Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie?

Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Wskutek przysposobienia dziecko niejako „wchodzi” do rodziny osoby przysposabiającego i od tego momentu jest traktowany jakby był jego naturalnym dzieckiem. Jest to instytucja o niezwykłej doniosłości. Z jednej strony bowiem zapewnia dzieciom osieroconym lub z innych powodów pozbawionym naturalnego ogniska domowego takie warunki, w jakich by ono żyło, gdyby wychowywało się w zdrowej, naturalnej rodzinie; możliwość rozwoju, pieczę i wychowanie. Z drugiej zaś strony wychodzi naprzeciw dążeniom ludzi, którzy z różnych powodów nie mają własnych dzieci, umożliwiając im zaspokojenie instynktu rodzicielskiego. Skutki przysposobienia w skrócie można określić następująco:

 • Adoptujący zyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem, którą równocześnie tracą jego rodzice naturalni (oczywiście, jeśli żyją),
 • Jeżeli rodzice przysposobionego żyją, zostaje zerwany jakikolwiek kontakt dziecka z nimi, ponieważ od momentu przysposobienia rodzicami dziecka stają się adoptujący,
 • Na przysposabiającym ciąży obowiązek alimentacyjny względem tego dziecka, czyli obowiązek utrzymania go i wychowania,
 • Dziecko dziedziczy po przysposabiającym na równi z dziećmi naturalnymi przysposabiającego i w zasadzie także po innych krewnych przysposabiającego,
 • Dziecko nosi nazwisko przysposabiającego,
 • Między adoptującym a dzieckiem tworzy się więź uczuciowa jak między rodzicami a dzieckiem naturalnym.

Porady prawne

Przysposobienie jest aktem formalnym, co oznacza tyle, że może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu. Aby takie orzeczenie zapadło, należy wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie konkretnego dziecka. Z wnioskiem takim może wystąpić jedynie osoba, która chce zaadoptować dane dziecko.

Jest to wyraz jej chęci roztoczenia pieczy nad dzieckiem, a także deklaracja, że przysposabiający będzie traktować to dziecko tak, jakby pochodziło od niego. Przysposabiający może być zarówno osobą zupełnie obcą w stosunku do dziecka, jak i krewnym, np. wujek. Sąd jednak orzekając o przysposobieniu ma na względzie głównie dobro dziecka i tylko tym może się kierować wydając swoje postanowienie. W postępowaniu przed sądem bada się przede wszystkim kwalifikacje osobiste przysposabiającego (prawy charakter, zdolności wychowawcze), a także osobowość dziecka, a w szczególności czy nie jest to dziecko tzw. trudne. Chodzi bowiem o to, aby przysposabiający nie dowiadywał się o trudnościach w wychowaniu dziecka dopiero po przysposobieniu, gdyż taka kolejność prowadzi często do rozczarowań i tragedii osobistych, co nierzadko prowadzi do procesu o rozwiązanie przysposobienia. Wniosek o przysposobienie składa się w sądzie opiekuńczym (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i dla nieletnich), w okręgu którego ma miejsce zamieszkania przysposabiający lub przysposobiony.

Jakie są rodzaje przysposobienia?

Ze względu na to, kto może przysposobić dziecko wyróżniamy:

 • Przysposobienie wspólne – dokonywane przez dwie osoby, które uzyskują władzę rodzicielską nad przysposobionym dzieckiem. Możliwe jest to tylko przez dwie osoby pozostające ze sobą w małżeństwie. Skutki w zakresie władzy rodzicielskiej rozciągają się także na przypadek, kiedy dziecko przysposobi mąż matki; matka wówczas nie utraci władzy rodzicielskiej, która od tego czasu będzie przysługiwała im wspólnie. Nie ma to oczywiście zastosowania w sytuacji, gdy dziecko chce przysposobić konkubent matki. W takim wypadku matka utraci władzę rodzicielską, zgodnie z zasadą, że władza rodzicielska przysługuje tylko przysposabiającemu, chyba że dziecko przysposobił małżonek rodzica dziecka. Przysposobienie wspólne zmierza do stworzenia tradycyjnej rodziny.
 • Przysposobienie przez jedną osobę – może to być zarówno osoba niezamężna, jak i jeden z małżonków. Wskutek tego skutki rodzicielstwa rozciągają się tylko na tę osobę i ewentualnie jej krewnych. Pod ten typ podpada także przysposobienie dziecka przez męża jego matki, jednakże skutki w zakresie rodzicielstwa są takie jak przy przysposobieniu wspólnym.

Ze względu na stopień związania przyspobionego z przysposabiającym możemy wyróżnić:

 • Przysposobienie całkowite (przysposobienie pełne nieodwołalne) – polega na tym, iż zaadoptowane dziecko na stałe wchodzi do rodziny. Związanie ma skutki trwałe, czyli niedopuszczalne jest rozwiązanie takiego stosunku. Dziecko zaadoptowane na zawsze jest dzieckiem adoptujących go rodziców, czego wyrazem jest sporządzenie nowego aktu urodzenia, gdzie jako rodziców wpisuje się adoptujących. Dopuszczalne jest to jedynie w przypadku, kiedy rodzice dziecka wyrazili przed sądem zgodę na jego adopcję w przyszłości bez wskazywania osoby przysposabiającego. Praktycznie najczęściej taką zgodę wyrażają młode, samotne matki, które wiedzą, że dziecka nie mogłyby wychować. W zasadzie przysposobienie takie ma zastosowanie tylko do niemowląt.
 • Przysposobienie pełne – skutki są takie same jak przy przysposobieniu całkowitym, tzn. przysposobiony wchodzi w pełni w rodzinę przysposabiającego, a wychodzi ze swej rodziny naturalnej, np. nie dziedziczy po swojej rodzonej matce, a ona nie dziedziczy po nim. Nawiązany zostaje stosunek pokrewieństwa z innymi krewnymi przysposabiającego, np. ojciec przysposabiającego jest dziadkiem adoptowanego dziecka. W przeciwieństwie jednak do przysposobienia nieodwołalnego z ważnych powodów sąd może rozwiązać taki stosunek, w wyniku czego dziecko niejako „powraca” do swojej naturalnej rodziny. Przysposobienie takie ma głównie zastosowanie w przypadku, gdy rodzice małego dziecka nie żyją albo są nieznani.
 • Przysposobienie niepełne – polega jedynie na stworzeniu stosunku rodzicielskiego między przysposabiającym a przysposobionym, z tym wyjątkiem, że dzieci przysposobionego będą wnukami przysposabiającego. Stosunek ten nie rozciąga się na dalszą rodzinę przysposabiającego, a więc np. ojciec przysposabiającego nie będzie dziadkiem adoptowanego dziecka, tak samo rodzeństwo przysposabiającego oraz jego dzieci nie będą spokrewnione z zaadoptowanym. Poza tym przysposobiony nie zrywa stosunków ze swoją rodziną naturalną, np. dziedziczy po swojej rodzonej matce i właściwie jego rodzice mają prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem.

  Wyrazem tego słabszego związania jest akt urodzenia dziecka, którego się nie zmienia, a w odpisach aktu urodzenia jako rodziców wymienia się zazwyczaj jego rodziców naturalnych. Stosunek ten może z ważnych powodów zostać rozwiązany przez sąd. Odnosi się najczęściej do dziecka starszego, które darzy uczuciem zarówno swoich rodziców naturalnych jak i przysposabiającego, np. wujostwo.

Ze względu na miejsce zamieszkania dziecka po adopcji możemy wyróżnić:

 • Przysposobienie na terenie kraju,
 • Przysposobienie zagraniczne – dziecko po adopcji będzie zamieszkiwało za granicą; dopuszczalne tylko, gdy przysposobienie poprzedzał okres osobistej styczności dziecka z przysposabiającym oraz po stwierdzeniu, że w kraju takiemu dziecku nie można znaleźć odpowiedniego środowiska zastępczego, np. przez długi okres czasu nikt nie chce zdecydować się na adopcję dziecka. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeżeli przysposabiający jest krewnym dziecka albo, gdy wcześniej zaadoptował już jego siostrę lub brata.

Jakie muszą zostać spełnione warunki, aby sąd orzekł przysposobienie? 

 • Przysposobić można jedynie osobę małoletnią, a więc taką, która nie ukończyła 18 lat. Wymóg ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Czyli, jeżeli osoba taka osiągnie pełnoletniość w trakcie postępowania, a wniosek złożono przed uzyskaniem przez nią tego wieku, przysposobienie jest dopuszczalne.
 • Adopcja jest dopuszczalna tylko ze względu na dobro dziecka. Ocenę taką przeprowadza sąd opiekuńczy z punktu widzenia warunków materialnych, jakie zapewni przysposabiający dziecku, bierze pod uwagę możliwości wychowawcze przysposabiającego, więź uczuciową, jaka łączy dziecko z jego rodzicami naturalnymi. Aby nie mieć wątpliwości czy dana adopcja będzie służyła dobru dziecka, sąd może przed jej orzeczeniem określić czas trwania osobistej styczności dziecka z osobą, która ma je zaadoptować. Jeżeli po upływie okresu próbnego okaże się, że między dzieckiem a przysposabiającym wywiązała się więź uczuciowa, że wzajemnie siebie akceptują, sąd orzeknie przysposobienie. W przeciwnym wypadku adopcja nie będzie dopuszczalna. Przy przysposobieniu zagranicznym występuje obowiązek osobistej styczności między przysposabiającym a dzieckiem przez okres wskazany przez sąd.
 • Porady prawne
 • Przysposabiającym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. . Ma to uzasadnienie w tym, że będzie mu po adopcji przysługiwała władza rodzicielska nad zaadoptowanym dzieckiem. Nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat osiemnastu, a także osoby, które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo przez sąd z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych.
 • Pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powinna być odpowiednia różnica wieku. Przysposobienie ma bowiem kreować relację dziecko – rodzic, w związku z czym przysposabiający powinien być odpowiednio starszy od przysposobionego. Różnica ta powinna wynosić około osiemnaście lat, ale nie jest również wykluczone przysposobienie, gdy oscyluje ona wokół piętnastu – szesnastu lat. W zasadzie nie ma przeciwwskazań, żeby dziecko przysposobiła osoba dużo starsza od dziecka, np. czterdziestokilkuletnia. Jednakże zbyt duża różnica wieku może stać się przeszkodą, jeżeli z okoliczności konkretnego przypadku wynika, że osoba ta nie będzie w stanie sprawować należytej pieczy nad dzieckiem, np. 68 – letni dziadek chce przysposobić swojego 2 – letniego wnuka.

Ażeby nastąpiło przysposobienie musi być wyrażona zgoda pewnych osób:

 1. rodziców dziecka – jeżeli jednak rodzice naturalni dziecka zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo nie są znani, albo porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, wówczas zgoda ich nie jest potrzebna; nie jest potrzebna również zgoda ojca jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd i nie przyznał mu on władzy rodzicielskiej; zgoda rodziców jest potrzebna jeżeli ich władza rodzicielska jest tylko ograniczona lub zawieszona, a także jeżeli mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, np. małoletnia matka; w tym ostatnim przypadku sąd może orzec przysposobienie nawet wbrew stanowisku rodziców, jeżeli odmowa zgody jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka; zgoda na przysposobienie nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka;
 2. opiekuna – gdy dziecko pozostaje pod opieką; dziecko pozostaje pod opieką, jeżeli jego rodzice są nieznani, nie żyją, obojgu nie przysługuje władza rodzicielska ( zostali jej pozbawieni, albo są niepełnoletni, albo zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo); sąd może jednak orzec przysposobienie pomimo braku zgody opiekuna, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności wymaga tego dobro dziecka, np. opiekun sprzeciwia się przysposobieniu ze względu na jego przywiązanie do dziecka, nie będąc jednocześnie w stanie zapewnić mu należytych warunków wychowania i rozwoju;
 3. samego dziecka – konieczna wówczas, gdy dziecko ukończyło trzynaście lat; jeżeli dziecko jest młodsze to sąd powinien je wysłuchać, oczywiście wtedy, gdy nie jest zbyt małe, aby pojąć znaczenie przysposobienia; istnieje możliwość przysposobienia bez zapytania dziecka o zgodę lub bez wysłuchania, a ma to miejsce wówczas, gdy dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody , np. jest chore psychicznie albo, jeżeli uważa się za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z jego dobrem, np. wychowując się w rodzinie przysposabiających nie wie o tym, że nie jest ich dzieckiem;
 4. małżonka przysposabiającego – potrzebna zawsze, gdy przysposabiający pozostaje w związku małżeńskim, ponieważ przysposobienie głęboko sięga w sferę stosunków osobistych w rodzinie; zgoda taka nie jest jednak wymagana, jeżeli małżonek nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo, jeżeli porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, np. nieznane jest jego miejsce pobytu.

Przysposobienie nie może nastąpić po śmierci przysposabiającego lub przysposobionego. Ma to znaczenie takie, że jeżeli po złożeniu wniosku o przysposobienie lub w trakcie trwania postępowania jedna z tych osób umrze, postępowanie nie może być kontynuowane i należy je umorzyć; przysposobienie nie nastąpi. Jedyny wyjątek od tej zasady realizuje sytuacja, kiedy z żądaniem przysposobienia wystąpili oboje małżonkowie, a jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania, drugi zaś żądanie swe podtrzymuje. Przysposobienie może wtedy nastąpić, jeżeli dziecko przed dłuższy czas przed wszczęciem postępowania pozostawało pod pieczą wnioskodawców albo tylko zmarłego i między stronami powstała więź jak między rodzicami a dzieckiem naturalnym.

Pamiętaj, że:

 • Przysposobienie służy przede wszystkim dobru dziecka, a nie egoistycznym pobudkom przysposabiającego. Zatem chęć przysposobienia, której głównym motywem jest korzyść finansowa, ponieważ np. osierocone dziecko ma duży majątek, jest z moralnego punktu widzenia naganna i przysposobienie nie powinno nastąpić,
 • Ze względu na cel przysposobienia adoptowane powinny być przede wszystkim dzieci nie mające rodziców lub mające tylko jedno z nich,
 • Przysposobienie stwarza węzeł pokrewieństwa, jaki istnieje między dzieckiem a jego naturalnym rodzicem,
 • Wskutek przysposobienia naturalni rodzice tracą władzę rodzicielską nad dzieckiem, a także najczęściej prawo do osobistych kontaktów z nim, zatem do przysposobienia niezbędna jest ich zgoda,
 • Przysposobienie może nastąpić jedynie na wniosek przysposabiającego, na mocy orzeczenia sądu, który bada, czy faktycznie adopcja będzie służyła dobru dziecka, mając na względzie predyspozycje osobowościowe i finansowe, a także zdrowotne przysposabiającego,
 • Przysposabiającym może być zarówno osoba obca jak i krewny,
 • Przysposobić wolno tylko dziecko niepełnoletnie,
 • Przy przysposobieniu całkowitym rodzice „tracą” już swoje dziecko na zawsze,
 • Najbardziej pożądanym sposobem przysposobienia jest przysposobienie wspólne przez małżonków, bowiem wtedy możliwe jest stworzenie dziecku prawdziwego ogniska rodzinnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 212 poz. 1264 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego - nie dotyczy to przysposobienia całkowitego), stwierdzenie nieistnienia przysposobienia (np. w (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: "adoptio" oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące dziecko i jego nowych rodziców są tożsame z relacjami opartymi na więzach krwi i pochodzenia. (...)

Walka z nielegalnymi adopcjami

Walka z nielegalnymi adopcjami

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce wejdą w życie. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi bezwzględne zwalczanie procederu oddawania dzieci za pieniądze (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym) - do którego dochodzi w razie braku testamentu. Rodzaj przysposobienia w sposób zasadniczy rzutuje więc na (...)

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Co zaproponował Prezydent? Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt trafił już do Sejmu.  ##baner## Projekt dotyczy wprowadzenia zakazu przysposobienia dziecka przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. – (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka wystąpiła o alimenty, które zostały zasądzone wyrokiem sądu i są opłacane przeze mnie do (...)

Darowizna od ojczyma - opinia prawna

Darowizna od ojczyma - opinia prawna

  Stan faktyczny Moja matka wyszła po rozwodzie za mąż po raz drugi. Zawsze uważałem jej męża za ojczyma, ale nie jestem pewien, czy zostałem formalnie przysposobiony. Jej mąż (mama nie żyje) także tego nie pamięta i raczej wątpi w formalne przysposobienie. Jedynym dokumentem, który posiadam, jest zaświadczenie z wojska, gdzie pracował, że pobiera dodatek za mnie jako pasierba. (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Co to są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu. Małżeństwo zawarte jednak mimo istniejącej przeszkody byłoby (...)

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Kolejność dziedziczenia ustawowego Według zasad określonych w regulacjach spadkobrania, w myśl reguł tzw. dziedziczenia ustawowego, w pierwszej grupie (kręgu) do dziedziczenia dochodzą zstępni spadkodawcy (tj. dzieci, wnuki itd.) oraz jego małżonek. W przypadku braku zstępnych uprawnionych do spadkobrania (nie tylko z powodu fizycznego nieistnienia, ale także na skutek uznania za niegodnego (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich. Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ władczym” rodziców nad dzieckiem, a jedynie stanowi instrument służący dobru (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli (...)

Prawa ojczyma

Prawa ojczyma

Mam syna (16 lat) z pierwszego związku (nie miałam ślubu cywilnego, tylko kościelny), którego wychowuję wspólnie z moim drugim mężem. Biologiczny ojciec nie kontaktuje się z synem i od 9 lat (...)

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty (...)

Adopcja dorosłego dziecka?

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adoptować można wyłącznie osobę małoletnią. Wynika to wprost (...)

Adopcja dziecka przyszłego męża

Adopcja dziecka przyszłego męża

Jestem mężczyzną samotnie wychowującym pięcioletnie dziecko. Żona moja zginęła w wypadku samochodowym. W tym roku zamierzam ponownie wejść w związek małżeński. I tu pojawiają się wątpliwości (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. (...)

Adopcja dokonana przez męża matki

Adopcja dokonana przez męża matki

Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) (...)

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać (...)

Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

Ojciec podpisał oświadczenie, iż zgadza się na przysposobienie jego dziecka przez innego mężczyznę. Oświadczenie zostało spisane w obecności matki dziecka na jej prośbę, gdyż ten drugi mężczyzna (...)

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, (...)

Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

Trwa postępowanie sądowe w sprawie o przysposobienie dziecka. Jeden z uczestników postępowania (biologiczny ojciec dziecka) nie stawia się na kolejne posiedzenia sądu,nie odbiera wezwań z powodu (...)

Przysposobienie pełne i jego skutki

Przysposobienie pełne i jego skutki

Ojciec nie robił badań stwierdzających ojcostwo, tylko uznał dziecko, a nie widzi problemu, abym przyjął to dziecko (zaadoptował). Chciałem sobie ułożyć z nią życie i żeby nie było już (...)

Przysposobienie dziecka przez męża matki

Przysposobienie dziecka przez męża matki

Dziecko ma dwoje żyjących rodziców, rodzice nie byli małżeństwem. Teraz matka dziecka wyszła za mąż za innego mężczyznę. Czy mąż tej kobiety może przysposobić jej dziecko? Nawet w przypadku, (...)

Stosunki rodzinne a spadek

Stosunki rodzinne a spadek

Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała (...)

Nazwisko adoptowanego dziecka

Nazwisko adoptowanego dziecka

Jakie nazwisko może czy musi nosić dziecko w przypadku adopcji ? Jestem po rozwodzie i noszę nazwisko po mężu. Zgodnie z art. 122 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobiony otrzymuje nazwisko (...)

Niepełna adopcja a dziedziczenie po ojcu

Niepełna adopcja a dziedziczenie po ojcu

W latach 50 przysposobione zostało dziecko. Było to przysposobienie niepełne. Nie zostało \"przekształcone\" wraz z wejściem w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czy takie dziecko dziedziczy (...)

Przepadek samochodu przemytnika

Przepadek samochodu przemytnika

Zgodnie z art. 49 kks samochód przysposobiony do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. wyposażony w skrytki) podlega przepadkowi. Czy z relacji z art. 29 pkt 2 wynika, że przepadkowi (...)

Spadek matki po synu, z którym zerwała kontakty

Spadek matki po synu, z którym zerwała kontakty

Moja mama miała syna z pierwszego małżeństwa. Nie utrzymywała z nim kontaktów z przyczyn mi nieznanych. Ja wielokrotnie próbowałam nawiązać kontakt z nim lecz on nie chciał. Dwa miesiące temu (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy (...)

Testament notarialny a prawo do zachowku

Testament notarialny a prawo do zachowku

Mój ojciec po śmierci swoich rodziców został adoptowany wraz ze swoją siostrą przez osobę, która wcześniej nie należała do jego rodziny. Było to w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. (...)

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Kilka lat temu dostałem wyrok 18m-cy za kradzież ok 1000zl. Zostałem przyłapany na gorącym uczynku. Mając 17 lat już siedziałem w wiezieniu 2 lata jednak bezpodstawnie oskarżony. Świadek wskazał (...)

Wartość spadku - na dzień otwarcia

Wartość spadku - na dzień otwarcia

Pomiędzy sporządzeniem testamentu a jego otwarciem upłynęło 14 lat. Na mocy tego testamentu parter domu zostaje zapisany osobie X, a strych, który ma być adoptowany na mieszkanie osobie Y. W chwili (...)

Powołanie spadkobiercy a zapis

Powołanie spadkobiercy a zapis

W trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uczestnik postępowania przedłożył w sądzie testament, w którym testatorka podzieliła nieruchomość stanowiącą jej majątek odrębny, pomiędzy (...)

FORUM PRAWNE

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to czy dziecko przybiera nazwisko (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Alimenty płacone na ojca

Alimenty płacone na ojca Rodzice są po rozwodzie, ojciec alkoholik zmarnował nam życie i dzieciństwo, teraz jest po wylewie i potrzebuje opieki - ma rentę, ale zapowiedział, ze wystąpi o alimenty (...)

adopcja

adopcja Witam. Mam takie pytanie zwiazane z opieka nad nieletnia bo jest w adopcji i czy da sie jakos to rozwiazac ? I drugie pytanie w jaki sposob mozna przejac obieke i czy da sie jezeli jestem opcy (...)

adopcja

adopcja Witam Matka dziecka chce pozbawić władzy rodzicielskiej biologicznego ojca, wyszła jeszcze raz za mąż i chciałaby aby to on uznał dziecko jako swoje. czy można to zrobić podczas jednej (...)

Adopcja, na czyi wniosek?

Adopcja, na czyi wniosek? Adopcja może nastąpić na wniosek osoby która ma przysposabiać dziecko? Np. na orzeczenie współmałżonka tej osoby? Adopcja musi być na wniosek osoby nią zainteresowanej. (...)

Adopcja z zagranicy

Adopcja z zagranicy Witam. Mam kilka pytań dotyczących adopcji z zagranicy: 1. Czy jest możliwość adoptowania dziecka z Afryki bądź Azji. 2. Z jakimi krajami Polska podpisała umowę dot. adopcji. (...)

Rozwiązanie adopcji

Rozwiązanie adopcji Witam, piszę pracę magisterską na temat okoliczności i przyczyn rozwiązania adopcji. W związku z tym poszukuję: - dorosłych adoptowanych, których adopcja została rozwiązana, oraz - (...)

przysposobienie

przysposobienie Biologiczny ojciec nie uznał mojego czteroletniego dzis synka, nie chciał nawet go poznać, a ja sama, po jego lekceważącej odmowie, już nigdy o to nie zabiegałam. Od roku jestem (...)

przysposobienie

przysposobienie Witam, Mam pytanie, ile trwa wydanie przez sąd zgody na przysposobienie?

Przysposobienie

Przysposobienie Witam. Kilka lat temu wziąłem ślub z kobietą z dzieckiem. Przysposobiłem je. Niestety rozstaliśmy się. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę teraz anulować przysposobienie?

Jak oblicza sie wysokość zachowku?

Jak oblicza sie wysokość zachowku? Witam Jak obliczyć zachowek po zmarlym ojcu, jesli mieszkanie jest warte 90 tys, W 2002 roku moj ojciec wraz z druga zona przekazali swoje wlasnosciowe mieszkanie (...)

Przysposobienie i pytania z nim związane

Przysposobienie i pytania z nim związane Witam wszystkich. Mam 3 pytania, ktore z pewnoscia dla wiekszosci beda latwe, ale dla mnie sa nie do konca jasne. 1. Jak przyposobienie wpływa na kształt aktu (...)

Kazusy. prosze o pomoc w rozwiązaniu

Kazusy. prosze o pomoc w rozwiązaniu Nr 1. Mariusz został przysposobiony w 1997 roku przez swojego dalekiego kuzyna Zenona. Wychowywał sie wspólnie z dziećmi przysposabiającego Markiem, Tadkiem i (...)

Alimenty na przysposobione dziecko

Alimenty na przysposobione dziecko witam potrzebuje porady dostalem pozew o alimenty na dziecko ktore nie jest moim dzieckiem biologiczny ale je przysposobilem w usc i nie wiem co robic czy bede musial (...)

czy mam prawo do zaległych alimentów?

czy mam prawo do zaległych alimentów? Witam, czy mogę ubiegać się o alimenty od ojca za okres przed przysposobieniem dziecka przez męża? Ojciec dziecka nigdy nie płacił alimentów a teraz syn (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piszę pracę (...)

zasiłek i przepisanie ziemi

zasiłek i przepisanie ziemi Mam takie pytanie, czy jeżeli otrzymam ziemie od mojego biologicznego ojca to czy przez to może on stracić zasiłki z mops? Czy będę wtedy miał wobec niego obowiązek (...)

Porady prawne