Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych samochodów będących wcześniej przedmiotem dzierżawy

28.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w kwestii opodatkowania VAT sprzedaży używanych samochodów będącej wcześniej w dzierżawie, leasingu lub umów o podobnym charakterze.

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania sądu podatnik - dealer jednego z producentów samochodów oddaje w dzierżawę fabrycznie nowe samochody. Samochody te są własnością podatnika i znajdują się w rejestrze środków trwałych. Przy zakupie tych samochodów podatnik odliczał VAT. Potem były wydzierżawiane na okres przekraczający 6 miesięcy. Po tym okresie były podatnikowi zwracane i były przez niego sprzedawane jako towary używane.

Porady prawne

Podatnik powziął wątpliwość, czy przy sprzedaży samochodu może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Przedstawił własne stanowisko mówiąc o tym, że może to zrobić. Dodał, że w myśl przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym jest mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT (§ 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Ustawa o VAT mówi z kolei, że przez towary używane rozumie się towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku (art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Organy podatkowe uznały stanowisko podatnika za błędne. Ich zdaniem, ze zwolnienia, o którym jest mowa we wskazanych powyżej przepisach mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy samodzielnie używali samochody. Z uwagi na to, że samochody były przez podatnika wydzierżawiane, nie może on skorzystać ze zwolnienia z VAT - stwierdziły organy podatkowe. Przez sprzedażą samochód musi być użytkowany przez podatnika. Zwolnienie, o którym jest mowa we wskazanych wyżej przepisach nie ma zastosowania do samochodów oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing, bowiem nie są one wówczas używane przez podatnika, tylko przez dzierżawcę, najemcę lub leasingobiorcę -  podsumowały organy podatkowe.

Podatnik złożył skargę na decyzję izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i uchylił decyzję izby skarbowej.

Zdaniem Sądu, podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży należących do niego samochodów osobowych, które uznane zostały - w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT - za towary używane, nawet  w  przypadku, gdy były one przedmiotem dzierżawy, najmu, leasingu lub podobnej umowy. Podatnicy nie muszą osobiście korzystać z samochodu lub innych rzeczy ruchomych, aby przy sprzedaży korzystać ze zwolnienia z VAT. 

Sąd stwierdził, że w przepisach nie ma pojęcia „używanie’, ale należy zastosować szeroką definicję tego pojęcia. Przy oddaniu samochodu w dzierżawę podatnik uzyskuje korzyść w postaci czynszu dzierżawnego. Dlatego trzeba przyjąć, że w tym znaczeniu podatnik używa samochodów, których jest właścicielem.

W rezultacie podatnik nie musi płacić VAT w przypadku sprzedaży samochodu, którego nie używał osobiście. W rozpoznawanej sprawie użytkownikiem jest podatnik, u którego zaliczono towar do środków trwałych niezależnie od tego, że na podstawie innych umów towar ten stał się przedmiotem posiadania u dzierżawcy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3997/06

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne