Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Na podstawie zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego co do zasady wynajmujący zobowiązuje się oddać dany lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca jest zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu wynagrodzenia w postaci czynszu. Często zdarza się, iż umowa najmu jest podpisywana przez najemcę będącego w związku małżeńskim. Czy w takiej sytuacji wynajmujący może żądać zapłaty czynszu także od drugiego współmałżonka?

Odpowiedzialność małżonka na podstawie kodeksu cywilnego

Kwestię zawierania umowy najmu w czasie trwania małżeństwa reguluje artykuł 680(1) kodeksu cywilnego, w którym jest wskazane, że małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. Zatem współmałżonek jest odpowiedzialny za czynsz, w przypadku gdy umowa została zawarta w czasie trwania małżeństwa i ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny. Są to dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby móc domagać się zapłaty z tego tytułu. Co istotne możliwość domagania się zapłaty od współmałżonka jest niezależna od przyjętego przez nich ustroju majątkowego. Natomiast ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Regulacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Również kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje w art. 30 solidarną odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Co istotne z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Zatem w takiej sytuacji odpowiada tylko jeden z nich. Jednakże względem osób trzecich np. wynajmującego, wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Krzysztof 2020-08-06 15:21:01

    A co się dzieje po rozwodzie? Były współmałżonek może znieść współnajem w sądzie. A co się dzieje, gdy na ten sam przedmiot (mieszkanie) po rozwodzie wydana została nowa decyzja administracyjna dla dawnych małżonków, dzieląca lokal na dwie części, jeszcze przed wnioskiem o zniesienie współnajmu? A co jeśli w 1994 r. te decyzje zostały przekształcone w umowy? Lokator nie został przypadkiem pozbawiony prawa do zniesienia współnajmu po rozwodzie, skoro urząd samowolnie zadysponował swoją własnością, niezgodnie z prawem? A co jeśli ten jedyny najemca zmarł? Co z prawami pochodnymi rodziny? Mam taką właśnie sytuację rodzinną.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika