10.1.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały?

Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, które weszły już w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18.10.2007 r.).

Ustawa ta będzie obowiązywała tylko do dnia 30 czerwca 2013 r. Jest to więc ustawa epizodyczna, która musi się sprawdzić, a następnie będzie korygowana, gdyż tak działo się we wszystkich krajach, w których ten system był wprowadzany. Za przyjęciem ustawy epizodycznej przemawia nie tylko nowatorski charakter opracowanego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, ale także konieczność rozważenia wszystkich ewentualnych modyfikacji regulacji prawnej po zgromadzeniu niezbędnych doświadczeń z funkcjonowania jej przepisów w praktyce.

Nowa ustawaokreśla: 

  1. warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
  2. warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 
  3. organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 
  4. nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (sprawowany przez sędziego penitencjarnego na podstawie obowiązkowo przekazywanych informacji od sądowego kuratora zawodowego). 

Czemu mają służyć nowe przepisy?

Nowa ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego alternatywny w stosunku do izolacji więziennej system wykonywania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności. System ten bowiem ma pozwolić zmniejszyć populację osadzonych w zakładach karnych, a tym samym przyczynić się do wyeliminowania największego obecnie zagrożenia dla poszanowania podstawowych praw i wolności skazanych, jakim jest przeludnienie w jednostkach penitencjarnych, oraz pozwolić zlikwidować szkodliwe zjawisko w postaci długotrwałego oczekiwania niemałej liczby skazanych na odbycie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności (około 30 tys.). 

Przyjęta regulacja wychodzi również naprzeciw postulatom zawartym w tzw. zasadach tokijskich, czyli w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 14 grudnia 1990 r. W zasadach tych przyjęto, że państwa członkowskie rozwiną w ramach własnych systemów prawnych środki o charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie alternatywnych możliwości ograniczyć stosowanie kary pozbawienia wolności. Nowe rozwiązania legislacyjne oparte są na doświadczeniach sprawdzonych w wielu krajach europejskich: w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Francji, Danii (ostatnio intensywne prace nad takim systemem prowadzi też Austria), ale również w krajach dalekich: w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii.

Na czym polega system monitoringu elektronicznego?

System monitoringu elektronicznego umożliwi kontrolę przebywania przez skazanego w wyznaczonym miejscu i czasie, a przez to wyegzekwowanie zakazu przebywania skazanego w określonych miejscach, oraz kontrolę zakazu zbliżania się skazanego do konkretnych osób.

Wykonywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ma być stosowaniem wyważonej represji karnej wobec sprawców tzw. drobnych przestępstw, będąc humanitarną alternatywą dla tradycyjnej kary pozbawienia wolności. Jest przy tym równocześnie dla osoby skazanej dolegliwym sposobem wykonywania kary poprzez nałożenie w tym systemie na skazanego szeregu obowiązków. Poza tym nakłada na skazanego obowiązek samokontroli, co dobrze służy wdrożeniu go do przestrzegania porządku prawnego.

Jednocześnie nie niesie ze sobą takich negatywnych skutków związanych z izolacją więzienną, jak wzajemna demoralizacja skazanych, osłabienie więzi rodzinnej, degradacja ekonomiczna, przerwa w nauce itp.

Część ogólna nowej ustawy zawiera definicje pojęć, takich jak m.in.:

  • system dozoru,
  • środki techniczne,
  • nadajnik,
  • elektroniczne urządzenie rejestrujące,
  • centrala monitorowania,
  • upoważniony podmiot dozorujący.

Określa również stosunek przepisów tej ustawy do przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kara pozbawienia wolności na wolności?

Kara pozbawienia wolności na wolności?

Czemu mają służyć nowe przepisy? Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, która ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego alternatywny w stosunku do izolacji więziennej system wykonywania (...)

W sprawie przetargu na System Dozoru Elektronicznego

W sprawie przetargu na System Dozoru Elektronicznego

W związku z napływającymi od przedstawicieli mediów pytaniami, dotyczącymi prowadzonego obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przetargu na System Dozoru Elektronicznego (Zob.: Kara pozbawienia wolności na wolności), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:Wysokie wymagania stawiane (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca (...)

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

11 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. P 20/17) w sprawie połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej dotyczących obowiązku objęcia węzłem kary łącznej kar pozbawienia wolności (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wejdzie w życie 13 lipca br. Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych dla sprawców, (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego zostanie teraz skierowany do Sejmu. Przewiduje on zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów.  Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrony ofiar gwałtów Zgwałcenia (...)

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP - "To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców. I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną karną przed (...)

Resort sprawiedliwości o nowelizacji prawa karnego

Resort sprawiedliwości o nowelizacji prawa karnego

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach nowelizacja przepisów od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 roku - podkreśla resort sprawiedliwości w komunikacie. Zmianie ulegną zasady wymiaru kary oraz hierarchii kar. Sejm RP uchwalił (...)

Większa ochrona małoletnich

Większa ochrona małoletnich

Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, że oprawcy dzieci powinni być surowiej karani, a ci, którzy nie reagują na najcięższą (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej odstraszającej ochrony przed torturami. Aby było to skuteczne, należy wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo tortur. Przykładem tortur jest rażenie zatrzymanego paralizatorem. Ważny wyrok sądu: rażenie (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, wobec niecelowości ukarania ze względu (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest w niej zakochany i stąd przyznał się do winy, że to on prowadził auto i że to on spowodował (...)

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Na mocy wyroku Sądu zostałem skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby wynoszący 5 lat. Obecnie zarządzeniem Sądu kara została mi odwieszona. Co zrobić, aby Sąd ponownie ją zawiesił? Czy w ogóle jest taka możliwość? Zasadą jest, że jeśli dojdzie do „odwieszenia” (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ na to, że prośba o zwolnienie warunkowe zostanie odrzucona (ponieważ akta pójdą do Sądu (...)

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 5 lat z art. 157 par. 1. Sąd "odwiesił" pierwszy wyrok (...)

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności

W jakich przypadkach następuje orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności? Stosownie do postanowieć Kodeksu karnego wykonwaczego: Art. 65. § 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub nałożonych na niego obowiązków, sąd zarządza wykonanie zastępczej (...)

Uniknięcie kary grzywny

Uniknięcie kary grzywny

Jeżeli jako oskarżony w procesie karnym, karnoskarbowym rozdam mój majątek w trakcie procesu, skutkiem czego egzekucja grzywny nie będzie możliwa, to jakie są konsekwencje takiego kroku? Czy skutkuje to odpowiedzialnością karną np. czy jest to przestępstwo z art. 300 k.k? Czy sąd na wniosek (...)

Zasady udzielania przerwy w karze

Zasady udzielania przerwy w karze

Jeżeli wyrok jest np. 3 lub 4 lata, to czy po odsiedzeniu roku jak już zostanie do końca 2 lata można skorzystać z przerwy w karze i np. zawiesić ją na pół roku i jeszcze raz potem na pół roku? Czy wtedy nie wróci się do więzienia? Po jakim czasie uzyskuje się przepustki (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi na postawione mi w Polsce zarzuty. Po tym objęła mnie zasada specjalności z art.607e k.p.k. Po jakimś (...)

Zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności

Zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności

Czy po skazaniu na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz na zapłatę grzywny, gdybym ewentualnie wolała odsiedzieć w/w karę, to czy musiałabym zapłacić także orzeczoną grzywnę? Za jaki okres można domagać się zapłaty alimentów (czy można np. za 5 lat wstecz)? Kiedy przedawniają (...)

Odwieszenie zawieszonej kary

Odwieszenie zawieszonej kary

Szwagier miał wyrok w zawieszeniu za pobicie (kilka miesięcy w zawieszeniu na dwa lata). Przed upływem okresu próby znów dopuścił się pobicia powyżej dni 7. Jakie w tym wypadku jest zagrożenie karą? Czy jeżeli ponowne przestępstwo było w okresie próby, ale wyrok zapadnie już po tym okresie (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo z art.258 § 2 KK w zw. z art. 65 KK; art 291 § 1 KK w zw. z art. 65KK; art 291 § 1 KK (...)

Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku i nie zapłaci tych dziennych stawek? Czy skazany może trafić do więzienia w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych (...)

Zawieszenie kary pozbawienia wolności

Zawieszenie kary pozbawienia wolności

Jeżeli oskarżony z art. 190 par. 1k.k i art. 12 par. 1 k.k miał wcześniej, tzn. 1 rok i 10 miesięcy - wydany wyrok skazujący na 4 miesiące pozbawienia wolności, 20 stawek po 10 zł, 300 zł na rzecz Domu Dziecka w zawieszaniu na 2 lata na podstawie art. 178 par. 1 i inne, to czy okres zawieszenia (...)

Zagrożenie karą za przestępstwo zniewagi

Zagrożenie karą za przestępstwo zniewagi

Jaka wysokość grzywny lub jaka kara ograniczenia wolności może zostać zasądzona za czyn określony w art. 216 p.1 kk ? Zgodnie z art. 216. § 1 kk. kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, (...)