Koniec ustalania profilu pomocy

Dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.

Szybsza pomoc z urzędu pracy

Teraz urząd pracy będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy. Oznacza to także, że skróceniu ulegnie okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej.


Na decyzję o zmianach w przepisach wpłynęły m.in. wyniki ankiety jaką przeprowadzono wśród 327 powiatowych urzędów pracy w 2016 r.. W ocenie 44,6 proc. urzędów profilowanie nie umożliwiało im lepszego kierowania pomocy dla bezrobotnych. Natomiast w 21,4 proc. urzędów trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy.

W nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia doprecyzowano także dotychczasowe przepisy dotyczące przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD). Urzędy pracy będą mogły teraz lepiej dostosować ofertę pomocy do potrzeb klienta z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. Określono również, że Indywidualny Plan Działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego bądź poszukującego pracy.

Ustawa zobowiązuje też powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni. Kontakt może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Celem ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest dostosowanie treści ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt K 53/16. Trybunał Konstytucyjny w wyroku orzekł, że art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia jest niezgodny z art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Przedmiotowy przepis (dotyczący profilowania przez urzędy pracy pomocy dla osób bezrobotnych) traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 15 czerwca 2019 r.  

Profilowanie pomocy było wprowadzone do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 r. Ustanowiono wówczas trzy profile pomocy oraz zakres form pomocy skierowanej do osób bezrobotnych w ramach tych profili. Każdy profil pomocy dostosowano do sytuacji, potrzeb i możliwości trzech różnych grup osób bezrobotnych. Ustalenie profilu pomocy następowało w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. poz. 631).

Trybunał Konstytucyjny uznał przepis upoważniający do wydania ww. rozporządzenia, delegujący do uregulowania w akcie wykonawczym sposobu ustalania profilu pomocy oraz postępowania w ramach profili pomocy. Trybunał uznał, że naruszony został wymóg ustawowej regulacji zasad i trybu zbierania informacji o osobach. Trybunał podkreślił, iż rzeczywistą podstawą udostępnienia przez bezrobotnego informacji urzędowi pracy nie jest ustawa, jak tego wymaga art. 51 ust. 1 Konstytucji, lecz rozporządzenie. Dopiero z aktu wykonawczego do ustawy osoba bezrobotna dowiadywała się, jakie informacje jego dotyczące urząd pracy będzie pozyskiwał, przetwarzał i przechowywał.

Dostosowanie treści ustawy do ww. wyroku polega na wykreśleniu z ustawy przepisów regulujących system profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego. W związku z tym zrezygnowano z sytemu profilowania pomocy udzielanej osobom bezrobotnym.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: