27.1.2016

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. Wzgląd na zagwarantowanie autentyczności testamentu, możliwość stwierdzenia wzajemnego stosunku kilku testamentów, wreszcie potrzeba uzyskania pewności, że dokument jest oświadczeniem ostatniej woli, a nie projektem lub obietnicą – sprawiają, że system prawa dla ważności testamentu wymaga sporządzenia go w odpowiedniej formie. Omówienie poniższe skoncentruje się na tzw. testamentach zwykłych, tj. własnoręcznym (holograficznym), notarialnym oraz allograficznym.

Co cechuje testament własnoręczny?

Najpopularniejszą formę testamentu z pewnością stanowi testament holograficzny (własnoręczny). Wynika to przede wszystkim z łatwości zadośćuczynienia wymogom formalnym stawianym przed testatorem dla sporządzenia tego rodzaju testamentu.

Porady prawne

Warunkami formalnymi ważności testamentu holograficznego są:

 1. napisanie całości testamentu pismem ręcznym. Wymóg ten ma na celu głównie zapobieżenie możliwości sfałszowania testamentu, a także umożliwienie – w razie pojawienia się wątpliwości – identyfikacji osoby testatora. Nie będzie zatem testamentem opatrzone podpisem pismo sporządzone na maszynie do pisania lub wydruk komputerowy. Oczywiście obowiązek własnoręcznego spisania testamentu nie ogranicza się jedynie do uczynienia tego ręką; równie dobrze można sporządzić testament używając protezy albo pisząc nogą, jeśli posiadło się taką umiejętność (dotyczy to sytuacji, gdy spadkodawca jest kaleką). Bez znaczenia dla ważności testamentu jest spisanie go prozą lub wierszem, jak również np. sporządzenie go w postaci listu. Podobnie dowolny może być materiał, użyty do utrwalenia treści testamentu (np. posłużyć się można kredą na ścianie, dłutem w kamieniu lub drewnie, diamentem lub szminką na szkle itp.).
 2. własnoręczne podpisanie testamentu. Podpis pod testamentem holograficznym ma przede wszystkim jednoznacznie wskazywać na osobę spadkodawcy, powinien zatem przyjmować taką postać, by każdy, znający testatora, mógł bez problemu stwierdzić, iż testament pochodzi właśnie od niego. Niedopuszczalny jest zatem podpis w postaci inicjałów, parafy czy faksymile (tzn. odtworzony mechanicznie). Podpis musi być złożony własnoręcznie i powinien w zasadzie obejmować imię i nazwisko spadkodawcy; poprzestać  można jednak na samym nazwisku (ewentualnie na jednym członie nazwiska dwuczłonowego). Zamiast nazwiska podpis może obejmować pseudonim, jeśli dany testator tymże pseudonimem posługuje się w obrocie gospodarczym. Jeżeli testament sporządzony jest w formie listu, podpis może wskazywać na stosunek pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą (np. wujek, stryj, dziadek), jak również może ograniczyć się jedynie do imienia (podpisanie listu do członka bliskiej rodziny nazwiskiem mogłoby brzmieć sztucznie). W jakim miejscu powinien zostać umieszczony podpis? Funkcja podpisu, informująca, że podpisujący dostatecznie przemyślał swoją decyzję, wskazuje na wymóg umieszczenia podpisu pod wszystkimi rozrządzeniami testamentowymi (rozrządzeniem nazywa się zamieszczone w testamencie postanowienie dotyczące spadku), czyli w zasadzie na końcu testamentu. Wszelkie rozrządzenia, znajdujące się poniżej podpisu, nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Podpis nie może zatem zostać umiejscowiony na początku testamentu, w treści lub na marginesie pisma, nie może także widnieć jedynie na kopercie, w której testator umieścił zapis swej ostatniej woli.
 3. opatrzenie testamentu datą. Brak daty nie powoduje jednak, że testament zostanie automatycznie uznany za nieważny. Dopiero w przypadku pojawienia się nie dających się usunąć wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku sporządzonych w różnym czasie testamentów (np. testament nie zawiera daty, a wiadomo, że spadkodawca został ubezwłasnowolniony, i nie można określić, kiedy sporządził testament, tj. przed czy po ubezwłasnowolnieniu), testament własnoręczny można uznać za nieważny. Jednak wątpliwości co do daty sporządzenia testamentu mogą być wyjaśnione w postępowaniu sądowym przy użyciu wszelkich dostępnych środków dowodowych.

Datę na testamencie można umieścić w dowolnym miejscu, może ona także przybrać postać opisową, np. w dniu dwudziestych urodzin mego najstarszego syna, w piątą rocznice śmierci mojej matki itp. Jeżeli spadkodawca dokonuje korekt w testamencie w postaci przekreśleń lub skreśleń wyrazów, zdań czy ustępów, należy uznać je za nienapisane. Wszelkie zaś dopiski poniżej podpisu, będące rozrządzeniami testamentowymi (dyspozycjami), dla swej ważności wymagają także opatrzenia podpisem oraz datą.

Testament notarialny – co to takiego?

Testament notarialny to nic innego, jak testament w postaci aktu notarialnego, tj. dokumentu sporządzonego przez osobę zaufania publicznego, jaką jest notariusz. W celu zachowania tej formy sporządzenia ważnego testamentu niezbędny jest kontakt z notariuszem, a najczęściej także wizyta w biurze notarialnym. Obecnie opłata notarialna za sporządzenie dokumentu obejmującego swą treścią testament wynosi 50zł, a jeżeli testament zawiera zapis, polecenia lub pozbawia uprawnionego prawa do zachowku- 150 zł

Jakie korzyści płyną ze sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego? Przede wszystkim z faktu, iż testament taki dokonywany jest w obecności prawnika, wynika wysoki stopień bezpieczeństwa dla spadkodawcy, gdyż notariusz dba, by sformułowanie tekstu testamentu w możliwie najdokładniejszy sposób oddawało ostatnią wolę testatora. Ponadto spadkodawca ma pewność, że testament nie zostanie podważony z powodu jego sprzeczności z obowiązującym prawem. Sporządzanie testamentu w obecności osoby zaufania publicznego zapobiega także wszelkim formom nacisku, na jakie bywa narażany testator ze strony osób, mających interes w dyspozycjach testamentowych o określonej treści (np. czasem członkowie rodziny nalegają, by spadkodawca dokonał wskazywanych przez nich rozrządzeń). Po sporządzeniu akt notarialny pozostaje w kancelarii, a po upływie 10 lat w archiwum wieczysto księgowym, co zapewnia dodatkową ochronę przed potencjalnym zniszczeniem, zaginięciem lub sfałszowaniem. Spadkodawca otrzymuje odpis dokumentu.  Co więcej, moc dowodowa aktu notarialnego równa jest mocy dokumentu publicznego.

Czym jest testament allograficzny?

Testament allograficzny został pomyślany jako forma alternatywna w stosunku do dwóch omówionych wcześniej form testowania. Wprowadzono ją przede wszystkim, by ułatwić sporządzanie testamentów osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, które mogłyby mieć trudności ze sporządzeniem testamentu własnoręcznego (np. ze względu na analfabetyzm) lub z dotarciem do biura notarialnego (np. z powodu dużych odległości, problemów z poruszaniem się). Założeniem testamentu allograficznego jest sporządzenie go w obecności określonej osoby urzędowej, która pełni w tym przypadku funkcję podobną do notariusza.
Sporządzenie testamentu allograficznego składa się z następujących faz:

 1. w obecności dwóch świadków spadkodawca oświadcza swą wolę wobec zaproszonej (wezwanej) osoby urzędowej. Osobą urzędową może być osoba wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, sekretarza gminy oraz kierownika urzędu stanu cywilnego. Jedynie oświadczenie złożone wobec jednej z wymienionych osób uznane być może za testament; w każdym innym przypadku testament allograficzny nie zostanie sporządzony.
 2. oświadczenie spadkodawcy zostaje spisane w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół taki ma rangę dokumentu urzędowego. Spisania oświadczenia może dokonać każdy z obecnych przy sporządzaniu testamentu, tj. jeden ze świadków lub osoba urzędowa, jak również podjąć się tego może inna jeszcze osoba (co wydaje się być najbezpieczniejsze).
 3. protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.
 4. protokół zostaje podpisany przez spadkodawcę, osobę urzędową, która odbierała oświadczenie, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, zaznacza się to w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu.

Ze względu na wymogi formalne, takie jak konieczność ustnego złożenia oświadczenia oraz wysłuchanie odczytywanego protokołu, testamentu allograficznego nie może sporządzić osoba głucha lub niema.

Pamiętaj, że:

 • Wybór formy, w jakiej zostanie sporządzony testament, zależy wyłącznie od woli testatora. Spadkodawca może pozostawić kilka testamentów (każdy o odmiennej treści), sporządzonych we wszystkich dostępnych formach.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Jednym z przejawów zasady swobody testowania jest możliwość odwołania testamentu przez spadkodawcę. W jaki sposób można tego dokonać i jakie niesie to ze sobą konsekwencje?   Sporządzenie nowego testamentu Zgodnie z art. 946 Kodeksu cywilnego dla odwołania testamentu wystarczające (...)

Kiedy można odwołać testament?

Kiedy można odwołać testament?

Spadkodawca może to zrobić w każdej chwili bez podawania przyczyny. Sposobów na anulowanie testamentu jest kilka. Można np. sporządzić nowy testament, odwołując jednocześnie testament sporządzony wcześniej – radzi Gazeta Prawna. Spadkodawca może także zniszczyć testament lub (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności (...)

Czy testamenty sporządzony za granicą jest ważny?

Czy testamenty sporządzony za granicą jest ważny?

W sprawach spadkowych obowiązuje prawo ojczyste spadkodawcy. Jest nim prawo kraju, którego obywatelstwo ma dana osoba. Także o ważności testamentu, o formie, w jakiej może on być spisany, decyduje prawo ojczyste osoby, która chce przekazać swą ostatnią wolę. Jeśli jednak testament ma być (...)

Kto może dziedziczyć spadek?

Kto może dziedziczyć spadek?

Poza tym, że spadkobierca musi być powołany do dziedziczenia - albo z mocy ustawy, albo z testamentu - to, aby jednak rzeczywiście dziedziczyć, musi spełniać pewne podstawowe warunki. Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność (...)

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Obowiązkowe e-ZLA od 1 grudnia 2018 r. Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach (...)

Czym jest testament życia?

Czym jest testament życia?

Gdy nie ma szans na leczenie, pacjent powinien móc - w formie "testamentu życia" albo dzięki instytucji specjalnego pełnomocnika - podjąć decyzję o zaprzestaniu uporczywego leczenia.Dziennik Polski, 1.12.2008 r. testament życia, pełnomocnik, decyzja, leczenie, pacjent, chory, (...)

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

W dniu 12 listopada b.r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej (...)

Powiadomienia ws. korekty JPK_VAT

Powiadomienia ws. korekty JPK_VAT

Trwa analiza JPK_VAT złożonych za styczeń 2018 r. W elektronicznym narzędziu ANALIZATOR_JPK kompleksowo sprawdzono już 650 mln faktur z Jednolitych Plików Kontrolnych dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. Podatnicy, u których pojawiły się niezgodności, otrzymają (...)

Najem okazjonalny tylko na dziesięć lat

Najem okazjonalny tylko na dziesięć lat

Umowę najmu okazjonalnego trzeba sporządzić pisemnie. Zawiera się ją na czas oznaczony, który nie może być dłuższy niż 10 lat. Gazeta Prawna zaznacza, że taką umowę może zawrzeć właściciel mieszkania, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament należy uważać za nieważny. Katalog ten obejmuje m.in. braki formalne, naruszenie zakazu sporządzania testamentów wspólnych, brak zdolności testowania po stronie spadkodawcy, (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Co to jest testament allograficzny? Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza (...)

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

5 października rusza rejestr testamentów (w skrócie NORT). To drugi rejestr Krajowej Izby Notarialnej obok rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Jaki jest cel utworzenia tego zbioru? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Co daje odnalezienie testamentu w rejestrze? Rejestracja (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament należy uważać za nieważny. Katalog ten obejmuje m.in. braki formalne, naruszenie zakazu sporządzania testamentów wspólnych, brak zdolności testowania po stronie spadkodawcy, (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Co to jest testament allograficzny? Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza (...)

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

5 października rusza rejestr testamentów (w skrócie NORT). To drugi rejestr Krajowej Izby Notarialnej obok rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Jaki jest cel utworzenia tego zbioru? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Co daje odnalezienie testamentu w rejestrze? Rejestracja (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Jednym z przejawów zasady swobody testowania jest możliwość odwołania testamentu przez spadkodawcę. W jaki sposób można tego dokonać i jakie niesie to ze sobą konsekwencje?   Sporządzenie nowego testamentu Zgodnie z art. 946 Kodeksu cywilnego dla odwołania testamentu wystarczające (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego unormowaną w art. 928 Kodeksu cywilnego. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się względem spadkodawcy czynów niegodziwych, powszechnie uznawanych za naganne i zawinionych. (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadków. Świadkiem jest zatem osoba, w obecności której (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

  Jak wszczyna się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i kto może je zainicjować? Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek. Właściwy będzie zatem tryb postępowania nieprocesowego. Wniosek może zgłosić każda osoba, która (...)

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia. Zawieranie jakichkolwiek umów zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy (...)

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie? Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament negatywny nie powołuje nikogo do spadku, wskazuje natomiast, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Testament własnoręczny bez daty

Testament własnoręczny bez daty

Czy testament napisany własnoręcznie, ale nie zawierający daty, jest ważny? Jaka jest szansa, że sąd uzna go za ważny? Zgodnie z art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament (...)

Obywatel Polski zmarły za granicą

Obywatel Polski zmarły za granicą

Jakie prawo obowiązuje w wypadku dziedziczenia przez osobę zamieszkałą w Szwecji z obywatelem polskim. Chodzi o testament, gdzie klauzula o majątku odrębnym musi być ujęta według prawa szwedzkiego. (...)

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

W grudniu 2003 r. spisany został testament moich dziadków u notariusza. Oboje zrzekli się swojego majątku w postaci 3-pokojowego mieszkania na korzyść jednego w przypadku śmierci drugiego, na korzyść (...)

Testament notarialny a prawo do zachowku

Testament notarialny a prawo do zachowku

Mój ojciec po śmierci swoich rodziców został adoptowany wraz ze swoją siostrą przez osobę, która wcześniej nie należała do jego rodziny. Było to w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. (...)

Ważność testamentu a podpis

Ważność testamentu a podpis

Czy testator w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego mógł podpisać testament swoim nazwiskiem, a obok niego użyć swojego drugiego imienia z dowodu osobistego? Czy sąd będzie badał (...)

Ważność testamentu zwykłego

Ważność testamentu zwykłego

Jakie są wymogi ważności testamentu zwykłego? Do ważności testamentu holograficznego (własnoręcznego) -z formalnego punktu widzenia -wymagane jest spełnienie następujących przesłanek (warunków (...)

Spadek po zmarłym księdzu

Spadek po zmarłym księdzu

Mój ojciec, który jest księdzem katolickim zmarł tydzień temu. Mój brat jest także jego synem. O zgonie dowiedzieliśmy się przypadkiem, kiedy brat chciał sie z ojcem skontaktować, gosposia odpowiedziała, (...)

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Jakie mogą być konsekwencje nieujawnienia testamentu notarialnego za zgodą wszystkich spadkobierców) tak, aby doszło do dziedziczenia na mocy ustawy? Spadkobierca testamentowy nie jest zainteresowany (...)

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Moja babcia, która zmarła w styczniu br. zostawiła testament, w którym to jedynymi spadkobiercami uczyniła swoje córki, wydziedziczając jednocześnie dzieci swojego syna (ten zmarł 1992 r. pozostawiając (...)

Brak daty na testamencie własnoręcznym

Brak daty na testamencie własnoręcznym

Jakie skutki pociąga za sobą brak daty na testamencie własnoręcznym? Mimo braku daty, testament własnoręczny jest ważny, jeżeli z tego powodu (tzn. z braku możliwości określenia dokładnego (...)

Stwierdzenie istnienia testamentu

Stwierdzenie istnienia testamentu

Złożyłam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w pięć miesięcy po śmierci ojca. Wnioskowałam o dziedziczenie ustawowe (żona i dwie córki). Na posiedzeniu Sądu siostra przedstawiła testament (...)

Powołanie spadkobiercy a zapis

Powołanie spadkobiercy a zapis

W trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uczestnik postępowania przedłożył w sądzie testament, w którym testatorka podzieliła nieruchomość stanowiącą jej majątek odrębny, pomiędzy (...)

Zachowek od darowizny

Zachowek od darowizny

Nasza rodzina składała się z rodziców i dwojga dzieci. Po rozwodzie rodziców, każde z nich z osobna sporządziło testament na jedno z dzieci. Majątek po mojej mamie w 2001 roku (mieszkanie, działkę, (...)

Zachowek od gospodarstwa rolnego

Zachowek od gospodarstwa rolnego

Moi rodzice w 1981 r. przepisali na brata gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, maszyny rolnicze i 20ha ziemi) nic nie przepisując pozostałej dwójce dzieci. Brat nie wiem (...)

Prośba o przedłużenie terminu sądowego

Prośba o przedłużenie terminu sądowego

Dnia 13.12.2003 odebrałem pismo z sądu tj. wezwanie do stawienia się w sprawie spadkowej. Nadto dopisane jest na tym wezwaniu iż sąd zobowiązuje mnie do złożenia w terminie tygodniowym oświadczenia (...)

Spadkobiercy testamentowi a zapisobiercy

Spadkobiercy testamentowi a zapisobiercy

Dziadek ma zamiar sporządzić testament. Jego żona (jest współwłasność) i jedyna córka żyją. Dziadek chce 3 nieruchomości o bardzo rożnej wartości zapisać na 3 wnuków, bez uwzględniania (...)

FORUM PRAWNE

Czy testament musi być ręcznie napisany czy można napisać na maszynie i tylko podpis się liczy

Czy testament musi być ręcznie napisany czy można napisać na maszynie i tylko podpis się liczy Czy testament musi być ręcznie napisany czy można napisać na maszynie i tylko podpis się liczy (...)

Testament rodziców

Testament rodziców Moi rodzice sporządzili wspólny testament-razem się pod nim podpisali. Rodzice już nie żyją.Zmarli w latach 70-tych. W testamencie tym wskazali mnie jako spadkobiorcę- domu i (...)

KTÓRY TESTAMENT WAŻNIEJSZY - SPORZĄDZONY U NOTARIUSZA CZY ZNALEZIONY W DOMU Z PÓZNIEJSZĄ DATĄ ?

KTÓRY TESTAMENT WAŻNIEJSZY - SPORZĄDZONY U NOTARIUSZA CZY ZNALEZIONY W DOMU Z PÓZNIEJSZĄ DATĄ ? Czy ktoś się może orientuje w tej materii,który testament ma moc prawną ,który jest wiążący,sporządzony (...)

testament i inne sprawy

testament i inne sprawy Witam serdecznie, Czy istnieje możliwość spisania testamentu przed pójściem na emeryturę ? Czy jest on wtedy ważny ? Czy można spisać po cześci każdemu dziecku ? Moja (...)

Podpis i pieczątka Sołtysa pod testamentem

Podpis i pieczątka Sołtysa pod testamentem Witam. Moja Babcia sporządziła testament. Na testamencie, pod podpisem Babci jest pieczątka i podpis Sołtysa naszej wsi. Czy taki testament jest ważny..? (...)

pytanie o testament

pytanie o testament Czy testament sporządzony w obecności notariusz zawsze będzie ważny? Czy muszą byc spełnione dodatkowe warunki? Osoba, która spisywała testament jest niewidoma a jako podpis (...)

Kazusy. prosze o pomoc w rozwiązaniu

Kazusy. prosze o pomoc w rozwiązaniu Nr 1. Mariusz został przysposobiony w 1997 roku przez swojego dalekiego kuzyna Zenona. Wychowywał sie wspólnie z dziećmi przysposabiającego Markiem, Tadkiem i (...)

testament

testament Witam, Kilka miesięcy temu moja matka przepisała mi dom i działkę jako darowiznę. W testamencie który stworzyła jest informacja o tym, że to ja dziedziczę całość ich majątku. chciałam (...)

Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać sie zachowku?

Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać sie zachowku? Jeżeli jedyny majątek mojej babci stanowiło mieszkanie,które przekazała za życia w formie darowizny mnie,to przez jaki czas jej dzieci(testament (...)

apelacja od zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

apelacja od zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Witam, Moje pytanie dotyczy dość złożonej sprawy. kilka lat temu zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe na mocy którego było (...)

Testament - zachowek

Testament - zachowek Zostalem spadkobiora (testament) po mojej babci w czesci dotyczacej jej prawa do przedwojennego majatku ziemskiego nalezacego do jej meza, a mojego dziadka. Trudno oszacowac wartosc (...)

Porady prawne