Grupa VAT w procedurach podatkowych

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania podatkowego, interpretacji podatkowych, kontroli podatkowej, napłaty w grupie VAT oraz egzekucji.

Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF.

Porady prawne

Postępowanie podatkowe

Grupa VAT w związku z posiadaniem statusu podatnika będzie stroną ewentualnych postępowań podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług w okresie jej funkcjonowania.

Członkom, którzy tworzyli grupę VAT w momencie utraty przez tę grupę statusu podatnika, będzie przysługiwał status strony w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zobowiązania podatkowego należnego za okres obowiązywania grupy VAT (art. 133 § 2c pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Wyjątek stanowić będą postępowania podatkowe, o których mowa w art. 33 ust. 2-3, art. 34ust. 1, 1a i 3, art. 138i ust. 9-11 oraz art. 138j ust. 1, 2 i 4 ustawy o VAT, gdzie stronąpostępowania będzie członek grupy VAT.

Kontrola podatkowa

Tryb prowadzenia kontroli podatkowej wobec grupy VAT będzie analogiczny jak w przypadku kontroli w zakresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Status kontrolowanego będzie posiadać każdy członek wchodzący w skład grupy VAT w okresie objętym kontrolą podatkową.

W przypadku gdy grupa VAT utraci status podatnika, lecz kontrolą podatkową ma być objęty okres, w którym funkcjonowała, wówczas będzie prowadzona jedna kontrola podatkowa wobec członków, którzy wchodzili w skład grupy VAT. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli będzie doręczane członkom, którzy wchodzili w skład grupy VAT, zanim utraciła status podatnika.

Jeśli dojdzie do rozwiązania któregokolwiek z członków, którzy wchodzili w skład grupy VAT, przed wszczęciem kontroli podatkowej lub w trakcie jej prowadzenia, wówczas taka kontrola będzie prowadzona w stosunku do pozostałych członków wchodzących w skład grupy (art. 284ab § 3a Ordynacji podatkowej).

Kontrolę podatkową wobec grupy VAT będzie prowadził naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedstawiciela grupy VAT (art. 284ab § 5 Ordynacji podatkowej).

Interpretacje

Grupie VAT będzie przysługiwać ochrona związana z zastosowaniem się przez nią do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek podmiotu planującego jej utworzenie, w zakresie działalności tej grupy VAT (art. 14n § 1 pkt 1b Ordynacji podatkowej).

W przypadku, konieczności zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej albo zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a Ordynacji podatkowej, doręcza się grupie VAT (art. 14n § 2 Ordynacji podatkowej).

Nadpłata

Przedstawiciel grupy VAT będzie uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty po utracie przez grupę VAT statusu podatnika (art. 75 § 2a pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Należy mieć w tym miejscu na względzie, że poutracie przez grupę VAT statusu podatnika przedstawiciel grupy VAT może dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, w których grupa VAT była podatnikiem (art. 8d ust. 4 ustawy o VAT).

Wobec przedstawiciela grupy VAT, po utracie przez tę grupę statusu podatnika, znajdą odpowiednie zastosowanie obowiązujące zasady zwrotu nadpłaty podatnikom, płatnikomi inkasentom (art. 77b § 5 pkt 4 Ordynacji podatkowej).

Wiążące Informacje stawkowe (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to instrument, który wskazuje opis towaru/usługi będący jej przedmiotem, symbol odpowiedniej klasyfikacji (Nomenklatury scalonej – CN, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU, albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB) oraz zasadniczo stawkę podatku VAT.

WIS zapewnia również stosowną ochronę dlajej posiadacza (adresata WIS), jak również dla innych podmiotów, które korzystają z WIS umieszczonej w ogólnodostępnej bazie, publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

WIS, która jest decyzją administracyjną, wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana (adresat WIS) oraz te podmioty, w odniesieniu do czynności (dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług) wykonanych po dniu, w którym WIS została im doręczona.

Wiążąca moc WIS kończy się z upływem 5 lat od jej wydania (chyba, że wcześniej WIS wygasła z mocy prawa w wyniku zmian przepisów prawa podatkowego powodujących jej niezgodność z tymi przepisami; art. 42h ust. 1 ustawy o VAT).

Ustawa o VAT nie przewiduje szczególnych regulacji w zakresie WIS dla grup VAT. Oznacza to, że zastosowanie w tym zakresie znajdują obowiązujące regulacje art. 42a-42i ustawy o VAT.

Grupa VAT jest podatnikiem VAT, będzie zatem mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS (art. 42b ust. 1 ustawy o VAT). W jej imieniu stosowny wniosek będzie mógł złożyć przedstawiciel grupy.

Związanie rozstrzygnięciem zawartym w WIS w odniesieniu do towaru lub usługi będącej jej przedmiotem będzie dotyczyło grupy VAT jako jej adresata (podatnika VAT).

WIS wiąże w odniesieniu do czynności dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli w trakcie obowiązywania WIS (5 lat od jej wydania - art. 42ha ustawy o VAT) grupa VAT utraci status podatnika, wówczas WIS traci moc wiążącą w odniesieniu do towaru lub usługi będących jej przedmiotem (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT).

Byli członkowie grupy będą mogli jednak skorzystać z mocy ochronnej WIS wynikającej z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej, analogicznie jak każdy podmiot (inny niż adresat WIS), który posługuje się WIS zamieszczonym w Biuletynie informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT – ochrona wynikająca z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej).

WIS bowiem zapewnia ochronę podatnikom innym niż jej adresat, pod warunkiem, że towar albo usługa jest tożsama z towarem lub usługą opisanymi w WIS.

Byli członkowie grupy VAT mogą zatem korzystać z mocy ochronnej WIS przewidzianej w Ordynacji podatkowej pod warunkiem, że dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług tożsamych z towarami/usługami opisanymi w WIS wydanej dla zlikwidowanej grupy.

Przykład 30

Spółka A wraz ze Spółką B utworzyły grupę VAT. Naczelnik US zarejestrował grupę VAT jako podatnika VAT czynnego z dniem 1 stycznia 2023 r., a 15 stycznia 2023 r. Spółka A, jako przedstawiciel grupy, występuje z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS.

Dyrektor Krajowej Informacji Stawkowej (DKIS) 31 marca 2023 r. wydaje WIS (zasadniczo WIS wydawana jest w terminie do 3 miesięcy), której adresatem jest grupa VAT. WIS wiąże w okresie od dnia następującego po dniu doręczenia zasadniczo przez 5 lat.

1 października 2023 r. grupa VAT traci status podatnika. W związku z tym, że podatnik VAT przestaje istnieć, WIS traci moc wiążącą. Byli członkowie grupy mogą jednak korzystać z mocy ochronnej WIS.

Grupa VAT będzie mogła również posługiwać się WIS wydaną dla podmiotu, który następnie zostanie członkiem utworzonej później grupy.

W związku z przejęciem przez grupę praw i obowiązków członków grupy VAT w zakresie podatku od towarów i usług, na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika, WIS wydana dla członka grupy będzie wiązała grupę VAT w odniesieniu do towarów lub usług będących przedmiotem wykonywanych przez nią czynności objętych tą WIS.

W takim przypadku, po rozwiązaniu się grupy VAT, WIS będzie w dalszym ciągu wiązała adresata WIS (jeśli nie upłynie termin ważności WIS). Pozostali członkowie zlikwidowanej grupy będą mogli skorzystać z mocy ochronnej WIS przewidzianej w Ordynacji podatkowej, pod warunkiem, że dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług tożsamych z towarami/usługami opisanymi w WIS wydanej dla członka zlikwidowanej grupy.

Przykład 31

Spółka A jest posiadaczem WIS. Spółka A wraz ze Spółką B, utworzyły grupę VAT. Naczelnik US zarejestrował grupę VAT jako podatnika VAT czynnego z dniem 1 stycznia 2023 r. WIS wiąże grupę od 1 stycznia 2023 r.

1 października 2023 r. grupa VAT traci status podatnika. W związku z tym, że podatnik VAT przestaje istnieć WIS traci moc wiążącą dla grupy. WIS w dalszym ciągu jednak wiąże spółkę A jako posiadacza WIS. Spółka B może natomiast korzystać z mocy ochronnej WIS.

WIS może zostać zmieniona np. w wyniku zmian w Nomenklaturze scalonej CN (przesłanki zmiany WIS zostały określone w art. 42h ust. 2 i 3 ustawy o VAT). Zmiana dokonana w trakcie działania grupy wiąże całą grupę (analogicznie jak WIS).

Przykład 32

Spółka A wraz ze Spółką B utworzyły grupę VAT. Naczelnik US zarejestrował grupę VAT jako podatnika VAT czynnego z dniem 1 stycznia 2023 r., a 15 stycznia 2023 r. Spółka A, jako przedstawiciel grupy, występuje z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS.

Dyrektor Krajowej Informacji Stawkowej (DKIS) 31 marca 2023 r. wydaje WIS (zasadniczo WIS wydawana jest w terminie do 3 miesięcy), której adresatem jest grupa VAT. WIS wiąże w okresie od dnia następującego po dniu doręczenia zasadniczo przez 5 lat.

WIS zostaje zmieniona 1 czerwca 2023 r. Adresatem zmiany WIS jest grupa VAT i zmiana wiąże tę grupę.

Egzekucja

W celu zapewnienia przymusowego dochodzenia podatku VAT zadeklarowanego przez grupę VAT, zmieniono regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji. Doprecyzowano w tym zakresie, że zobowiązanym z tytułu należności pieniężnej wynikającej z deklaracji lub zeznania złożonych przez grupę VAT - w rozumieniu przepisów o podatku odtowarów i usług - jest również członek grupy VAT.

Ponadto zgodnie z zasadami dotyczący mistosowania egzekucji administracyjnej do należności wynikających z deklaracji składanych przez podatników, doprecyzowano, że do należności wynikającej z deklaracji złożonej przez grupę VAT stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli w deklaracji zostało zamieszczone pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT.

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wierzyciel będzie przesyłał upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, również członkowi grupy VAT (art. 3b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Przedstawione powyżej zasady egzekucji wynikają z tego, że w okresie posiadaniastatusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę VAT tego statusuczłonkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku (art. 8e ustawy o VAT).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) - ustawa o VAT;
  • dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.) - dyrektywa VAT;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479,z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej między sobą. W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących grup VAT, z uwagi (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Jak zmieni się procedura podatkowa?

Jak zmieni się procedura podatkowa?

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych, możliwość odzyskania nadpłaty podatku VAT po rozwiązaniu spółki cywilnej, większa kontrola nad handlującymi w Internecie. To tylko niektóre założenia planu zmiany procedury podatkowej, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów.Gazeta podatkowa, 31.08.2009 r. procedura podatkowa, odsetki, nadpłata, projekt,

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych? Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201), zwanej dalej „ustawą"; rozporządzenie (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Szef KAS wyjaśnił m.in. kwestie związane z wszczęciem procedury APA oraz wymogami formalnymi wniosków o APA. Przed złożeniem wniosku o APA warto poznać odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania związane z procedurą zawierania uprzednich porozumień cenowych. Poruszone zagadnienia wynikają z analizy już złożonych do Szefa KAS wniosków o APA, które (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT):      w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument (...)

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

System prawa podatkowego, jakkolwiek często nazbyt skomplikowany i postrzegany jako zbyt opresyjny w stosunku do obywatela, jest konieczny w każdym państwie chcącym służyć społeczeństwu, chociażby w najskromniejszym zakresie. I chociaż  rozumie to prawie każdy podatnik,  za tą świadomością nie idzie przeważnie właściwe postępowanie, a proceder nielegalnego obniżania ciężarów (...)

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji? Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Korekta deklaracji polega na prawidłowym wypełnieniu (...)

Kontrole fiskusa. Ile ich jest i jak sobie z nimi radzić

Kontrole fiskusa. Ile ich jest i jak sobie z nimi radzić

Przedsiębiorcy są teoretycznie chronieni przed przeciągającą się kontrolą podatkową. W praktyce jednak jest wiele okoliczności, które pozwalają na przedłużenie ustawowych limitów. Wystarczy, że przedsiębiorca wykazał VAT do zwrotu. Pewna ulgę może przynieść przedsiębiorcy ustanowienie pełnomocnika ds. kontroli. W ostatnich trzech latach liczba kontroli podatkowych przeprowadzonych (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania podatkowego. Są one istotną częścią systemu i normami o szerokim zakresie, które nakładają (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu (...)

Co może wykorzystać podatnik, aby bronić się przed Fiskusem?

Co może wykorzystać podatnik, aby bronić się przed Fiskusem?

Kiedy fiskus wszczyna w naszej sprawie postępowanie podatkowe, nie musimy pozostawać bierni - przypomina Tax Care. Podatnik ma prawo przedstawić własne dowody. Organ podatkowy z kolei nie uwzględni tylko tych, które będą powielały wykazane już tezy. Deklaracje złożone przez podatnika, jego księgi podatkowe, dokumenty urzędowe, informacje finansowe z banku, materiały zgromadzone w toku (...)

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po pół roku od kontroli

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po pół roku od kontroli

Wizyta fiskusa w firmie w celu skontrolowania, czy i w jaki sposób podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych kończy się wręczeniem podatnikowi protokołu. Oprócz skorygowania wykrytych błędów, warto zachować ostrożność nawet po pół roku po kontroli - urząd skarbowy może jeszcze wszcząć postępowanie podatkowe. Sprawdzenie przez fiskusa, czy kontrolowany dopełnił (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych w hierarchii norm prawnych danego państwa. W wielu państwach normy zawarte w konwencjach (...)

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

Podatnicy, którzy składali wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej (których stanowisko w sprawie zostało potwierdzone w wyniku braku odpowiedzi organu podakowego w terminie), bądź dysponujący taką interpretacją mają wątpliwości, co dzieje się z wydaną przez organ podatkowy interpretacją, gdy po jej wydaniu nastąpi zmiana stanu prawnego (...)

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

Nie ma chyba przesady w stwierdzeniu, że system prawa podatkowego jest najbardziej skomplikowanym i najbardziej dynamicznie zmieniającym się obszarem prawa. Charakteryzuje się również tym, że dotyka  każdego człowieka niezależnie od jego woli, Chcąc uniknąć kłopotów, podatnik zmuszony jest do ,przynajmniej podstawowego, się z nim zapoznania. Złożoność rzeczywistości (...)

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 19 października 2021 r., nr DD6.8202.4.2021, dotyczy obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK. Co z niej wynika? Interpretacja ogólna z (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. MPP ma usunąć ryzyko znikania podatników wraz z podatkiem, zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. Zmiany w przepisach (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Reforma stawek VAT!

Reforma stawek VAT!

Według Ministerstwa Finansów zaproponowane stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu Obniżony VAT na pieczywo, owoce, produkty dla dzieci, niemowląt i kobiet, a także na e-booki i e-czasopisma – to założenie jednego z projektów zmian w przepisach VAT. Prostszy system stawek VAT oznacza korzyść dla podatników i fiskusa. Nowa klasyfikacja towarów (...)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

WIS - czyli co? Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.  WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest (...)

Nadpłata podatku

Nadpłata podatku

  Kiedy mamy do czynienia z nadpłatą? Zgodnie z ordynacją podatkową, za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta określono je nienależnie (...)

PIT 2013. Liczysz na zwrot podatku? Zapłać mandat.

PIT 2013. Liczysz na zwrot podatku? Zapłać mandat.

Zaległe kary za przekroczenie prędkości czy złe parkowanie fiskus odliczy z Twojej deklaracji podatkowej. Obciąży Cię również dodatkowymi kosztami.  Dotyczy to oczywiście osób, którym przy wypełnianiu rocznego zeznania wyjdzie nadpłata podatku. - Nadpłata powstaje w sytuacji, gdy zapłacisz podatek nienależny lub w wysokości wyższej niż powinieneś – (...)

Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaty podatku? Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną (np. w przypadku, gdy zdarzenie w związku z którym wpłacony został podatek nie powinno być opodatkowane). Ponieważ do obowiązków (...)

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy podatników, ma służyć poniższy artykuł. Zgodnie z art. 72 Ordynacji podatkowej (dalej OrdP) za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. (...)

Zwrot nadpłaty z PIT można mieć nawet dwa miesiące szybciej

Zwrot nadpłaty z PIT można mieć nawet dwa miesiące szybciej

Osoby, które w związku z uwzględnieniem w zeznaniu rocznym np. z ulgi na dzieci wykazują kwotę nadpłaty, mogą szybciej otrzymać pieniądze od fiskusa. Wiele zależy od tego, kiedy przekażą roczne zeznanie. W zależności od wyniku wykazanego w rocznym zeznaniu albo należy wpłacić różnicę między pobranymi zaliczkami i podatkiem należnym, albo oczekiwać na zwrot nadpłaty. Może (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Pożyczka od teściowej

Pożyczka od teściowej

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chcę pożyczyć trochę pieniędzy od rodziny na rozwinięcie przedsiębiorstwa. Od swojej teściowej mogę pożyczyć 10 tys. złotych. (...)

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Kupuję od firmy z Holandii oprogramowanie. Chcę na nie uzyskać fakturę. Czy przy zakupie takiego oprogramowania potrzebny jest mi specjalny numer NIP? Oprogramowanie najczęściej nabywane jest bądź (...)

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie? Dla określenia wysokości podatku (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Praca dla holenderskiej firmy a VAT

Praca dla holenderskiej firmy a VAT

Mam własną firmę zarejestrowaną w Polsce. Wykonuję usługi dotyczące automatyki. Mniej więcej od początku kwietnia zawieram umowy z firmą holenderską. Wystawiam im faktury za przepracowane godziny (...)

Praca w USA a polski podatek dochodowy

Praca w USA a polski podatek dochodowy

W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 miesięcy. W między czasie, (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

Posiadamy jako spółka ustanowioną hipotekę kaucyjną na nieruchomości dłużnika wpisaną na pierwszym miejscu. Dłużnik znajduje się w upadłości. Czy przy sprzedaży tego obiektu przez syndyka (...)

Czas prowadzenia kontroli skarbowej

Czas prowadzenia kontroli skarbowej

Jak długo może trwać kontrola prowadzona przez UKS? Czy ustalenia zawarte w protokole kontroli UKS są ostateczną decyzją? W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego (...)

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje (...)

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Czy rok 1998 może być jeszcze przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. W jakiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo sprawdzić konto podatnika i ile lat wstecz może być przedmiotem kontroli? Zasady prowadzenia (...)

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia

Ordynacja podatkowa przewiduje zawieszenie biegu przedawnienia w pewnych sytuacjach. Czy kontrola podatkowa zawiesza bieg przedawnienia? Zgodnie z art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia (...)

Kontrola podatkowa a udostępnianie dokumentów

Kontrola podatkowa a udostępnianie dokumentów

Podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - ma kontrolę podatkową. Urzędnicy interesują się rachunkami telefonicznymi i szczegółami umów na usługi. Czy kontrolujący ma (...)

Postępowanie podatkowe a upadłość

Postępowanie podatkowe a upadłość

Spółka z o.o. jest w upadłości od maja 2005 r. W czasie trwania upadłości urząd skarbowy wszczął nowe postępowanie podatkowe za okres z lutego 2004 r. Jeśli spółka z o.o. jest już w upadłości, (...)

Odwołanie od odmowy rozłożenia na raty

Odwołanie od odmowy rozłożenia na raty

Urząd wydaje decyzję negatywną o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego. Wiem, że jest to decyzja uznaniowa i merytorycznie w zasadzie nie ma sensu się odwoływać. Czy jednak, w wypadku gdy (...)

Upadłość a odpowiedzialność członka zarządu spółki

Upadłość a odpowiedzialność członka zarządu spółki

Spółka z o.o., w której pełniłem funkcję prezesa zarządu, ogłosiła upadłość. W czasie trwania postępowania upadłościowego urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe, sprawdzające (...)

Zasada prawdy obiektywnej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie podatkowe

Zasada prawdy obiektywnej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie podatkowe

Co oznacza zasada prawdy obiektywnej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie podatkowe? Jedną z fundamentalnych zasad postępowania podatkowego jest zasada prawdyobiektywnej.Zasada ta oznacza, (...)

Darowizna od rodziców

Darowizna od rodziców

W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. W dniu 5 lutego (...)

Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Prowadzę firmę - warsztat samochodowy. Prowadzę działalność zarejestrowaną na adres domowy. Firmę prowadzę od 2008 r. Początkowo naprawiałem samochody na podwórku oraz w garażu. Od końca (...)

Czas podróży a nadgodziny

Czas podróży a nadgodziny

Chodzi pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Miejscem wykonywania pracy jest S. Wyjeżdżam na delegację o 6 rano w poniedziałek, przyjeżdżam do P. o godzinie 13. Otrzymuję polecenie (...)

Kurator spadku - obowiązki podatkowe

Kurator spadku - obowiązki podatkowe

Jestem kuratorem spadku i niedługo przejmę w zarząd nieruchomość. W związku z tym interesuje mnie jak wygląda sytuacja prawna zarządcy od strony podatkowej, chodzi mi głównie o pożytki zwiazane (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem (...)

Wiążąca interpretacja prawa

Wiążąca interpretacja prawa

Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa. Ordynacja podatkowa reguluje zasady wydawania interpretacji dotyczących prawa podatkowego. Ustawa o swobodzie działalności (...)

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. (...)

Rozdzielność majątkowa a wspólne rozliczanie

Rozdzielność majątkowa a wspólne rozliczanie

Do tej pory rozliczałem się z podatku dochodowego razem z żoną (wspólne opodatkowanie małżonków). W jaki sposób będę mógł rozliczyć podatek dochodowy za rok, w którym ustanowiliśmy rozdzielność (...)

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie z lokalu

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie z lokalu

Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów osoba, zajmująca lokal bez tytułu prawnego uiszcza comiesięczne odszkodowanie. Czy konieczna jest wycena biegłego, dotycząca czynszu jaki właściciel (...)

Wynajęcie mieszkania zajętego przez komornika

Wynajęcie mieszkania zajętego przez komornika

Jestem właścicielem mieszkania - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i jest ono zajęte przez komornika na podstawie-zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Terminu szacowania (...)

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

Oddałam do pralni żakiet. Po odebraniu okazało się, iż skurczył się on o ok. 3 rozmiary. na reklamację pralnia napisała mi orzeczenie, iż wyprali oni żakiet zgodnie z instrukcją na metce i (...)

Nadpłata w VAT

Nadpłata w VAT

W dwóch niezależnych firmach, podlegających pod inne urzędy skarbowe wystąpiła konieczność dokonania korekt deklaracji VAT-7 powodujących zmniejszenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Do (...)

FORUM PRAWNE

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Kontrola podatkowa - donos.

Kontrola podatkowa - donos. Witam, byłem ostatnio u prawnika. Usługa była, zapłacone było. Ale pokwitowania nie, paragonu nie, kasy fiskalnej nie. I teraz jak się to ma do tego że jest taki obowiązek (...)

płatne wystawianie faktur

płatne wystawianie faktur Czy firma która żąda opłaty za wydanie duplikatu faktury działa zgodnie z prawem ? Jaki przepis jej na to pozwala? Czy taka opłata jest możliwa dla każdej faktury z (...)

kontrola skarbowa/podatkowa a nielegalne zatrudnienie

kontrola skarbowa/podatkowa a nielegalne zatrudnienie Witam W przypadku anonimowego donosu do Urzedu Skarbowego dotyczącego nielegalnego zatrudnienia pracownika, US przeprowadza kontrole 'automatycznie'? (...)

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny W dniu 12 grudnia 2016 roku na skutek złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania SD-3 wszczęte zostało postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia (...)

Kara- nierozliczenie się w terminie

Kara- nierozliczenie się w terminie Witam Jaka kara grozi jest za nierozliczenie podatku w terminie?Będę wdzięczny za informacje na ten temat Zapłacisz odsetki podatkowe ,a nawet może byc wszczęte (...)

Spadek po mężu - interpretacja indywidualna ustawy

Spadek po mężu - interpretacja indywidualna ustawy Witam, Pisaliśmy z Ciocią o indywidualną interpretację ustawy i wniosek wygląda tak: "W maju 2014r. zmarł mój mąż po którym zostałam jedyną (...)

Skarga na fiskusa

Skarga na fiskusa Jak trzeba napisać skargę do sądu na działanie fiskusa? Co trzeba napisać? Czy są jakieś przepisy mówiące co należy określić w takim pozwie? Witam.Nie ma.Najlepiej opisać (...)

Czy zapłace podatek za sprzedaż mieszkania ze spadku

Czy zapłace podatek za sprzedaż mieszkania ze spadku Witam . Chciałbym sprzedać mieszkanie ktore kiedyś było mojej ciotki ( a własciwie to ciotki mojej mamy , ale w dalszej czesci tego opisu bede (...)

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości Witam Wszystkich Proszę o pomoc w nastepujacej sprawie: Mieszkanie kupione w 2006r, zakup był finansowany z kredytu hipotecznego. Sprzedaż (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

darowizna pieniężna 2012

darowizna pieniężna 2012 Czy darowizna od mojego ojca lub matki musi zostac przelana na moje konto? Chodzi o to ze są to pieniadze ktore wydam na zakup mieszkania, czy w takim wypadku mama lub tata (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

zasądzenie nadpłaty

zasądzenie nadpłaty Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Na ostatniej rozprawie procesu wytoczonego przeciwko mnie przez spółdzielnię mieszkaniową, który trwa już prawie 4 lata, (...)

nadpłata vat pilne

nadpłata vat pilne nadpłata vat pilne Uprzejmie proszę o odpowiedź,jeżeli jest to w państwa mocy Syndyk sprzedaje przedsiębiorstwo w całości w ramach procesu upadłościowego za zezwoleniem sędziego-komisarza (...)

nadpłata za ogrzewanie

nadpłata za ogrzewanie Kupiłem w styczniu mieszkanie, w marcu przyszło rozliczenie za CO i okazuje się ze jest nadpłata. Czy zwrot tej nadpłaty należy do mnie czy do byłego właściciela? W styczniu (...)

Porady prawne