Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

27.7.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaty podatku?

Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną (np. w przypadku, gdy zdarzenie w związku z którym wpłacony został podatek nie powinno być opodatkowane). Ponieważ do obowiązków podatnika należy uregulowanie podatków wyłącznie w wysokości przewidzianej przepisami prawa, podatnikom (a w szczególnych przypadkach także płatnikom, inkasentom oraz osobom trzecim) przysługuje w takim przypadku prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku. 

Wniosek 

Osoba ubiegająca się o zwrot nadpłaty powinna w takim przypadku złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek – wobec braku urzędowego formularza –  powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy - imię i nazwisko/nazwę podatnika (płatnika lub inkasenta), adres zamieszkania/siedziby z kodem pocztowym oraz PESEL/NIP;
  • wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek (właściwego naczelnika urzędu skarbowego);
  • określenie rodzaju podatku oraz okresu/roku, w którym występuje nadpłata;
  • określenie wysokości nadpłaty;
  • wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny uzasadniający złożony wniosek.

Podatnicy, płatnicy lub inkasenci obowiązani do składania zeznań bądź deklaracji podatkowych zobowiązani są również do złożenia wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty skorygowanego zeznania lub deklaracji odnoszącej się do okresu i podatku, którego dotyczy nadpłata.

Ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie wiąże się żadna opłata.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Porady prawne
 

Jak następuje zwrot?

Ordynacja podatkowa przewiduje różne terminy zwrotu nadpłaty w zależności od podatku, którego dotyczy nadpłata, oraz szczegółowych okoliczności jej powstania.

W razie niedotrzymania przez organ podatkowy terminu zwrotu, osobie ubiegającej się o zwrot nadpłaty przysługuje oprocentowanie w wysokości równej wysokości odsetek
za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych. 

Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - podlega zwrotowi z urzędu. Można także złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Dotyczy to także nadpłat, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,60 zł), jednakże w takim przypadku mogą podlegać one zwrotowi, jeżeli podatnik wystąpi o ich zwrot. 

Nadpłata wynikająca ze złożonego przez podatnika rocznego rozliczenia podatku (np. na formularzu PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L), co do zasady, podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. 

Zwrot nadpłaty następuje:

  1. na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;
  2. w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.

Zob. też: Prawa i obowiązki podatnika

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Na podst.: www.finanse.mf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne