26.2.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Prawo zamówień publicznych

W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek wielokrotnych nowelizacji w wielu fragmentach stała się niespójna, niejasna i nieklarowna. Konieczność zastąpienia ustawy o zamówieniach publicznych nową, jest również następstwem akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej z czym wiąże się obowiązek dostosowania przepisów prawa polskiego do wymogów prawa wspólnotowego. Choć ustawa o zamówieniach publicznych była nowelizowana pod kątem dostosowania do przepisów prawa wspólnotowego, to jednak nie implementowano do niej wszystkich postanowień wynikających z dyrektyw.

Celem wprowadzenia nowej ustawy było również całościowe uregulowanie problematyki udzielania zamówień publicznych w jednym akcie prawnym. W związku z tym do ustawy przeniesiono materię dotychczas regulowaną w drodze rozporządzeń. W ustawie znalazły się zatem regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych na zasadach szczególnych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, konkursu na twórcze prace projektowe, sposobu ustalania wartości zamówienia. Do ustawy przeniesiono również zasadnicze postanowienia dotyczące regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu przez Zespół Arbitrów odwołań. W prawie zamówień publicznych zrezygnowano z obowiązku stosowania preferencji krajowych. Zrezygnowano również z szeregu barier administracyjnych (obowiązku uzyskiwania decyzji administracyjnych), które często prowadziły do nadmiernej biurokracji. Wraz z ze zwiększeniem samodzielności zamawiających związanych z podejmowaniem decyzji w toku postępowania, wprowadzono przepisy, które określają odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Za naruszenie przepisów ustawy zamawiającemu będzie groziła kara pieniężna nakładana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej.

Szkielet ustawy - Prawo zamówień publicznych - jest utworzony w sposób bardziej przejrzysty. Bardziej odpowiada kolejności czynności podejmowanych przez zamawiającego w toku postępowania. Lepsza systematyka ustawy sprzyja większej czytelności regulacji.

Procedury udzielania zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych w stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy przewiduje trzy procedury udzielania zamówień publicznych.

Porady prawne

W zależności od wartości zamówienia publicznego, możliwa będzie procedura uproszczona, podstawowa oraz zaostrzona. Podział ten związany jest to z progami obowiązywania ustawy. Pierwszym z nich jest próg 6.000 euro. Dopiero do zamówień przekraczających tę kwotę będą miały zastosowanie przepisy ustawy. W tym względzie prawo zamówień publicznych nie zmienia dotychczasowych regulacji. Zmieniono natomiast próg rozgraniczający procedurę uproszczoną i procedurę podstawową. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w procedurze podstawowej będą udzielane zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro. Novum w stosunku do dotychczasowej ustawy jest wprowadzona procedura zaostrzona. W procedurze tej udzielane będą zamówienia publiczne, których wartość dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro, zaś dla dostaw lub usług 5.000.000 euro. W procedurze zaostrzonej obowiązywać będą ściślejsze wymagania formalne, wybór wykonawcy obowiązkowo będzie poprzedzała kontrola postępowania prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a postępowanie będzie się toczyło z udziałem tzw. obserwatora.

Tryby udzielania zamówień

Od dnia 2 marca 2004 r. zamówienia publiczne będą udzielane w jednym z siedmiu trybów. Należą do nich: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, aukcja elektroniczna (ustawa o zamówieniach publicznych przewidywała sześć trybów, a wśród nich: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki). Ciekawym rozwiązaniem przyjętym w prawie zamówień publicznych jest aukcja elektroniczna. Zamówienie publiczne udzielane w tym trybie prowadzone jest za pomocą sieci Internet. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym. Wynika to z faktu, iż oferty w tym trybie, pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikaty.

W stosunku do rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych, Prawo zamówień publicznych wyróżnia w procedurze uproszczonej (do 60.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Prawo zamówień (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

Wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczyć ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością; zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie (...)

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego istotne zmiany, które mają doniosłe znaczenie tak dla podmiotów będących zamawiającymi, jak i dla wykonawców. Zmiany wprowadzane (...)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli udzielania zamówień? Organem kontrolnym jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Przeprowadzana przez niego kontrola ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (...)

Zastosowanie art. 6a p.z.p. do zamówień podzielonych na części.

Zastosowanie art. 6a p.z.p. do zamówień podzielonych na części.

Jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych jest zakaz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: "p.z.p."), wyrażony w art. 32 ust. 2 p.z.p. Mając w pamięci ww. przepis wielu zamawiających (...)

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Kiedy zmiana umowy o zamówienie będzie dopuszczalna na gruncie przepisów? Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp&rd zmiana umowy, zamówienie publiczne, zamówienia publiczne, (...)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień Prawo zamówień publicznych, wykonawca, zamówienie publiczne, roboty budowlane, dostawa, usługi

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne wchodzące w nowym roku 2021 r. Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkor zamówienia, (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków (...)

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Prawo zamówień publicznych i określone w nim tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zawieraniu odpłatnych umów między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lu zasady, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dostawa w zamówieniach publicznych

Dostawa w zamówieniach publicznych

W ustawie o zamówieniach publicznych rozróżnia się usługi od dostaw. Ustawa mówi jednak ogólnie o wykonawcach, jako podmiotach dla potrzeb zamówień publicznych, oprócz zamawiających. Według kodeksu cywilnego umowa dostawy ma miejsce wtedy, gdy sprzedający jest jednocześnie wytwórcą rzeczy, (...)

Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 187 ust. 1 i 2 zobowiązuje Krajową Izbę Odwoławczą do rozpoznania odwołania w ciągu 15 dni. Strony zostały powiadomione o terminie rozprawy, który wydaje się jest niezgodny z terminem ustawowym. Jak należy rozumieć 15 dni (robocze czy kalendarzowe) (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej - bo robiła to samo już wcześniej (teraz przedmiot umowy byłby zmodyfikowany), i Firma Y chciałaby (...)

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. Jednak zamawiający odrzucił naszą ofertę zarzucając nam niezgodność oferty ze SIWZ w jednej (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby (...)

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (...)