Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące?

Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia korekty przez sprzedawcę albo notę korygującą przez nabywcę.

W pewnych sytuacjach podatnicy będą mogli również wystawiać duplikaty faktur VAT.

Faktury korygujące wystawiane ze względu na zwrot towaru, zaliczki i rabaty

W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA". 

Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • datę jej wystawienia,
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego. 

Obowiązek wystawienia faktury korygującej stosuje się odpowiednio w przypadku: 

 • zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych,   
 • zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.  

 

Faktura korygująca podwyższająca wysokość podatku

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej: 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • datę jej wystawienia,
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę podwyższenia podatku należnego.

 Co musi zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa wyżej, zawiera:

 1.  numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 2. prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub
 3. różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej
 1. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. datę jej wystawienia,
  2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  5. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

Noty korygujące  

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.  

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią. Nota korygująca powinna zawierać co najmniej: 

 1. numer kolejny i datę jej wystawienia; 
 2. imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, tj.:
  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
 4. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Noty korygujące powinny zawierać wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA".

 

Duplikaty faktur VAT

Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.

Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikaty dotyczą również not korygujących.  

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2011 r. Nr 68 poz. 360 ze zm.)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach należy wystawić fakturę? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Skorzystaj z e-faktury!

Skorzystaj z e-faktury!

Możliwość wystawiania e-faktur w obrocie gospodarczym wprowadzono rozporządzeniem w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Niewątpliwym jest, że możliwość korzystania z instrumentu, jakim jest e-faktura, ułatwia życie tym przedsiębiorcom, którzy (...)

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Po co elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych? Ustawa umożliwi elektroniczne fakturowanie w zamówieniach (...)

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Podatnicy „VAT czynni” jako podmioty uprawnione do wystawiania faktur VATPrzepisy ustawy o VAT nie stanowią wprost, że jedynie podatnicy zarejestrowani jako „VAT czynni” mogą wystawiać faktury VAT. Jednakże wymóg ten precyzuje rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (par. 8 rozporządzenia fakturowego).Oprócz powyższej grupy, również podatnicy (...)

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy wchodzą w życie również nowe przepisy wykonawcze, w tym przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur.Kto obecnie może wystawiać faktury?Przepisy określające podmioty obowiązane (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

SLIM VAT nadchodzi

SLIM VAT nadchodzi

Pilotażowy program SLIM VAT wraz z rozwiązaniami doprecyzowującymi niektóre konstrukcje VAT - przyjęty przez rząd Projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.  SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. To proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, (...)

Pora na SLIM VAT

Pora na SLIM VAT

Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT  Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową? Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, (...)

E-faktury już od lipca?

E-faktury już od lipca?

Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Wraz z jego wejściem w życie śmiało można będzie mówić o (...)

Już obowiązują „upragnione” regulacje dotyczące e-faktur

Już obowiązują „upragnione” regulacje dotyczące e-faktur

W końcu zostało podpisane i opublikowane i od dzisiaj – 3 sierpnia 2005 r. – obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Czy od teraz każdy podatnik VAT może wystawiać i przesyłać faktury w formie (...)

Wystawianie faktur przez nabywcę

Wystawianie faktur przez nabywcę

Kto może zlecić wystawianie faktur nabywcy?Zlecić wystawianie faktur nabywcy towaru lub usługi może każdy podatnik uprawniony do wystawiania faktur, a więc każdy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.Komu można zlecić wystawianie faktur?Również w tym wypadku warunkiem jest to, aby wystawiający faktury nabywca towarów i usług był podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur, (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ma na celu ułatwienie stosowania regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

Zmiany od 28 lutego 2021 r. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, (...)

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed sprzedawcą, dlaczego chcemy oddać kupiony aparat czy telefon komórkowy. Podanie przyczyny (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem niektórych towarów. Tzw. pakiet przewozowy (...)

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Zwrot towaru, który się już nie podoba? Możliwe, ale tylko przy sprzedaży przez Internet - to podstawowe prawo różniące zakupy wirtualne od tradycyjnych. W Dniu Bezpiecznego Internetu, obchodzonym w Polsce po raz piąty, UOKiK zwraca uwagę na zasady obowiązujące w Sieci.Zakupy on-line cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Z badań przeprowadzonych przez firmę Gemius w (...)

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Dowiedz się, co radzi UOKiK nt. handlu i zakupów w czasie epidemii koronawirusa. Jak konsument może bronić się przed nieuczciwymi działaniami handlowców? ##baner## Maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji bardzo podrożały. Co mogę zrobić? Taka postawa i działanie ze strony przedsiębiorców jest skrajnie nieetyczne. Jest to żerowanie na nadzwyczajnej sytuacji, z (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  Od 1 września 2006 r. obowiązują wszystkie już przepisy (wprowadzanej stopniowo) ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ów akt określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy W związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych Zakładu Ubezpieczeń (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Niskie podatki?: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Niskie podatki?: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek odczujemy po 1 stycznia 2023 roku. Choć (...)

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem jest kompleksowy raport zawierający dane i wskazówki dotyczące rabatów stosowanych przez sieci handlowe. ##baner## Kontrola Prezesa UOKiK Rynek rolno-spożywczy znajduje się pod stałą kontrolą Prezesa UOKiK. Działania w tym obszarze prowadzone są (...)

Prezes UOKiK sprawdza rabaty retrospektywne

Prezes UOKiK sprawdza rabaty retrospektywne

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające, w których sprawdza, czy sieci handlowe poprzez stosowane rabaty retrospektywne nie wykorzystują przewagi kontraktowej wobec małych i średnich przedsiębiorców, dostarczających produkty do ich sklepów.  ##baner## Na czym polegają rabaty retrospektywne i dlatego budzą zastrzeżenia UOKiK? Rabaty (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Stan faktycznyZostałem zwolniony z pracy bez okresu wypowiedzenia z powodu art.52 par.1 pkt.1 i 2. Byłem pracownikiem w firmie prywatnej z 8 letnim stażem. Pracowałem w dziale sprzedaży liczącym trzy osoby i kierownika w postaci księgowego. Przyjmowałem od klientów zamówienia i wystawiałem im faktury po uprzednim uzgodnieniu jakiego towaru dotyczy transakcja i jakie będą okoliczności (...)

Wielodzietne rodziny pojadą za darmo?

Wielodzietne rodziny pojadą za darmo?

Bezpłatne przejazdy w weekendy lub godziwe zniżki  na podróżowanie pociągami, rabaty na imprezy i w sklepach oraz stypendia na edukację. Na takie przywileje mogą liczyć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Gazeta Wyborcza informuje, że Kujawsko-Pomorskie ma być pierwszym regionem w kraju z lokalną polityką prorodzinną. Skorzystają z niego naturalne i zastępcze (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Faktura korygująca do FV WDT

Faktura korygująca do FV WDT

1) Otrzymuję do księgowania faktury korygujące, wystawiane do faktur WDT wg kursu widniejącego na fakturze korygowanej, czyli pierwotnej, a nie wg kursu NBP z dnia wystawiania faktur korygujących. 2) (...)

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest przyznawany po zapłaceniu wszystkich (...)

Nota korygująca a faktura korygująca

Nota korygująca a faktura korygująca

Czy wystawca faktury może wystawić notę korygującą do swojej faktury, czy też, w przypadku konieczności uzupełnienia faktury o numer silnika naczepy, musi to być faktura korygująca? Zgodnie z (...)

Faktura pierwotna oraz korygująca a naliczanie odsetek

Faktura pierwotna oraz korygująca a naliczanie odsetek

Na podstawie której faktury naliczane są odsetki, pierwotnej czy korygującej? Czy ta faktura korygująca unieważnia fakturę pierwotną? Faktura korygująca jest dokumentem ściśle powiązanym z (...)

Dokumentacja zwrotu towaru

Dokumentacja zwrotu towaru

Kontrahentowi zagranicznemu (Unia Europejska) sprzedaliśmy nasze wyroby wystawiając fakturę z "zerową" stawką VAT. Klient po otrzymaniu towaru stwierdził , że część wyrobów nie spełnia wymagań (...)

Poświadczenie i numeracja noty korygującej

Poświadczenie i numeracja noty korygującej

Stacja paliw wystawiła fakturę VAT na zakupioną benzynę. Błędnie wstawiony był na adres nabywcy i brak numeru rejestracyjnego samochodu. Wystawiłem notę korygującą i przesłałem pocztą. Otrzymałem (...)

Nota korygująca, a faktura korygująca

Nota korygująca, a faktura korygująca

Czy błędnie wpisany NIP odbiorcy na FV VAT należy skorygować poprzez wystawienie noty korygującej, czy strona sprzedająca powinna poprawić FV VAT? Jakie dane zawarte na FV VAT można poprawić za (...)

Zbiorcza nota korygująca

Zbiorcza nota korygująca

Czy można wystawić jedną notę korygującą do kilku faktur vat od tego samego dostawcy, na których jest wpisana błedna nazwa firmy? Czy muszę wystawić do każdej faktury oddzielną notę korygującą? (...)

Zmiana nazwy na fakturze

Zmiana nazwy na fakturze

Spółka świadczy usługi doradcze. Klient korzystał z usług spółki w grudniu 2006 r. Spółka wystawia faktury na każdy odnotowany przychód. Spółka nie ma kasy fiskalnej. Klient zadzwonił w (...)

Czas do kiedy można odliczyć podatek VAT

Czas do kiedy można odliczyć podatek VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (usługi budowlano-montażowe). Kontrahent dostarczający mi materiały pomocnicze przysłał mi dwa dni temu duplikat faktury z 2003 r. Faktura ta prawdopodobnie (...)

Przerwanie przedawnienia

Przerwanie przedawnienia

Mam firmę. Cztery lata temu sprzedałem towar (kasety video). Tydzień temu wysłałem do kontrahenta duplikat faktury i prosiłem o jej podpisanie, co też uczynił z datą majową 2007 roku, ponieważ (...)

Faktury wystawiane przez agenta

Faktury wystawiane przez agenta

Moje pytanie dotyczy wystawiania faktur dla klienta przez agenta przy umowie agencyjnej. Oto krótki opis sytuacji: Nasza firma jest agentem firm zagranicznych, które nie mają siedziby w Polsce ani nie (...)

Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

Umowa z 31-12-2001: Firma X (ojciec) udostepnia 3 bary dla firmy Y (syna) do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za świadczenie niepieniężne; firma Y (syn) w zamian za udostepnienie barów (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR kasowo + vat). Handlujemy z Unią, i zdarzają nam się sytuacje zwrotu towaru zarówno w WDT jak i w WNT. Krajowe faktury korygujące zarówno sprzedaży (...)

Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

Proszę o wyjaśnienie, czy faktura VAT nie zawierająca wszystkich elementów zawartych w § 9 rozporządzenia jest fakturą VAT? Otrzymaliśmy od kontrahenta polskiego fakturę, która w naszej ocenie (...)

Faktura korygująca na podwyżkę czynszu

Faktura korygująca na podwyżkę czynszu

Wynajmuję Firmie pawilon. Nasza umowa w punkcie wynagrodzenia mówi, o podwyżce czynszu raz w roku w styczniu o wskaźnik waloryzacji. Ponieważ wskaźniki pokazują się zwykle w drugim kwartale roku, (...)

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Współpracujemy z firmą niemiecką, od której wykupujemy użytkowanie bazy danych. Jest to usługa elektroniczna, wykazywana jako import usług. Na fakturze za ww. usługę występują różne daty. (...)

Faktury w PDF-ie

Faktury w PDF-ie

Jeden z dostawców usług elektronicznych zapisał w regulaminie świadczenia swoich usług następujące punkty: "1. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione Usługi - Usługobiorca powinien wypełnić (...)

Brak symbolu PKWiU na fakturze

Brak symbolu PKWiU na fakturze

Wystawca faktur zapomniał wpisać na fakturach (wystawionych w systemie komputerowym) z dwóch poprzednich miesięcy symbolu PKWiU i teraz chciałby naprawić swój błąd. Czy Wystawca może ręcznie (...)

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

W przepisach podatkowych jest przedstawione co powinna zawierać faktura, rachunek i dowód wewnętrzny aby był uznany za dokument księgowy. Czy oprócz faktury, rachunku i dowodu wewnętrznego są jeszcze (...)

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Jednostki refundacyjne często wystawiają noty księgowe opiewające na kwoty nieuznanej refundacji tytułem niezgodności z wymogami NFZ. Nota wskazuje tylko kwotę brutto nieuznanej refundacji. Czy (...)

Zły numer faktury sprzedaży

Zły numer faktury sprzedaży

Firma wystawiła w miesiącu styczniu 2008 r. faktury sprzedaży, w której nie ma ciągłości ani w skali roku, ani miesiąca. Każda faktura wystawiona dla każdego kontrahenta zawiera numer 1/01/2008/kod (...)

Faktury VAT bez podpisu

Faktury VAT bez podpisu

Podobno od jakiegoś czasu nie ma obowiązku podpisywania faktur VAT przez wystawcę i odbiorcę. Czy brak obowiązku podpisywania faktur VAT dotyczy każdego przypadku (i sprzedaży i usługi)? Proszę (...)

Rozliczenie uznanej reklamacji

Rozliczenie uznanej reklamacji

Spółka zakupiła opony, z których jedna uległa uszkodzeniu. Ze względu na zużycie reklamacja została uznana w 65%. Kwota brutto została przekazana na rachunek bankowy Spółki. Zdaniem sprzedawcy (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? (...)

Wystawienie faktury na komputerze

Wystawienie faktury na komputerze

Czy prowadząc firmę produkcyjno - handlowo - usługową (jestem VAT-owcem) mogę wystawiać faktury VAT na własnych formularzach wcześniej stworzonych i drukowanych na komputerze, który nie jest na (...)

Czynny podatnik podatku VAT

Czynny podatnik podatku VAT

Jestem w trakcje zakładania firmy (usługi internetowe). Firma będzie miała przychody z dwóch źródeł (firma A i B) oraz będzie generowała małe koszty lub wcale. Chciałem skorzystać ze zwolnienia (...)

Wystawianie faktury, a usługi ciągłe

Wystawianie faktury, a usługi ciągłe

Prowadzę działalność gospodarczą jako przedstawiciel finansowy banku. Rozliczam się z bankiem za sprzedane produkty (kredyty, rachunki, itp.) w okresach miesięcznych, tj. wystawiając faktury za (...)

Wystawianie faktur bez podpisu

Wystawianie faktur bez podpisu

Jak w świetle nowej ustawy o podatku VAT traktować prośby kontrahentów o przysłanie aktualnego upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu? Jak powinno brzmieć takie upoważnienie? Odpowiedź (...)

FORUM PRAWNE

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze Witam, mam pytanie odnośnie błędnie wystawionych faktur. Załóżmy, że to ja jestem wystawiającym fakturę. Wystawiona faktura ma błąd (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca Faktura korygująca została zagubiona w pażdzierniku 2002 r i nie została zaksięgowana. Aktualnie się odnalazła. Proszę o poradę jak z tej sytuacji wybrnąć? (IEA) F-ra wystawiona (...)

Proszę o wyjaśnienia - ZWROT TOWARU PRODUCENTOWI

Proszę o wyjaśnienia - ZWROT TOWARU PRODUCENTOWI Po burzliwej korespondencji udało mi się zwrócić dotknięty wadami czajnik producentowi - nie rozumiem jednak dlaczego przy zwrocie cenu produktu (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

nota Korygująca

nota Korygująca Czy do błędnie wystawionej faktury VAT ( błedna nazwa , adres i NIP Nabywcy) można wystawić notę korygującą? Proszę o podstawe prawną. Dziękuje. Dariuszek (ua723) Jak wszystkie (...)

nota korygująca wzór

nota korygująca wzór Witam Gdzie znajde wzór noty korygującej?Z góry dziękuję :)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Czy mogę pozwać TPSA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody

Czy mogę pozwać TPSA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody Czy moge pozwac TP SA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody osobie trzeciej jesli w umowie o swiadczenie telefonicznych (...)

Dług Allegro - windykacja Intrum Justitia

Dług Allegro - windykacja Intrum Justitia Witam Byłem kiedyś użytkownikiem allegro i nie zapłaciłem prowizji za wystawianie przedmiotów. Allegro przekazało sprawę do windykacji. Tylko jedna sprawa (...)

FAKTURY KORYGUJĄCE po 1 maja

FAKTURY KORYGUJĄCE po 1 maja W jakiej stawce korygować obecnie faktury VAT wystawiane do 30.IV.2004. na sprzedaż z 7% podatkiem VAT? (evawpo) W takiej samej w jakiej była wystawiona faktura tj 7%. (...)

Tpsa -odwołanie od rachunku

Tpsa -odwołanie od rachunku Dwa miesiące temu przyszedł do mnie rachunek za telefon na kwote 900zł, z tego prawie 700zł za polaczenia z 0700....Gdy zadzwoniłem aby wyjasnić sprawę powiedziano mi (...)

rozwiązanie umowy z nieuczciwym operatorem

rozwiązanie umowy z nieuczciwym operatorem Witam serdecznie zawarłem umowę z operatorem sieci komórkowej w 07.05.2014 umowa zawarta do 07,05,2016 z uwagi na rachunki udałem się 16.11.2014 do punktu (...)

Czy podstawą do zapłaty raty leasingowej jest harmonogram czy faktura?

Czy podstawą do zapłaty raty leasingowej jest harmonogram czy faktura? Czy podstawą do zapłaty raty leasingowej jest harmonogram czy faktura? Mam taki problem. Jestem klientem BFL. We wrześniu ubiegłego (...)

rozwód, podział majątku

rozwód, podział majątku Witam, obecnie oczekuję na rozwód już 5 miesięcy. Mieszkałem z moją żoną u moich rodziców. Wyszykowaliśmy poddasze u moich rodziców (dom jest ich) od podstaw (prąd, (...)

Wystawianie przez inny podmiot faktury za usługę

Wystawianie przez inny podmiot faktury za usługę Witam. Mam pytanie, czy osoba prywatna, nie prowadząca działalności gospodarczej, może wystawić fakturę za wykonaną przez siebie usługę, pochodzącą (...)

firma nie chce wystawić paragonu za wysyłkę (allegro)

firma nie chce wystawić paragonu za wysyłkę (allegro) Witam. Mam problem ze Sprzedawcą (firmą) na Allegro. Potrzebowałam paragonu zawierającego koszt towaru i koszt wysyłki (czyli suma jaką (...)

PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ PRAWNĄ NA TEMAT OSZUSTWA PRACY INTERNETOWEJ

PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ PRAWNĄ NA TEMAT OSZUSTWA PRACY INTERNETOWEJ Witam, jestem zatroskana problemami mojego Narzeczonego 4 miesiace temu przyjal oferte pracy z internetu i stal sie wystawca nosnikow (...)

wystawianie paragonu, faktury

wystawianie paragonu, faktury Witam Od dwóch lat nie pracuje w firmie, która wciąż wystawia paragony z moim imieniem i nazwiskiem jako osoby obsługującej. Czy nie jest to niezgodne z prawem? Pozdrawiam Karolina

płatne wystawianie faktur

płatne wystawianie faktur Czy firma która żąda opłaty za wydanie duplikatu faktury działa zgodnie z prawem ? Jaki przepis jej na to pozwala? Czy taka opłata jest możliwa dla każdej faktury z (...)

zwrot towaru a reklamacja

zwrot towaru a reklamacja czy zwrot towaru to to samo co reklamacja? rozmydsliłem się co do paru rzeczy które ostatnio kupiłem po otrzymaniu premii w pracy, zbyt szybko je kupiłem i bez namysłu. (...)

Porady prawne