Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów
Przepisy wprowadzone po 30 kwietnia 2004 r.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą ograniczono możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej (popularnie zwanych „samochodami z kratką”). 22 sierpnia 2005 roku wprowadzono kolejną nowelizację, w wyniku której znów ograniczono możliwość odliczania podatku naliczonego, tym razem w przypadku samochodów spełniających tzw. wzór Lisaka.

Wspomniane nowelizacje wzbudzały wątpliwości w kontekście przepisów VI Dyrektywy, zgodnie z którą państwa członkowskie mogą zachować tylko te ograniczenia w prawie do odliczeń, które istnieją w momencie wejścia w życie dyrektywy (tzw. klauzula stałości). Zarzut niezgodności z przepisami wspólnotowymi podniosła w toku sporu z organami podatkowymi polska spółka Magoora. Rozpatrujący sprawę WSA w Krakowie wniósł pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).


Przełomowy wyrok
ETS wydał wyrok w grudniu ubiegłego roku, w którym stwierdził, że wprowadzenie przez Polskę w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej dodatkowych ograniczeń w zakresie odliczania VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych stanowi naruszenie prawa wspólnotowego. Za takie naruszenie ETS uznał również późniejsze rozszerzanie zakresu ograniczeń. 3 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym uwzględnił stanowisko ETS i wskazał jego konsekwencje w krajowym porządku prawnym. Zdaniem WSA wyrok ETSu oznacza, że nowelizacje ustawy o VAT wprowadzane po 30 kwietnia 2004 roku rozszerzające ograniczenia istniejące do tego dnia nie mają zastosowania do wyznaczania zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego.

WSA uznał, że przy określaniu uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdu jedynym decydującym warunkiem jest fakt, czy samochód ten jest wykorzystywany w działalności opodatkowanej VAT. Wniosek ten jest bardzo daleko idący, uznanie, że wykorzystanie samochodu w dzialalności jest warunkiem wystarczającym mozliwe było w przypadku tej konkretnie spółki, gdzie wykorzystanie samochodów było bezsporne. Od tego czasu polskie sądy administracyjne wydały jeszcze kilka korzystnych wyroków dla podatników, ostrożnie przychylając się do stanowiska WSA w Krakowie.


Odpowiedź polskiego Ministra Finansów
Prawie 2 miesiące po wydaniu wyroku przez ETS Ministerstwo Finansów oficjalnie zajęło stanowisko w sprawie.
Jak wyjaśnia Minister Finansów w piśmie z dnia 13 lutego 2009 r. do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej, prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

1) przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 maja 2004r. umożliwiają (-ły) odliczenie podatku,


2) przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 maja 2004r. uniemożliwiają (-ły) odliczenie podatku, ale przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień 30 kwietnia 2004r. umożliwiały odliczenie podatku, tj. w przypadku paliwa do używanych przez podatnika pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których na podstawie homologacji producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg.
Korzyści dla podatników

Na podstawie wyroku ETS podatnicy, którzy zakupili samochód spełniający warunki umożliwiające odliczenie przed dniem 1 maja 2004 roku mogą odliczyć pełną kwotę podatku VAT od zakupu pojazdu oraz na bieżąco mogą odliczać VAT od paliwa. W konsekwencji na początku 2009 roku w ofertach sprzedawców samochodów znów pojawiło się wiele pojazdów zaopatrzonych w osławioną „kratkę”.


Ponadto podatnicy, którzy utracili prawo do odliczania podatku w związku z wprowadzonymi od 1 maja 2004 roku w przypadku pojazdów z „kratką” (oraz 22 sierpnia 2005 roku – w przypadku pojazdów spełniających wzór Lisaka) ograniczeniami mogą teraz ubiegać się o zwrot nadpłaconego VAT w trybie przewidzianym w Ordynacji Podatkowej.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty wraz ze skorygowanymi deklaracjami w których podatnik nie odliczał VAT w związku z przepisami, które zostały zakwestionowane przez ETS.
Projektowane zmiany
Przepis wprowadzający ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupionego paliwa nadal znajduje się w ustawie o VAT, jednak w związku ze wspomnianym wyrokiem ETS nie powinien być stosowany.
Sytuacja, kiedy istnieją w ustawie takie martwe przepisy, pozostające w sprzeczności z prawem wspólnotowym powoduje konieczność wprowadzenia zmian w polskiej ustawie o VAT. Obecnie szeroko dyskutowany jest problem w jaki sposób powinny zostać ustalone nowe reguły odliczania.
Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt nowelizacji odpowiednich przepisów, jednak zwraca uwagę na trudną do rozwiązania kwestię rozróżnienia wykorzystywania samochodów do celów służbowych i prywatnych.

Pojawił się również pomysł wprowadzenia pełnego odliczenia w przypadku nabywania pojazdów przez przedsiębiorców i paliwa do ich napędzania (Interpelacja poselska nr 5556). Minister Finansów nie podzielił jednak tego stanowiska wskazując na znaczne ujemne skutki budżetowe takiego rozwiązania.


Należy więc spodziewać się, że w najbliższym czasie pojawią się nowe propozycje dotyczące rozróżnienia prywatnego i służbowego wykorzystywania samochodów.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. w miejsce VI Dyrektywy weszła w życie Dyrektywa 2006/112
Podstawa prawna:


  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)  • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.UrzUEL.2006.347.1)


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne