Nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych! Dotychczasowy katalog zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych pozostaje bez zmian.

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. przy sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych w celu skorzystania ze zwolnienia tych wyrobów od akcyzy konieczne jest:

  • wystawienie przez sprzedawcę wyrobów węglowych faktury zawierającej pozycję CN wyrobów węglowych i ich ilość wyrażoną w kilogramach oraz
  • złożenie przez nabywcę (finalnego nabywcę węglowego) oświadczenia potwierdzającego, że nabywane wyroby zostaną użyte do celów objętych zwolnieniem od akcyzy 

Oświadczenie potwierdzające przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem składa się:

 

  • na fakturze wystawianej przez dostawcę albo
  • w formie odrębnego dokumentu albo
  • w okresowej umowie zawartej pomiędzy nabywcą a dostawcą wyrobów węglowych.

 

Oświadczenie zawarte w okresowej umowie upoważnia do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów węglowych w ilości wskazanej w tej umowie. Dodatkowo konieczne jest potwierdzenie każdej dostawy wyrobów fakturą.

Treść oświadczenia:

  • podmiotów gospodarczych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): nazwa nabywcy, adres siedziby lub zamieszkania nabywcy, numer NIP nabywcy, ilość, rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych, data i miejsce złożenia oświadczenia, czytelny podpis nabywcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji (do złożenia podpisu w imieniu nabywcy wymagane jest odpowiednie umocowanie w formie pełnomocnictwa);
  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko nabywcy, adres zamieszkania nabywcy, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) nabywcy (przed złożeniem oświadczenia, nabywca zobowiązany jest do okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nabywcy), numer PESEL nabywcy, ilość, rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wyrobów, data i miejsce złożenia oświadczenia, czytelny podpis nabywcy lub osoby upoważnionej do złożenia podpisu w imieniu nabywcy (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo udzielone przez nabywcę).

Sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo

W przypadku dostaw wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie jest wymagane wystawienie faktury VAT ani złożenie przez nabywcę oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych.

Zwolnienia pozostają

Przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r. zachowują dotychczasowy katalog zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: