Konkursy w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

9.6.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 4 czerwca 2009 r. zostały ogłoszone konkursy na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" oraz „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej", a także strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków".  


Programy strategiczne
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi polskiej gospodarki i poprawie jakości życia społeczeństwa. Programy strategiczne ustanawia minister właściwy do spraw nauki w ramach Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, a następnie przekazuje ich realizację Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Centrum określa zadania badawcze w ramach programów, wyłania wykonawców zadań badawczych i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"
Celem programu jest opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń Strategii 3x20 (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% i redukcja emisji CO2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.). Program będzie istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych i technologii bazujących na głównym polskim surowcu paliwowym, jakim jest węgiel,
a także na alternatywnych źródłach energii.
Planowany budżet programu wynosi 300 mln zł.

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
„Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej"
Celem programu jest zbudowanie sieciowego systemu informacyjnego dla nauki, techniki i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Budowa interdyscyplinarnego systemu informacji naukowej i naukowo technicznej ma obejmować opracowanie, opartych na technikach informatycznych i telekomunikacyjnych, metod i narzędzi do integracji istniejących zasobów infrastrukturalnych i treściowych i ich rozbudowy o nowe zasoby oraz opracowanie metod powszechnego dostępu do zasobów wiedzy, adresowanych szczególnie do środowiska naukowego i akademickiego.

Porady prawne


Planowany budżet programu wynosi 60 mln zł.

Strategiczny projekt badawczy
„Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków"
Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej, obejmującego działania techniczne i organizacyjne na etapie projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków.
Planowany budżet projektu wynosi 30 mln zł.

Procedura konkursowa
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
w konkursie na realizację zadań badawczych mogą brać udział:
1) jednostki naukowe posiadające kategorię nadaną w wyniku oceny parametrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - samodzielnie,
2) jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych lub konsorcjów naukowo-przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
3) jednostki organizacyjne prowadzące działalność badawczo-rozwojową, których roczne przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych stanowią co najmniej równowartość w złotych 400 000 euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia Oferty.
Konsorcja naukowo-przemysłowe i sieci naukowe powinny być reprezentowane przez jednostkę naukową. W konkursie mogą brać udział wyłącznie jednostki mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Składane oferty powinny obejmować całość zadania badawczego.

Terminy i adresy
Oferty na wykonanie zadań badawczych będą przyjmowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do 28 sierpnia 2009 r.
Szczegółowy opis zadań badawczych, regulamin konkursu oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się na stronie internetowej www.ncbir.gov.pl.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają do udziału w konkursie, licząc na to, że realizacja programów strategicznych przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

1. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"
planowany budżet - 300 mln zł
koordynator w NCBiR - Jerzy Tokarski tel.

515 061 534, e-mail: tokarski@ncbir.pl
Konkurs i czas realizacji
Zadanie nr 1
„Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin" 60 miesięcy
Zadanie nr 2
„Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 " 60
miesięcy
Zadanie nr 3
„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw
i energii elektrycznej" 60 miesięcy
Zadanie nr 4
„Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych" 60 miesięcy


2. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
„Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej"
planowany budżet - 60 mln zł
koordynator w NCBiR - Marzena Skrzypkowska
Tel. 515 061 524, e-mail: skrzypkowska@ncbir.pl
Konkurs i czas realizacji
Zadanie nr 1
„Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" 36 miesięcy

3. Strategiczny projekt badawczy
„Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków"
planowany budżet - 30 mln zł
koordynator w NCBiR - Katarzyna Pietruszyńska
Tel. 515 061 518, e-mail: k.pietruszynska@ncbir.gov.pl
Konkurs i czas realizacji
Zadanie nr 1
„Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie" 18 miesięcy
Zadanie nr 2
„Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków" 36
miesięcy
Zadanie nr 3
„Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie" 36 miesięcy
Zadanie nr 4
„Rozwój diagnostyki cieplnej budynków" 36 miesięcy
Zadanie nr 5
„Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach" 36 miesięcy
Zadanie nr 6
„Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła" 36
miesięcy
Zadanie nr 7
„Działania promocyjne na rzecz zmniejszenia energochłonności budynków - rozpropagowanie efektów strategicznego projektu badawczego" 30 miesięcy 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // pracach // rozwojowych. Zastępuje ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji (...)

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r. ##baner## Młody naukowiec, czyli kto? Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360), "młodym naukowcem" jest osoba prowadząca działalność naukową, (...)

Sejm pracuje nad projektem ustawy o innowacyjności

Sejm pracuje nad projektem ustawy o innowacyjności

Innowacyjność to umiejętność opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, nowych produktów etc. Nasz sejm właśnie zajmuje się projektem ustawy dotyczącym tego zagadnienia. Wiąże się to z celem, jaki postawiła sobie UE. UE chce stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką. Słynny już stał się tzw. cel barceloński - osiągnięcie przez kraje (...)

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? 3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); podejmowania i setOstatni( '3' ); odbywania setOstatni( '4' ); przez setOstatni( '5' ); cudzoziemców setOstatni( '6' ); studiów i setOstatni( '7' ); szkoleń oraz ich setOstatni( '8' (...)

Wicepremier Pawlak wspiera współpracę biznesu i nauki

Wicepremier Pawlak wspiera współpracę biznesu i nauki

- Powstające konsorcjum naukowe to bardzo dobry przykład łączenia przemysłu z nauką oraz współpracy firm krajowych i zagranicznych - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania konsorcjum naukowego pomiędzy Avio Polska, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i WZL Nr 4 z Warszawy. Uroczystość odbyła się 11 (...)

Staranne przygotowania do zimy

Staranne przygotowania do zimy

Jednym z zadań Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad jest zapewnienie przejezdności na wszystkich dróg krajowych w tym również na drogach ekspresowych i autostradach o łącznej długości ponad 17 tysięcy km, także w okresie zimowym.Aby temu sprostać, przygotowania do sezonu zimowego rozpoczęły się już latem. Oprócz przeglądów stanu nawierzchni, (...)

Europejski plan naprawy gospodarczej

Europejski plan naprawy gospodarczej

Stymulowanie zatrudnienia, wspieranie przedsiębiorstw oraz inwestycje w zaawansowane technologie i badania to główne propozycje zawarte w „Europejskim planie naprawy gospodarczej" Komisji Europejskiej. Plan został zaprezentowany 1 grudnia br. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności w Brukseli. Polskę reprezentowała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

"Plan dla wsi" - ochrona wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa  Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce zakłada rządowy "Plan dla wsi". – „„Plan dla wsi”, to program, który już na samym wstępie, w momencie jego ogłoszenia, jest niepodważalnie (...)

NIK sprawdził, czy Polska jest bezpieczna energetycznie

NIK sprawdził, czy Polska jest bezpieczna energetycznie

W Polsce - w latach 2009–2014 - bieżące dostawy energii elektrycznej zabezpieczone były na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania. Moc obecnie funkcjonujących źródeł wytwórczych zainstalowanych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi ok. 38 GW, przy maksymalnym zapotrzebowaniu ok. 28 GW. Według prognoz, maksymalne zapotrzebowanie na moc będzie wzrastać do około 40 GW (...)

Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii

Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii

Rada Ministrów przyjęła informację na temat realizacji Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2012, przedłożoną przez ministra środowiska.Program ma być realizowany w latach 2009-2012, a jego budżet wyniesie ok. 1,5 mld zł. Założono w nim, że dofinansowaniem (...)

Będzie wsparcie dla energii odnawialnej

Będzie wsparcie dla energii odnawialnej

Dwadzieścia milionów złotych czeka na przedsiębiorców. Od wczoraj NFOŚiGW prowadzi nabór w programie BOCIAN. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć reprezentują szeroki wachlarz OZE. Są to m.in. elektrownie wiatrowe, systemy (...)

Komisja Europejska pogodzi wszystkich na wybrzeżach?

Komisja Europejska pogodzi wszystkich na wybrzeżach?

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Dokument powinien pomóc państwom członkowskim opracować plany lepszego skoordynowania różnych działań na morzu, zapewniając ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju. W obszarach przybrzeżnych i morskich wiele form działalności konkuruje (...)

Zaciskamy energetycznego pasa

Zaciskamy energetycznego pasa

Uchwała rządu w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski” Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej". Państwa członkowskie UE są zobowiązane przedkładać plany zawierające informacje o podjętych i planowanych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym. Dostęp do leków zyskali pacjenci (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Porady prawne