10.5.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki  

Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje KE mające wzmacniać unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie. - "Oszustwo nie może popłacać" – zaznaczyła komisarz ds. sprawiedliwości Věra Jourová.

Komisja Europejska przedstawia nowy ład dla konsumentów, którego celem jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa.

Chociaż unijne przepisy dotyczące ochrony konsumentów należą do jednych z najlepszych w świecie, niedawne przypadki – takie jak skandal „dieselgate” – pokazały, że ich pełne egzekwowanie w praktyce jest trudne. Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentów oraz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - "Przedstawiony nowy ład ma na celu stworzenie sprawiedliwszego jednolitego rynku, z którego korzyści czerpać będą konsumenci i przedsiębiorstwa. Wprowadzenie z odpowiednimi zabezpieczeniami europejskiego prawa zbiorowego dochodzenia roszczeń w przypadkach, w których szkodę ponoszą grupy konsumentów – czego byliśmy świadkami w niedawnej przeszłości – ma na celu wyeliminowanie dalszych nadużyć. Konsumenci będą wiedzieć, od kogo kupują w internecie i kiedy sprzedawcy płacą, aby pojawić się w wynikach wyszukiwania. Większość przedsiębiorców przestrzegających zasad odczuje, iż obciążenia zostały zmniejszone. Natomiast ta niewielka grupa przedsiębiorców, którzy celowo nadużywają zaufania europejskich konsumentów, będzie podlegać surowszym karom".

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - "W zglobalizowanym świecie, w którym duże przedsiębiorstwa mają ogromną przewagę nad indywidualnym konsumentem, musimy wyrównać szanse. Powództwa przedstawicielskie, w europejskim stylu, zapewnią konsumentom bardziej sprawiedliwe traktowanie, zamiast przynosić korzyści kancelariom prawnym. Dzięki surowszym karom, związanym z rocznymi obrotami przedsiębiorstwa, organy ochrony konsumentów będą w końcu dysponować skuteczniejszymi środkami, aby ukarać oszustów. Oszustwo nie może popłacać".

Nowy ład dla konsumentów będzie oznaczał:

1. Wzmocnienie praw konsumentów w internecie

 • Większa przejrzystość na rynkach internetowych – w przypadku zakupów przez internet konsumenci będą musieli być jasno informowani o tym, czy kupują produkty lub usługi od przedsiębiorstwa czy też od osoby prywatnej, tak aby wiedzieli, że są chronieni przez prawa konsumenckie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.
 • Większa przejrzystość w zakresie wyników wyszukiwania na platformach internetowych – w przypadku wyszukiwania w internecie konsumenci będą wyraźnie informowani, gdy wynik wyszukiwania został opłacony przez przedsiębiorstwo. Internetowe platformy handlowe będą musiały informować konsumentów o głównych parametrach określających ranking wyników. Nowe prawa konsumenckie w odniesieniu do „bezpłatnych” usług cyfrowych – płacąc za usługę cyfrową, konsumenci korzystają z pewnych praw do informacji i mają 14 dni na anulowanie umowy (prawo do odstąpienia od umowy). W nowym ładzie dla konsumentów prawo to obejmie teraz również „bezpłatne” usługi cyfrowe, w odniesieniu do których konsumenci dostarczają swoich danych osobowych, lecz nie płacą pieniędzmi. Przykładowo znajdzie to zastosowanie w odniesieniu do usług przechowywania w chmurze, mediów społecznościowych lub kont poczty elektronicznej.

2. Zapewnienie konsumentom narzędzi umożliwiających wykonywanie ich praw i uzyskanie odszkodowania

 • Powództwa przedstawicielskie, w europejskim stylu – w ramach nowego ładu dla konsumentów upoważnione podmioty, takie jak organizacje konsumenckie, będą miały możliwość dochodzenia roszczeń, takich jak odszkodowanie, wymiana lub naprawa, w imieniu grupy konsumentów, którzy zostali poszkodowani w wyniku nielegalnych praktyk handlowych. W niektórych państwach członkowskich konsumenci mają już możliwość wszczęcia powództwa zbiorowego w sądach, ale obecnie możliwość ta zostanie wprowadzona we wszystkich państwach UE.

Przykładowo, w sytuacji podobnej do „dieselgate”, ofiary nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak wprowadzająca w błąd reklama producentów samochodów, którzy nie przestrzegają unijnych ram regulacyjnych dotyczących homologacji pojazdów czy przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, będą mogły zbiorowo ubiegać się o odszkodowanie w drodze powództwa przedstawicielskiego na mocy nowej dyrektywy. Unijne prawo dotychczas nie przewidywało takiego zbiorowego dochodzenia roszczeń.

Model ten ma solidne zabezpieczenia oraz wyraźnie różni się od powództw zbiorowych wszczynanych w USA. Powództwa przedstawicielskie nie będą dostępne dla kancelarii prawnych, lecz wyłącznie dla podmiotów niekomercyjnych – na przykład organizacji konsumenckich – spełniających ścisłe kryteria kwalifikowalności i monitorowanych przez organy publiczne. Ten nowy system zagwarantuje europejskim konsumentom pełne korzystanie z praw i możliwości uzyskania odszkodowania, a jednocześnie pozwoli uniknąć ryzyka nadużywania drogi sądowej lub nieuzasadnionych sporów sądowych.

 • Skuteczniejsza ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – nowy ład zapewni konsumentom we wszystkich państwach członkowskich prawo do złożenia wniosku o indywidualne środki zaradcze (np. rekompensatę finansową lub odstąpienie od umowy), w przypadku gdy będą ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak agresywny lub wprowadzający w błąd marketing. Ochrona ta jest obecnie bardzo zróżnicowana w państwach UE.

3. Wprowadzenie skutecznych kar za naruszanie prawa konsumenckiego UE

Organy ochrony konsumentów UE nie są dobrze przygotowane do karania praktyk, które prowadzą do „sytuacji wystąpienia szkody zbiorowej” i mają wpływ na wielu konsumentów w całej UE. Obecny poziom kar znacznie się różni w zależności od państwa członkowskiego i jest często zbyt niski, aby rzeczywiście działać odstraszająco, szczególnie na przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną na dużą skalę.

Wniosek przewiduje, że krajowe organy ochrony konsumentów będą mieć uprawnienia do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar w sposób skoordynowany. W przypadku powszechnie występujących naruszeń mających wpływ na konsumentów w szeregu państw członkowskich UE, dostępnamaksymalna grzywna będzie wynosić 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa w każdym danym państwie członkowskim. Państwa członkowskie mogą wprowadzić wyższe maksymalne grzywny.

4. Zwalczanie podwójnej jakości produktów konsumenckich

W oparciu o wytyczne Komisji z września 2017 r. nowy ład dla konsumentów przewiduje aktualizację dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, tak aby doprecyzować, iż organy krajowe mogą oceniać wprowadzające w błąd praktyki handlowe i im przeciwdziałać. Dotyczy to wprowadzania do obrotu produktów jako identyczne w kilku państwach członkowskich, podczas gdy ich skład lub cechy charakterystyczne znacznie się różnią.

5. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Nowy ład przyczyni się do usunięcia niepotrzebnych obciążeń dla przedsiębiorstw, w tym przez zniesienie zobowiązań przedsiębiorstw w odniesieniu do prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta. Przykładowo, konsumenci nie będą już mieć prawa do zwrotu produktów, które zostały już wykorzystane zamiast wypróbowane, a przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani do zwrotu konsumentom wszelkich płatności przed faktycznym otrzymaniem zwróconych towarów.

Nowe przepisy wprowadzają również większą elastyczność w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa mogą komunikować się z konsumentami, umożliwiając im korzystanie z formularzy internetowych lub czatów zamiast e-maili, pod warunkiem że konsumenci będą mogli śledzić swoją komunikację z przedsiębiorcą.

Dalsze działania

Wnioski Komisji będą obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Kontekst

Nowy ład dla konsumentów będzie opierać się na tym, co Komisja Junckera zdołała już osiągnąć w celu poprawy ochrony konsumentów. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja zrealizowała szereg inicjatyw, aby dostosować przepisy w zakresie ochrony konsumentów do świata internetu, na przykład przez zniesienie opłat roamingowych lub wyeliminowanie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Ponadto zmodernizowane rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, przyjęte w 2017 r., przyczyni się do poprawy egzekwowania przepisów przez organy publiczne oraz do usprawnienia transgranicznej współpracy między organami ochrony konsumentów.

Niemniej jednak przegląd unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów oraz ubiegłoroczne przypadki naruszenia tych przepisów w całej Unii pokazały, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby lepiej chronić konsumentów.

Nowy ład dla konsumentów składa się z dwóch wniosków dotyczących dyrektyw:

 • Wniosek dotyczący powództw zbiorowych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz uchylenia dyrektywy 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk.Ten wniosek ma na celu usprawnienie narzędzi służących powstrzymaniu nielegalnych praktyk oraz ułatwienie konsumentom dochodzenia należnych im praw, w przypadku gdy wielu z nich pada ofiarą tego samego naruszenia przepisów, w sytuacji wystąpienia szkody zbiorowej.

Towarzyszący wnioskom komunikat zawiera plan działań mających na celu rozwijanie i wzmocnienie skoordynowanych działań między organami w zakresie egzekwowania prawa oraz międzynarodowej współpracy tych organów z organami głównych partnerów handlowych.

Badanie dotyczące przejrzystości platform internetowych, również opublikowane w kwietniu, stanowi dodatkowe poparcie dla propozycji nowego ładu dotyczących internetowych platform handlowych. Wynika z niego, że większa przejrzystość w sieci pomoże konsumentom w podejmowaniu decyzji i zwiększy ich zaufanie do zakupów w internecie.

Dodatkowe informacje:

- Nowy ład korzystny dla konsumentów

- Nowy ład korzystny dla przedsiębiorstw

- Funkcjonowanie zbiorowego dochodzenia roszczeń

- Osiągnięcia Komisji Junckera w dziedzinie ochrony konsumentów

- Poprawa egzekwowania prawa na drodze publicznoprawnej oraz aktualne przepisy w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów

Porady prawne

Żywność badana skrupulatnie

Poprawa przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – KE przedstawiła wniosek legislacyjny, który odpowiada na oczekiwania wyrażone w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. – "Naukowa ocena ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności jest w UE jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie. Teraz jeszcze ją wzmocnimy" – zadeklarował komisarz Vytenis Andriukaitis.

Projekt, oparty również na przeprowadzonej przez Komisję ocenie adekwatności ogólnego prawa żywnościowego, które pochodzi z 2002 r., a więc wymaga uaktualnienia, ma na celu:
 • zapewnienie obywatelom lepszego dostępu do informacji przekładanych do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i dotyczących procedury udzielania zezwoleń w łańcuchu rolno-spożywczym,
 • zapewnienie Komisji możliwości wnioskowania o dodatkowe badania oraz
 • ściślejsze zaangażowanie naukowców z państw członkowskich w procedury udzielania zezwoleń.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: - "Reagujemy na obawy obywateli, aby zwiększyć przejrzystość procesu podejmowania decyzji, zaoferować lepszy dostęp do istotnych informacji i zapewnić, by wiarygodna i oparta na podstawach naukowych ocena ryzyka pozostała głównym elementem procesu podejmowania decyzji w tej wrażliwej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo żywności".

Komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis powiedział: - "Prowadzona w UE naukowa ocena ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności jest jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie. Obecnie jeszcze ją wzmacniamy, wprowadzając jaśniejsze zasady przejrzystości i skuteczniejsze informowanie o ryzyku w trakcie całego procesu. Dzięki tej reformie obywatele będą mieli natychmiastowy dostęp do badań naukowych przedkładanych na poparcie wniosków o udzielenie zezwolenia. W związku z tym apeluję do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego o szybkie przekształcenie tego wniosku w prawo, tak abyśmy mogli przedstawić wyniki obywatelom przed wyborami europejskimi w przyszłym roku".

Komisja proponuje ukierunkowaną zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002) wraz ze zmianą ośmiu sektorowych aktów prawnych, tak aby dostosować je do ogólnych przepisów oraz zwiększyć przejrzystość w dziedzinie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dodatków paszowych, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności, środków ochrony roślin i nowej żywności.

Główne elementy tego wniosku są następujące:

 • zapewnienie większej przejrzystości przez umożliwienie obywatelom automatycznego i natychmiastowego dostępu do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych przez przedsiębiorstwa w ramach procedury oceny ryzyka;
 • stworzenie wspólnego europejskiego rejestru zleconych badań w celu zagwarantowania, by przedsiębiorstwa ubiegające się o zezwolenie przedkładały wszystkie istotne informacje i nie zwlekały z ujawnianiem niekorzystnych badań;
 • umożliwienie zlecania dodatkowych badań przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, na wniosek Komisji i przy finansowaniu z budżetu UE;
 • wymóg przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną na temat badań przedstawionych przez przedsiębiorstwa na poparcie wniosków o dopuszczenie produktu;
 • zwiększenie udziału państw członkowskich w strukturach zarządzania Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i w panelach naukowych;
 • lepsze informowanie obywateli o ryzyku, w tym wspólne działania w celu zwiększenia zaufania konsumentów przez wspieranie świadomości publicznej i zrozumienia obywateli oraz lepsze objaśnianie opinii naukowych wydawanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, jak też podstaw decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem.

Kontekst

W 2002 r. w ogólnym prawie żywnościowym ustanowiono zasadę analizy ryzyka jako ogólną zasadę w prawie żywnościowym UE. Rozporządzeniem tym utworzono system bezpieczeństwa żywności UE, w ramach którego obowiązki w zakresie oceny ryzyka (nauka) i zarządzania ryzykiem (polityka) zostały trwale rozdzielone. Ustanowiono Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako niezależną agencję UE odpowiedzialną za doradztwo naukowe w dziedzinie ryzyka związanego z łańcuchem rolno-spożywczym.

Opublikowane na początku tego roku wyniki oceny adekwatności ogólnego prawa żywnościowego potwierdziły, że prawodawstwo realizuje swoje główne cele polegające na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W szczególności podejście do prawa żywnościowego UE oparte na analizie ryzyka podniosło ogólny poziom ochrony przed potencjalnym ryzykiem dla bezpieczeństwa żywności. Ocena adekwatności ujawniła jednak również obawy obywateli dotyczące przejrzystości badań naukowych i procesu oceny ryzyka w łańcuchu rolno-spożywczym.

6 października 2017 r. przedłożono Komisji europejską inicjatywę obywatelską „Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami”, którą poparło 1 070 865 Europejczyków. Jednym z postulatów zawartych w tej inicjatywie była poprawa przejrzystości badań naukowych przedkładanych do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i zwiększenie możliwości zlecania badań przez organy publiczne. Komisja wystosowała odpowiedź na tę inicjatywę w dniu 12 grudnia 2017 r. Każda z czterech zakończonych sukcesem inicjatyw obywatelskich zebrała dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja zobowiązała się do podjęcia działań następczych w ramach trzech z nich.

Kolejne kroki

Wniosek ustawodawczy zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim do przyjęcia. 

Komisja zakłada, że wniosek ten zostanie przyjęty jeszcze w obecnej kadencji, tj. do połowy 2019 r., tak aby mógł szybko wejść w życie.

Dodatkowe informacje:

Żywność dostarczana bez ryzyka

- "Każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Aby łańcuch dostaw żywności był skuteczny i wydajny, jego uczestnicy muszą postępować uczciwie" – mówił komisarz Phil Hogan, prezentując wniosek KE dotyczący ograniczenia najbardziej szkodliwych praktyk handlowych. Chodzi o zapewnienie rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom większej pewność działania minimalizację ryzyka.

Komisja przedstawiła projekt w sprawie wprowadzenia zakazu najbardziej szkodliwych nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących łańcucha dostaw żywności, aby zapewnić bardziej sprawiedliwe traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych i gospodarstw rolnych. Ponadto we wniosku zawarto skuteczne przepisy dotyczące egzekwowania prawa: krajowe organy państw, w których stwierdzono naruszenia, mogą nakładać kary.

Mniejsze podmioty gospodarcze zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, w tym rolnicy, ponoszą konsekwencje nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez ich partnerów. Często nie mają one siły przetargowej ani alternatywnej drogi dostarczenia swoich produktów konsumentom.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: - "W łańcuchu dostaw żywności istnieje nierównowaga siły przetargowej, a ten wniosek stanowi odpowiedź Komisji na nieuczciwe praktyki handlowe. Podejmujemy te działania, ponieważ nieuczciwe postępowanie handlowe zagraża rentowności podmiotów będących uczestnikami łańcucha. Dzięki ustanowieniu minimalnych norm i wzmocnieniu egzekwowania prawa wniosek ten powinien sprawić, że podmioty te będą mogły uczciwie ze sobą konkurować, a tym samym wzrośnie ogólna wydajność łańcucha dostaw. Opowiadamy się jasno za uczciwymi praktykami biznesowymi".

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, stwierdził: - "Każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Aby łańcuch dostaw żywności był skuteczny i wydajny, jego uczestnicy muszą postępować uczciwie. W naszym wniosku chodzi przede wszystkim o uczciwość, o to, aby dać głos tym, którzy byli go pozbawieni, tym, którzy nie ze swojej winy cierpią na skutek słabej pozycji przetargowej. Proponowane w ramach tej inicjatywy wprowadzenie zakazu nieuczciwych praktyk handlowych ma wzmocnić pozycję producentów i małych oraz średnich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw żywności. Inicjatywa ma na celu również zapewnienie zdecydowanego i skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawnych. Chcemy wyeliminować obecny w łańcuchu dostaw żywności „czynnik strachu”, zapewniając poufność procedury składania skarg".

Wśród nieuczciwych praktyk, które mają być zakazane, wymienia się opóźnione płatności za produkty łatwo psujące się, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychże warunków z mocą wsteczną oraz żądania, aby dostawca płacił za zmarnowane produkty. Pozostałe praktyki będą dozwolone pod warunkiem, że zostaną z góry zawarte w sposób jasny i jednoznaczny w umowie pomiędzy stronami: nabywca zwraca dostawcy niesprzedane produkty spożywcze; nabywca pobiera od dostawcy opłatę za zagwarantowanie lub przedłużenie umowy o dostawę produktów spożywczych; dostawca ponosi koszty promowania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę.

Zgodnie z wymogami wniosku Komisji państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia organu odpowiedzialnego za egzekwowanie nowych przepisów. W przypadku dowiedzionego naruszenia odpowiedzialny organ będzie mógł nałożyć proporcjonalną i zniechęcającą karę. Ten organ egzekwowania prawa będzie mógł wszczynać dochodzenie z własnej inicjatywy lub w oparciu o skargę. W tym ostatnim przypadku składające skargę strony będą miały prawo zażądać zapewnienia im poufności i anonimowości, aby chronić swoją pozycję w relacji z partnerem handlowym. Komisja utworzy mechanizm koordynujący działania organów egzekwowania prawa, aby umożliwić im wymianę najlepszych praktyk.

Proponowane środki uzupełniają środki już obowiązujące w państwach członkowskich oraz kodeks postępowania przyjęty w ramach dobrowolnej inicjatywy dotyczącej łańcucha dostaw. Państwa członkowskie mogą podjąć dalsze kroki, jeśli uznają to za stosowne.

Wniosek Komisji przyjmie postać europejskiego aktu prawnego (dyrektywy) i zostanie teraz przedstawiony wraz z oceną skutków obydwu współprawodawcom: Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w której zasiadają przedstawiciele rządów państw członkowskich.

Kontekst

W programie prac Komisji na 2018 r. stwierdza się, że Komisja zaproponuje środki usprawniające funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności, aby pomóc rolnikom w zdobyciu silniejszej pozycji na rynku oraz chronić ich przed przyszłymi wstrząsami.

Inicjatywa ta nawiązuje do odniesień do łańcucha dostaw żywności, jakie poczynił w swoich orędziach o stanie Unii przewodniczący Juncker w latach 2015 i 2016, oraz stanowi polityczną odpowiedź na przyjętą przez Parlament Europejski w czerwcu 2016 r. rezolucję, w której Parlament zwracał się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku w sprawie ogólnounijnych ram prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych. Ponadto, w grudniu 2016 r. Rada wezwała Komisję do przeprowadzenia oceny skutków z myślą o zaproponowaniu unijnych ram prawnych lub innych środków nieustawodawczych służących zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych.

Komisja pracowała nad utworzeniem bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw żywności od początku swej kadencji. W 2016 r. utworzyliśmy Grupę Zadaniową ds. Rynków Rolnych, aby ocenić rolę rolników w kontekście szeroko pojętego łańcucha dostaw żywności i przygotować zalecenia dotyczące jej wzmocnienia. W oparciu o te zalecenia w 2017 r. Komisja rozpoczęła wstępną ocenę ­skutków i konsultacje publiczne dotyczące poprawy działania łańcucha dostaw żywności, które z kolei przyczyniły się do zidentyfikowania nieuczciwych praktyk handlowych, objętych zakresem dyrektywy. Z opublikowanego w lutym 2018 r. ogólnounijnego badania opinii publicznej wynika, że zdecydowana większość respondentów (88 proc.) jest zdania, że należy wzmocnić rolę rolników w łańcuchu dostaw żywności. 96 proc. respondentów w przeprowadzonych w 2017 r. konsultacjach publicznych na temat modernizacji wspólnej polityki rolnej UE zgodziło się z opinią, że jednym z jej celów powinno być wzmocnienie znaczenia rolników w łańcuchu wartości, w tym poprzez przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym.

Wniosek opiera się na dobrowolnym kodeksie najlepszych praktyk w łańcuchu dostaw, przyjętym w ramach inicjatywy znanej jako inicjatywa dotycząca łańcucha dostaw. Inicjatywę tę utworzyło w 2013 r. siedem ogólnounijnych stowarzyszeń reprezentujących przemysł żywności i napojów, producentów towarów markowych, sektor handlu detalicznego, MŚP i podmioty prowadzące handel produktami rolnymi. Opracowano ją w wyniku dyskusji na Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności utworzonym w 2010 r. przez Komisję, aby przyczynić się do opracowania polityki dotyczącej sektora żywności i napojów i usprawnienia funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.

Więcej informacji:

Tańsze przelewy w euro

Przelewy w euro w takiej samej cenie w całej Unii. Komisja Europejska proponuje obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych. Obecnie mieszkańcy i przedsiębiorstwa z krajów strefy euro ponoszą takie same koszty transferów pieniężnych - niezależnie, czy robią je w obrębie własnego kraju, czy innego, w którym obowiązuje wspólna waluta. Teraz KE proponuje, aby taką samą możliwość mieli mieszkańcy i firmy spoza eurozony.

Projekt ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro. Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które przesyłają pieniądze, wypłacają gotówkę lub dokonują płatności za granicą, czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku. Wszystkie wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro dokonywane poza strefą euro będą teraz kosztowały tyle samo – z niewielkimi opłatami bądź całkowicie bez opłat – co płatności krajowe w lokalnej walucie urzędowej. Ponadto Komisja proponuje wprowadzenie większej przejrzystości i konkurencyjności usług przeliczania walut, gdy klienci indywidualni kupują towary i usługi w innej walucie niż ich własna.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, Valdis Dombrovskis, stwierdził: - "Dzięki wnioskowi stwarzamy obywatelom i przedsiębiorstwom z krajów spoza strefy euro takie same warunki przy dokonywaniu płatności transgranicznych w euro jak mieszkańcom krajów strefy euro. Wszyscy Europejczycy będą mogli dokonywać przelewów transgranicznych w euro, płacąc tyle samo, ile zapłaciliby za transakcje krajowe. Wniosek wymaga również pełnej przejrzystości podczas przeliczania walut, gdy konsumenci dokonują płatności kartą w kraju, który nie ma takiej samej waluty, jak ich własna".

Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa ze strefy euro korzystają już z bardzo niskich opłat za płatności transgraniczne w euro dzięki wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w 2001 r. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro, kiedy podróżują lub dokonują płatności za granicą, co ma zakończyć ponoszenie wysokich kosztów przy dokonywaniu wewnątrzunijnych transgranicznych transakcji w euro.

W szczególności propozycja ta gwarantuje, że opłaty naliczane za płatności transgraniczne w euro będą takie same jak w przypadku analogicznych płatności krajowych w lokalnej walucie. Pozwoli to na obniżenie opłat do kilku euro, a nawet kilku centów. Na przykład transgraniczne polecenie przelewu w euro (EUR) z Bułgarii będzie wyceniane tak samo jak krajowe polecenie przelewu w lewach bułgarskich. To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że opłaty za zwykłe polecenie przelewu w niektórych krajach członkowskich spoza strefy euro mogą być bardzo wygórowane (do 24 euro za przelew 10 euro). Obecne wysokie opłaty stanowią przeszkodę dla jednolitego rynku, stwarzając bariery dla transgranicznych działań gospodarstw domowych (kupowanie towarów i usług w innej strefie walutowej) i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Tworzy to przepaść między mieszkańcami strefy euro, którzy korzystają ze wspólnej waluty, a mieszkańcami spoza strefy euro, którzy mogą dokonywać tanich transakcji jedynie na terenie swojego kraju.

Wniosek prowadzi do przejrzystości w płatnościach w różnych walutach stosowanych na terenie UE. Obecnie konsumenci zazwyczaj nie są informowani lub świadomi kosztów transakcji, która wymaga dokonania przewalutowania. Wniosek ten wymaga zatem, aby klienci indywidualni byli w pełni poinformowani o kosztach przeliczania walut zanim dokonają takiej płatności (np. używając za granicą swojej karty podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu lub dokonując płatności kartą w punkcie sprzedaży bądź online). To oznacza, że będą oni w stanie porównać koszty różnych przewalutowań, aby dokonać trafnego wyboru. Z najnowszych ustaleń wynika, że konsumenci skarżą się na praktyki w zakresie dynamicznego przeliczania walut – między innymi podczas płacenia za granicą w ich walucie krajowej – i chcą ich zakazania, po tym jak okazało się, że w większości zbadanych przypadków konsumenci ponosili straty. Brak niezbędnych informacji do podjęcia najlepszej decyzji często prowadzi do nieuczciwego skłaniania klientów do stosowania droższego przeliczania walut. Zadaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie sporządzenie projektu niezbędnego regulacyjnego standardu technicznego, w celu wdrożenia zwiększonej przejrzystości.

Wniosek ustawodawczy zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.

Kontekst

Kluczowym priorytetem dla Komisji Junckera jest budowanie głębszego i bardziej uczciwego jednolitego rynku, który umożliwi ludziom, usługom, towarom i kapitałowi swobodę przepływu w gospodarce o rocznym produkcie krajowym brutto wynoszącym 15 bilionów euro. Jednolity rynek ma na celu umożliwienie konsumentom dostępu do lepszych produktów i niższych cen dzięki większej konkurencyjności. Komisja Europejska podjęła już wiele działań chroniących i wzmacniających pozycję europejskich klientów indywidualnych w obszarze usług finansowych, takich jak: dyrektywa w sprawie rachunku płatniczego przyznaje wszystkim mieszkańcom UE dostęp do podstawowego rachunku bankowego; dyrektywa w sprawie usług płatniczych przynosi znaczący wzrost bezpieczeństwa płatności oraz zaproponowane przez Komisję rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego projektu emerytalnego (OIPE), które to rozporządzenie umożliwi większy wybór przy oszczędzaniu na emeryturę. W marcu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania przedstawiający strategię wzmocnienia jednolitego rynku UE dla klientów usług finansowych. Komisja realizuje obecnie pierwsze dwa działania przewidziane w tym planie działania, które dotyczą przejrzystości i opłat za transakcje transgraniczne: płatności transgraniczne są kluczowe dla integracji gospodarki UE. Odgrywają one ważną rolę w jednoczeniu obywateli i przedsiębiorstw UE. Ograniczenia i nadmierne koszty wpływające na płatności transgraniczne są przeszkodą dla realizacji jednolitego rynku.

Aby przygotować zmiany rozporządzenia 924/2009, Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne od lipca do października 2017 r. w celu zebrania poglądów zainteresowanych stron co do najlepszego rozwiązania w kwestii realizacji celu obniżenia kosztów płatności transgranicznych w UE. W odpowiedzi na konsultacje publiczne użytkownicy usług płatniczych (zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa) wskazali na wysokie opłaty, które ponoszą za transakcje transgraniczne oraz na brak przejrzystości w naliczaniu opłat. Dostawcy usług płatniczych domagali się głównie wprowadzenia zróżnicowania pomiędzy płatnościami w euro, które były przetwarzane bezpośrednio (np. przetwarzane automatycznie bez działań ręcznych), oraz dużo mniej wydajnymi, a przez to droższymi procesami przetwarzania płatności w innych walutach.

Więcej informacji:

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji, w tym nowy instrument w postaci (...)

14 Raport Komisji Europejskiej

14 Raport Komisji Europejskiej

Więcej komórek i niższe ceny. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej sektor telekomunikacji w UE nie odczuwa skutków kryzysu. Komentarz Prezesa UKE do opublikowanych informacji w kontekście Polski.    Komunikat Komisji Europejskiej:Bruksela, dnia 25 marca 2009 r.Więcej komórek i niższe ceny: zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Europejskiej sektor telekomunikacji w UE nie odczuwa skutków (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. - "Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za zadanie ochronę wolnej konkurencji na wolnym rynku, co pośrednio stanowi ochronę konsumentów – ostatniego ogniwa w łańcuchu gospodarki rynkowej. Przepisy tej ustawy zawierają jednak wprost zakaz stosowania praktyk, które naruszają interesy konsumentów. Ustanawiają więc także bezpośrednią (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament Europejski. Parlament w swych poprawkach idzie dalej niż Komisja Europejska. Posłowie odrzucili (...)

5 lat w UE - UOKiK

5 lat w UE - UOKiK

Obowiązek wprowadzania na rynek produktów bezpiecznych, lepsza ochrona konsumentów, zmiany udzielania pomocy publicznej, a także nowe możliwości organów chroniących konkurencję - UOKIK podsumowuje pięć lat w Unii. Zjednoczona Europa to 493 mln konsumentów, z wydatkami konsumpcyjnymi na poziomie 58 proc. PKB Unii. Po pięciu latach od historycznego poszerzenia polscy konsumenci chętnie (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to przejrzystość i dostęp organów podatkowych do informacji o schematach służących unikaniu (...)

Wspólny list ministrów z Polski, Niemiec, Francji i Włoch do europejskiej komisarz ds. konkurencji

Wspólny list ministrów z Polski, Niemiec, Francji i Włoch do europejskiej komisarz ds. konkurencji

Wspólny list w sprawie reformy unijnej polityki konkurencji do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager – wystosowali minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier, minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire i minister rozwoju gospodarczego Włoch Stefano Patuanelli. List powstał (...)

Szykuje się nowy ład dla konsumentów

Szykuje się nowy ład dla konsumentów

Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów. Obejmą one m.in. zakupy przez internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach. Jakie zmiany zaplanowano? W unijnym, a więc także polskim prawie konsumenckim szykują się wielkie zmiany. Komisja Europejska proponuje „Nowy (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej posiedzeniu Rady Europejskiej i ocenie sytuacji na rynkach finansowych. Posłowie poparli plan (...)

Konsumenci a media społecznościowe

Konsumenci a media społecznościowe

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem Komisji Europejskiej – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach (...)

Cyfrowy Polsat na cenzurowanym

Cyfrowy Polsat na cenzurowanym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe w trakcie którego sprawdzi, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji rynkowej sprzedając prawa do publicznego odtwarzania relacji sportowych.Praktyki polegające na nadużywaniu pozycji dominującej są jednymi z najgroźniejszych naruszeń prawa konkurencji. Polegają one w szczególności na narzucaniu (...)

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Dwie trzecie mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową kończy się pozytywnie dla konsumentów. Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich cieszy się coraz większą popularnością i w przyszłym roku obejmie wszystkie branże. UOKiK zainicjował właśnie prace nad zmianami w polskim prawie. Spór z przedsiębiorcą nie zawsze oznacza długą batalię przed sądem powszechnym. Uproszczone (...)

Mniej nas niż komórek

Mniej nas niż komórek

Na 100 mieszkańców UE przypada 119 telefonów komórkowych - wynika z ostatniego raportu KE w sprawie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Mimo kryzysu sektor telekomunikacyjny w UE (wart około 3 proc. unijnego PKB) w 2008 r. nadal wykazywał tendencję wzrostową. Na konkurencji najwięcej zyskują konsumenci, którzy płacą niższe rachunki. Dzięki działaniom podjętym przez UE średnie (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców (...)

Nowe przepisy dla przedsiębiorców

Nowe przepisy dla przedsiębiorców

Eliminowanie praktyk szkodliwych dla gospodarki - to główny cel nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy przynoszą korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców. Zyskają oni możliwość szybszego wydania decyzji w sprawach kontroli koncentracji, ponadto większa liczba podmiotów będzie mogła liczyć na zwolnienie z kary finansowej. Projekt zmian trafił do Sejmu. (...)

Jak konsument będzie mógł się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument będzie mógł się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy projekt? Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele projektu ustawy. Proponowana regulacja (...)

Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Co reguluje nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów?  Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – wchodząca w życie 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję (...)

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy stosowanie przez przedsiębiorcę wzorca umowy zawierającego postanowienie umowne o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w stosunku do innego przedsiębiorcy i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] § 2 k.p.c. może być uznane za praktykę naruszającą (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść (...)

Dobrowolnie albo 100 tys. zł kary

Dobrowolnie albo 100 tys. zł kary

Wadliwie zamontowane części samochodowe, elementy zabawki łatwe do połknięcia lub zawierające niebezpieczne substancje to przykłady nieprawidłowości zgłaszanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2004 roku przedsiębiorcy przekazali 349 powiadomień o produktach niebezpiecznych. Produkty dostępne w sprzedaży muszą przede wszystkim spełniać wymogi bezpieczeństwa. W przypadku (...)

PE: Deputowani solidarni w obronie polskich stoczniowców

PE: Deputowani solidarni w obronie polskich stoczniowców

Na wniosek grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie restrukturyzacji polskich stoczni. Neeli Kroes, unijna komisarz ds. konkurencji samotnie odpierała wyjątkowo solidarną postawę polskich deputowanych, którzy niezależnie od politycznych różnic stanęli w obronie polskich stoczniowców. Większość mówców wskazywała na niewspółmiernie (...)

KE proponuje na stałe obniżony VAT w budownictwie i na pieluszki

KE proponuje na stałe obniżony VAT w budownictwie i na pieluszki

Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek (7 lipca) zmiany w tzw. dyrektywie VAT-owskiej, dopuszczając m.in. możliwość stosowania przez kraje członkowskie obniżonej stawki VAT na całe, a nie tylko jak dotąd społeczne, budownictwo oraz na pieluszki. Propozycje przedstawione w poniedziałek przez komisarza ds. podatków Laszlo Kovacsa mają obowiązywać od 2010 roku, wcześniej (...)

Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów dzieli praktyki ograniczające konkurencję na: zawieranie porozumień ograniczających wolną konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej. Rynek właściwy Praktyką ograniczającą konkurencję jest zawieranie porozumień ograniczających konkurencję na rynku właściwym, a także nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym. Kluczowym (...)

Prezes URE pomaga odbiorcom przemysłowym w walce o niższe ceny

Prezes URE pomaga odbiorcom przemysłowym w walce o niższe ceny

Podwyżki cen prądu sięgające nawet 60% i związana z nimi konieczność ograniczenia produkcji, zwolnień lub przeniesienia działalności skłoniły przedsiębiorców, którzy łącznie zatrudniają ponad 100 tysięcy osób, do szukania pomocy u Prezesa URE.We wtorek 21 stycznia Mariusz Swora, Prezes URE, spotkał się z przedsiębiorcami, którzy alarmują Regulatora o trudnej sytuacji rynkowej (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem działalności gospodarczej. To także obniżenie pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki w stosunku (...)

Odpowiedź Komisji Europejskiej na kryzys

Odpowiedź Komisji Europejskiej na kryzys

Komisja Europejska przyjęła pakiet inicjatyw w ramach działań antykryzysowych oraz wzmocnienia strategii lizbońskiej, zapoczątkowanej w 2000 roku, a zmierzającej do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej. Krajowe sprawozdania strategiczne państw członkowskich zostaną złożone na początku 2009 roku, (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, tzw. private enforcement. Poszkodowani przez zmowy lub nadużywanie pozycji dominującej będą mogli domagać się odszkodowania za poniesione straty. Z powództwem do sądu będą mogli wystąpić także konsumenci, którzy np. kupowali drożej produkty objęte (...)

Dotacje na innowacje, czyli jak pomóc branży samochodowej

Dotacje na innowacje, czyli jak pomóc branży samochodowej

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się europejscy producenci samochodów. Komisja Europejska zapowiada przygotowanie propozycji pomocy dla branży przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej. Zmienione mogą zostać zasady udzielania pomocy publicznej. Posłowie zachęcają do promowania innowacyjności i nowych, energooszczędnych rozwiązań, (...)

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Monitorowanie przetargów publicznych, nowe narzędzia usprawniające wykrywanie praktyk antykonkurencyjnych i jednocześnie ochrona najsłabszych uczestników rynku. To główne założenia dwóch strategii, po raz pierwszy prezentowanych razem. Wczoraj UOKiK skierował do konsultacji projekty rządowych polityk: ochrony konsumentów oraz konkurencji. Po raz pierwszy w historii Urzędu dwa główne (...)

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów jest esencją nowoczesnej gospodarki rynkowej. - Dla twórców Urzędu Antymonopolowego od początku było jasne, że to konsumenci-obywatele mają być beneficjentami konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami - powiedziała Premier Ewa Kopacz, otwierając sesję jubileuszową z okazji 25-lecia obowiązywania prawa antymonopolowego w Polsce. W kwietniu mija 25 lat (...)

To Polacy skontrolują Auchan i Real dla UE

To Polacy skontrolują Auchan i Real dla UE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup działających w sektorze spożywczym - Auchan i Real. To już trzeci przypadek, gdy przedsiębiorcy proszą Komisję Europejską o przekazanie transakcji polskiemu urzędowi antymonopolowemu - poinformował UOKiK. Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym (...)

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

Ograniczony dostęp do przetargów, zmowy między oferentami, faworyzowanie wykonawców przez zamawiających - to główne ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych opisane w najnowszym raporcie UOKiK. Wartość zamówień publicznych w Polsce wyniosła w 2012 roku około 132,7 mld zł, co stanowiło około 8,32 procent produktu krajowego brutto. Jedną z instytucji, która czuwa nad (...)

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jakie zasady konkurencji obowiązują we Wspólnocie Europejskiej?  Wspólnota Europejska opiera się na zasadach swobody przepływu towarów oraz gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji, dając pierwszeństwo efektywnemu podziałowi zasobów (art. 102a i 105 pkt 1 TWE). System konkurencji we Wspólnocie Europejskiej nie jest jednak zupełnie wolny, gdyż podlega (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Mniejsze redukcje wsparcia dla rolników, wzrost o 1% kwot mlecznych, możliwość dodatkowego wsparcia producentów mleka i hodowców, utrzymanie dopłat do produkcji oraz możliwość interwencji na rynkach w trudnej sytuacji, to główne postanowienia przyjęte przez Parlament Europejski w sprawozdaniach dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej.Mimo, że WPR to (...)

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem (...)

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji. Przyjmuje się bowiem, iż konkurencja sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia niższe ceny, lepszą jakość produktów, większy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres (...)

Wysyłanie ofert handlowych faksem

Wysyłanie ofert handlowych faksem

Proszę o informację, czy polskie prawo reguluje w jakikolwiek sposób (jeśli tak, to jaki) przesyłanie ofert handlowych faksem. Chciałbym w ten sposób rozesłać do różnych firm moją ofertę handlową. (...)

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Jak wygląda procedura nadawania znaku CE na importowane zabawki i artykuły włókiennicze? Zgodnie § 28 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak interpretować przepis stanowiący, że sąd nie orzeknie dla przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jeśli minął już rok od momentu, gdy zaistniały (...)

Nieodebranie rzeczy z serwisu a porzucenie

Nieodebranie rzeczy z serwisu a porzucenie

Po upływie kilku miesięcy od otrzymania wezwania do odbioru sprzętu przekazanego do naprawy w serwisie firmy serwisowa w oparciu o art. 180 i 181 k.c. przejęła ten sprzęt i przekazała go do utylizacji. (...)

Akty prawne regulujące prawa konsumenckie

Akty prawne regulujące prawa konsumenckie

Jakie akty prawne regulują szeroko pojęte prawa konsumenckie? Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują szeroko pojęte prawa konsumenckie są ustawy: o ochronie niektórych praw konsumentów (...)

Podważenie prawomocnego orzeczenia

Podważenie prawomocnego orzeczenia

Jestem zwykłym konsumentem i jak życie uczy, to muszę znać nie tylko swoje prawa konsumenckie, ale również KC jak i KPC. Spóźniony sprzeciw o 2 dni i oczywiście nie na temat zażalenie, oddalone. (...)

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Działająca auto-myjnia chce wprowadzić usługę - dezynfekcję chłodni samochodowych. Potencjalni klienci pytają o stosowne "certyfikaty." Jakie przepisy regulują tego typu usługi? Jaki organ jest (...)

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

W jaki sposób ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia definiuje pojęcie żywności? Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia: Art. 3. 1. Żywnością (środkiem (...)

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Witam serdecznie! Jako członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (w Warszawie) jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo w budynku. Zeszłoroczny przegląd kominiarski ujawnił, iż jeden z członków (...)

Kontrola zakładów produkujących żywność

Kontrola zakładów produkujących żywność

Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności? Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami (...)

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia? Produkty niespełniające wymagań (...)

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej? Ogólne zasadny i wymagania prawa żywnościowego wprowadzone (...)

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Jakie badania powinien przeprowadzić pracownik majacy kontakt z żywnością? Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań (...)

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Zamierzona inwestycja będzie wymagała wprowadzenia zmian w istniejącej w budynku instalacji wentylacji. 1.proszę o podanie, z którego rozdziału ustawy Prawo Budowlane wynika obowiązek ubiegania (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii wymeldowania osoby, która nie opuściła lokalu dobrowolnie? Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 16 października (...)

Ustalanie wysokości alimentów przez sąd

Ustalanie wysokości alimentów przez sąd

Jakie przesłanki brane są pod uwagę przez sąd, który ustala wysokość alimentów płaconych przez ojca na rzecz swojego dziecka? Na wstępie wskazujemy, że ustalając alimenty sąd bierze pod (...)

Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR i VAT). Wymieniamy aktualnie sprzęt komputerowy w firmie. Ten który kiedyś zakupiliśmy (odliczyliśmy VAT i zarachowaliśmy w koszty) - obecnie chcemy (...)

Darowizna a niedostatek darczyńcy

Darowizna a niedostatek darczyńcy

W 1992 r. podarowałem ciotecznemu bratu udział w działce. Obdarowany nadal posiada działkę. Od wielu lat żyję w niedostatku, aby przeżyć co miesiąc muszę pożyczać, jestem rencistą, płacę (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Podział zarobków w małżeństwie

Podział zarobków w małżeństwie

Mąż i żona są właścicielami gospodarstwa rolnego na zasadzie wspólnoty majątkowej (jest to wspólny ich dorobek). Od kilku lat żona pobiera rentę z KRUS w wysokości ok. 430 zł miesięcznie, (...)

Co wpływa na wysokość alimentów

Co wpływa na wysokość alimentów

W trakcie sprawy rozwodowej żona wniosła o alimenty dla 14-letniego syna w wysokości 800 zł. Moje dochody miesięczne brutto wynoszą 1600 zł. Czy wysokość alimentów nie jest zbyt wygórowaną (...)

Opieki dzieci nad ojcem

Opieki dzieci nad ojcem

Czy dzieci mają obowiązek opieki nad dorosłym rodzicem, który nie jest ubezwłasnowolniony, ale jest alkoholikiem i nie chce kontaktów z dziećmi, nie wpuszcza ich do domu, a jeszcze nie zachodzą (...)

FORUM PRAWNE

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!! Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

sklep Suncosmetics

sklep Suncosmetics W listopadzie 2012 r. zakupiłam zestaw do opalania natryskowego od Suncosmetics w sklepie internetowym dostępnym na ich stronie.Wszystko by było w porządku gdyby nie fakt, że (...)

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści... ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe z cyfrą, (...)

Zaplata za konto na pobieraczek.pl

Zaplata za konto na pobieraczek.pl Mam problem z pewną stroną internetową. A mianowicie - pobieraczek.pl. Ponieważ dotychczasowa strona na której ściągałam pliki została zablokowana, szukałam (...)

Użycie wyrazów w nazwie firmy

Użycie wyrazów w nazwie firmy Witam serdecznie! Mam problem z określeniem nazwy zakładanej firmy. Chcę użyć słów Miejski Ośrodek, w nazwie firmy, lecz nie wiem czy z punktu prawnego jest to (...)

Zakaz Konkurencji

Zakaz Konkurencji Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie zakazu konkurencji. Firma w której pracowałem podpisała ze mną umowę o współpracy w której widniała informacja o zakazie konkurencji (2 (...)

Obniżenie stawek dla adwokatów w przyszłym roku 2013!

Obniżenie stawek dla adwokatów w przyszłym roku 2013! Resort sprawiedliwości zamierza sześciokrotnie obniżyć stawkę za czynności prawnika, który wytaczana pozwy sądowe przez stowarzyszenia podające (...)

Problemy z konurencją

Problemy z konurencją Witaj. Mam mały problem. mam nadzieję że mnie nakierujesz na właściwą drogę i że będę miał miał odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Ale do rzeczy. Moja żona pracuje (...)

Canal+, roszczenie KRUK-a

Canal+, roszczenie KRUK-a Witam wszystkich!! Mam nastepujacy kłopot, w dniu dzisiejszym dostałem list od firmy Kruk, ze mam podobno niezapłacony rachunek(45 zł) na rzecz Canalu + za marzec 1999r. Heh, (...)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?) Witam, Chciałbym prosić o pomoc w następującej sprawie. (Z góry przepraszam za przydługawy opis, ale chciałbym dokładnie wyjaśnić (...)

Problem z tematem na pracę licencjacką

Problem z tematem na pracę licencjacką Witam wszystkich mam straszny problem. Prawo pracy jest moim przedmiotem seminaryjnym, niestety przedmiot jako podstawowy zaczełam dopiero w tym roku takze nie (...)

4 miliony złotych kary dla PZU!!

4 miliony złotych kary dla PZU!! Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK z przed 2 lat, ponad to, utrzymana została również kara finansowa nałożona na ubezpieczyciela(PZU (...)

Tani bilet lotniczy-prawa konsumenckie.

Tani bilet lotniczy-prawa konsumenckie. Czy jeżeli kupię tani bilet na przelot, a samolot, opóźnie się, nie przyleci czy się zaspuje i mnie uziemi w jakims miescie to przysługują mi takie same (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Telefon komórkowy uszkodzony w serwisie - prawa konsumenckie i zasada rękojmi

Telefon komórkowy uszkodzony w serwisie - prawa konsumenckie i zasada rękojmi Mam poważny problem i proszę Was o poradę: Będąc przez 3 dni szczęśliwą posiadaczką nowego, oryginalnego telefonu (...)

prawo konsumenckie

prawo konsumenckie Oddałem do naprawy gwarancyjnej w salonie Orange uszkodzonu smartfon. Poinformowano mnie, że naprawa zostanie wykonana w ciągu DO 14 dni. Termin nie zostal dotrzymany, salon unika (...)

Porady prawne