9.2.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Można będzie łatwiej przekształcić użytkowanie wieczyste we własność...

Do sejmu wpłynął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie tego aktu zostałaby stworzona możliwość dla pewnych podmiotów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W projekcie tym dopuszcza się szeroką możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez osoby fizyczne, niezależnie od celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.

Porady prawne

Kto mógłby domagać się przekształcenia?

Byłyby to osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie ustawy są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Osoby te mogłyby wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Nieruchomość rolna w rozumieniu powyższego to taka, którą jest nią także w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jednak z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.

Kto będzie mógł jeszcze żądać przekształcenia? 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności będą mogli wystąpić również:

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,

  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków, w których spółdzielnia przeniosła własność co najmniej jednego lokalu (w tym przypadku z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści, w razie braku zgody stosowany będzie artykuł 199 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli),

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące następcami prawnymi tych wymienionych powyżej.

Możliwość wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie byłaby jednak dla podmiotów wymienionych powyżej nieograniczona czasowo, mianowicie osoby te mogłyby wystąpić z takim żądaniem do dnia 31 grudnia 2010 r.

Kto zadecyduje o przekształceniu?

Projekt postanawia, iż decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje starosta (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowo osoby prawne).

W przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego decyzję taką wydawać mogą odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Kiedy dojdzie do przekształcenia prawa?

Zgodnie z projektem prawo użytkowania wieczystego miałoby się przekształcić w prawo własności z dniem w którym decyzja o przekształceniu stałaby się ostateczna. Decyzja taka stanowiłaby podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Czy przekształcenie będzie kosztować?

Tak. Projektodawcy zamieścili w propozycji przepis, zgodnie z którym osoba na rzecz której zostanie przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłata ta jest ustala w decyzji o przekształceniu przez organ ją wydający.

Czy można liczyć na bonifikaty w przypadku przekształcania prawa do nieruchomości rolnej?

Tak. Zgodnie z postanowieniami projektu jeżeli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczyć będzie nieruchomości rolnej, organ właściwy do wydania decyzji  może udzielić bonifikaty od w/w opłaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:

  • Skarbu Państwa (za zgodą wojewody),

  • Jednostek samorządu terytorialnego - za zgodą właściwej rady sejmiku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ważne dla właścicieli po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. 31 grudnia 2019 r. upłynął termin do wydania przez organ zaświadczenia. Czy powinienem po bonifikata, przekształcenie (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ważne dla właścicieli po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. 31 grudnia 2019 r. upłynął termin do wydania przez organ zaświadczenia. Czy powinienem po bonifikata, przekształcenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedłużenie użytkowania wieczystego

Przedłużenie użytkowania wieczystego

Jakie są konsekwencje zakupu mieszkania od developera, które wybudowane jest na działce przejętej przez sprzedawcę na podstawie umowy przeniesienia prawa o użytkowaniu wieczystym gruntu. Owe prawo kończy się w roku 2089. Co się stanie z gruntem oraz budynkami wybudowanymi na nim, po roku 2089? (...)

Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT

Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT

Zamierzam przekształcić prawo użytkowania działki w prawo własności w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca 2005 roku. Czy w świetle uchwały NSA z dnia 08 stycznia 2007 roku dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu - a właściwie braku konieczności (...)

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

W 2002 roku otrzymałem negatywną decyzję dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 2001 roku. Obecnie zwróciłem się do gminy o zmianę lub uchylenie tejże decyzji na decyzję korzystną (...)

Zwrot opłaty rocznej

Zwrot opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego. Czy właściciel ma obowiązek zwrócić opłatę roczną byłemu użytkownikowi (...)

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy można powołać się składając wniosek o przedłużenie prawa do nieruchomości, skoro w prawodawstwie (...)

Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

Czy właściciel gruntu (jednostka samorządu terytorialnego) może odmówić użytkownikowi wieczystemu wykupu oddanego mu w użytkowanie gruntu. Użytkownik ma grunt na 99 lat, płaci roczne opłaty lecz po trzech latach stwierdza, że stać go na zakup na własność całej nieruchomości. Korzysta (...)