25.4.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowe wieloletnie plany rządu

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018”, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.

Uchwała w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” 

Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części:

  1. Program konwergencji;
  2. Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

"Program konwergencji. Aktualizacja 2017" zostanie do końca kwietnia przekazany Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin. Prezentuje on priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przedstawia on także wstępną kwotę wydatków na 2018 r. (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), stan wdrożenia rekomendacji Rady Ecofin z 2016 r. oraz prezentuje średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2020 r. Na podstawie analizy Programu unijna Rada Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Cele polityki gospodarczej

Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Proponuje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym (czyli zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym). Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków, zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie dystansu rozwojowego między Polską a strefą euro.

Założenia makroekonomiczne

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, czyli 0,9 pkt. proc. powyżej poziomu z 2016 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych przy istotnym – w stosunku do 2016 r. – wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8% w 2018 r. oraz po 3,9% w latach 2019-2020.

Relatywnej poprawie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki towarzyszyć będzie przyspieszenie w wydawaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. W efekcie można oczekiwać, że w najbliższych latach silnie przyspieszy tempo wzrostu inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, których udział w PKB zwiększy się do 4,5% w 2017 r. i 5,0% w 2018 r. (wobec 3,3% w 2016 r.). W kolejnych latach, wraz z oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji sektora prywatnego, udział inwestycji publicznych powinien ustabilizować się na poziomie średnio 4,6% PKB.

Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz rynku żywności, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, aby w latach 2018-2019 wynieść po 2,3% i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5%.

Przewiduje się, że w 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce wzrośnie przeciętnie o 0,5%. W kolejnych latach tempo tego wzrostu stopniowo obniży się do ok. 0,4% w latach 2018-2019 i 0,3% w 2020 r. Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7% z 6,2% w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0%, aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0%.

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Uwzględniając zmiany wynagrodzeniu w jednostkach sektora finansów publicznych przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8%. W kolejnych latach wyniesie ono odpowiednio 4,7% w 2018 r., 5,1% w 2019 r. i 5,3% w 2020 r.

Przewiduje się, że w 2017 r. realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0% wobec 3,8% z 2016 r. W kolejnych latach realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5%.

W Polsce od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2008-09) obserwowany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. W 2016 r. osiągnął on rekordowy poziom 52,3% wobec 27,1% w 2001 r. Jednym z czynników tłumaczących tak dynamiczną zmianę struktury polskiego PKB jest utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Z pewnością znaczenie miały też okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-2013. Oczekuje się, że w okresie do 2020 r. udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już wolniej.

Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 7,1% w 2017 r., 6,4% w 2018 r. i po 6,0% w latach 2019-2020.

Wykorzystanie środków z UE

Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95 proc. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro – najwięcej w UE. Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 (maksymalnie 5%) przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po przeprowadzeniu przez Komisję Europejską działań audytowych.

W 2016 r. Rada Ministrów przyjęła także plan, którego celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnej dla Polski alokacji z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 – 82,2 mld euro. Wdrażanie planu przynosi rezultaty: na koniec 2016 r. trafiło już do Polski w ramach obecnej

perspektywy finansowej ponad 6,6 mld euro, co jest najwyższą kwotą wśród wszystkich państw członkowskich UE. Według informacji Komisji Europejskiej, Polska jako jedyne państwo osiągnęła w 2016 r. poziom płatności zgodny ze swymi prognozami. Płatności przekazane do Polski w 2016 r. wyniosły 101% prognozowanej kwoty, podczas gdy średnia dla UE wyniosła tylko 52%. Na obecnym etapie Polska jest więc krajem najlepiej przygotowanym do przyjęcia środków z polityki spójności.

Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

 Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniesie 2,9% PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać; 2,5% PKB w 2018 r., 2,0% PKB w 2019 r. i 1,2% PKB w 2020.

Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) zostanie ograniczony do 1,2% PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynoszący minus 1,0% PKB) zostanie osiągnięty rok później.

Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. szacuje się na 55,3% PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8% PKB w 2018 r., 54,0% PKB w 2019 r. i 52,1% PKB w 2020 r.

Odbudowa dochodów publicznych

 Szacuje się, że w 2016 r. nastąpiło ograniczenie luki w VAT o 1,6 pkt. proc., które było efektem wdrożenia działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i poprawę ściągalności, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, wdrożenie szeregu nowych mechanizmów analizy danych podatkowych, pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny.

W latach 2017-2018 wdrażany będzie kolejny pakiet rozwiązań regulacyjno-instytucjonalnych mających uszczelnić system podatkowy i zapobiec uszczuplaniu dochodów państwa, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie poboru VAT oraz zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem.

Skutki finansowe (w ujęciu skumulowanym) działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-18 szacuje się na ponad 20 mld zł. W kolejnych latach działania będą zorientowane na ograniczenie luki podatkowej o dalsze 6 mld zł w 2019 r. oraz o 4 mld zł w 2020 r. Kluczową rolę będzie tu odgrywać oczekiwana poprawa efektywności ściągalności podatków w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Realizacja rekomendacji Rady Ecofin

 Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO). W 2015 r. dokonano większego niż wymagane przez prawo UE wysiłku fiskalnego, mierzonego poprawą wyniku strukturalnego i przestrzeganiem benchmarku wydatkowego (tj. zalecanego przez UE tempa wzrostu wydatków). W 2016 r. tempo dochodzenia do MTO uległo nieznacznemu zmniejszeniu, jednak odejście od ścieżki do MTO mierzone wysiłkiem strukturalnym nie było nadmierne, zaś benchmark wydatkowy pozostawał spełniony.

W Programie konwergencji. Aktualizacji 2017 przedstawiono kolejny pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2018 oraz przedstawiono kierunki na lata 2019-2020.

Polskie ramy fiskalne obejmują system niezależnych instytucji fiskalnycho ugruntowanej pozycji i reputacji, w którym centralną rolę odgrywa Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie Polski brakuje przesłanek ekonomicznych i prawnych do zastąpienia funkcjonujących instytucji fiskalnych nowo utworzoną radą fiskalną.

Porady prawne

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018

 

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” (KPR) jest dokumentem, który od 2011 r., zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Jego obecna aktualizacja jest siódmą edycją KPR w tym procesie.

W KPR z 2011 r. założono, że dokument ten i jego kolejne aktualizacje, będą uwzględniać specyficzne uwarunkowania oraz kierunki działań przedstawione w polskich dokumentach strategicznych. Obecnie jest to „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do roku 2030” (SOR), którą rząd przyjął 14 lutego 2017 r. W SOR zaproponowano model gospodarczy oparty na inteligentnym, zrównoważonym i inkluzywnym rozwoju (sprzyjającym włączeniu społecznemu), co jest zgodne z priorytetami „Europa 2020”.

Krajowy Program Reform to dokument, który prezentuje polityki i działania polskiego państwa konieczne do osiągania celów strategii „Europa 2020” oraz odnosi się do kluczowych dokumentów Semestru Europejskiego, począwszy od Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2017 r., a skończywszy na szczegółowych zaleceniach Rady UE dla Polski.

Krajowy Program Reform obejmuje scenariusz makroekonomiczny, polityczną odpowiedź na główne wyzwania określone przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2017” oraz działania rządu, które odpowiadają na: kluczowe wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017”, cele strategii „Europa 2020” oraz zalecenia Rady UE dla Polski 2016.

Wśród 36 działań zaprezentowanych w KPR znalazły się m.in.:

  • nowa polityka inwestycyjna dotycząca m.in. wsparcia nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, kluczowych dla zwiększania innowacyjności gospodarki, restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjności;
  • Konstytucja Biznesu obejmująca pakiet działań mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy;
  • wzmocnienie instytucji polubownego rozwiązywania sporów, którego celem jest wzrost znaczenia mediacji;
  • zmiana ustawy Prawo oświatowe w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia nauki na studiach wyższych lub wejścia na rynek pracy;
  • Pakiet czyste powietrze, który ma kompleksowo poprawić jakość powietrza do stanu niepowodującego większego narażenia zdrowia oraz środowiska;
  • elektromobilność, której celem jest stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego;
  • ustawa o innowacyjności, gdzie celem wprowadzonych zmian jest pobudzanie i rozwój innowacyjności poprzez likwidację barier administracyjnych i wprowadzenie dodatkowych bodźców;
  • program „Rodzina 500 plus”, który ma odwrócić negatywny trend demograficzny w Polsce oraz wspierać materialnie rodziny wychowujące dzieci.

Działania na rzecz realizacji zaleceń Rady UE związane są z kwestiami: zapewnienia stabilności systemu emerytalnego, promowania trwałych form zatrudnienia, lepszego przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, stworzenia korzystnego otoczenia dla inwestycji w budownictwie i infrastruktury liniowej.

KPR 2017/2018 prezentuje również zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz polskiego parlamentu w cykl Semestru Europejskiego oraz ich udział w pracach nad KPR.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będą Pracownicze Plany Kapitałowe?

Będą Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który podniesie bezpieczeństwo finansowe Polaków. Może z nich skorzystać ponad 11 milionów pracowników, w tym ok. 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. PPK będą elementem Programu Budowy Kapitału, zapowiedzianego (...)

Komisja odrzuca najnowsze plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej oraz wyznacza termin ostatecznego rozwiązania sprawy

Komisja odrzuca najnowsze plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej oraz wyznacza termin ostatecznego rozwiązania sprawy

Komisja Europejska stwierdziła, że obecne plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej przedstawione przez władze polskie są niezgodne z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw oraz że pomoc wypłacona stoczniom naruszałaby zasady pomocy państwa ustanowione w Traktacie WE i skutkowałaby (...)

Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który jest przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników - zapewnił Premier. Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego (...)

Wyrok TSUE ws. jakości powietrza

Wyrok TSUE ws. jakości powietrza

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły. Czego dotyczyła sprawa przeciwko Polsce? Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego (...)

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Premier Mateusz Morawiecki o rolnictwie - „Polskie rolnictwo, polska wieś mają ogromną przyszłość, szansę by być bardzo dobrze rozwinięte, w tym celu trzeba stworzyć dla nich nowe możliwości” – powiedział szef rządu podczas środowego spotkania z rolnikami w Głogowie w woj. kujawsko-pomorskim. - „Nowe rozwiązania dla wsi nadrobią zaległości z wielu lat” (...)

Drugi dzień rozmów o oszczędnościach w ministerstwach

Drugi dzień rozmów o oszczędnościach w ministerstwach

Już drugi dzień, 31 stycznia, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwały rozmowy premiera Donalda Tuska z ministrami, które mają doprowadzić do ograniczenia wydatków wszystkich resortów. Jak powiedział szef rządu, jego ministrowie bardzo dobrze zdają ten trudny egzamin! - Jestem optymistą, bo mam dzisiaj wielką satysfakcję, że pracuję z ludźmi, którzy potrafią w sposób zdyscyplinowany (...)

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Już w 2019 roku FDS będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł. Gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80% dofinansowania z FDS. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, aż do najmniejszych firm. Od 1 lipca 2019 roku duże firmy zatrudniające co najmniej 250 (...)

Co dalej z polskim węglem?

Co dalej z polskim węglem?

Restrukturyzacja górnictwa będzie dłużej finansowana z budżetu Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku, zdecydował rząd na posiedzeniu 2 października 2018 r. Wcześniej 8 lutego 2018 r zgodziła się na to Komisja Europejska. Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia (...)

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego daje już wymierne rezultaty w postaci ustabilizowania wydobycia, sprzedaży oraz wskaźników ekonomicznych. Minister Energii, jako nadzorujący sektor górniczy, przechodzi od restrukturyzowania do zarządzania branżą. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest ukierunkowanie (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

28 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Wprowadza ono szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (...)

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

100 dni solidarności w walce z COVID-19 Rząd zdecydował się na otwarcie całego sektora handlowego – to odważny ruch. Plan działań na okres od 28 listopada do 18 stycznia jest trudny, ale bardzo dobrze przemyślany i realistyczny – mówił o planie dot. odmrażania gospodarki i ograniczania epidemii wicepremier Jarosław Gowin. Szef MRPiT wziął udział we, wspólnej (...)

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jakie instytucje finansowe mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK? Nowa ustawa Uzgodnienie kluczowych założeń programu PPK to efekt wspólnej pracy: rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców, związków (...)

Co nowego w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Co nowego w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają (...)

Kryzys ekonomiczny dał energetyce dodatkowy czas na inwestycje. Niezbędne jest jednak usunięcie barier blokujących inwestycje

Kryzys ekonomiczny dał energetyce dodatkowy czas na inwestycje. Niezbędne jest jednak usunięcie barier blokujących inwestycje

Kryzys gospodarczy spowodował zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 10%, odsunął groźbę blackout'ów, a nawet wymusił spadek cen energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak, że zniknęła potrzeba inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych w sektorze - kryzys dał jedynie nieco więcej czasu na ich przeprowadzenie. Jedynie inwestycje oraz budowa konkurencyjnego rynku energii mogą sprawić, (...)

Edukacja w planach rządu na II półrocze

Edukacja w planach rządu na II półrocze

Reforma programowa, obniżenie obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, powszechne wychowanie przedszkolne dla 5-latków i opiekuńcza rola szkoły to najważniejsze z opracowanych w resorcie edukacji projektów, które rząd na posiedzeniu 8 lipca 2008 roku włączył do swojego planu pracy na drugą połowę tego roku. W ramach reformy programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej chce (...)

Raport „Doing Business 2008

Raport „Doing Business 2008"

Prawo gospodarcze w Polsce - raport „Doing Business 2008"- Plany obecnego rządu mają na celu nie tyle podniesienie pozycji Polski w rankingach konkurencyjności, co faktyczne ułatwienie prowadzenia biznesu w naszym kraju - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej prezentującej V Raport Banku Światowego „Doing Business 2008". Spotkanie (...)

Rząd zatwierdził limity emisji CO2

Rząd zatwierdził limity emisji CO2

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012. Przewidziano w nim, że polskie przedsiębiorstwa będą mogły rocznie wyemitować 208,5 mln ton CO2. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, krajowe przedsiębiorstwa będą miały zmniejszony limit bezpłatnego przydziału emisji CO2 - (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest wprowadzenie regulacji prawnych (...)

Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw reformujących naukę

Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw reformujących naukę

2 grudnia 2008 r. ministrowie przyjęli przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pakiet ustaw reformujących system badań naukowych. Reforma to priorytet rządu, czego dowodem jest zdecydowany wzrost nakładów na naukę w projekcie przyszłorocznego budżetu - o prawie 1,4 mld zł, czyli o 29% (zaplanowana kwota w projekcie - 5 mld 600 mln zł). Rząd stawia na badania (...)

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel, przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Cele nowelizacji Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma na celu wzmocnienie partnerstwa rządu z samorządami oraz powiązanie planowania społeczno-gospodarczego (...)

Kodeks urbanistyczno-budowlany - nowy tekst projektu

Kodeks urbanistyczno-budowlany - nowy tekst projektu

Kodeks urbanistyczno-budowlany 23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, (...)

Plany inwestycyjne grupy IKEA w Polsce

Plany inwestycyjne grupy IKEA w Polsce

Plany inwestycyjne IKEA w Polsce sięgające 6 mld zł w najbliższych 8 latach - to główny temat rozmowy wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z Ingvarem Kampradem założycielem firmy IKEA. Spotkanie odbyło się 19 stycznia br. w Ministerstwie Gospodarki. Grupa IKEA rozważa kolejne inwestycje w Polsce m.in. w fabryki, centra handlowe i sklepy. Pierwszy z planowanych zakładów produkcyjnych (...)

Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

Nowa ustawa w sposób kompleksowy unormuje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację, do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo ma stwarzać odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.   Kiedy nowe przepisy (...)

Czy uda się wejść do strefy euro w 2012 r.?

Czy uda się wejść do strefy euro w 2012 r.?

  Rząd przyjął harmonogram („Mapę drogową") wejścia Polski do strefy euro. Na tę decyzję czekaliśmy od wejścia Polski do UE. Dla gospodarki wspólna waluta to eliminacja ryzyka walutowego przekładająca się na wzrost wymiany z zagranicą oraz wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to także eliminacja możliwości wystąpienia kryzysu walutowego. Ten ostatni czynnik (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Najważniejsze dokonania rządu zebrano na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów. Czym rząd chwali się na półmetku obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. Od kiedy? Obowiązuje od 17 czerwca (...)

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta RP Celem nowelizacji jest zapewnienie środków na walkę ze społeczno-ekonomicznymi efektami COVID-19 oraz nadanie impulsu do rozwoju gospodarki. 29 października 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o (...)

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

  „Tarcza antykryzysowa” to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. 31 marca 2020 r. pakiet ustaw wdrażających rozwiązania antykryzysowe, podpisał prezydent. Nowe przepisy weszły już w zasadzie w życie. Zaproponowane przez resort finansów zapisy z zakresu finansów publicznych dotyczą głównie (...)

Nieuzasadnione zmiany w ustawie o OFE nie są konsultowane w Komisji Trójstronnej

Nieuzasadnione zmiany w ustawie o OFE nie są konsultowane w Komisji Trójstronnej

Pomimo apelu PKPP Lewiatan do wicepremiera Waldemara Pawlaka nie wycofano projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów i nie skierowano go pod obrady Komisji Trójstronnej. Tryb procedowania tej ustawy łamie zarówno przepisy regulaminu pracy Rady Ministrów, jak i podstawowe zasady dialogu społecznego. W proponowanym projekcie zamiast kompleksowej modernizacji zasad funkcjonowania (...)

Nowe pomysły na finansowanie dróg

Nowe pomysły na finansowanie dróg

Zaskakujące plany rządu. W przyszłym roku w budżecie nie ma w ogóle pieniędzy na inwestycje drogowe. W razie potrzeby minister finansów może tylko pożyczyć na budowę państwowych dróg. W przyszłym roku wydatki na sieć dróg krajowych wzrosną z obecnych 22,7 mld zł do 34,8 mld zł - zapowiada Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na 2010 r. Ale budżet (...)

Rząd przyjął nowe plany dla Wisły i Odry

Rząd przyjął nowe plany dla Wisły i Odry

W masterplanach dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zestawiono inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2021 r. To przejściowe dokumenty strategiczne, które pomogą Polsce wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są one wynikiem ustaleń z Komisją Europejską. Dokumenty te będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji (...)

Niższe świadczenia dla rencistów

Niższe świadczenia dla rencistów

Od 1 stycznia 2009 r. nastąpi gwałtowne zmniejszenie rent, które będą wypłacane na nowych zasadach. Dotychczasowi renciści, którzy wystąpią o przedłużenie wypłaty tego świadczenia, dostaną je już na nowych zasadach (...)Trwający od końca lat 90. proces reformy systemu ubezpieczeń społecznych ma się zakończyć na początku przyszłego roku, gdy wejdą w życie opracowywane przez (...)

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy o finansach publicznych, którego założenia mają za zadanie uzdrowienie finansów państwa, m.in. poprzez wzmocnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych. Projekt koncentruje się zarówno na zmianie organizacji sektora finansów publicznych jak i nowych rozwiązaniach systemowych. Rozszerzenie (...)

Jak zgłosić plan inwestycyjny dot. sieci telekomunikacyjnej?

Jak zgłosić plan inwestycyjny dot. sieci telekomunikacyjnej?

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2019 - 2022. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny. Dlaczego warto zgłosić plan inwestycyjny? Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury NGA po to, by wiedzieć, gdzie (...)

Jak pokonać kryzys

Jak pokonać kryzys

Plan ratowania gospodarki obejmuje działania na szczeblu krajowym i unijnym.W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy, jaki dotknął Unię Europejską, Komisja proponuje przeznaczenie 200 mld euro na działania, które zwiększą moc nabywczą, pobudzą wzrost gospodarczy i wytworzą nowe miejsca pracy. Pakiet, na który składają się środki krótko- i długoterminowe, (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej posiedzeniu Rady Europejskiej i ocenie sytuacji na rynkach finansowych. Posłowie poparli plan (...)

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

  Parlament Europejski przeprowadził debatę poświęconą kryzysowi na światowych rynkach finansowych i jego skutkom dla gospodarki europejskiej. Nie lekceważąc zagrożenia, posłowie pozostają zgodni, że Europa nie musi podejmować tak radykalnych kroków, jakie podejmowane są na rynku amerykańskim. Jean-Pierre Jouyet (Rada): Kończy się pewna epoka. System finansowy w najbliższej (...)

Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

Unia Europejska podjęła w ostatnim czasie szereg działań, które mają na celu zapobieżenie skutkom światowego kryzysu finansowego. Już pod koniec października amerykańscy i europejscy przywódcy zaplanowali zwołanie serii spotkań na szczycie poświęconych sytuacji na światowych rynkach finansowych. Pierwsze z takich spotkań na szczycie odbyło się w Camp David gdzie przewodniczący (...)

Wspólny plan ma pomóc przetrwać kryzys finansowy

Wspólny plan ma pomóc przetrwać kryzys finansowy

Na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu, w którym udział wzięło 15 państw strefy euro, uzgodniono plan ratunkowy dla europejskiego sektora finansowego. Przywódcy 27 państw UE mają przeanalizować ten plan na spotkaniu, które odbędzie się 15 października w Brukseli.Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, w ciągu ostatnich dwóch tygodni (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. Posłowie przyjęli kilka rezolucji w tym ws. zmian w zasadach wykorzystywania funduszy strukturalnych, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Plan finansowy wspólnoty mieszkaniowej

Plan finansowy wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa złożyła sprawozdanie finansowe za 2010 rok, według którego różnica pomiędzy przychodami i kosztami wyniosła ok 10 tys. zł. z czego część 2 tys. zł stanowi fundusz (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania (...)

Zobowiązania likwidowanej spółdzielni

Zobowiązania likwidowanej spółdzielni

Jestem przed finalizacją zakupu mieszkania spółdzielczego własnościowego; na budynku jest hipoteka umowna zwykła na sporą kwotę. Co dzieje się z zobowiązaniami spółdzielni, jeżeli zostanie (...)

Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego

Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego

Czy można wypowiedzieć warunki pracy kierownikowi zakładu budżetowego wpisując jako przyczynę niezrealizowanie planu budżetowego zakładu za rok 2010? Dziękujemy za doprecyzowanie, przyjmujemy (...)

Import usługa a deklaracja VAT-UE

Import usługa a deklaracja VAT-UE

Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) otrzymała fakturę za zakup licencji na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego z UE. W fakturze kontrahent zagraniczny naliczył swój VAT krajowy. Mimo to (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

Dochody zwolnione a zeznanie roczne

Dochody zwolnione a zeznanie roczne

Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od (...)

Ochrona pracującego emeryta

Ochrona pracującego emeryta

Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził (...)

Działalność zawodowa

Działalność zawodowa

Jak można rozumieć działalność zawodową? Działalność zawodową można rozumieć różnie. Pojęcie to odnosi się przede wszystkim do profesjonalności jako cechy prakseologicznej wykonywania (...)

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, czy też może to robić tylko (...)

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej (...)

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek (...)

Ustalenie wysokości bonifikaty na wykup mieszkania

Ustalenie wysokości bonifikaty na wykup mieszkania

Czy gmina może samodzielnie ustalać wysokość bonifikaty na wykup mieszkania należącego do gminy? Sprzedaż lokali mieszkalnych należących do gminy następuje w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce (...)

Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

Otrzymałam decyzję administracyjną gminy potwierdzającą (zatwierdzającą, kończącą) podział mojej nieruchomości. Decyzja jest całkowicie zgodna z moim wnioskiem (żądaniem) oraz wcześniejszym (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest (...)

Osoba bliska, według ustawy o gospodarce nieruchomościami

Osoba bliska, według ustawy o gospodarce nieruchomościami

W jaki sposób ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje pojecie osoby bliskiej? Przez osoby bliskie należy rozumieć: - zstępnych, - wstępnych, - rodzeństwo, - dzieci rodzeństwa, - (...)

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby zakupić ode mnie drewno. (...)

Definicja pojęcia osoby trzeciej

Definicja pojęcia osoby trzeciej

Czy możliwe jest podanie prawnej definicji wyrażenia - \"osoba trzecia\"? Podanie definicji osoby trzeciej uzależnione jest od aktu prawnego, w którym pojęcie takie występuje. W niektórych (...)

Wkłady w spółce partnerskiej

Wkłady w spółce partnerskiej

W styczniu br. przez dwóch partnerów została zawiązana spółka partnerska. Każdy z partnerów wniósł wkład o tej samej wartości, ponadto w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (...)

Sprzedaż nieruchomości w rokowaniach

Sprzedaż nieruchomości w rokowaniach

Czy gmina sprzedając nieruchomość w rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, może ustalić inne niż cena kryteria wyboru oferty (podobnie jak w zamówieniach publicznych)? (...)

Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. Nr 129, poz. 858, z późz. (...)

Sprzedaż gruntu, który gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Sprzedaż gruntu, który gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Czy gmina może sprzedać grunt, który oddała w użytkowanie wieczyste? Należy stwierdzić, iż w ustawie o gospodarce nieruchomościami została przewidziana możliwość sprzedania gruntów (...)

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Spółka z o.o. A prowadzi między innymi biuro nieruchomości w wynajętym od PKP lokalu poza własną siedzibą w mieście B. Na podstawie ustnej umowy o dzieło spółka ta współpracuje z działającą (...)

Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

Jakie budynki można postawić na gruncie leśnym w myśl ustawy o lasach? Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów leśnych polega na ograniczeniu przeznaczania ich na (...)

Wykup nieruchomości od Urzędu Miasta

Wykup nieruchomości od Urzędu Miasta

Prowadzimy działalność gospodarczą w obiektach dzierżawionych od Urzędu Miasta. Nieruchomość była zabudowana (budynki w bardzo złym stanie zgodnie z protokołem przekazania) przez ostatnie 15 (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności (...)

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Osoba prawna ma zawartą umowę użytkowania wieczystego ze Skarbem Państwa. Teraz chciałaby rozwiązać zawartą umowę. Czy może złożyć wypowiedzenie umowy i w ten sposób ją rozwiązać? Czy (...)

Kupno części działki

Kupno części działki

Do mojej działki przylega druga - większa. Właściciel tej działki zgodził się sprzedać mi 1300 m2 przylegające do mojej. Konieczny jest zatem podział działki. Nowo wydzielona działka nie będzie (...)

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład nasz ma ulec przekształceniu. (...)

FORUM PRAWNE

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia Świadczę usługę samozatrudnienia dla innej firmy. (Założyłam działalność gospodarczą, zatrudniłam pracowników, opłacam Zusy i podatki)Wszystko jednak (...)

obciążenie lokatora wspólnoty kosztami remontu części wspólnej

obciążenie lokatora wspólnoty kosztami remontu części wspólnej Jestem właścicielem mieszkania w małej miejscowości, któym zarządza wspólnota mieszkaniowa. Blok został oddany do nużytku w (...)

SEPARACJA ZAMIAST ROZWODU?

SEPARACJA ZAMIAST ROZWODU? Czy sad po dlugim(3 letnim)postepowaniu rozwodowym wysunietym zgodnie przez oboje malzonkow majacych 2 dzieci moze orzec separacje zamiast orzeczenia rozwodu?separacja zostala (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Porady prawne