Nowelizacja prawa o ustroju sądów trafiła do konsultacji

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania sądownictwa, m. in. przez uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem administracyjnym ministra sprawiedliwości nad sądownictwem. Projekt stanowi także wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r.

Projekt wprowadza następujące zmiany:

 • kompleksowe uregulowania zagadnień ustrojowych w ustawie - Prawo o ustroju powszechnych zwanej dalej usp, w tym przez upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ksiąg wieczystych oraz zmian w organizacji sądów;
 • zmianę sposobu podejmowania uchwał przez zgromadzenie sędziów sądu apelacyjnego oraz zgromadzenie sędziów okręgu, doprecyzowania przepisów dotyczących sprawowania zewnętrznego nadzoru administracyjnego przez ministra sprawiedliwości, określenia uprawnień Ministra Sprawiedliwości związanych z usuwaniem rozbieżności w wykładni prawa;
 • zmianę przepisów dotyczących powoływania dyrektorów sądów, doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków pomiędzy prezesa sądu i dyrektora sądu, określenie uprawnień pracowników ochrony sądu;
 • rezygnację z zakazu przeprowadzania przez tego samego sędziego wizytatora dwóch kolejnych wizytacji tego samego wydziału;
 • zmianę zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu oraz ograniczenie czasu delegowania do ministerstwa sprawiedliwości, lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, sędziów i przedstawicieli innych niż sędziowie grup zawodowych, związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości;
 • zmianę realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania sędziego delegowanego do innej miejscowości, niż miejscowość, w której znajduje się jego miejsce służbowe;
 • przyznanie świadczeń sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej;
 • wprowadzenia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym oraz zmiany przepisów dotyczących przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego;
 • przyjęcie zasady wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku przechodzenia w stan spoczynku, jeśli sędziemu w chwili przejścia w stan spoczynku brakuje 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej;
 • doprecyzowanie rodzajów dokumentów składanych przez kandydatów na ławników;
 • określenie obowiązków ministra sprawiedliwości związanych z informatyzacją i obsługą informatyczną sądów, w tym stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia przez ministra sprawiedliwości centralnych rejestrów biegłych, stałych mediatorów i lekarzy sądowych;
 • określenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności (nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?