Płyny do e-papierosów objęte akcyzą

Kiedy zmienią się przepisy?

Nowelizacja przewiduje objęcie podatkiem akcyzowym od 1 stycznia 2019 r. płynu do papierosów elektronicznych i tzw. wyrobów nowatorskich (mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy, które dostarczają aerozol bez ich spalania). Wprowadza też obowiązek oznaczenia tych wyrobów znakami akcyzy. 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wchodzi w życie 1 lutego 2018 r. 

W myśl przepisu przejściowego, do dnia 31 grudnia 2018 r., płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie będą podlegać opodatkowaniu stawką zerową.

Jaki jest cel zmian? 

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się, w celu spożycia pary, płyny zawierające nikotynę lub płyny beznikotynowe, stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym, ustawa przewiduje objęcie płynów do tego rodzaju papierosów, bez względu na zawartość w nich nikotyny, opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.

Porady prawne

Na jakich zasadach będą opodatkowane nowe wyroby akcyzowe?

Ustawa rozszerza katalog wyrobów akcyzowych w rozumieniu polskich przepisów o płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, a także wprowadza definicje legalne tych pojęć oraz definicję papierosów elektronicznych. W stosunku do ww. towarów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych będzie jego ilość wyrażona w mililitrach, natomiast podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich – ich ilość wyrażona w kilogramach.

Stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ustalono w wysokości 0,5 zł za każdy mililitr, a stawkę akcyzy na wyroby nowatorskie – w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Ustawa określa również stawki o charakterze sankcyjnym.

Na podatnikach będzie ciążył obowiązek oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

Ustawa przewiduje zwolnienia od podatku akcyzowego - dla osób przewożących wyroby akcyzowe w bagażu osobistym lub otrzymujących je w przesyłkach z państwa trzeciego, wykorzystujących te wyroby wyłącznie na potrzeby własne lub rodziny.

Poradnik przedsiębiorcy - opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

W celu ułatwienia prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów został opracowany w MF poniższy "Poradnik przedsiębiorcy. Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich".

Ww. instrukcja nie zastąpi obsługi prawnej i nie stanowi podstawy do inicjowania określonych działań, czy też czynności procesowych. Ponadto ww. poradnik nie stanowi interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14a i 14b ustawy - Ordynacja podatkowa. Podmiot może wystąpić do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z koniecznością  dokonania zmian aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ten poradnik będzie sukcesywnie aktualizowany.

Pliki do pobrania: Instrukcja e-papierosy 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne