Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

26.1.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra środowiska. Teraz trafił on do Sejmu.

Jakie zmiany przewidziano?

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.


Do najważniejszych rozwiązań należą:

 • zapewnienie skuteczniejszej kontroli regulacyjnej działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące;
 • wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego;
 • zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka;
 • zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych;
 • doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące;
 • zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych;
 • zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym  lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami;
 • ochrona przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi;
 • zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych;
 • zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą;
 • objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej.

Nowe przepisy, w szczególności dotyczące dawek granicznych i ograniczników dawek, pozwolą na lepsze kontrolowanie narażenia pracowników i ogółu ludności na działanie promieniowania jonizującego.

Dzięki identyfikacji zagrożeń związanych z naturalnie występującymi substancjami promieniotwórczymi (w szczególności radonu) będzie możliwe skuteczne planowanie i wykonywanie działań ochronnych.

Z kolei doprecyzowanie przepisów dotyczących „narażenia medycznego” pozwoli uniknąć występowania tzw. ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, wynikających z niewłaściwego stosowania promieniowania jonizującego.

Ponadto, wprowadzenie nowych przepisów dotyczących planowania awaryjnego pozwoli szybciej i skuteczniej reagować na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego oraz umożliwi odpowiednie reagowanie w sytuacji planowanego wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej.

Kiedy nowe rozwiązania zaczną obowiązywać?

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: