jako dzień, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna. Dalszą konsekwencją nabycia prawa własności nieruchomości jest wygaśnięcie użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych i trwałego zarządu ustanowionych na nieruchomości. Wygasają również umowy dotyczące wywłaszczonej nieruchomości, w tym w szczególności umowy dzierżawy, najmu oraz użyczenia.

Wywłaszczenie może dotyczyć całej nieruchomości lub tylko jej części. Jeżeli dla realizacji inwestycji będzie niezbędna tylko część nieruchomości, to dla skuteczności podjętych działań musi nastąpić podział nieruchomości. W przypadku gdy okaże się, że wydzielona i nieobjęta wywłaszczeniem pozostała część nieruchomości nie nadaje się do wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem to na żądanie dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości podlega ona nabyciu w drodze umowy przez Spółkę Celową. Ponadto w ustawie przyjęto, że jeżeli zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK ustanawia się niezbędne służebności oraz ustala obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń ciąży na Spółce Celowej.

Skutkiem decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, związanym z wywłaszczeniem nieruchomości, jest obowiązek wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz uprawnienie do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, w terminie wynoszącym 120 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. W ustawie przewidziano dodatkowo, że w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (ochrona zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym wojewoda, w drodze decyzji, może udzielić Spółce Celowej, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie CPK. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwoli Spółce Celowej, w tych wyjątkowych, wskazanych w przepisie sytuacjach, zająć nieruchomość przed upływem ustawowego terminu wydania nieruchomości (120 dni).

W związku z wywłaszczeniem nieruchomości właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonych praw. Procedura ustalania wysokości odszkodowania składa się z dwóch etapów – w pierwszym z nich właściciel lub użytkownik wieczysty może wezwać Spółkę Celową do przedstawienia co najmniej dwóch nieruchomości zamiennych lub do przeprowadzenia negocjacji w zakresie wysokości odszkodowania. W przypadku osiągnięcia konsensusu postępowanie kończy się, odpowiednio, przeniesieniem praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby uprawnionej w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego lub uzgodnieniem wysokości odszkodowania w formie pisemnej.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie uda się zawrzeć umowy przeniesienia własności nieruchomości zamiennej lub uzgodnić wysokości odszkodowania, negocjacje podlegają zakończeniu, a ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji (drugi etap).

Wysokość odszkodowania ustala wojewoda (w II instancji minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie będzie można określić jej wartości rynkowej, z uwagi na niewystępowanie w obrocie takiego rodzaju nieruchomości, podstawą ustalenia wysokości odszkodowania będzie wartość odtworzeniowa nieruchomości. Wysokość odszkodowania może być powiększona o kwotę 10.000 zł (w przypadku, gdy wywłaszczenie dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny), a także o 5% wartości nieruchomości (w przypadku wydania nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie budowy CPK).

W ustawie wprowadzono instytucję zaliczki. W przypadku gdy wywłaszczeniu podlega nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub budynkiem, w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, na wniosek osoby uprawnionej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego w decyzji przez wojewodę. Wypłata zaliczki następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W ustawie przewidziano również odszkodowania za ustanowienie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje za czas korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, za szkody powstałe wskutek zdarzeń związanych z korzystaniem z nieruchomości w celu realizacji inwestycji oraz za korzystanie z nieruchomości w związku z użytkowaniem obiektów i urządzeń.

Ustalenie wysokości odszkodowania poprzedza się negocjacjami. W przypadku uzyskania konsensusu uzgodnienia wysokości odszkodowania dokonuje się w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze decyzji. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po zasięgnięciu opinii rzeczoznawcy majątkowego.  

Ponadto ustawa w ograniczonym zakresie reguluje zasady dotyczące realizacji inwestycji oraz inwestycji towarzyszących ustalanych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

W zakresie przepisów przejściowych ustawa przewiduje, iż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa udziały lub akcje należące do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” za jego zgodą. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne
 

Centralny Port Komunikacyjny "Solidarność" w Stanisławowie

CPK ma powstać w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Budowa nowego portu jest konieczna, aby zastąpić warszawskie Lotnisko Chopina, które nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu i w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie, w następnych latach nie będzie w stanie go obsłużyć. Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie.

- "Polska ma wszelkie zalety centrum komunikacyjnego dla Europy Środkowo-Wschodniej" – przekonywał pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild.

- "My nie musimy walczyć o nowe rynki. Musimy skonsolidować rynek, który dzisiaj jest niezagospodarowany. Jeśli chodzi o transport lotniczy, mamy pewne oszczędne powody do radości" – powiedział Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) "Solidarność" ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym. Warunkami rentowności planowanego portu lotniczego jest zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia Portu, w tym rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych.

Port lotniczy "Solidarność" ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, 40 km od Warszawy. Możliwość zabezpieczenia odpowiedniej wielkości terenu uczyniło ze Stanisławowa odpowiednią lokalizację. Jako dodatkowe kryterium oceny przyjęto również bliskość stolicy.

Jak podkreślił pełnomocnik ds. CPK "będziemy dążyć do maksymalnego pogodzenia interesów mieszkańców okolicznych miejscowości" w celu należytego wynagrodzenia ludziom, którzy mieszkają na tym terenie. Dodał, że "rząd przygotuje ofertę godziwych odszkodowań, a dla osób, które nie zdecydują się na gratyfikację pieniężną, jesteśmy gotowi wybudować nowy Stanisławów".

"Pierwszy samolot odleci z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 roku" – zadeklarował Mikołaj Wild. Koncepcja zakłada koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 mld zł (w oparciu o koszty wzniesienia porównywalnych portów lotniczych na świecie). Koszty komponentu kolejowego w wysokości 8-9 mld zł (w oparciu o szacunki zawarte w Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości "Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław"). Koszty komponentu drogowego to od 1,75 mld zł (w przypadku budowy 65 km) do 6,87 mld zł (w przypadku rozbudowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy, w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Łącznie realizacja podstawowych założeń dokumentu przy uwzględnieniu najszerszego zakresu prac zawiera się między kwotami 30,9 a 34,9 mld zł. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych komponentów dla każdego z nich może być rozważana inna strategia pozyskania finansowania.

Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 r., zakładając równoległe prowadzenie poszczególnych przedsięwzięć. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie postępu prac przy realizacji koncepcji jest Pełnomocnik ds. CPK, który składać ma sprawozdania przez Radą Ministrów.

- "Tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że najbliższe dwa lata, i to jest okres, który uważam nie da się skrócić, to okres przygotowawczy. Jeżeli za dwa lata uda się nam zawrzeć umowę projektuj-wybuduj na budowę portu "Solidarność", będę uważał, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty" – dodał Mikołaj Wild.

Kolej

Zadaniem Pełnomocnika ds. CPK kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, którego budowa jest wspierana przez Unię Europejską.

- "Kolej podlega wspieraniu na poziomie ustawodawstwa unijnego, ponieważ realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Chcemy partycypować w tym trendzie i liczymy tutaj na dofinansowanie ze środków unijnych" – zaznaczył Mikołaj Wild.

Warunkiem konkurencyjności systemu kolejowego jest zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK z terenu całego kraju. Z największych miast Polski do Portu dojazd koleją ma trwać 2-2,5 godziny, z centrum Warszawy do CPK – 15 minut.

Drogi

Przebudowana ma zostać autostrada A2, dokończona budowa Autostradowej Obwodnicy Warszawy przewidzianej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Wariant minimalny zakłada wykonanie odcinka około 65 km, łączącego DK 92 (węzeł Sochaczew) - węzeł CPK na A2 - drogę ekspresową S8 - drogę ekspresową S7 (węzeł w Grójcu). Wariant optymalny zapewniający swobodny dojazd do CPK i przekierowanie ruchu ciężarowego wokół Warszawy zakłada wykonanie odcinków o łącznej długości 248 km łączącej Grójec (S8) - Kołbiel (Węzeł S17) - Mińsk Mazowiecki (Węzeł A2) - oraz Sochaczew - Wyszogród - Zakroczym - Serock - Wyszków.

Nowe miasto. Integracja Warszawy i Łodzi

- "Między Warszawą a Łodzią, tak jak zawsze wokół lotnisk, powstanie nowe miasto" – zaznaczył Mikołaj Wild.

Koncepcja przewiduje stworzenie prawnych i infrastrukturalnych możliwości do ulokowania w otoczeniu "Portu Solidarność" nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić parki biznesu, światowej skali centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, centra konferencyjne, obiekty biurowo-administracyjne, czy campus współtworzony przez federację polskich wyższych uczelni.

Koncepcja przewiduje również wdrożenie programów rozwojowych związanych ze znajdującymi się w okolicy CPK ważnymi obiektami dziedzictwa narodowego, czy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi pobliskich obszarów zurbanizowanych (np. w Łodzi). Inwestycje te doprowadzić mają do realnego połączenia aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Odległości portów lotniczych do centrów miast

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców i spotkania otwarte

11 maja 2018 r. Mikołaj Wild – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP zapowiedział prowadzenie szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów objętych planowaną inwestycją.

- "Będziemy rozmawiać, przekonywać i wskazywać korzyści z budowy portu – powiedział wiceminister M. Wild. Jednocześnie przypomniał, że lokowanie portów lotniczych poza centrami miast jest procesem naturalnym. Gdyby tak nie było, do dziś latalibyśmy z Pól Mokotowskich" - stwierdził.

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, w poniedziałek 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie został uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców gmin, na terenie których powstanie Port „Solidarność”. W tym tygodniu pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołaj Wild spotka się także z mieszkańcami gmin Teresin i Wiskitki.

Punkt informacyjno-konsultacyjny znajduje się na terenie Urzędu Gminy w Baranowie (ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów) i jest obsługiwany przez osoby wyznaczone przez pełnomocnika rządu ds. CPK. Mieszkańcy trzech gmin objętych inwestycją (Baranów, Teresin i Wiskitki) mogą uzyskać w nim wszelkie dane dotyczące inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi lub postulaty. Konsultanci udzielą informacji dotyczących ustawy o CPK i dalszych kroków z nią związanych, a także wpływu inwestycji na życie mieszkańców, w tym korzyści płynących z powstania Portu „Solidarność”. Punkt, w zależności od zainteresowania mieszkańców, będzie działał co najmniej do końca listopada 2018 r.

Równolegle z uruchomieniem punktu konsultacyjnego, pełnomocnik uruchomił stronę internetową, na której znaleźć można podstawowe informacje o projekcie, wstępną mapę terenu, który podlegać będzie rezerwacji pod budowę CPK, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przez stronę www.cpk-konsultacje.pl odbywają się również indywidualne zapisy na konsultacje.

Ponadto na stronie internetowej Gminy Baranów od kilku miesięcy funkcjonuje formularz do zadawania pytań przez mieszkańców. Wiele wątpliwości i uwag, które wpłynęły do pełnomocnika za pośrednictwem formularza (m.in. dotyczących rozwiązań dla osób prowadzących działalność rolniczą, emerytur specjalnych lub gruntów zamiennych), zostało uwzględnionych w trakcie prac legislacyjnych i miało wpływ na ostateczny kształt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Oprócz uruchomienia punktu informacyjno-konsultacyjnego, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołaj Wild odbędzie kolejne spotkania otwarte z mieszkańcami gmin objętych inwestycją. We wtorek 5 czerwca w Szymanowie wiceminister spotkał się z mieszkańcami gminy Teresin.

Wiceminister spotka się w czwartek 7 czerwca o godz. 18:00 w Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego - z mieszkańcami gminy Wiskitki.

To już czwarte i piąte spotkanie otwarte przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury z mieszkańcami gmin, na terenie których powstać ma Port „Solidarność”. Wcześniejsze spotkania odbyły się w Baranowie (dwukrotnie, w tym raz w ramach Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy) oraz Kaskach na terenie gminie Baranów.

Od listopada 2017 r. pełnomocnik rządu – lub jego przedstawiciele – odbyli spotkania ze wszystkimi zgłaszającymi się interesariuszami, w tym przedstawicielami 14 samorządów objętych inwestycją (Baranów, Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rybno, Sochaczew, Teresin, Wiskitki, Żabia Wola, Żyrardów). Podczas spotkań omawiano najistotniejsze uwagi samorządów i obawy mieszkańców, a także wpływ CPK na rozwój okolicznych gmin.

W toku dialogu społecznego prowadzono rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia „Zanim powstanie lotnisko – CPK”, które skupia mieszkańców gminy Baranów z terenów potencjalnie objętych inwestycją, jak również z osobami prywatnymi prowadzącymi działalność rolniczą i gospodarczą, które zgłaszały się do pełnomocnika. Pełnomocnik zaproponował współpracę Stowarzyszeniu przy prowadzeniu kampanii informacyjnej, w tym przy wspólnym prowadzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego. Zarząd Stowarzyszenia odmówił współpracy z pełnomocnikiem w tym zakresie.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika