Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Jakie przepisy mają dotyczyć rolnictwa ekologicznego?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.

Czemu ma służyć ustawa? 

Projekt ustawy ułatwi rozwój rynku produktów ekologicznych. Ma się zmniejszyć biurokracja związana z rozpoczęciem funkcjonowania firmy ekologicznej. Osoba, która zamierza podjąć działalność w rolnictwie ekologicznym, będzie musiała złożyć tylko jeden wniosek do wybranej jednostki certyfikującej.

Dotychczas wniosek taki trzeba było wysyłać również do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wniosek dotyczący podjęcia działalności ekologicznej będzie można złożyć na formularzach, które będą dostępne na stronach internetowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Aby zapobiec nieprawidłowościom, każdy produkt znajdujący się na rynku i oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego będzie musiał być wyprodukowany przez producenta znajdującego się pod kontrolą jednostki certyfikującej.

Za sprzedawanie produktów wytworzonych metodami konwencjonalnymi, jako produktów ekologicznych, wprowadzone będą kary pieniężne. Kary będą również dotyczyć producentów wprowadzających do obrotu środki do produkcji ekologicznej czy środki ochrony roślin (np. materiały paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produkty służące do czyszczenia i odkażania budynków, narzędzi czy urządzeń do produkcji lub przechowywania w gospodarstwie), które nie nadają się do zastosowania w tego typu produkcji. Kara będzie nałożona wówczas, gdy na produkcie znajdzie się oznakowanie „ekologiczny", „bio" lub „eko", a produkt lub substancja nie spełniają kryteriów upoważniających do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Zgodnie z projektem, wszystkie produkty sprzedawane w sklepach podlegać będą kontroli urzędowej, która zweryfikuje m.in. poprawność ich oznakowania.

Nowe przepisy określają także kryteria, jakie spełniać musi jednostka certyfikująca oraz zasady i kompetencje tych jednostek. Określono ponadto jej zadania w sprawach kontroli przeprowadzanej u producentów ekologicznych. Nadzór nad jednostkami certyfikującymi będzie sprawować Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja ta ma ponadto weryfikować poprawność oznakowania produktów ekologicznych przeznaczonych na rynek.

Projekt przewiduje ponadto, że decyzję o imporcie do Polski produktów rolnictwa ekologicznego wydawać będzie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zgodnie z przepisami, możliwe będzie dofinansowanie prowadzenia koordynacji badań dotyczących rolnictwa ekologicznego. Dotacje będą również udzielane na dofinansowanie badań nad środkami (w tym ochrony roślin) do produkcji ekologicznej. Pojawienie się na rynku większej liczby tzw. bezpiecznych ekologicznie środków ochrony roślin czy innych produktów stosowanych w procesie produkcji czy przechowywania, powinno przyczynić się do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, a szczególnie do rozporządzenia Rady (WE) z 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.  

Źródło: www.kprm.gov.pl

Podstawa:

  • Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika