Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

13.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Władze lokalne pobiorą opłatę od sprzedaży na targowiskach, czyli wszędzie tam, gdzie prowadzony będzie handel. Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych nie precyzuje bowiem pojęcia targowiska. W określonych przypadkach możliwe są jednak zwolnienia od opłaty.

Handlujący na targowiskach zobowiązani są przez przepisy prawa do uiszczenia opłaty targowej. Dotyczy to zarówno sprzedaży na targach i bazarach, jak i handlu w przejściach podziemnych, na chodniku, a także handlu w hali przeznaczonej do targów, aukcji i wystaw, czy w innym zadaszonym miejscu. Za targowisko uznaje się bowiem co do zasady każde miejsce, w których prowadzona jest sprzedaż. Warto również pamiętać, że za prowadzenie sprzedaży może być uznana nie tylko sfinalizowana transakcja, ale także samo wystawienie towaru oznaczonego ceną.

Porady prawne

Na rachunek gminy

Opłata targowa dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Co ważne, opłata zostanie pobrana niezależnie od innych możliwych należności, jakie przewidują odrębne przepisy (np. za korzystanie z urządzeń targowych czy inne usługi świadczone przez organizatora targowiska).
Opłata za handel na targowisku ma charakter lokalny. Do jej poboru upoważnieni są wójt, burmistrz bądź prezydent miasta właściwy według miejsca położenia targowiska. W rękach rady gminy leży także określenie, w drodze uchwały, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawki opłaty. Ograniczenie w kształtowaniu jej wartości narzuca jednak ustawa. Stawka opłaty targowej w 2013 r. nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie.

Kiedy trzeba będzie uregulować zobowiązanie podatkowe? Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstanie z momentem dokonania w danym dniu sprzedaży na targowisku.

Albo albo

Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych przewiduje pewne zwolnienie oraz wyłączenie. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zwolnieni od opłaty są natomiast płatnicy podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach (np. grunt, budowla). W przypadku jednak najemców nieruchomości, w której prowadzona jest sprzedaż, jeśli najemca dokonujący sprzedaży na targowisku nie jest jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, będzie zobowiązany do zapłaty opłaty targowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne