Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego

21.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W 2007 r., podobnie jak w 2006 r., badaniem objęto 33 pośredników kredytowych, wśród których przeważały spółki kapitałowe (8 spółek akcyjnych i 19 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,), pozostałe miały zróżnicowaną formę organizacyjną (3 firmy prowadziły w ramach działalności gospodarczej osoby fizyczne, 2 miały status spółek cywilnych, 1 spółki jawnej). Głównymi udziałowcami w 25 firmach były przedsiębiorstwa i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w pozostałych 8 - instytucje finansowe (w tym 4 firmy kontrolowały banki). Większościowe udziały kapitału polskiego wystąpiły w 23 przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego (wobec 25 przed rokiem).

W badanej zbiorowości 29 firm pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek od banków, a 4 udzielały wyłącznie pożyczek ze środków własnych. Pojawiła się, niezbyt jeszcze wyraźna, tendencja do łączenia pośrednictwa kredytowego z innymi rodzajami aktywności gospodarczej. W 2007 r. w badanej zbiorowości tylko 8 (ok. 24%) firm zajmowało się pośrednictwem kredytowym jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, podczas gdy rok wcześniej takich firm było 11. W tym okresie wzrosła z 20 do 22 liczba przedsiębiorstw, dla których pośrednictwo kredytowe było głównym rodzajem działalności. W pozostałych 3 firmach pośrednictwo kredytowe było działalnością uboczną. Najczęściej badane podmioty łączyły funkcje pośrednika kredytowego z dystrybucją takich produktów finansowych, jak polisy ubezpieczeniowe (19, przed rokiem 15) oraz sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (10, przed rokiem 9).

Na koniec 2007 r. w przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego pracowało 7 719 osób (wzrost o 21,3% w skali roku), w tym w 14 stosunkowo dużych firmach, za które uznano podmioty  zatrudniające 50 i więcej osób - 7 438 osoby (96,4% ogółu zatrudnionych). Ponadto pośrednicy kredytowi korzystali z usług 56,1 tys. agentów (na największe firmy przypadało 53,0 tys. agentów).

Większość badanych podmiotów miała siedzibę w centralnej Polsce (w województwie mazowieckim 14, w łódzkim 3), pozostałe były zlokalizowane w województwach zachodnich (dolnośląskim - 6, śląskim - 5 i pomorskim - 4); tylko jedna firma działała na ścianie wschodniej (w województwie lubelskim).

Szybko rozwijała się sieć własnych stacjonarnych punktów sprzedaży, którą tworzyło 639 placówek (510 przed rokiem). Rynek był zdominowany przez relatywnie duże firmy, do których należało 585 (91,5%) własnych stacjonarnych punktów sprzedaży. Firmy te były partnerami 65,7 tys. spośród 65,9 tys. przedsiębiorstw handlowo-usługowych, miały więc prawie wyłączność (99,7%) na tego typu współpracę. Niewiele mniejszy był udział dużych pośredników kredytowych w kooperacji z pozostałymi przedsiębiorstwami; współpracowało z nimi 7,4 tys. (93,7%) z ogólnej liczby 7,9 tys. podmiotów.

W 2007 r. pośrednicy kredytowi uczestniczyli w zawarciu 4,9 mln umów na kredyty i pożyczki (wzrost o 24,5% w skali roku), w tym 2,2 mln (44,8%) dotyczyło kredytów i pożyczek gotówkowych, a 2,1 mln (43,4%) kontraktów na zakupy ratalne. Koncentracja rynku pozostała bardzo wysoka, gdyż relatywnie duże przedsiębiorstwa zawarły 98,5% ogólnej liczby umów na kredyty i pożyczki (98,9% przed rokiem). Przedsiębiorstwa te miały ponad 97,3% udziału w ogólnej liczbie umów na kredyty i pożyczki gotówkowe. Przedsiębiorstwa udzielające wyłącznie pożyczek ze środków własnych zawarły większość tego typu umów (55,8%, przed rokiem 57,1%).

Wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła do 23 157,9 mln zł (o 61,5%), w tym udział dużych przedsiębiorstw stanowił 20 099,0 mln zł (86,8%). W strukturze kredytów i pożyczek, mimo niewielkiej liczby umów (43 tys., tj. ok. 0,9% ogólnej liczby kontraktów) - największą wagę (49,1%) i dynamikę (87,2%) miały kredyty hipoteczne. Wartość tych kredytów wzrosła do 11 379,7 mln zł, przy czym podwoiła się kwota kredytów udzielonych przez duże firmy, osiągając 8 812,1 mln zł. Wysoka dynamika wystąpiła także w segmencie kredytów gotówkowych (wzrost o 65,9%) i samochodowych (wzrost o 55,0%), lecz udział tych kredytów pozostał niewielki (odpowiednio: 7,3% i 2,2%). Duże firmy kontrolowały całkowicie rynek kredytów ratalnych, odnotowując dynamiki wyższe od dynamiki rynku ogółem, umacniały swą przewagę także w segmencie kredytów gotówkowych i samochodowych. Jedynie w obszarze pożyczek gotówkowych dynamika rynku była o 1,3 pkt proc. wyższa od dynamiki pożyczek udzielonych przez dużych pośredników kredytowych, lecz ich udział (98,2%) pozostał na tym samym poziomie.

W przeliczeniu na jedna umowę, średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego w 2007 r. wyniosła 262,3 tys. zł, kredytu samochodowego - 29,4 tys. zł, kredytu gotówkowego - 4,9 tys.zł, pożyczki gotówkowej - 2,7 tys. zł, kredytu ratalnego - 1,8 tys. zł. Przeciętna wartość tych kredytów w 2006 r. wyniosła odpowiednio: 180,8 tys. zł; 23,1 tys. zł; 5,3 tys. zł; 2,1 tys. zł; 1,7 tys. zł.

Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 11 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, w windykacji zagrożonych należności - samodzielnie lub we współpracy z bankiem bądź z firmą windykacyjną - uczestniczyło 7 podmiotów. Przedsiębiorstwa udzielające pożyczek wyłącznie ze środków własnych prowadziły zarówno monitoring jak i windykację należności.

PDF:Pobierz (166,66 KB)

Informację opracowano na podstawie przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.  

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: