Lokal za Grunt

Dlaczego wprowadzono rozwiązanie?

Lokal za Grunt to instrument rozwoju inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu rząd chce ograniczyć bariery w pozyskiwaniu przez inwestorów nieruchomości o potencjale inwestycyjnym oraz zwiększać elastyczność samorządów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obszarze działań mieszkaniowych.

Korzystając z rozwiązania „lokal za grunt”, inwestorzy zyskują szerszy dostęp do nieruchomości publicznych odpowiednich np. pod zabudowę mieszkaniową. Mogą je nabywać od gmin w drodze przetargu nieograniczonego, z częściowym rozliczeniem ceny nieruchomości lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi.

Gminy mogą natomiast rozszerzyć ofertę mieszkań na swoim terenie bez konieczności angażowania się w budowę. Dzięki sprzedaży nieruchomości pod inwestycję w regionie gmina zyskuje gotowe lokale. Może je przeznaczyć na wynajem lub powiększyć nimi zasób komunalny. W ramach rozliczenia z inwestorem samorządy mogą otrzymać również lokale i budynki, w których będą działać żłobki, szkoły, ośrodki zdrowia czy domy kultury. Mogą ponadto skorzystać z bezzwrotnego grantu na działania infrastrukturalne.

Porady prawne

Kto może skorzystać?

Lokal za Grunt jest adresowany do gmin i podmiotów prowadzących działania w sektorze budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego.

Jak to działa?

Gmina dokonuje sprzedaży nieruchomości inwestorowi wyłonionemu w transparentnym przetargu otwartym dla wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji. Nabywca uiszcza część ceny nieruchomości w formie pieniężnej. Drugą część rozlicza natomiast w formie lokali, które, w zależności od modelu współpracy, przekazuje gminie od razu lub po wybudowaniu/ wyremontowaniu itp. Lokalami nieobjętymi rozliczeniem inwestor może dysponować zgodnie z własnymi potrzebami, np. sprzedać je na zasadach komercyjnych.

Gmina może przeznaczyć przekazane przez inwestora lokale na mieszkania komunalne lub wnieść je np. do spółki gminnej jako mieszkania na wynajem (np. z opcją dojścia do własności). Najemcy lokali wniesionych do spółki mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu w programie Mieszkanie na Start. Lokale użytkowe gmina może natomiast wykorzystać pod działalność ochrony zdrowia, edukacyjną lub inną służącą ogółowi mieszkańców.

Ustawa „lokal za grunt” wprowadziła ponadto nowy instrument finansowego wsparcia samorządów lokalnych, które angażują się w rozwój infrastruktury społecznej lub technicznej. Samorządy mogą liczyć na grant w wysokości do 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego powiązanego z inwestycją promieszkaniową, np. realizowaną rozliczeniem "lokal za grunt".

Korzyści

Wybrane korzyści dla inwestorów:

  • rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, nierzadko atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych,
  • większe możliwości dostosowania sposobu pozyskania nieruchomości do posiadanych aktywów i potrzeb inwestora (np. możliwość odroczenia w czasie części rozliczenia),
  • możliwość przeznaczenia do przekazania gminie lokali lub budynków pochodzących z innych inwestycji oraz swoboda w gospodarowaniu lokalami i budynkami objętymi inwestycją, a nieprzekazywanymi gminie,
  • ograniczenie problemów związanych z finansowaniem infrastruktury technicznej i społecznej, szerszy dostęp tworzonych osiedli do infrastruktury społecznej.

Wybrane korzyści dla samorządów:

  • zwiększenie zasobu służącego realizacji zadań gminy bez konieczności bezpośredniego zaangażowania się w realizację procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym niekiedy od razu po zbyciu nieruchomości,
  • szerokie możliwości wykorzystania instrumentu do realizacji zadań (np. w celu zwiększenia oferty lokalowej, realizacji działań rewitalizacyjnych, poprawy dostępu osiedli mieszkalnych do infrastruktury technicznej i społecznej, zwiększenia zakresu lub poprawy jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców),
  • możliwość zagospodarowania działek niewykorzystywanych do realizacji zadań (a generujących koszty związane z utrzymaniem nieruchomości) przy jednoczesnym zwiększeniu zasobu lokalowego gminy i uzyskaniu istotnych społecznie efektów niematerialnych (np. poprawy jakości życia mieszkańców gminy),
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
  • dodatkowe wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Terminy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości weszła w życie 1 kwietnia 2021 r. Od tego dnia adresaci rozwiązań mogą z nich korzystać.

Finansowanie

Lokal za Grunt nie jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223) 

Źródło: gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne