Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób kadrowy.

O jakie "wysokie stanowiska państwowe" chodzi?

Ustawę tę stosuje się do:

 1. kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców; 
 2. prezesów agencji państwowych i ich zastępców: 
  • Agencji Nieruchomości Rolnych, 
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
  • Agencji Rynku Rolnego, 
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
  • Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 
  • Agencji Mienia Wojskowego, 
  • Agencji Rezerw Materiałowych; 
 3. prezesów zarządów państwowych funduszy i ich zastępców: 
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 4. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 
 5. Sekretarza Rady Ministrów; 
 6. Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego; 
 7. wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców; 
 8. kierowników państwowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów i ich zastępców;
 9. dyrektorów generalnych urzędów lub osób na innych równoważnych stanowiskach utworzonych na podstawie odrębnych przepisów; 
 10. kierujących departamentami lub komórkami równorzędnymi w ministerstwach i urzędach centralnych oraz urzędach obsługujących przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich, państwowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 8, a także ich zastępców; 
 11. stanowisk kierowniczych w służbie zagranicznej: 
  • dyrektora generalnego służby zagranicznej; 
  • dyrektora departamentu (komórki równorzędnej); 
  • zastępcy dyrektora departamentu (komórki równorzędnej); 
  • kierownika placówki zagranicznej; 
  • zastępcy kierownika placówki zagranicznej; 
  • kierownika wydziału ekonomiczno-handlowego placówki zagranicznej; 
  • kierownika wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego; 
  • kierownika administracyjno-finansowego placówki zagranicznej. 

Są to tzw. "wysokie stanowiska państwowe".

Porady prawne

Wysokie stanowiska państwowe, o których mowa w ww. pkt 8-11, mogą także zajmować osoby oddelegowane, na podstawie odrębnych przepisów, do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione. Osoby te jednak nie należą do państwowego zasobu kadrowego. 

Co to jest "państwowy zasób kadrowy"?

Państwowy zasób kadrowy to zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe. Zgodnie z nową ustawą, państwowy zasób kadrowy tworzą

 • urzędnicy służby cywilnej, jeżeli posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy;
 • osoby, które złożą z wynikiem pozytywnym egzamin; 
 • osoby, które wygrają specjalny konkurs ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów;
 • osoby mianowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych

Przynależność do państwowego zasobu kadrowego ww. osób trwa przez okres pięciu lat od dnia wejścia do państwowego zasobu kadrowego. Po upływie tego okresu ponowne wejście do państwowego zasobu kadrowego wymaga złożenia egzaminu z pozytywnym wynikiem. 

Jak dostać się do państwowego zasobu kadrowego?

Egzamin do państwowego zasobu kadrowego stanowi sprawdzian wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, którego złożenie z wynikiem pozytywnym skutkuje uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. Egzamin taki przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej co najmniej trzy razy w roku. Ogłoszenie o egzaminie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów co najmniej na dwa miesiące przed jego terminem. Do egzaminu może przystąpić osoba, która: 

 1. ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
 2. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony; 
 3. jest obywatelem polskim; 
 4. korzysta z pełni praw publicznych; 
 5. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią; 
 7. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 
 8. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Osoba przystępująca do egzaminu musi wnieść opłatę w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłata stanowi przychód Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Osoba, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. 

Jeżeli ze względu na szczególne doświadczenie lub umiejętności zawodowe, które są wymagane do pracy na stanowisku obsadzanym z państwowego zasobu kadrowego, nie jest możliwe powołanie osoby z państwowego zasobu kadrowego, Prezes Rady Ministrów ogłasza konkurs na wysokie stanowisko państwowe. Konkurs na wysokie stanowisko państwowe to sprawdzian wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, w wyniku którego może zostać wybrany najlepszy kandydat na wysokie stanowisko państwowe. Do takiego konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia ww. wymagania dla przystąpienia do egzaminu oraz warunki podane w ogłoszeniu o konkursie, a także wniesie opłatę w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłata ta stanowi przychód Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Konkurs przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej powołuje komisję konkursową składającą się z osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu administracji publicznej i zarządzania oraz nienaganną postawą etyczną. 

Ewidencję osób należących do państwowego zasobu kadrowego prowadzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dane objęte ewidencją Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnia osobie upoważnionej do powołania na wysokie stanowisko państwowe, na jej wniosek. 

Kto może zajmować wysokie stanowiska państwowe?

Osoba powołana na wysokie stanowisko państwowe powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Zgodnie z nową ustawą, osoby na stanowiska:

 • kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców; 
 • prezesów agencji państwowych i ich zastępców: 
  • Agencji Nieruchomości Rolnych, 
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
  • Agencji Rynku Rolnego, 
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
  • Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 
  • Agencji Mienia Wojskowego, 
  • Agencji Rezerw Materiałowych; 
 • prezesów zarządów państwowych funduszy i ich zastępców: 
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 • Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 • kierowników państwowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów i ich zastępców;

- są powoływane z państwowego zasobu kadrowego przez uprawnione organy, o których mowa w przepisach o ich utworzeniu oraz w sposób w nich wskazany. 

Osobę na stanowisko Sekretarza Rady Ministrów powołuje z państwowego zasobu kadrowego Prezes Rady Ministrów. 

Osobę na stanowisko Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego powołuje z państwowego zasobu kadrowego minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

Osoby na stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców powołuje z państwowego zasobu kadrowego Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą. 

Osoby na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów lub osób na innych równoważnych stanowiskach utworzonych na podstawie odrębnych przepisów powołuje zaś z państwowego zasobu kadrowego Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewody. 

Osoby na stanowiska kierujących departamentami lub komórkami równorzędnymi w ministerstwach i urzędach centralnych oraz urzędach obsługujących przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich, państwowych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów powołuje natomiast z państwowego zasobu kadrowego dyrektor generalny urzędu, a w przypadku państwowych jednostek organizacyjnych ich kierownik. 

Odwołanie ww. osób z zajmowanych stanowisk może nastąpić w każdym czasie, w takim samym trybie, w jakim nastąpiło powołanie na te stanowiska, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb postępowania. 

Osoby stanowiska kierowniczych w służbie zagranicznej powołuje natomiast - z wyłączeniem pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych - z państwowego zasobu kadrowego podmiot wskazany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. 

Odwołanie ze stanowiska będzie obligatoryjne w przypadkach: 

 1. rażącego naruszenia przepisów prawa;
 2. prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami; 
 3. utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych; 
 4. rezygnacji ze stanowiska; 
 5. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 
 7. utraty ważności świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym lub upływu okresu 5-letniego przynależności do państwowego zasobu kadrowego. 

Członkowi korpusu służby cywilnej powołanemu na wysokie stanowisko państwowe dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu jest zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi. 

Czego nowa ustawa zabrania osobom powołanym na wysokie stanowiska państwowe?

Zgodnie z nową ustawą, osobom powołanym na wysokie stanowiska państwowe nie wolno: 

 • publicznie manifestować swoich poglądów politycznych; 
 • przy wykonywaniu swoich obowiązków kierować się interesem jednostkowym lub grupowym; 
 • uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu; 
 • łączyć pracy z mandatem radnego. 

Na wysokich stanowiskach państwowych nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jakie wynagrodzenia mają przysługiwać osobom zajmującym wysokie stanowiska państwowe?

Nowa ustawa stanowi, iż wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej określają przepisy odrębne. Natomiast wynagrodzenie osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ani stanowiskami kierowniczymi w służbie zagranicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wynagrodzenia, uwzględniając zakres obowiązków i odpowiedzialność osoby zajmującej wysokie stanowisko państwowe. 

Osobie zatrudnionej na wysokim stanowisku państwowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na tym stanowisku w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę na wysokim stanowisku państwowym wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tych okresów pracy nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r. 

Za wieloletnią pracę osoba zatrudniona na wysokim stanowisku państwowym ma otrzymywać nagrodę jubileuszową w wysokości: 

 • po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

 • po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego; 

 • po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego; 

 • po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

 • po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego; 

 • po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego. 

Do ww. okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tych okresów pracy nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r. 

Osobie zatrudnionej na wysokim stanowisku państwowym za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. 

Osobie zatrudnionej na wysokim stanowisku państwowym, której stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej, jednorazowa odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Do tego okresu pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do takich okresów pracy nie wlicza się jednak okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r. Odprawę oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 

Osobie zatrudnionej na wysokim stanowisku państwowym delegowanej służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, w którym wykonuje pracę, przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. 

Osobie zatrudnionej na wysokim stanowisku państwowym przeniesionej, oprócz udostępnienia mieszkania odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej, przysługuje zwrot kosztów przeniesienia, zwrot opłat za udostępnione czasowo mieszkanie oraz jednorazowe świadczenie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Do kosztów przeniesienia zalicza się koszty przejazdu urzędnika i członków jego rodziny oraz przewozu mienia. Świadczenia te pokrywane są z rezerwy budżetowej przeznaczonej na funkcjonowanie służby cywilnej. 

Zgodnie z nową ustawą, w przypadku odwołania z wysokiego stanowiska państwowego pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pozostawał na tym stanowisku przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Odprawa nie przysługuje jednak: 

 • pracownikowi odwołanemu z kierowniczego stanowiska państwowego w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
 • pracownikowi będącemu członkiem korpusu służby cywilnej;
 • w przypadku odwołania z przyczyn uzasadniających obligatoryjne odwołanie ze stanowiska, chyba że odwołanie nastąpiło w przypadku utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie w sprawach wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych na wysokich stanowiskach państwowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

Dyrektor generalny urzędu oraz kierujący departamentami lub komórkami równorzędnymi

Na podstawie nowej ustawy w urzędach obsługujących ministrów, członków komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędach obsługujących kierowników urzędów centralnych oraz w urzędach wojewódzkich  tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu (dyrektora generalnego służby zagranicznej). Prezes Rady Ministrów może przy tym określić, w drodze rozporządzenia, centralne urzędy administracji rządowej, w których ze względu na specjalistyczny charakter zadań nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu. Zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu wykonują w tych urzędach ich kierownicy. 

Dyrektor generalny urzędu (dyrektor generalny służby zagranicznej) ma podlegać kierownikowi urzędu. Dyrektor generalny urzędu (dyrektor generalny służby zagranicznej) ma: 

 1. zapewniać funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez: 
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez organ administracji rządowej, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez ten organ na podstawie ustaw, 
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu, 
  • występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu lub jego komórek organizacyjnych, a następnie ustalanie regulaminu pracy, 
  • gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu (z tym że w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonywania jego zadań to wojewoda reprezentuje Skarb Państwa na zasadach określonych w ustawach),
  • prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie,
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami pomocniczymi urzędu, 
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej; 
 2. dokonywać czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, m.in. poprzez: 
  • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy, 
  • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, 
  • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie. 

W celu realizacji ww. zadań dyrektor generalny może wydawać zarządzenia. 

Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie powinien wyznaczyć, w uzgodnieniu z właściwym ministrem, kierownikiem urzędu centralnego lub wojewodą, zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równorzędną), a w urzędach wojewódzkich - wydziałem (komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa dyrektor generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Kierujący departamentami lub równorzędnymi komórkami organizacyjnymi w służbie zagranicznej lub w ministerstwach i urzędach centralnych oraz urzędach obsługujących przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich, państwowych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów podlegają właściwemu ministrowi, kierownikowi urzędu centralnego lub wojewodzie, a w zakresie ww. spraw należących do właściwości dyrektora generalnego urzędu - dyrektorowi generalnemu urzędu.

Po co ma powstać Rada Służby Publicznej?

Jak stanowi nowa ustawa, przy Prezesie Rady Ministrów ma działać Rada Służby Publicznej jako organ opiniodawczo-doradczy oceniający przebieg postępowań kwalifikacyjnych, konkursowych i egzaminacyjnych w służbie publicznej. Rada Służby Publicznej w szczególności ma: 

 1. wyraża opinie w sprawach służby publicznej przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy;
 2. opiniować projekt ustawy budżetowej w części dotyczącej służby publicznej oraz wyraża opinię o corocznym wykonaniu budżetu w tym zakresie; 
 3. opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących służby publicznej; 
 4. opiniować kryteria ocen urzędników służby cywilnej i sposób przeprowadzania tych ocen; 
 5. opiniować zasady awansowania urzędników służby publicznej; 
 6. opiniować plan szkoleń w służbie publicznej; 
 7. wyrażać opinię w sprawach etyki zawodowej pracowników i urzędników służby publicznej; 
 8. oceniać sposób przeprowadzania egzaminu i konkursów na wysokie stanowiska państwowe oraz postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

Użyte tu określenie służba publiczna oznacza służbę cywilną oraz państwowy zasób kadrowy.

Rada ma liczyć od 15 do 24 członków. Zgodnie z nową ustawą, Prezes Rady Ministrów powołuje 2/3 członków Rady spośród osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady. Kadencja tak powołanych członków Rady trwa 6 lat, przy czym co trzy lata kończy się kadencja połowy liczby członków. Kolejne 1/3 członków Rady Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady. Z kolei kadencja tak powołanych członków Rady trwa odpowiednio do kadencji Sejmu i Senatu. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje również przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona na wniosek przewodniczącego Rady. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców. 

Członkostwo w Radzie ma wygasać w razie śmierci członka Rady. Prezes Rady Ministrów odwoła zaś członka Rady, na wniosek Rady, w razie: 

 • niewykonywania obowiązków członka Rady; 
 • choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady. 

Prezes Rady Ministrów odwoła członka Rady również w razie złożenia przez członka Rady rezygnacji. Prezes Rady Ministrów, za zgodą co najmniej 2/3 składu Rady, odwoła członka Rady w przypadku, gdy przestał on odpowiadać warunkowi nieposzlakowanej opinii. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie lub odwołania członka Rady przed upływem kadencji Prezes Rady Ministrów powoła nowego członka Rady na okres do końca tej kadencji. 

Tryb pracy Rady określać ma regulamin ustalany przez Radę.

 Obsługę prac Rady zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, ustalanego jako wielokrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Posłom i senatorom powołanym w skład Rady wynagrodzenie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowa ustawa o służbie cywilnej

Nowa ustawa o służbie cywilnej

Jakie nowe przepisy dotyczą urzędników?24 marca 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (część zaś zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010 r.). Co regulują nowe przepisy?W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanowiono służbę cywilną. (...)

Projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Projekt przyjęty przez rząd 18 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przewiduje on powołanie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. PIM powstanie w drodze przekształcenia istniejącego obecnie Centralnego Szpitala (...)

Czy urzędy skarbowe zostaną upolitycznione?

Czy urzędy skarbowe zostaną upolitycznione?

Resort finansów likwiduje konkursy na szefów izb i urzędów skarbowych. Protestują opozycja, przedsiębiorcy i związkowcy fiskusa. (...)— Grozi to całkowitym upolitycznieniem aparatu skarbowego, co bardzo niekorzystnie odbiłoby się na podatnikach — uważa Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan. (...)Kuźnią szefów skarbówek ma być resortowy zasób kadrowy. Z projektu wynika, (...)

Otwieranie danych geodezyjnych

Otwieranie danych geodezyjnych

Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Zmniejszą się obciążenia biurokratyczne występujące w procesie prowadzenia tych prac. Zmiany umożliwią lepszą organizację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. ##baner## Dane geodezyjne bardziej (...)

Wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe

Wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe

Jakie zmiany mają dotyczyćwynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe? Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustawdotyczy włączenia systemu wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, w system wynagrodzeń (...)

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

Jakie zmiany mają dotyczyć wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, który obecnie znajduje się  w Sejmie, dotyczy włączenia systemu wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami (...)

Jakie są cele komisji śledczych?

Jakie są cele komisji śledczych?

Wysyp komisji śledczych skłania do przypomnienia podstawowych ich cech i roli, jaką odgrywają we współczesnym parlamentaryzmie. (...)Większość tych form i środków kontroli parlamentarnej może mieć wpływ na niezwykle istotną z ustrojowego punktu widzenia kwestię odpowiedzialności osób sprawujących wysokie stanowiska państwowe. Odpowiedzialność ta ma kluczowe znaczenie dla określenia (...)

Równy dostęp do stanowisk urzędniczych

Równy dostęp do stanowisk urzędniczych

Co przewiduje proponowana nowelizacja ustawy o służbie cywilnej? Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Dotyczy on przywrócenia otwartego i konkurencyjnego dostępu do służby cywilnej, powszechności odbywania służby przygotowawczej przez osoby podejmujące pracę w służbie cywilnej, a (...)

Warunki ukończenia aplikacji notarialnej

Warunki ukończenia aplikacji notarialnej

29 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej warunków ukończenia aplikacji notarialnej. ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. § 1 ust. 2 zdanie ostatnie uchwały Nr VII/48/2009 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 18 września 2009 r. w sprawie programu aplikacji notarialnej, w brzmieniu nadanym przez (...)

Nowe zasady naboru urzędników

Nowe zasady naboru urzędników

Otwarte konkursy na stanowiska, obiektywna ocena pracy i kwalifikacji urzędników – to niektóre zmiany czekające służbę cywilną. Nowe przepisy dotyczące kilkudziesięciu tysięcy urzędników korpusu służby cywilnej i państwowego zasobu kadrowego zostały wczoraj przyjęte przez rząd i trafią teraz do Sejmu. – Ta zmiana powinna zagwarantować równy (...)

Czy będą konkursy na stanowiska w administracji?

Czy będą konkursy na stanowiska w administracji?

Projekt reformy zasad zatrudniania urzędników i naboru do służby cywilnej jeszcze w tym miesiącu zostanie przyjęty przez rząd i trafi pod obrady Sejmu. Zgodnie z założeniami pomysłodawców nowe przepisy mogłyby wejść w życie już w maju. Nowela ustawy o służbie cywilnej przewiduje likwidację państwowego zasobu kadrowego. Rzeczpospolita 07.03.2008 r. reforma, administracja, (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowane prace projektowe. Natomiast określony rezultat pracy projektowej posiada cechy utworu, jeżeli został ustalony w jakiejkolwiek postaci oraz jest przejawem działalności twórczej o (...)

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, działając we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Giełdą Papierów (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego czy (...)

Pilotaż centrów usług społecznych

Pilotaż centrów usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Ruszył konkurs na pilotaż centrów usług społecznych Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg (...)

Harmonogram konkursów w POIR

Harmonogram konkursów w POIR

W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w tym roku, których zakończenie zostało przewidziane na (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna

Jakie nowe przepisy dotyczą służby cywilnej?Prezes Rady Ministrów określił obowiązujące od 13 września 2008 r. zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji legislacyjnej dla urzędników.Na czym polega aplikacja legislacyjna? Dyrektor generalny urzędu może skierować członka korpusu służby cywilnej mającego wykształcenie prawnicze na aplikację legislacyjną. Wzajemne (...)

Jawny nabór do pracy w administracji

Jawny nabór do pracy w administracji

Nabór kandydatów na wolne miejsca pracy w administracji rządowej jest jawny.   (...)Zainteresowani powinni się z tych ogłoszeń dowiedzieć m.in., jakie wymagania stawia się kandydatom oraz jakie są terminy składania podań o pracę.   (...)Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej przewiduje również uregulowanie zasad powierzania obowiązków na nieobsadzonym wyższym stanowisku (...)

Nie płać grzywny za brak informacji o cookies

Nie płać grzywny za brak informacji o cookies

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgłaszają się osoby, które otrzymały pisma z wezwaniem do zapłaty grzywny za brak informacji o plikach cookies. Ostrzegamy przed podszywaniem się pod UKE i próbą wyłudzenia pieniędzy. Fałszywe pismo z datą 2 grudnia br., którego skan prezentujemy poniżej, imituje urzędowe wezwanie do zapłacenia grzywny w wysokości 500 złotych, (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków związana jest udzielaniem zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Druga (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez (...)

Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

W Polsce jest 107 urzędów centralnych, tylko 14 z nich jest zlokalizowanych poza Warszawą. Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – takie wnioski płyną z raportu „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości (...)

Wykorzystanie nieruchomości ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych

Wykorzystanie nieruchomości ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych

  Przedstawiamy ostatnio opublikowane wyniki z kontroli przeprowadzonej przez NIK dotyczącej wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych. Ogólna ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek do sporu o mieszkania zakładowe. Dotychczasowi użytkownicy takich mieszkań chcieli je wykupić na (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Skąd PFRON ma wziąć środki na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.?

Skąd PFRON ma wziąć środki na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.?

Co przewiduje proponowana nowelizacja w zakresie dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który jest obecnie przedmiotem prac sejmowych, dotyczy umożliwienia przeznaczenia w 2008 r. realnych dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji (...)

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Ustawa zwiększająca dostępność ma na celu nałożenie na podmioty publiczne obowiązku zapewnia dostępności infrastrukturalnej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Poprzez konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, specjalne oznakowanie i wyposażenie wnętrz, czy instalacje urządzeń ułatwiających poruszanie się i dostęp do informacji (...)

Zasady finansowania składek emerytalnych i rentowych

Zasady finansowania składek emerytalnych i rentowych

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki emerytalne i rentowe wyrażone są w formie stopy procentowej. Stopa procentowa jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych, jednakże zasady finansowania tych składek są odmienne w stosunku do różnych grup ubezpieczonych.   Kto finansuje składki? Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są (...)

Zmiany w Funduszu Edukacji Finansowej

Zmiany w Funduszu Edukacji Finansowej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji zmierzający do zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej. Zakładają one m.in. przekształcenie go w państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister Finansów. Projekt zawiera również rozwiązania, które polepszą system ochrony klientów rynku finansowego. ##baner## Co (...)

Reforma emerytalna mundurowych. Rada Ministrów zdecyduje o projekcie

Reforma emerytalna mundurowych. Rada Ministrów zdecyduje o projekcie

20 kwietnia tego roku Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, (...)

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

31.03.2009 r. Rada Ministrów przyjęłą uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożona przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.Rządowe Centrum Legislacji (RCL) ma opracowywać rządowe projekty ustaw, które będą powstawać na podstawie merytorycznych założeń, przygotowanych przez ministerstwa i urzędy centralne. Rada Ministrów na etapie rozpatrywania (...)

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Jak ma być przygotowywany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego?  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia. Wedle propozycji rządowej Rada Ministrów ma określać, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ustawie (...)

Rządowy system koordynacji spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Rządowy system koordynacji spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Czemu mają służyć zmiany przepisów regulujących sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych. Teraz proponowaną nowelizacją zajmie się Sejm.Przepisy projektowanej (...)

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik za udzielone przez podmioty lecznicze świadczenia zdrowotne jest powołany do przeprowadzania kontroli organizacji udzielania świadczeń. W szczególności uprawniony jest do weryfikowania sposobu oraz jakości udzielanych świadczeń. Przepisy prawa przyznają NFZ szereg uprawnień kontrolnych, w tym w szczególności wstęp do pomieszczeń, (...)

Jak skorzystać z refundacji leków?

Jak skorzystać z refundacji leków?

Czego może dotyczyć refundacja? Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które kształtuje również politykę lekową państwa, (...)

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty wyceny nieruchomości

Koszty wyceny nieruchomości

Jak wysokie maksymalnie mogą być koszty biegłego sądowego przy wycenie nieruchomości? Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują wynagrodzenie biegłych (...)

Oświadczenia majątkowe urzędników

Oświadczenia majątkowe urzędników

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych? Kwestie składania (...)

Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Czy pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej bez określenia czego to oświadczenie ma dotyczyć, jakiego obszaru pracy? Czy każdy pracownik (...)

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" (...)

Wezwanie do sądu na świadka w sprawie karnej

Wezwanie do sądu na świadka w sprawie karnej

Zostałem wezwany do sądu na świadka w sprawie karnej. Wezwanie pokazałem w Zakładzie pracy, wypisałem się i poszedłem na rozprawę razem straciłem 3 godziny.Czy pokazanie wezwania w pracy jest (...)

Konkurs na ordynatora PZOZ

Konkurs na ordynatora PZOZ

W publicznym szpitalu ordynatorowi jednego z oddziałów kończy się kadencja na którą był powołany. Dyrektor nie ogłosił nowego konkursu. Czy z dniem upływu kadencji ordynatora dyrektor szpitala (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Organizuję konkurs w Internecie, gdzie zwycięzcy (2 osoby) otrzymają nagrodę o wartości 990 zł. Czy osoby te będą musiały zapłacić podatek, uwzględniając dodatkowe fakty. Czy gdy prezent ma (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Prowadzę serwis internetowy. Chcę zorganizować konkurs, gdzie główną nagrodą będzie voucher na usługę hotelową o wartości powyżej 1000 PLN. Czy powinnam rozliczyć zakup takiego vouchera jako (...)

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z utylizacją odpadów. Zorganizowałem konkurs dla młodzieży szkolnej związany z tym tematem. Ufundowałem kilka nagród, które przekazałem szkole. (...)

Gry losowe w internecie

Gry losowe w internecie

Jak w internecie zorganizować (pod względem prawnym) konkurs z nagrodami, polegający na typowaniu wyników sportowych? Gry losowe to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności (...)

Przeniesienie pracownika samorządowego

Przeniesienie pracownika samorządowego

Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy jest odrębną jednostką podległą Urzędowi Gminy, moim pracodawcą jest Wójt Gminy. Czy Wójt Gminy (...)

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany rzecznik dyscyplinarny? (...)

Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Pani X została przeniesiona z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracy w Urzędzie Gminy. Pracownica wyraziła zgodę na przeniesienie, otrzymała nowy zakres czynności oraz angaż. Co z umową (...)

Skarga na dyrektora UKS

Skarga na dyrektora UKS

W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie? Przepisy ustawy o kontroli skarbowej ani Ordynacji (...)

Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Czy prawo pierwokupu dotyczy również gruntów, które zostały wydzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Lasów Państwowych? Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

Proszę o odpowiedź czy umowa najmu mieszkania zawarta z Komendantem Powiatowym Policji (właścicielem mieszkań jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i na jej rzecz odprowadzany jest czynsz) może być (...)

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy o następującej treści: Ustala (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując (...)

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej

Czy z pierwszeństwa opisanego w art. 36 par. 1 Ordynacji Podatkowej korzystają też hipoteki na rzecz Urzędu Gminy, ZUS i KRUS, czy tylko należności budżetowe na rzecz Urzędów Skarbowych? Zgodnie (...)

Odliczanie składek płaconych na PFRON

Odliczanie składek płaconych na PFRON

Jak wygląda kwestia odliczeń faktur płaconych zakładowi pracy chronionej, a składek na PFRON? Jezelii np. w firmie kwota należnych składek wynosi 1800 zł. miesięcznie, a firma otrzymuje od ZPCHr (...)

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie (...)

Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

W jakim terminie powinien nastąpić odpis na fundusz socjalny? Chodzi o zakład państwowy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych (...)

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004? Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie (...)

Status przewodniczącego rady gminy

Status przewodniczącego rady gminy

Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku z pełnioną funkcją podlega (...)

Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje za niedopełnienie obu w/w (...)

Skarga na Prezesa UOKiK

Skarga na Prezesa UOKiK

Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwej w sprawach ochrony (...)

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

FORUM PRAWNE

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Lublin - Juwenalia - Feliniada 2011 - PROGRAM !!!

Lublin - Juwenalia - Feliniada 2011 - PROGRAM !!! Dzień otwarcia 04.05.2011 (Środa) 15:00 Wspólny Korowód Wszystkich Uczelni Ulicami Miasta 20:00 Koncert na Podzamczu Urzędu Miasta z Gwiazdą Zagraniczną 4 (...)

Konkurs

Konkurs Witam Natknąłem się ostatnio na konkurs, że wygrałem 100zł na pewnym portalu. Czy na prawdę można coś tam wygrać? Czy po prostu kłamią w żywe oczy?

XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia

XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Jest to konkurs na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego (...)

Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go

Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go (...)

Konkurs - jak prawidłowo przeprowadzić?

Konkurs - jak prawidłowo przeprowadzić? Witam serdecznie, Chciałbym Was prosić o pomoc. Moja firma planuje zrobić konkurs, gdzie główną nagrodą będzie zwrot kosztów za pobyt w hotelu. Konkurs (...)

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie Witam. Ostatnio w mojej miejscowości głośno o pewnej sprawie. Artykuł z lokalnej strony internetowej:. Szesnaście miesięcy od odwołania Mirosława (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Rozwód, rozdzielność, podział majątku

Rozwód, rozdzielność, podział majątku Czy w przypadku ustanowienia przez małżonków roździelności majątkowej, w przypadku następującego później rozwodu i wystpienia przez jednego z nich o (...)

Andrzej Wach - prezes PKP odwołany ze stanowiska !

Andrzej Wach - prezes PKP odwołany ze stanowiska ! Andrzej Wach - prezes PKP SA i dyrektor generalny Grupy PKP Andrzej został odwołany ze stanowiska. Pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Spółki (...)

mieszkanie po policji

mieszkanie po policji A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany przez MPGKN do którego (...)

Wysokie kary dla premiera Tuska 2012!!

Wysokie kary dla premiera Tuska 2012!! Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapłaci 450 tysięcy złotych kary, ponieważ nie zatrudnia wystarczającej liczy osób niepełnosprawnych. Karę nałożył Państwowy (...)

więcej etatów dla niepełnosprawnych ?

więcej etatów dla niepełnosprawnych ? witam, rząd chce wprowadzić nowelizację która może stworzyć nawet kilka tysięcy etatów dla niepełnosprawnych w administracji. Ale to wszystko kosztem (...)

Kazus

Kazus Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów... Kazus I 14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Jeden z jej przepisów brzmiał: 1. (...)

Kazus

Kazus Sąsiad Mikołaja K, Jan Z, zażądał 10 maja 2010r. od Starosty C. wznowienie postępowania zakończonego ostateczna decyzją administracyjną w sprawie wydania Mikołajowi pozwolenia na budowę (...)

Porady prawne