Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. Wzgląd na zagwarantowanie autentyczności testamentu, możliwość stwierdzenia wzajemnego stosunku kilku testamentów, wreszcie potrzeba uzyskania pewności, że dokument jest oświadczeniem ostatniej woli, a nie projektem lub obietnicą – sprawiają, że system prawa dla ważności testamentu wymaga sporządzenia go w odpowiedniej formie. Omówienie poniższe skoncentruje się na tzw. testamentach zwykłych, tj. własnoręcznym (holograficznym), notarialnym oraz allograficznym.

Co cechuje testament własnoręczny?

Najpopularniejszą formę testamentu z pewnością stanowi testament holograficzny (własnoręczny). Wynika to przede wszystkim z łatwości zadośćuczynienia wymogom formalnym stawianym przed testatorem dla sporządzenia tego rodzaju testamentu.

Porady prawne

Warunkami formalnymi ważności testamentu holograficznego są:

  1. napisanie całości testamentu pismem ręcznym. Wymóg ten ma na celu głównie zapobieżenie możliwości sfałszowania testamentu, a także umożliwienie – w razie pojawienia się wątpliwości – identyfikacji osoby testatora. Nie będzie zatem testamentem opatrzone podpisem pismo sporządzone na maszynie do pisania lub wydruk komputerowy. Oczywiście obowiązek własnoręcznego spisania testamentu nie ogranicza się jedynie do uczynienia tego ręką; równie dobrze można sporządzić testament używając protezy albo pisząc nogą, jeśli posiadło się taką umiejętność (dotyczy to sytuacji, gdy spadkodawca jest kaleką). Bez znaczenia dla ważności testamentu jest spisanie go prozą lub wierszem, jak również np. sporządzenie go w postaci listu. Podobnie dowolny może być materiał, użyty do utrwalenia treści testamentu (np. posłużyć się można kredą na ścianie, dłutem w kamieniu lub drewnie, diamentem lub szminką na szkle itp.).
  2. własnoręczne podpisanie testamentu. Podpis pod testamentem holograficznym ma przede wszystkim jednoznacznie wskazywać na osobę spadkodawcy, powinien zatem przyjmować taką postać, by każdy, znający testatora, mógł bez problemu stwierdzić, iż testament pochodzi właśnie od niego. Niedopuszczalny jest zatem podpis w postaci inicjałów, parafy czy faksymile (tzn. odtworzony mechanicznie). Podpis musi być złożony własnoręcznie i powinien w zasadzie obejmować imię i nazwisko spadkodawcy; poprzestać  można jednak na samym nazwisku (ewentualnie na jednym członie nazwiska dwuczłonowego). Zamiast nazwiska podpis może obejmować pseudonim, jeśli dany testator tymże pseudonimem posługuje się w obrocie gospodarczym. Jeżeli testament sporządzony jest w formie listu, podpis może wskazywać na stosunek pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą (np. wujek, stryj, dziadek), jak również może ograniczyć się jedynie do imienia (podpisanie listu do członka bliskiej rodziny nazwiskiem mogłoby brzmieć sztucznie). W jakim miejscu powinien zostać umieszczony podpis? Funkcja podpisu, informująca, że podpisujący dostatecznie przemyślał swoją decyzję, wskazuje na wymóg umieszczenia podpisu pod wszystkimi rozrządzeniami testamentowymi (rozrządzeniem nazywa się zamieszczone w testamencie postanowienie dotyczące spadku), czyli w zasadzie na końcu testamentu. Wszelkie rozrządzenia, znajdujące się poniżej podpisu, nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Podpis nie może zatem zostać umiejscowiony na początku testamentu, w treści lub na marginesie pisma, nie może także widnieć jedynie na kopercie, w której testator umieścił zapis swej ostatniej woli.
  3. opatrzenie testamentu datą. Brak daty nie powoduje jednak, że testament zostanie automatycznie uznany za nieważny. Dopiero w przypadku pojawienia się nie dających się usunąć wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku sporządzonych w różnym czasie testamentów (np. testament nie zawiera daty, a wiadomo, że spadkodawca został ubezwłasnowolniony, i nie można określić, kiedy sporządził testament, tj. przed czy po ubezwłasnowolnieniu), testament własnoręczny można uznać za nieważny. Jednak wątpliwości co do daty sporządzenia testamentu mogą być wyjaśnione w postępowaniu sądowym przy użyciu wszelkich dostępnych środków dowodowych.

Datę na testamencie można umieścić w dowolnym miejscu, może ona także przybrać postać opisową, np. w dniu dwudziestych urodzin mego najstarszego syna, w piątą rocznice śmierci mojej matki itp. Jeżeli spadkodawca dokonuje korekt w testamencie w postaci przekreśleń lub skreśleń wyrazów, zdań czy ustępów, należy uznać je za nienapisane. Wszelkie zaś dopiski poniżej podpisu, będące rozrządzeniami testamentowymi (dyspozycjami), dla swej ważności wymagają także opatrzenia podpisem oraz datą.

Testament notarialny – co to takiego?

Testament notarialny to nic innego, jak testament w postaci aktu notarialnego, tj. dokumentu sporządzonego przez osobę zaufania publicznego, jaką jest notariusz. W celu zachowania tej formy sporządzenia ważnego testamentu niezbędny jest kontakt z notariuszem, a najczęściej także wizyta w biurze notarialnym. Obecnie opłata notarialna za sporządzenie dokumentu obejmującego swą treścią testament wynosi 50zł, a jeżeli testament zawiera zapis, polecenia lub pozbawia uprawnionego prawa do zachowku- 150 zł

Jakie korzyści płyną ze sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego? Przede wszystkim z faktu, iż testament taki dokonywany jest w obecności prawnika, wynika wysoki stopień bezpieczeństwa dla spadkodawcy, gdyż notariusz dba, by sformułowanie tekstu testamentu w możliwie najdokładniejszy sposób oddawało ostatnią wolę testatora. Ponadto spadkodawca ma pewność, że testament nie zostanie podważony z powodu jego sprzeczności z obowiązującym prawem. Sporządzanie testamentu w obecności osoby zaufania publicznego zapobiega także wszelkim formom nacisku, na jakie bywa narażany testator ze strony osób, mających interes w dyspozycjach testamentowych o określonej treści (np. czasem członkowie rodziny nalegają, by spadkodawca dokonał wskazywanych przez nich rozrządzeń). Po sporządzeniu akt notarialny pozostaje w kancelarii, a po upływie 10 lat w archiwum wieczysto księgowym, co zapewnia dodatkową ochronę przed potencjalnym zniszczeniem, zaginięciem lub sfałszowaniem. Spadkodawca otrzymuje odpis dokumentu.  Co więcej, moc dowodowa aktu notarialnego równa jest mocy dokumentu publicznego.

Czym jest testament allograficzny?

Testament allograficzny został pomyślany jako forma alternatywna w stosunku do dwóch omówionych wcześniej form testowania. Wprowadzono ją przede wszystkim, by ułatwić sporządzanie testamentów osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, które mogłyby mieć trudności ze sporządzeniem testamentu własnoręcznego (np. ze względu na analfabetyzm) lub z dotarciem do biura notarialnego (np. z powodu dużych odległości, problemów z poruszaniem się). Założeniem testamentu allograficznego jest sporządzenie go w obecności określonej osoby urzędowej, która pełni w tym przypadku funkcję podobną do notariusza.
Sporządzenie testamentu allograficznego składa się z następujących faz:

  1. w obecności dwóch świadków spadkodawca oświadcza swą wolę wobec zaproszonej (wezwanej) osoby urzędowej. Osobą urzędową może być osoba wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, sekretarza gminy oraz kierownika urzędu stanu cywilnego. Jedynie oświadczenie złożone wobec jednej z wymienionych osób uznane być może za testament; w każdym innym przypadku testament allograficzny nie zostanie sporządzony.
  2. oświadczenie spadkodawcy zostaje spisane w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół taki ma rangę dokumentu urzędowego. Spisania oświadczenia może dokonać każdy z obecnych przy sporządzaniu testamentu, tj. jeden ze świadków lub osoba urzędowa, jak również podjąć się tego może inna jeszcze osoba (co wydaje się być najbezpieczniejsze).
  3. protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.
  4. protokół zostaje podpisany przez spadkodawcę, osobę urzędową, która odbierała oświadczenie, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, zaznacza się to w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu.

Ze względu na wymogi formalne, takie jak konieczność ustnego złożenia oświadczenia oraz wysłuchanie odczytywanego protokołu, testamentu allograficznego nie może sporządzić osoba głucha lub niema.

Pamiętaj, że:

  • Wybór formy, w jakiej zostanie sporządzony testament, zależy wyłącznie od woli testatora. Spadkodawca może pozostawić kilka testamentów (każdy o odmiennej treści), sporządzonych we wszystkich dostępnych formach.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Jednym z przejawów zasady swobody testowania jest możliwość odwołania testamentu przez spadkodawcę. W jaki sposób można tego dokonać i jakie niesie to ze sobą konsekwencje?   Sporządzenie nowego testamentu Zgodnie z art. 946 Kodeksu cywilnego dla odwołania testamentu wystarczające jest sporządzenie  nowego i ważnego testamentu. Możliwe jest również, że (...)

Kiedy można odwołać testament?

Kiedy można odwołać testament?

Spadkodawca może to zrobić w każdej chwili bez podawania przyczyny. Sposobów na anulowanie testamentu jest kilka. Można np. sporządzić nowy testament, odwołując jednocześnie testament sporządzony wcześniej – radzi Gazeta Prawna. Spadkodawca może także zniszczyć testament lub pozbawić go cech, od których zależy jego ważność. Dziennik przypomina, że forma, w jakiej (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy (...)

Czy testamenty sporządzony za granicą jest ważny?

Czy testamenty sporządzony za granicą jest ważny?

W sprawach spadkowych obowiązuje prawo ojczyste spadkodawcy. Jest nim prawo kraju, którego obywatelstwo ma dana osoba. Także o ważności testamentu, o formie, w jakiej może on być spisany, decyduje prawo ojczyste osoby, która chce przekazać swą ostatnią wolę. Jeśli jednak testament ma być sporządzony za granicą, wystarczy zachowanie formy wymaganej dla testamentu w państwie, w którym (...)

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Obowiązkowe e-ZLA od 1 grudnia 2018 r. Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej testament nie wywrze po jego śmierci żadnych skutków prawnych.   ##baner## W (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, a po upływie określonego czasu mogą od ustania tych wyjątkowych okoliczności, testamenty takie (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią oświadczenie woli testatora (czyli sporządzającego testament). Przedmiotem niniejszego omówienia (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, ponieważ od dawna nie kontaktował się z ojcem i nawet nie odwiedził go w czasie choroby. (...)

W jakiej formie należy zawierać umowy?

W jakiej formie należy zawierać umowy?

Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, które ujawnia wolę zawarcia umowy stron w sposób dostateczny.   W przypadku kupna gazety jest to wybór gazety i zapłata ceny, a z drugiej strony przyjęcie ceny. (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka LTD Zakres LTD Pełna nazwa Private Company Limited by Shares Kraj rejestracji Wielka (...)

Jakie są sposoby realizacji weksla?

Jakie są sposoby realizacji weksla?

W jaki sposób zrealizować wierzytelność wyrażoną na blankiecie wekslowym? Istnieje wiele sposobów realizacji zobowiązania wekslowego, do których można zaliczyć poszukiwanie zapłaty przez uprawnionego wśród zobowiązanych-czyli zapłata sumy pieniężnej. Przekazanie weksla innemu uprawnionemu jako forma zapłaty. Jest to obwarowane pewnymi wymaganiami, o których (...)

Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

Kiedy należy zawierać umowy w formie pisemnej? Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie – także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w formie pisemnej chociażby dla celów dowodowych. Zastrzeżenie natomiast bądź w treści umowy, bądź w ustawie formy pisemnej pod rygorem nieważności spowoduje, iż czynność prawna dokonana bez zachowania tej formy (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT W przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Co to jest testament allograficzny? Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Z tego też względu ta forma testamentu (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie następujących aktów prawnych: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., (...)

Jak spisać testament allograficzny?

Jak spisać testament allograficzny?

Testament allograficzny jest jedną ze zwykłych form testamentu. Jego istota polega na tym, że sporządza się go w obecności wójta albo osoby będącej kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Istota testamentu allograficznego, czyli tzw. testamentu urzędowego, zawarta została w art. 951 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią sporządza się go poprzez ustne złożenie przez spadkodawcę swojej (...)

Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

Stan faktyczny W 1998 roku kupiłem wspólnie z żoną działkę rolną. Notariusz wpisując dane stron w komparycji aktu notarialnego (wstępie), wpisał miejsce mojego faktycznego zamieszkania, które mu podałem, a nie miejsce zameldowania z mojego dowodu osobistego. Jest to ta sama miejscowość tylko różne adresy. Te dwa mieszkania były wtedy moją własnością. Żona ma (...)

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Istotnym aspektem zakupu nieruchomości jest odpowiednie zabezpieczenie transakcji pomiędzy zbywcą a kupującym. Jednym z najbezpieczniejszych wariantów zabezpieczenia wykonania umowy sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny. Na czym polega ta instytucja i jakie daje korzyści stronom umowy? Depozyt notarialny – co to jest? Podstawą zastosowania depozytu notarialnego jako zabezpieczenia (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący od notariusza powinien zabrać przede wszystkim pieniądze oraz dokument tożsamości i numer (...)

Testament ustny- tylko na serio

Testament ustny- tylko na serio

Testament ustny musi być wyartykułowany w taki sposób, by nie tylko sam spadkodawca, ale i świadkowie odebrali jego oświadczenie jako ostatnią wolę. Tak uznał Sąd Najwyższy (sygn. V CSK 456/08) w postanowieniu kończącym sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie D. (...) Art. 948 k.c. zobowiązuje do przyjaznej interpretacji testamentów, zapewniającej realizację ostatniej woli (...)

Kto może spisać testament ustny?

Kto może spisać testament ustny?

Testamentu ustnego nie może spisać osoba, dla której przewidziana w nim została jakaś korzyść, ani małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby adoptowane Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 lipca 2005 r. Chodzi o testament ustny, który może być sporządzony, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci albo jeśli wskutek szczególnych okoliczności (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia - czyli co? Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym, ponieważ spadkobierca ma prawo w ciągu 6 miesięcy - od daty, kiedy dowiedział się o tytule swego powołania (a więc z reguły od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy (...)

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek" z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to nabycie spadku uzależnione od złożenia jakiegoś wcześniejszego oświadczenia przez spadkobiercę. Jednakże z uwagi na poźniejsze następstwa prawne otwartego spadku spadkobierca może w określonych terminach składać oświadczenia dotyczące spadku. (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy kodeksu cywilnego określają precyzyjnie jakie (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika otwiera drogę do dochodzenia niezapłaconych wierzytelności od jego spadkobierców. Jak kształtuje (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują i będą stosowane w sprawach spadkowych, w których otwarcie spadku już nastąpiło albo nastąpi (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament należy uważać za nieważny. Katalog ten obejmuje m.in. braki formalne, naruszenie zakazu sporządzania testamentów wspólnych, brak zdolności testowania po stronie spadkodawcy, brak zachowania osobistego charakteru rozrządzenia majątkowego (rozrządzeniem nazywa się dokonanie (...)

Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

  Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce częstą praktyką, niemniej ustawodawca zdecydował się tę instytucje unormować w przepisach prawa spadkowego. Zasadniczym celem powołania wykonawcy testamentu jest usprawnienie zarządu majątkiem spadkowym do czasu przeprowadzenia działu spadku, jednakże testator może włożyć na wykonawcę także inne obowiązki związane z majątkiem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obywatel Polski zmarły za granicą

Obywatel Polski zmarły za granicą

Jakie prawo obowiązuje w wypadku dziedziczenia przez osobę zamieszkałą w Szwecji z obywatelem polskim. Chodzi o testament, gdzie klauzula o majątku odrębnym musi być ujęta według prawa szwedzkiego. (...)

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

W grudniu 2003 r. spisany został testament moich dziadków u notariusza. Oboje zrzekli się swojego majątku w postaci 3-pokojowego mieszkania na korzyść jednego w przypadku śmierci drugiego, na korzyść (...)

Testament własnoręczny bez daty

Testament własnoręczny bez daty

Czy testament napisany własnoręcznie, ale nie zawierający daty, jest ważny? Jaka jest szansa, że sąd uzna go za ważny? Zgodnie z art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament (...)

Testament notarialny a prawo do zachowku

Testament notarialny a prawo do zachowku

Mój ojciec po śmierci swoich rodziców został adoptowany wraz ze swoją siostrą przez osobę, która wcześniej nie należała do jego rodziny. Było to w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. (...)

Ważność testamentu a podpis

Ważność testamentu a podpis

Czy testator w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego mógł podpisać testament swoim nazwiskiem, a obok niego użyć swojego drugiego imienia z dowodu osobistego? Czy sąd będzie badał (...)

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

W marcu br. zmarła moja ciotka zamieszkała w Warszawie (Bielany/Żoliborz) pozostawiając testament. Do jakiego sądu należy się zwrócić w sprawie ogłoszenia testamentu i postępowania spadkowego (...)

Charakter testamentu holograficznego

Charakter testamentu holograficznego

Jaki charakter ma testament holograficzny, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego? Testament własnoręczny (holograficzny). Forma testamentu jest formą ad (...)

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

Napisałem testament w którym typuję syna,córkę oraz narzeczoną jako spadkobiercę po sprzedaży nieruchomości jakie posiadam. Wyszczególniam każdemu z osobna co ma otrzymać lecz wykonawcą testamentu (...)

Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

Mój ojciec po śmierci zostawił 2 testamenty odręczne. Przy sporządzaniu jednego z nich (ostatniego) była obecna (poświadczyła to swoim odręcznym podpisem) siostra macochy, która to macocha została (...)

Faktura pro forma po wykonaniu usługi

Faktura pro forma po wykonaniu usługi

Kiedy w obrocie krajowym wystawiamy faktury pro forma? Czy po wykonaniu usługi mogę najpierw wystawić fakturę pro forma, a po wpłynięciu zapłaty wystawić fakturę VAT? Przepisy prawa nie znają (...)

Obawa o zapłatę a faktura pro forma

Obawa o zapłatę a faktura pro forma

Czy jeżeli po wykonaniu przeze mnie usługi obawiam się, czy zostanie ona opłacona, mogę wystawić fakturę pro forma i nie uwzględnić jej w rozliczeniu VAT-7, a uczynić to dopiero po wpłaceniu (...)

Forma pełnomocnictwa na walne zgromadzenie

Forma pełnomocnictwa na walne zgromadzenie

W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? Zgodnie z 412 paragraf 2 KSH chodzi o formę pisemną pod rygorem nieważności. Czy w związku (...)

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Ze względu na moją chorobę zmuszony jestem wszystkie sprawy scedować na syna. Jakie są zasadnicze różnice w pełnomocnictwie prywatnym udzielonym pisemnie w relacjach ojciec-syn a pełnomocnictwie (...)

Formalna podstawa roszczenia

Formalna podstawa roszczenia

Klient uniemożliwił realizację umowy rezultatu w jej środkowej fazie. Wystawiłem mu fakturę pro-forma za niezrealizowane prace na podstawie art. 639 kc. Chciałem złożyć pozew o zapłatę w trybie (...)

Testament holograficzny

Testament holograficzny

Co to jest testament holograficzny? Testament holograficzny to inaczej, testament pisemny. Zgodnie z art. 949 kc spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości (...)

Sporządzenie własnoręcznego testamentu

Sporządzenie własnoręcznego testamentu

Chciałbym sporządzić własnoręcznie testament. Jak to zrobić, by był on ważny? W pytaniu chodzi testament zwykły - własnoręczny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Testament własnoręczny (...)

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Ma być podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa jest skomplikowana, zawiera dużo warunków. W biurze notarialnym umowę sporządza asesor notarialny. (...)

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

W księdze wieczystej nieruchomości znajdują się wzmianki w dziale I i II. Proszę o wskazanie przepisów, zgodnie z którymi, to notariusz ma obowiązek sprawdzić i opisać wzmianki w akcie notarialnym? (...)

Ważność aktu notarialnego

Ważność aktu notarialnego

W jakiej sytuacji akt notarialny staje się nieważny? Co do zasady, akt notarialny jest dokumentem urzędowym, stwierdzającym, a notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego. (...)

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Na czym polega dokładnie rygor egzekucyjny wpisywany do umowy kupna sprzedaży mieszkania i czy można na jego podstawie eksmitować kobietę w ciąży i z małym dzieckiem - byłą właścicielkę mieszkania? (...)

Elementy aktu notarialnego

Elementy aktu notarialnego

Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny? Zgodnie z ustawą prawo o notariacie: Art. 92. § 1. Akt notarialny powinien zawierać: 1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie (...)

Świadek testamentu ustnego

Świadek testamentu ustnego

Zostałam wezwana przez sąd w charakterze świadka w sprawie o "niespisanie treści testamentu ustnego". Rzeczywiście, słyszałam jak ex mąż matki mojej znajomej (w chwili śmierci byli rozwiedzeni) (...)

Sposób sporządzenia testamentu ustnego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

Sposób sporządzenia testamentu ustnego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

W jakich sytuacjach i w jaki sposób, można sporządzić testament ustny, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego? Testament ustny uregulowany został w art. 952.§ 1. Kodeksu cywilnego. Stanowi (...)

Obawa rychłej śmierci a testament ustny

Obawa rychłej śmierci a testament ustny

Byłam świadkiem przekazania testamentu ustnego przez spadkodawcę. Testament był ustny, gdyż osoba ta chorowała na serce przewlekle i wobec nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, czując się bardzo (...)

Spisanie testamentu ustnego

Spisanie testamentu ustnego

Byłam świadkiem przekazania testamentu ustnego przez spadkodawcę. Testament był ustny, gdyż osoba ta chorowała na serce przewlekle i wobec nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, czując się bardzo (...)

Brak testamentu

Brak testamentu

Kilka dni temu zmarła moja ciocia. Swoją ostatnią wolę przekazała w obecności swojej córki oraz swojej siostry i jej męża. W ostatniej woli cały spadek przekazała córce. Oświadczenie woli (...)

Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

Jestem rozwodnikiem, posiadam dwie córki w wieku 21 i 13 lat, płacę na nie alimenty, obie mieszkają z matką w połowie domu ( drugą zajmuję ja i moja firma ). Dom jest własnością moją notarialnie, (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (...)

Powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę

Powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę

Czy możliwe jest powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę? Zgodnie z art. 945. § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony (...)

Zapisanie rzeczy nienależącej do spadkodawcy

Zapisanie rzeczy nienależącej do spadkodawcy

Osoba napisała testament, w którym przekazuje nieruchomość przyjacielowi (nie rodzinie) po swojej śmierci. Nieruchomość tę zamierza w bardzo bliskiej przyszłości wykupić (od administracji) lecz (...)

FORUM PRAWNE

Czy testament musi być ręcznie napisany czy można napisać na maszynie i tylko podpis się liczy

Czy testament musi być ręcznie napisany czy można napisać na maszynie i tylko podpis się liczy Czy testament musi być ręcznie napisany czy można napisać na maszynie i tylko podpis się liczy (...)

Testament rodziców

Testament rodziców Moi rodzice sporządzili wspólny testament-razem się pod nim podpisali. Rodzice już nie żyją.Zmarli w latach 70-tych. W testamencie tym wskazali mnie jako spadkobiorcę- domu i (...)

KTÓRY TESTAMENT WAŻNIEJSZY - SPORZĄDZONY U NOTARIUSZA CZY ZNALEZIONY W DOMU Z PÓZNIEJSZĄ DATĄ ?

KTÓRY TESTAMENT WAŻNIEJSZY - SPORZĄDZONY U NOTARIUSZA CZY ZNALEZIONY W DOMU Z PÓZNIEJSZĄ DATĄ ? Czy ktoś się może orientuje w tej materii,który testament ma moc prawną ,który jest wiążący,sporządzony (...)

testament i inne sprawy

testament i inne sprawy Witam serdecznie, Czy istnieje możliwość spisania testamentu przed pójściem na emeryturę ? Czy jest on wtedy ważny ? Czy można spisać po cześci każdemu dziecku ? Moja (...)

Podpis i pieczątka Sołtysa pod testamentem

Podpis i pieczątka Sołtysa pod testamentem Witam. Moja Babcia sporządziła testament. Na testamencie, pod podpisem Babci jest pieczątka i podpis Sołtysa naszej wsi. Czy taki testament jest ważny..? (...)

Testament

Testament Witam. Po śmierci dziadka dziedziczył moj ojciec oraz jego brat(jako dzieci) i babcia. Po śmierci babci w testamencie babcia zapisała spadek w całości(u notariusza) dla mnie. Jeszcze za (...)

CZY TESTAMENT "RĘCZNY" MUSI BYĆ SPORZĄDZONY PRZY ŚWIADKACH?

CZY TESTAMENT "RĘCZNY" MUSI BYĆ SPORZĄDZONY PRZY ŚWIADKACH? Czy testament sporządzony ręcznie ,bez świadków ,jest ważny ? Jakoś nie mogę się doczytać w K.C. (PATRYCJA) art 949 kc /nie potrzebni (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Czy alimenty to zawsze musi być gotówka wręczana żonie do ręki ????

Czy alimenty to zawsze musi być gotówka wręczana żonie do ręki ???? Proszę o radę !!! Czy jest jakiś sposób rzeby alimenty płacone na dziecko NIE BYŁY w formie gotówy dawanej żonie do ręki (...)

Forma komunikowanie się spółdzielni z lokatorem

Forma komunikowanie się spółdzielni z lokatorem Witam, mam problem ze swoją spółdzialnią, podczas odczytów podzielników nie było mnie w miejscu zamieszkania (pazdziernik), w lutym przyszlo rozliczenie (...)

Jaka forma wniesienia nieruchomości do spółki jest najlepsza ?

Jaka forma wniesienia nieruchomości do spółki jest najlepsza ? Witajcie, Jaka forma wniesienia nieruchomości do spółki jest najlepsza ? Chodzi o to iż nie chcielibyśmy płacić wysokiego podatku (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Dostęp do wody dla pracowników

Dostęp do wody dla pracowników Witam, mam pytanie - czy muszę postawić w firmie wodę w baniakach? (Źródlaną?) Wiem że pracodawca ma obowiązek zapewniania pracownikom dostępu do wody pitnej ale (...)

Kazusy. prosze o pomoc w rozwiązaniu

Kazusy. prosze o pomoc w rozwiązaniu Nr 1. Mariusz został przysposobiony w 1997 roku przez swojego dalekiego kuzyna Zenona. Wychowywał sie wspólnie z dziećmi przysposabiającego Markiem, Tadkiem i (...)

Darowizna domu

Darowizna domu Witam! Mój tato dostał w darowiźnie od swojej matki stary dom.Rozbudował go i teraz chce zrobić darowiznę na mnie. Czy w razie jego śmierci moja matka i brat będą mieli prawo żądać (...)

co to jest testament urzędowy?

co to jest testament urzędowy? Witam. Mam takie pytanie co to jest testameny urzędowy, tzn to jest ten testament notarialny? Czy jakiś inny. Proszę o informacje. To samo co testament allograficzny, (...)

koszt testamentu

koszt testamentu Witam Zastanawiam się, czy lepiej jest testament sporządzić u notariusza, czy może lepiej jest zdecydować się na testament allograficzny. Osobami które mogą sporządzić testament (...)

Akt Notarialny warunkowy

Akt Notarialny warunkowy Czy akt notarialny sporzadzony pod warunkiem, ze Skarb Panstwa nie skorzysta z prawa pierwokupu - ust z dn14.07.1961- r. jest wazny. Jakie formalnosci trzeba spelnic w odniesieniu (...)

spadek- podziały - zameldowanie

spadek- podziały - zameldowanie Witam. Mieszkałam z rodziną z samotną ciotką, która zameldowała nas na stałe w swoim domu. Umowa ustna- dbacie o dom ( tj. koszenie trawy, jakies tam drobne naprawy (...)

Porady prawne