Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

11.10.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21).

Porady prawne

Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm.) w zakresie, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca „coraz ściślejszy związek między narodami Europy”, których integracja – odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – osiąga „nowy etap”, w którym:
a) organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach,
b) Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania,
c) Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne
– jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim – w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii – przyznaje sądom krajowym (sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do:
a) pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji,
b) orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez Sejm lub uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, jest niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 19 ust. 1 akapit drugi i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim – w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii oraz zapewnienia niezawisłości sędziowskiej – przyznają sądom krajowym (sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do:
a) kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym badania zgodności z prawem aktu powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji,
b) kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do Prezydenta o powołanie sędziego, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji,
c) stwierdzania przez sąd krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na urząd sędziowski zgodnie z art. 179 Konstytucji, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji.
Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
Orzeczenie zapadło większością głosów.
Zdania odrębne do wyroku zgłosili: sędzia TK Piotr Pszczółkowski i sędzia TK Jarosław Wyrembak.

Jak TK uzasadnił swoje orzeczenie?

I.    
1. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji, system źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej wykazuje budowę hierarchiczną. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie, takie jak Traktat o Unii Europejskiej (dalej: TUE lub Traktat), znajdują się w tej hierarchii poniżej Konstytucji, która jest najwyższym prawem w polskim systemie źródeł prawa. Stanowiąc część tego systemu od momentu ratyfikacji i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, umowa międzynarodowa musi pozostawać w zgodzie z Konstytucją. W hierarchii źródeł prawa TUE znajduje się więc w polskim systemie prawnym poniżej Konstytucji, tak jak każda ratyfikowana umowa międzynarodowa i jak każda część polskiego systemu prawnego, musi być zgodny z Konstytucją.  
2. Zgodnie z art. 188 pkt 1 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją. Tak określona kompetencja obejmuje również kontrolę konstytucyjności, stanowiących umowy międzynarodowe, traktatów europejskiego prawa pierwotnego (podobnie w wyrokach TK o sygn.: K 18/04 i K 32/09, SK 45/09 i P 7/20 oraz w postanowieniu P 37/05; natomiast w wyroku o sygn. U 2/20 Trybunał badał zgodność norm prawa polskiego z normą traktatową, nota bene również art. 4 ust. 3 Traktatu). 
3. Badając zgodność z Konstytucją norm prawa pierwotnego Unii Europejskiej, zarówno wynikających bezpośrednio z traktatów, ale również w znaczeniu nadanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: także TSUE), Trybunał Konstytucyjny nie dokonuje samodzielnej wykładni prawa UE. Trybunał Konstytucyjny szanuje wyłączność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Proces myślowy polskiego Trybunału Konstytucyjnego polega wyłącznie na ustaleniu treści tych norm oraz sprawdzeniu ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegł zasadności skierowania do TSUE pytania prejudycjalnego, uznając za bezprzedmiotowe i zbędne przedstawienie TSUE kwestii dotyczącej zgodności norm TUE z polską Konstytucją. Wyłączną właściwością TSUE pozostaje wykładnia prawa unijnego, zaś Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa w przedmiocie zgodności wszelkich norm, w tym norm unijnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Na marginesie tych stwierdzeń pozostaje wynikająca z przebiegu rozprawy w dniu 30 września 2021 r.  oczywista wątpliwość w jakim zakresie TSUE pozostaje niezawisłym sądem w świetle polskich standardów konstytucyjnych, w szczególności w kontekście trybu powoływania sędziów TSUE przez organy władzy wykonawczej, czy też nieograniczonej ilości kadencji sędziego TSUE. W przeciwieństwie do powyższego, polska Konstytucja w art. 179 przewiduje powoływanie sędziów na czas nieoznaczony, zaś w art. 180 ust. 1 zapewnia nieusuwalność sędziów. Natomiast sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogą być powoływani – w oparciu o art. 194 ust. 1 Konstytucji – tylko na jedną dziewięcioletnią kadencję. Oznacza to, że polscy sędziowie nie muszą zabiegać o względy władzy wykonawczej celem uzyskania ponownej nominacji.

II.    
6. Istota wniosku Prezesa Rady Ministrów dotyczy relacji między przepisami traktatowymi, a zasadą nadrzędności polskiej Konstytucji, a zatem – polskiej suwerenności. Wskazany w oparciu o art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 TUE problem konstytucyjny przedstawiony przez wnioskodawcę sprowadza się do określenia konstytucyjnych granic „coraz ściślejszego związku między narodami Europy”, o którym stanowi art. 1 akapit drugi Traktatu. Wiąże się to z zapewnieniem lojalnego (czy raczej szczerego) wykonywania zobowiązań traktatowych, o czym stanowi art. 4 ust. 3 TUE, na tzw. nowym etapie integracji europejskiej.
7. Fundamentalne znaczenie ma pierwszy punkt petitum wniosku Prezesa Rady Ministrów, dotyczący art. 1 akapit pierwszy i drugi Traktatu. Istota tego przepisu sprowadza się do tego, że suwerenne państwa członkowskie, przekazując Unii kompetencje do realizacji wspólnych celów, godzą się, aby prawo tworzone przez Unię Europejską działało bezpośrednio w państwach członkowskich, czyniąc w ten sposób wyłom w dotychczasowym rozumieniu suwerenności prawnej państw. Żadne z państw członkowskich nie wykonuje zatem suwerennie swoich praw w sensie absolutnym, gdyż ich wykonywanie zostało w pewnym sensie ograniczone w następstwie przekazania na rzecz Unii Europejskiej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Należy jednak podkreślić, że Unia jako powiernik tych kompetencji musi je wykonywać z poszanowaniem tożsamości narodowej i tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich oraz w ramach zasad proporcjonalności i subsydiarności, co wynika z art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 TUE.
8. W wyroku z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04, wydanym w pełnym składzie, pod przewodnictwem ówczesnego Prezesa TK prof. Marka Safjana, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przekroczeniem granicy integracji (czyli ścisłego związku) byłoby przekazanie kompetencji państwa w zakresie, który powodowałby, że Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. Wyrażając takie stanowisko w roku 2005 Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że pozostaje ono zbieżne, co do zasady, ze stanowiskiem Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec oraz Sądu Najwyższego Królestwa Danii. Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie, akceptując to stwierdzenie, uczynił je punktem wyjścia dla dalszych rozważań, dając temu wyraz w pkt 1 sentencji wyroku.
9. Na tej podstawie Trybunał Konstytucyjny, odnośnie art. 1 akapit pierwszy i drugi TUE, stanowiącego o „nowym etapie coraz ściślejszego związku między narodami Europy”, stwierdził, że w sytuacji, w której są spełnione trzy poniższe warunki:
1) organy Unii Europejskiej działają w ramach kompetencji przekazanych,
2) nowy, coraz ściślejszy etap współpracy (art. 1 akapit drugi TUE) nie skutkuje pozbawieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jej nadrzędności, tzn. pierwszeństwa obowiązywania i stosowania przed wszystkimi innymi normami w przestrzeni prawnej na terytorium Rzeczpospolitej, 
3) Rzeczpospolita Polska zachowuje funkcje państwa suwerennego i demokratycznego, 
– art. 1 akapit pierwszy i drugi TUE pozostaje zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej. 
Jeśli jednak nowy etap coraz ściślejszej współpracy skutkuje tym, że normy prawa UE, zwłaszcza te wyprowadzane przez TSUE, będą usytuowane poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz ponad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, powodując w ten sposób utratę suwerenności, wówczas etap „coraz ściślejszego związku” (art. 1 akapit drugi TUE) narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Zakres kompetencji przekazanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej jest zasadniczo uregulowany w traktatach, zwłaszcza w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust 2 TFUE. Wśród tych kompetencji nie ma organizacji ani ustroju sądownictwa. Organizacja czy też ustrój organów Państwa, w tym sądów, nie należą do „kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach”, o których stanowi art. 90 ust. 1 Konstytucji. Nie ulega ponadto wątpliwości, że państwa członkowskie, jako suwerenne strony traktatów, określając  granice  kompetencji przekazywanych Unii, nie upoważniły jej organów do przeprowadzania procesu domniemania kompetencji, ani też do wyprowadzania nowych kompetencji z dotychczas istniejących.  
11. Rozgraniczenie obszaru kompetencji przekazanych i tych pozostających w wyłącznej dyspozycji państw członkowskich jest istotne także dla określenia granic działania tzw. zasady pierwszeństwa prawa UE. Jest oczywiste, że w świetle art. 91 Konstytucji, prawo Unii Europejskiej jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami, jedynie w ramach kompetencji przekazanych, co stwierdzał kilkukrotnie Trybunał Konstytucyjny w wyrokach o sygn.: K 18/04 i K 32/09, a ostatnio w sprawie o sygn. P 7/20.
12. Zgoda na to, że jakakolwiek organizacja międzynarodowa – w tym Unia Europejska i jej organy – tworzyłaby normy adresowane względem Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem kompetencji przekazanych oraz uznanie ich pierwszeństwa nie tylko przed ustawami, ale również przed Konstytucją, oznaczałyby utratę suwerenności Polski. Trybunał Konstytucyjny kategorycznie stwierdził, że żaden organ  Rzeczpospolitej Polskiej nie może zaakceptować takiego stanu rzeczy.
13. Powyższy wniosek pozostaje w zgodzie z treścią art. 9 Konstytucji stanowiącego o tym, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Przedmiotem „przestrzegania” jest bowiem prawo wiążące Rzeczpospolitą Polską. W przypadku prawa tworzonego przez instytucje i organy Unii Europejskiej, wiążące jest wyłącznie prawo stanowione w granicach kompetencji przekazanych Unii w traktatach oraz wyznaczanych przez obowiązek  poszanowania tożsamości konstytucyjnej i podstawowych funkcji państwa (art. 4 ust. 2 TUE), a ponadto w granicach wynikających z zasady proporcjonalności i zasady subsydiarności (art. 5 ust. 1 TUE). Przepisy tworzone poza tymi granicami nie są dla Rzeczypospolitej Polskiej wiążącym  prawem międzynarodowym, o którym stanowi art. 9 Konstytucji.
14. Granicą zgodności procesu integracji europejskiej z Konstytucją jest również legitymacja demokratyczna organów UE, na co trafnie zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04. Demokratyczna legitymacja organów Unii Europejskiej do stanowienia norm obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej istnieje bowiem tylko w takim zakresie w jakim polski suweren (naród) wyraża na to zgodę. Trzeba bowiem pamiętać, że – co do zasady – polscy obywatele, podobnie jak obywatele innych państw członkowskich, nie mają wpływu na powoływanie organów wykonawczych Unii Europejskiej oraz sędziów TSUE. 

III.    
15. Drugi i trzeci punkt sentencji wyroku odnoszą się do art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, który stanowi, że państwa członkowskie zobowiązują się do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii (Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law). Z tak sformułowanego przepisu TSUE wyprowadził kompetencję do orzekania w przedmiocie ustroju polskich sądów. Dla potwierdzenia istnienia takiej wykładni, Prezes Rady Ministrów wskazał w treści wniosku następujące wyroki TSUE z: 24 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18, 5 listopada 2019 r. w sprawie C-192/18, 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, 26 marca 2020 r. w sprawach połączonych C-558/18, C-563/18 oraz 2 marca 2021 r. w sprawie C-824/18. Dodatkowo w treści wniosku przywołano wyrok NSA z 6 maja 2021 r., sygn. akt II GOK 2/18.
16. Wyroki TSUE nie stanowią – w świetle traktatów – źródła prawa Unii Europejskiej, a poglądy na temat ich prawnego znaczenia są podzielone. Trybunał Konstytucyjny dostrzegł, że judykaty TSUE mają postać hybrydową, po części wykazują cechy charakterystyczne dla systemu prawa stanowionego (kontynentalnego), po części – dla anglosaskiego common law. Formułowane są w sposób nadający normom traktatowym określone znaczenie również w postaci wypowiedzi o charakterze powinnościowym (nakazy i zakazy). W takim znaczeniu są przez adresatów wykonywane, czego przykładem jest choćby ostatnie orzecznictwo polskich sądów: Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. W takim też znaczeniu podlegają kontroli zgodności z Konstytucją przeprowadzanej przez Trybunał Konstytucyjny. 
17. Normy traktatowe w znaczeniu nadanym przez TSUE, poddane kontroli w niniejszym postępowaniu, dotyczą wprost ustroju sądów Rzeczypospolitej Polskiej, a więc materii, która nie stanowi kompetencji podlegającej przekazaniu w trybie art. 90 ust. 1 Konstytucji. Należy ona do polskiej tożsamości konstytucyjnej, na co Trybunał Konstytucyjny zwrócił wcześniej uwagę w licznych orzeczeniach,  także  ostatnio w wyroku o sygn. P 7/20
18. Art. 19 ust. 1 TUE, z którego TSUE wyprowadza swoją kompetencję do orzekania w przedmiocie ustroju polskich sądów, stanowi zobowiązanie państw członkowskich, które nie jest tożsame z przeniesieniem kompetencji (choćby negatywnych) na organy UE, w szczególności na TSUE. Traktatowe zobowiązanie państwa członkowskiego nie jest równoznaczne z zakresem kompetencji organów, instytucji i jednostek organizacyjnych UE. Wyprowadzanie kompetencji TSUE do kontroli organizacji i ustroju wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE stanowi przykład kreowania przez TSUE nowych kompetencji.
19. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że również art. 2 TUE, który formułuje katalog wartości, na jakich opiera się Unia również nie może stanowić źródła kompetencji TSUE do orzekania w przedmiocie ustroju polskich sądów. Wartości wymienione w art. 2 TUE mają jedynie znaczenie aksjologiczne, nie są natomiast zasadami prawnymi. Ustrój sądownictwa w krajach członkowskich w ogóle nie należy do wspólnej tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich, które stosują różne sposoby powoływania sędziów. Zasada państwa prawnego (rule of law) nie określa sposobu powoływania sędziów, lecz wymaga ich niezawisłości, niezależności i bezstronności. Jednak niezawiłość nie jest nierozerwalnie związana ze sposobem powołania sędziego i nie może być badana ex ante oraz in gremio, czyli zanim nastąpi akt powołania na stanowisko sędziego i jednakowo wobec wszystkich sędziów. Niezawiłość sędziego związana jest z konkretną sprawą, w której sędzia orzeka. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak konstytucje wcześniejsze, formułuje ramy gwarancji prawnych niezawisłości sędziowskiej. Te konstytucyjne standardy nie mogą być zastępowane wskazówkami wykładniczymi TSUE. 
20. Wykładnia polskiej Konstytucji dokonywana przez Trybunał Konstytucyjny, a także wykładnia art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu, dokonywana przez TSUE, powinna skutkować tożsamymi konkluzjami. Polska Konstytucja przewiduje bowiem w art. 2, art. 45, art. 78 i art. 176 ust. 1 zdecydowanie wyższy standard ochrony prawa do bezstronnego i niezależnego sądu niż przepisy prawa europejskiego, w tym art. 47 Karty Praw Podstawowych czy też art. 6 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Istnieje zatem obszar umożliwiający szczerą i wzajemną współpracę między Unią Europejską a Polską.

IV.
21. W nauce prawa, w nawiązaniu do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, formułuje się niekiedy tezę, iż w przypadku stwierdzenia nieusuwalnej kolizji między prawem UE a polską Konstytucją możliwe są następujące konsekwencje: zmiana konstytucji, zmiana prawa europejskiego albo wystąpienie z UE. Twierdzenie takie można by uznać za dopuszczalne jedynie w retoryce akademickiej. Przede wszystkim, kolizja nieusuwalna występuje bardzo rzadko, jeżeli w ogóle istnieje poza teorią prawa. W przypadku zaistnienia kolizji norm konieczny jest wzajemny szczery dialog, stanowiący obowiązek wynikający z zasady lojalności, charakterystyczny dla europejskiej kultury prawnej.
22. Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny zajmuje w polskim systemie naczelnych organów władzy publicznej rolę szczególną; stojąc na straży Konstytucji – aktu prawnego fundującego polski system normatywny, stoi na straży rudymentów bezpieczeństwa i porządku prawnego, a przez to w istocie suwerenności państwa polskiego, co najmniej w wymiarze normatywnym. Z kolei według ugruntowanego stanowiska TSUE, jego orzecznictwo nie tylko rozwija, ale i współtworzy porządek prawny UE, a w konsekwencji państw członkowskich Unii, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ wszelkie prawo UE jako hierarchicznie podległe Konstytucji RP objęte jest kognicją Trybunału Konstytucyjnego, należy skonstatować, że nie tylko akty normatywne w rozumieniu określonym w orzecznictwie TSUE, ale samo to orzecznictwo, jako część porządku normatywnego UE, będzie podlegało, z punktu widzenia zgodności z najwyższym aktem prawa w Polsce – Konstytucją RP, ocenie Trybunału. 
Trybunał w duchu zasad lojalnej współpracy, dialogu, wzajemnego szacunku oraz wzajemnego wsparcia powstrzymuje się od wykonywania tej konstytucyjnej kompetencji. Niemniej jeżeli praktyka progresywnego aktywizmu TSUE, polegająca w szczególności na wkraczaniu w wyłączne kompetencje organów państwa polskiego, na podważaniu pozycji Konstytucji jako najwyższego rangą aktu prawnego w polskim systemie prawnym, na kwestionowaniu powszechnej mocy obowiązywania i ostateczności wyroków Trybunału, wreszcie na poddawaniu wątpliwości statusu sędziów Trybunału, nie zostanie zaniechana, Trybunał nie wyklucza, że skorzysta z rzeczonej kompetencji i podda ocenie wprost zgodność z Konstytucją orzeczeń TSUE, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - Prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Na jakiej podstawie prawo wspólnotowe obowiązuje w Polsce? Traktat akcesyjny został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. odbyło się w Polsce referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za ratyfikacją traktatu. Na tej podstawie Prezydent Rzeczypospolitej dokonał jego ratyfikacji. Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości  polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa. ##baner## Orzeczenie TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Jaka będzie nowa konstytucja?

Jaka będzie nowa konstytucja?

Obywatele mają zdecydować o kształcie przyszłej konstytucji Kancelaria prezydenta planuje co najmniej 16 otwartych spotkań dotyczących referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. "Chcemy, żeby około 10 pytań w referendum dotyczącym konstytucji to były pytania, które stanowić będą efekt pogłębionej rozmowy z Polakami" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta RP i pełnomocnik (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem trwały ponad rok, a wypracowana propozycja jest wciąż otwarta na uwagi zainteresowanych. W (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Przewidziano reformę szkolnictwa wyższego i nauki. Chodzi (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Przepisy dotyczące składek na ZUS przewidują obecnie tzw. ulgę na start, preferencyjną podstawę i działalność nieewidencjonowaną. Zwalniają więc niektórych przedsiębiorców z opłacania przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą oni przez 2 lata płacić składki w niższej wysokości. Jakie są warunki skorzystania z tych ulg i jakie konsekwencje? (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań (...)

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Mandat za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych, w sytuacji gdy kierowca nie posiadał karty opłaty w pojeździe w momencie kontroli, jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który poddał w wątpliwość art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie (...)

Wyrównywanie zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - wywiad z Hanną Perło, dyrektor Departamentu Zasiłków Centrali ZUS

Wyrównywanie zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - wywiad z Hanną Perło, dyrektor Departamentu Zasiłków Centrali ZUS

  Trybunał Konstytucyjny (TK) w wyroku z 24 czerwca orzekł, że obliczając wysokość zasiłków trzeba do ich podstawy wliczać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Z podstawy tej mają być wyłączone tylko te składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okresy pobierania zasiłków. (...)

Trybunał Konstytucyjny zbada otwarcie dostępu do zawodu adwokata

Trybunał Konstytucyjny zbada otwarcie dostępu do zawodu adwokata

12 lutego o godzinie 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczący zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej oraz nowego modelu egzaminu adwokackiego. NRA kwestionuje we wniosku do Trybunału dwa rozwiązania, wprowadzone ustawą z 20 lutego 2009 roku. Radzie nie podoba się, że co prawda w przepisach utrzymana została zasada, iż podstawową drogą (...)

Trybunał Konstytucyjny piętnuje nadmierny formalizm organów podatkowych

Trybunał Konstytucyjny piętnuje nadmierny formalizm organów podatkowych

Trybunał Konstytucyjny w dniu 22 maja 2007 r. zbadał zgodność z Konstytucją RP art. 33b ust. 4 pkt 3 „starej” ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu nabywca produktów rolnych od rolnika zryczałtowanego musiał spełnić określone warunki (wymienione w tym przepisie), aby móc skorzystać z odliczenia VAT. Jednym z tych warunków jest podanie w dokumencie, stwierdzającym dokonanie (...)

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Zwrot „ukraińscy nacjonaliści” z ustawy o IPN, która wprowadziła karalność zaprzeczania ich zbrodni, jest niekonstytucyjny jako nieokreślony. W dniu 17 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnych zawartych w zakwestionowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie (...)

Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

Przepisy prawa budowlanego niekonstytucyjne 7 lutego 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Uznał, że ograniczanie uprawnień budowlanych rozporządzeniem jest niezgodne z Konstytucją RP. Sprawa dotyczyła zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Jak Traktat z Lizbony ma zreformować Unię?

Jak Traktat z Lizbony ma zreformować Unię?

Czego dotyczy Traktat z Lizbony? Traktat jest wynikiem trudnych kompromisów, umniejszających jego siłę w porównaniu z pierwotnym projektem unijnej konstytucji. Jego przyjęcie w grudniu ubiegłego roku uznaliśmy za akt o zasadniczym znaczeniu dla umocnienia integracji europejskiej po jej rozszerzeniu o Polskę i innych nowych członków Unii. Traktat z Lizbony ma wzmocnić (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby (...)

TSUE o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

TSUE o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 czerwca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-619/18 - Komisja przeciwko Polsce. Wynika z niego, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Czego (...)

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, aby po wystąpieniu tego państwa z Unii Europejskiej móc legalnie przebywać, pracować lub prowadzić firmę w Polsce. ##baner## Dwie grupy obywateli Wielkiej Brytanii 31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są zakazami bezwzględnymi. Państwa mogą utrzymywać lub wprowadzać nowe przepisy ograniczające swobodę (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni i stosowania prawa UE. Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Przygotuj się na brexit

Przygotuj się na brexit

Wynik negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE), czyli tzw. brexitu, jest niepewny. Przedsiębiorcy powinni przygotowywać się na możliwe scenariusze. Na czym stoimy? 30 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści UE. Obecnie negocjowane są warunki tego „rozwodu”. Chodzi o to, żeby przebiegł on w sposób uporządkowany, zapewniający pewność prawną (...)

Prawo unijne źle przetłumaczone

Prawo unijne źle przetłumaczone

Polskie władze nie miały wizji i kompleksowego planu przetłumaczenia prawa unijnego na język polski. Tylko w nielicznych wypadkach postarano się o pełną fachowość przekładów. Błędy mogą się zemścić za kilka lat. Czy składnik lub substancja pomocnicza w produkcji leku jest tym samym co "rozczynnik"? Farmaceuci powiedzą: nie. Wprawdzie, wziąwszy zwykły słownik, można znaleźć (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

  Polska, stając się państwem członkowskim Unii (i automatycznie Wspólnot), od chwili akcesji jest zobowiązana do przestrzegania prawa WE, które ma charakter ponadnarodowy. Prawu temu przysługuje przy tym pierwszeństwo przed prawem krajowym. Warto zatem poznać charakter unijnych aktów normatywnych i zakresu ich obowiązywania. Trzeba na początek zaznaczyć, iż Wspólnoty (...)

Podwójna jakość produktów spożywczych

Podwójna jakość produktów spożywczych

W czym problem? Konsumenci z wielu państw UE skarżą się na jakość niektórych produktów, takich jak napoje bezalkoholowe, kawa czy paluszki rybne, i twierdzą, że jakość produktów oferowanych w ich państwie zamieszkania jest niższa od jakości wyrobów tych samych producentów sprzedawanych za granicą pod tą samą marką. Badania faktycznie pokazują, (...)

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym

Na czym polega prawo do usunięcia danych? RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z nowych uprawnień przyznanych przez RODO osobom, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami RODO, osoba taka ma prawo w przypadkach opisanych w RODO żądać od administratora niezwłocznego usunięcia (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych. Prezydent Nicolas Sarkozy podsumowując (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych. Prezydent Nicolas Sarkozy podsumowując (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też się stało w przypadku kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawodawca zdecydował się na dokonanie (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, które mogły wywoływać problemy interpretacyjne. Nowelizacja wchodzi w życie 28 kwietnia (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Stosowanie umów międzynarodowych

Stosowanie umów międzynarodowych

Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowani jest uzależnione od wydania (...)

Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

W czerwcu 2005 roku otrzymałem postanowienie sądu rodzinnego odrzucające mój wniosek o odsuniecie sędziego w oparciu o art. 53.1 wydane jednoosobowo przez skarżonego sędziego, jednak postanowienie (...)

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010 r. był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów (...)

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia (...)

Odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza

Odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza

W jakiej sytuacji można narazić się na odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza publicznego? Na odpowiedzialność można się narazić dokonując zniewagi podczas i w związku z pełnieniem (...)

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to kto może wystapić do (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

W październiku i listopadzie 2001 r. PINB i WINB w Poznaniu wydały błędne decyzje nakazujące rozbiórkę magazynu sprzętu drobiarskiego i paszy. Zostały one wydane z naruszeniem obowiązującego (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

W jaki sposób przepisy Konstytucji odnoszą się do kwestii aborcji w prawie polskim? Zakaz aborcji nie jest sformułowany wprost w Konstytucji, wynika jednak z jej art. 38 stanowiącego, że Rzeczpospolita (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka (...)

Termin nadania obywatelstwa

Termin nadania obywatelstwa

We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja oraz przepisy Kodeksu Postępowania (...)

POdmioty uprawnione do występowania z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP

POdmioty uprawnione do występowania z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP

Jakie podmioty mogą wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP? Z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego, (...)

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Zamieszkuję wraz z pełnoletnim synem w mieszkaniu kwaterunkowym będącym w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Lokal zajmuję jako wdowa po wojskowym otrzymując rentę rodzinną po zmarłym (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona? (...)

Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca prawo jazdy wydane w Hong (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Jesteśmy spółką z o.o. Materiały do produkcji zakupujemy również u dostawców zagranicznych (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Część płatności regulowana jest po ustalonych (zaznaczonych (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Spadek po obywatelu niemieckim

Spadek po obywatelu niemieckim

Moja Matka ma brata za granicą w Niemczech, który zmarł, był obywatelem Niemieckim zrzekł się obywatelstwa Polskiego w latach 60- tych wyjechał z żoną do Niemiec i tam się osiedlił. Brat mojej (...)

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Czy kuzynka podejrzana o przywłaszczenie znacznej sumy, której na koncie bankowym nigdy nie było i której też nigdy nie wypłacała może skarżyć o pomówienie zarówno spadkobierców właściciela (...)

Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.

Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.

Spółka z o.o. otrzymuje dotację unijną na projekt w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest osiągnięcie zadeklarowanych celów. W przypadku gdy cele nie (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Sejm odrzucił związki partnerskie!

Sejm odrzucił związki partnerskie! Nie jestem Homofobką, ani Homo zwolenniczką (chyba że mówimy o produktach mlecznych) ale osobiście uważam że brak związków partnerskich w kraju z rządem świeckim (...)

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Urzad pracy a Konstytucja RP? Kto ma racje?

Urzad pracy a Konstytucja RP? Kto ma racje? W moim przypadku doszło do dosc nietypowej sytacji ( choc nie jeden pewnie nie raz sie z nią spotkał badac bezrobotnym ) Nie stawiłem sie na wyznaczony czas, (...)

Eutanazja

Eutanazja Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W większości krajów europejskich jest ona nielegalna, wyjątek stanowi np. Holandia. Prawo zezwala tam na eutanazje (...)

kto może wprowadzić zmiany w konstytucji?

kto może wprowadzić zmiany w konstytucji? witocjie. proszem was ja, mam pytanie. kto moze zarzadac wprowadzenia zmiany np danego art w konstytucji i z jakiego powodu? czy np. nie życiowośc danej rzeczy (...)

Ubój rytualny - wyrok TK

Ubój rytualny - wyrok TK Witam! Ostatnio Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa, który pozwalał na ubój rytualny jest niezgodny z konstytucją. Dlatego też (...)

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny.

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny. Resort zdrowia ostatnio chciał podnieść opłatę za izbę wytrzeźwień do 350zł! Rzecznik praw obywatelskich jednak zaskarża te decyzję, ponieważ ustawa (...)

Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję w sprawie Awansu poziomego.

Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję w sprawie Awansu poziomego. TK orzekł, że zniesienie awansów poziomych dla sędziów było dopuszczalne, odrzucono skargę zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bardzo (...)

alimenty i ustalenie ojcostwa

alimenty i ustalenie ojcostwa Pewna dziewczyna w 8 miesiacu ciazy pozwala mnie do sadu o alimenty. Widzialem ja raz jedyny w zyciu i wtedy wspolzylismy na dyskotece, (oboje nietrzezwi). z tego co wiem (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Pies i sasiedzi

Pies i sasiedzi Witam Mam 5letniego psa owczarka niemieckiego. Wiadomo szczekliwy. Pies śpi w domu, w nocy cisza, w dzień kiedy pogoda dopisuje biega po naszym ogrodzonym podwórku. Nie szczeka na wszystkich (...)

adidas nmd r1 original boost runner w luxuriant rouge

adidas nmd r1 original boost runner w luxuriant rouge La Kamikaze 2 Adidas Ultra Boost Yeezy en fait partie. Dans la plupart des cas, les boutiques japonaises ne livrent pas en Europe. Non seulement ils (...)

superstar snake femme Burnt Orange et tons vert lime

superstar snake femme Burnt Orange et tons vert lime La devraient chuter le mai au Japon. La sneakers stan smith dispose d'un daim noir supérieure qui est jumelé avec une semelle blanche et de la langue. (...)

Porady prawne